I ekologisk odling är det mycket viktigt att ha en långsiktig ogrässtrategi både för varje gröda men också över hela växtföljden.

Utöver effekten på ogräs har mekanisk ogräsbekämpning en mycket gynnsam effekt på jordstrukturen.

Mekanisk ogräsbekämpning är en metod som är tillämpbar i de flesta grödor som odlas ekologiskt. Lönsamhet och hållbarhet är viktigt för alla lantbrukare, och mekanisk ogräsbekämpning ger fördelar både på sista raden och för miljön. Hur kommer du igång och vad finns det för hjälpmedel?

Att komma igång med ekologisk ogräsbekämpning behöver inte vara så svårt även om det kräver fingertoppskänsla. I synnerhet om du går över från ett konventionellt produktionssystem till ett ekologiskt produktionssystem. Med en ogräsharv går de flesta örtogräsen att kontrollera. Ogräsharven passar också på de flesta jordarter och typ av fält. Med en radhacka är effekten på rotogräs bättre, det går också att kontrollera ogräs i exempelvis oljeväxter som inte lämpar sig för ogräsharvning. Radhackan är dock känslig för sten och lämpar sig bäst på skiften med god arrondering.

Här kommer fem tips på vad du ska tänka på:

 1. Gör en planering
 2. Använd vallen
 3. Var ute i rätt tid
 4. Kör alltid under bra förhållanden på dina skiften
 5. Underhåll dräneringssystemet och underhållskalka


Lyckas med ogrässtrategin

1. Gör en planering

Planering är A och O för en lyckad ogräsbekämpning. Genom att planera växtföljden minst fem till tio år framåt skapar du rätt förutsättningar för att ogräsen ska hållas i schack.

2. Använd vallen

Vallen är motorn i den ekologiska växtodlingen. I ekologisk produktion rekommenderar vi att minst 20 % av arealen bör ligga som vall, gröngödslingsvall eller frövall. För att öka konkurrensförmågan mot ogräs är det därför viktigt att du prioriterar vallen. En vall ska heller inte ligga mer än tre år eftersom avkastningen minskar och ogräsförekomsten ökar. Ett tips för att ge vallen en riktigt bra start är att så in skyddsgrödor som vårspannmål eller helsäd. Finns det ingen avsättning för vallen i din närhet är frövall för odling till utsäde ett bra alternativ. Kom dock ihåg att frövall är mindre effektivt på att bekämpa ogräs än produktionsvall.

3. Var ute i rätt tid

Tumregeln är: Ogräsen bestämmer när (hjärtbladstadiet) och grödan bestämmer hur ogräsharvningen ska utföras. Rätt tid är när ogräsen just tagit sig igenom markytan och är lätta att dra upp med harv eller radhacka. Vid större ogräs och rotogräs som tistel eller kvickrot måste du ta hänsyn till kompensationspunkter, markfukt och regn i prognosen. Kompensationspunkten är när energin i roten är slut och bladen måste börja skicka ned ny energi. Då är ogräset som mest känsligt. För kompensationpunkter och kontrollmetoder, se tabell nedan. Torr väderlek ett par dagar framåt och torrt i ytan är bra för att inte nya ogräs ska gro och för att kvickrotens rotsystem ska torka ut.


4. Kör alltid under bra förhållanden på dina skiften

Strukturskador skapar glesa bestånd som klarar konkurrensen med ogräs sämre. Strukturskador kan återställas med jordbearbetning och strukturskapande grödor.

5. Underhåll dräneringsystemet och underhållskalka

Då skapar du bästa förutsättningar för ett bra växtnäringsupptag. En god dränering minimerar risken för stående vatten på fältet. Om höstgrödan utvintrar i delar av fältet måste dessa sås in för att hålla tillbaka ogräset.


Kompensationspunkter och kontrollmetoder för ogräs

Rotogräs Kompensationspunkt Kontrollmetod
Kvickrot 3-4 blad Stubbearbetning höst följt av höstplöjning eller vårplöjning, svartträda
Åkertistel 2-3 blad Avslagning i vall. Stubbearbetning tidig höst direkt efter tröskan följt av plöjning till ca 25 cm djup.
Åkermolke 4-5 blad Avslagning i vall, svartträda, stubbearbetning höst följt av vårplöjning
Hästhov 3-5 blad Stubbearbetning höst följt av vårplöjning
Krusskräppa 5-6 blad Handplockning, putsning/avslagning innan frösättning i vall och på bete


