Här hittar du de växtodlingsstrategier som Lantmännen utvecklat kring odling av rågvete. Allt du behöver om ogräsbehandling, svampbehandling, insektsbehandling, tillväxtreglering, växtnäring och mycket mer som är av stor nytta för din rågveteodling.

Att tänka på:
- Rågvete är en gröda som har en hög avkastningspotential, även på de fält där andra höstgrödor inte lyckas prestera lika bra.
- De viktigaste parametrarna vid sortvalet är avkastningsnivå, mognad samt övervintringen i de nordligare odlingsområdena.
- Trips och gulrost är skadegörare som kan ge stora skördeförluster på rågvete och bekämpning ska sättas in vid uppnådd bekämpningströskel.

Växtskyddsstrategier

I ovan tabell beskrivs i vilket utvecklingsstadie behandlingar kan utföras.
Läs alltid etiketten för att kontrollera vilka stadier preparatet är registrerat för.
På nästkommande sidor visas produkt- och strategival, där du även hittar Lantmännens rekommendationer.

Rågvete – ogräsbehandling på hösten

* Lantmännens strategi där 1 är förstahandsvalet.
Bladgödslingstabell finns på sidan 180.
Mikronäring rekommenderas att tillföras minst en gång per säsong främst på lätta jordar, jordar med lågt eller högt pH-värde och där mikronäringsbristsymptom förekommit tidigare år.

Rågvete – ogräsbehandling på våren

* Lantmännens strategi där 1 är förstahandsvalet.

Cleave tas upp via bladen och kan användas från tidig vår (+5°C).
Atlantis OD tas upp via bladen. Mest effektiv på små ogräs i god tillväxt. Används på torr gröda.
Foxtrot tas upp via bladen. Bäst effekt i temperaturintervallet 5–20°C.
Broadway Star är systemiskt verkande och tas upp via bladen. En kombinerad gräs- och örtogräsherbicid. Inga restriktioner för efterföljande gröda.
Nautius tas upp via bladen och verkar systemiskt.
Legacy 500 SC kontaktherbicid som tas upp via blad eller när ogräsen bryter markytan och kommer i kontakt med preparatet.

Läs alltid etiketten
Våra rekommendationer ersätter inte etikettexten på förpackningen.
Läs alltid etiketten noggrant före användning.

Rågvete – svampbehandling

Preparat Utvecklingsstadie Bästa strategi Dos per ha Kommentar
  Tidig svampbehandling ihop med ogräsbehandling      
Tilt 250 EC DC 26-32   0,25 l Mot svartpricksjuka och gulrost. I blandning med ogräskörning.
Tilt 250 EC + Flexity DC 26-32   0,25 l + 0,25–0,5 l Mot svartpricksjuka, gulrost och mjöldagg.
Flexity/Property DC 31-32   0,25 l Mot mjöldagg förebyggande
Talius DC 25-32   0,125 l Mot mjöldagg förebyggande. Speciellt i mjöldaggsresistenta områden.
         
  Bladfläcksvampar      
Ascra Xpro + Delaro DC 37–49 1 0,5-0,75 l + 0,2 l  Svartpricksjuka, sköldfläcksjuka, rost, brunfläcksjuka.
Delaro DC 37–49 2 0,6 l Svartpricksjuka, sköldfläcksjuka, rost, brunfläcksjuka.
  Bladfläcksvampar –   uppföljande behandling vid högt svamptryck      
Folicur Xpert DC 51–65   0,5 l Vid mycket gulrost. Svartpricksjuka, DTR och gul- samt brunrost. 
  Stråknäckare      
Flexity DC 31-32   0,5 l Kör så sent som möjligt, senast i DC 32.
  Etablerat mjöldaggsangrepp      
Flexity/Property + Tern DC 31-61   0,25–0,5 l + 0,25–0,5 l  
Talius + Tern DC 31-59   0,15-0,25 l + 0,25-0,5 l Speciellt i mjöldaggsresistenta områden
  Gulrost och Brunrost      
Forbel DC 31-59 1 0,5 l Kurativ effekt. För etablerat angrepp.
Comet Pro DC 25-69 2 0,3 l Lägg med i axgångsbehandling vid angrepp av rost.
  Axfusarios      
Proline DC 61-69   0,6 l Kör när det börjar blomma.

