Här hittar du de växtodlingsstrategier som Lantmännen utvecklat kring odling av trindsäd som åkerböna och ärt. Allt du behöver om ogräsbehandling, svampbehandling, insektsbehandling, tillväxtreglering, växtnäring och mycket mer som är av stor nytta för din åkerböna- eller ärtodling.

Att tänka på:
- Åkerböna och ärt är bra omväxlingsgrödor och fixerar sitt eget kväve från luften. Tillgången på fosfor och kalium är viktig. Fosfor och kaliumgödsla därför åkerbönor och ärt på jord i klass III och nedåt.
- Åkerbönans djupa rotsystem förbättrar markstrukturen. Ärter ska odlas i bra struktur, undvik därför täta fuktiga jordar.
- Ärter har svag konkurrensförmåga mot ogräs, planera alltid in en ogräsbehandling.

Växtskyddsstrategier

I ovan tabell beskrivs i vilket utvecklingsstadie behandlingar kan utföras. Läs alltid etiketten för att kontrollera vilka stadier preparatet är registrerat för. På nästkommande sidor visas produkt- och strategival.

Interaktiv modul för ogräsbehandling

Interaktiv modul för ogräsbehandling

Åkerböna – insektsbehandling

Preparat Dos per ha 
Bladlöss
Dos per ha
Ärtvivel
Dos per ha
Bönsmyg
Mavrik 0,15-0,2 l 0,15-0,2 l  
Fastac 50 0,3 l 0,3 l  
Biscaya OD 240 (UPMA)     0,3 l

Växtskyddsmedel som är godkända enligt utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområden (UPMA), tidigare kallat off-label, finns med. Utvidgat produktgodkännande innebär att preparat som är godkända i någon gröda i Sverige, efter beslut från Kemi, får användas i en annan gröda utan att detta anges på etiketten.
Det utvidgade produktgodkännandet gäller så länge preparatet är godkänt, på samma registreringsnummer.

All användning sker på odlarens egen risk.

Åkerböna – svampbehandling

Utvecklingsstadie Preparat Dos per ha  Kommentar
DC 61-69 Signum 0,5–0,75 kg Mot chokladfläcksjuka. Tidiga angrepp har störst betydelse. Även effekt på bönfläcksjuka och bönrost.

Ärt – insektsbehandling

Preparat Dos per ha
Bladlöss 
Dos per ha
Ärtvecklare 
Dos per ha
Ärtvivel 
Teppeki* + superolja 0,14 kg + 0,25 l Effekt saknas Effekt saknas
Mavrik 0,15–0,2 l 0,15-0,2 l 0,2 l
Beta-Baythroid 0,3-0,5 l 0,3-0,5 l 0,3-0,5 l
Fastac 50 0,3 l 0,3 l 0,3 l

* Endast i konservärter och utsädesodling av ärter.

Läs produktens etikett och beakta de begränsningar som gäller grödans utvecklingsstadium, karenstid, bifarlighet, krav på avdriftsreducerande utrustning, skyddsavstånd och övriga villkor.

 

Bekämpningströsklar för ärter

Ärtbladlus: Bekämpa vid 5 bladlöss per toppskott eller vid angrepp på 25 procent av toppskotten.
Bönbladlus: 10–15 % plantor med angrepp.

Växtnäring till åkerböna och ärt

I åkerbönor och ärter är det främst gödslingsbehovet av fosfor (P) och kalium (K) som behöver tillfredställas. Baljväxter löser sitt kvävebehov genom symbios med kvävefixerande bakterier. För att detta system ska fungera effektivt behöver pH-värdet vara minst 6,1 på sand- och mojordar och 6,5 på styva lerjordar. Baljväxter har ett betydande svavelupptag och det kan vara befogat att tillföra svavel speciellt på platser med dålig mineralisering.

Rekommenderat gödselmedel till ärt och åkerböna

• PK 11-21 vid K-AL klass II, III
• P20 eller MAP (NP 12-23) vid höga K-AL-klasser

Fosfor och kalium

Åkerböna och ärt bör tillföras fosfor och kalium utifrån skördenivå och jordens P- och K-klass. Rekommendationerna angivna i tabellerna gäller fastmarksjordar. På mulljordar med låg volymvikt bör P-ALvärdena justeras.


Mikronäring

Åkerböna är känslig för borbrist. Bor kan tillföras t ex genom bladgödsling med Bor 150. Om risk för manganbrist, kör 0,5-1,0 l Mikro Mangan. Se bladgödslingstabell.

Riktlinjer för fosforgödsling

    Gödslingsbehov kg P/ha utifrån P-klass (P-AL)
Gröda Skörd 
ton/ha
I
(0–2)
II
(2–4)
III
(4–8)
IVa
(8–12)
IVb-V
(>12)
Åkerböna och ärt 3 30 25 15 5 0
  4 35 30 20 10 0
  5 40 35 25 15 0


Ärter och åkerbönor bortför cirka 4 resp. 6 kg P per ton skörd.


Riktlinjer för kaliumgödsling

    Gödslingsbehov kg K/ha utifrån K-klass (K-AL)  
Gröda
Skörd 
ton/ha
I
(0–4)
II
(4–8)
IIIa
(8–12)
IIIb
(12–16)
IV
(16–20)
V
>20
Åkerböna och ärt 3 60 40 30 10 0 0
  4 70 50 40 20 0 0
  5 80 60 50 30 10 0


Ärter och åkerbönor bortför cirka 10 resp. 14 kg K/ton skörd. Om jordanalysens K/Mg-kvot är lägre än 0,8 bör kalium tillföras enligt klass IIIa. Vid bärgning av förfruktens halm bör kaliumgivan ökas med cirka 20 kg/ha.

Denna sida är uppdaterad: 2020-03-04