Plogar från Överum och Kuhn

 • Plogen är ett viktigt verktyg mot rotogräsen i ekologisk odling 
 • Justera alltid förplogarna efter fältets förutsättningar 
 • Skivrist finns som tillval om mycket vall finns i växtföljden 
 • Hydrauliskt stödhjul möjligt för att lätt justera vid vändtegar 
 • Hydraulisk stenutlösning för varierande jordar 
 • Möjlighet att justera tiltbredd hydrauliskt eller mekaniskt beroende av modell 
 • Båda tillverkarna erbjuder plöjning on-land

 

Kultivator Väderstad Swift

 • Vibrerande pinnar ger effektiv inblandning ner till 20 cm arbetsdjup
 • Tät pinndelning på 19,3 cm, ger en intensiv inblandning över hela arbetsbredden
 • 240 mm breda gåsfots-spetsar ger en full utskärning på en överfart
 • Ledskenor (MixIn) kastar jorden framåt för maximal inblandning
 • Arbetsdjupet och utjämningstallrikar ställs in från hytten under körning


Harvar Väderstad NZ Aggressive

 • Ger jämna fält redan efter en överfart och maler effektivt sönder kokor
 • Enkelt att justera harvdjupet från hytten utan att stanna under körning
 • Intensitet och vinkel på CrossBoard kontrolleras direkt från hytten
 • Gåsfots-spetsar på 120 mm bredd ger full genomskärning på en överfart


Skorpbrytare/Ogräsrivare Einböck Rotary Star

 • Effektiv skorpbrytare med samtidig ogräseffekt
 • Arbetsdjupet är mellan 2 och 4 cm – luckrar markytan
 • Hög arbetshastighet från 12 – 25 km/h
 • Individuellt upphängda rotorhjul för att klara sten och andra hinder
 • Låg risk för igensättning då rotorhjulen är upphängda i två rader


Ogräsrivare Einböck Aerostar Rotation

 • Stjärnfingerharv - Snedställda, roterande stjärnhjul
 • Bryter ytliga skorpor för att öka mineraliseringen
 • Klarar mycket växtmaterial utan att stoppa
 • Högre ogräsbekämpande effekt än ogräsharv
 • Justerbart marktryck med hydraulik
 • Arbetshastighet ca 3 - 6 km/h


Välj rätt redskap

Ingvar Mårtensson, produktchef för jordbearbetning på Lantmännen Maskin ger tips på vad du ska tänka på när det gäller val av redskap.


1. Plogen

Anpassa plogdjupet efter vilka ogräs som finns och jordart. Tistelförsök visar att ett plöjningsdjup på 22 cm ger mycket bättre effekt än 18 cm.


2. Välj din metod

Det finns idag ett brett utbud av maskiner och redskap för mekanisk ogräsbekämpning. Exempel på redskap är ogräsharv och radhacka. Ska du radhacka rekommenderar vi att du ökar radavståndet till 25 cm. När du radhackar är det viktigt att radrensarens skär är upphängt i en parallellogram för att den oberoende höjden, ska ge ett lika brett skär. Einböck erbjuder flera olika lösningar för radhackning av spannmål, som till exempel Chopstar och Aerostar Exakt. Vissa system går att ställa om men allt fler investerar i två radhackor för att snabbt och flexibelt kunna byta mellan grödor. Ogräsharven bör vara följsam med tät pinnindelning för effektivt täcka ogräsen med jord. En vinklad harvpinne är att föredra då den är mer effektiv än en rak och släpande pinne. Vid val av redskap, tänk även på hur lätt det är att få tag på slitdelar.


3. Utnyttja ny teknik

Med en kamerastyrd eller gps-styrd radhacka som till exempel Einböck Chopstar eller Kongskilde Vibro Crop, kan du köra fort och ösa upp jord i raden samtidigt som du också täcker ogräset i raden. Använder du en lerhalts- och mullhaltskarta har du också möjlighet att variera utsädesmängden så att det blir jämnt bestånd över hela skiftet.


4. Sträva efter ett jämnt sådjup

Med rätt maskiner kan du se till att utsädet sås på ett jämnt djup för att få en jämn uppkomst. Då är det lättare att få bra effekt av en ogräsharvning eller radhackning.


5. Återpacka och bryt skorpa vid behov

Då skapar du bästa förutsättningar för ett bra växtnäringsupptag. Detta gäller alla odlingssystem men är extra viktigt vid ekologiska system eftersom det ger bättre tillgång till mikronäringsämnen. Dåligt återpackad jord ger manganbrist och ett svagare rotsystem. Vid skorpa får rötterna syrebrist och tillväxten hämmas.

Denna sida är uppdaterad: 2024-03-27