 * Lantmännens strategier där 1 är förstahandsvalet.

Bekämpningströsklar svampsjukdomar i rågvete

Svartpricksjuka Begynnande angrepp på översta bladen.
DTR Begynnande angrepp på översta bladen.
Mjöldagg 10 % angripna plantor i DC 30-31.
Stråknäckare  20 % av skotten med symtom på andra levande bladslidan utifrån räknat i DC 31-32.
Rost Begynnande angrepp.

 

Rågvete – insektsbehandling

Preparat Bästa strategi Dos per ha bladlöss Dos per ha fritfluga Dos per ha trips Dos per ha vetemygga Behandlingar/år Kommentar
Teppeki 1 0,1-0,14 kg Saknar effekt Saknar effekt Saknar effekt 2 Ej höstbehandling
Mavrik 2 0,075–0,15 l Rek. ej 0,15–0,2 l 0,15–0,2 l 3 Max 1 beh. på höst och 2 beh. på våren.
Beta-Baythroid 3 0,3-0,5 l 0,3-0,5 l 0,3-0,5 l 0,3-0,5 l 2  
Fastac 50 4 0,25–0,3 l 0,25–0,3 l 0,25–0,3 l 0,25–0,3 l 2  

* Lantmännens strategier där 1 är förstahandsvalet.

Läs produktens etikett och beakta de begränsningar som gäller grödans utvecklingsstadium, karenstid, bifarlighet,
krav på avdriftsreducerande utrustning, skyddsavstånd och övriga villkor.

Bekämpningströsklar för insekter i rågvete

Havrebladlus: Se mer information på följande sida.
Trips: Bekämpa vid 1–2 trips per strå innanför övre bladslidan jämnt fördelat över fältet i DC 43-47.
Vetemygga: Se mer information på följande sida

Sädesbladlus: antal löss/strå

  DC 59 DC 59 DC 69 DC 69 DC 75 DC 75
Avräkningspris kr/ton < 8 ton skörd > 8 ton skörd < 8 ton skörd > 8 ton skörd < 8 ton skörd > 8 ton skörd
1000 1,5 1 5 4 10 5
1500 1 0,5 4 2 7 3,5
2000 1 0,5 3 2 5 2,5
2500 0,5 <0,5 2 1,5 4 2
3000 0,5 <0,5 2 1 3,5 2

 

Rågvete – tillväxtreglering

Preparat Utvecklingsstadie Bästa strategi Dos per ha Kommentar
Stabilan 750 SL DC 30-31 1 1,0 l Kräver tillväxt.
Cycocel Plus DC 25-32 2 2–2,5 l Vid blandning med herbicid, välj den lägre dosen. 
Trimaxx DC 31-39 3 0,4–0,5 l Mot liggsäd. Kräver värme, minst 10 °C.
Medax Max DC 29-32 3 0,3–0,75 kg Mot liggsäd. Kräver tillväxt, kör från 8 °C.

Lägre dosen i kombination med svamppreparat.

Temperaturen bör vara över 10 °C och plantorna i god tillväxt för att ha effekt av tillväxtregleringen. Undvik kallt väder före och efter behandling, samt molnigt väder vid behandlingen. Temperaturen bör inte vara över 22-24 °C.

Växtnäring till Rågvete

Mikronäring
Brist på ett eller flera mikronäringsämnen kan ge betydande skördebortfall. Att bladgödsla med en mikronäringsprodukt är en billig försäkring som snabbt kan bli lönsam.

Se bladgödslingstabell

 

Skördeanpassad kvävegödsling kg N/ha

Gödsling till förväntad skörd, ton/ha
4 5 6 7 8 9 10
95 115 135 150 170 190 210

Riktlinjer för kvävefördelning

Från tillväxtstart
till stråskjutning
Tidig komplettering DC 31-32
70–100 % 0–30 %

Riktlinjer för fosforgödsling

Skörd (ton/ha) Gödslingsbehov kg P/ha utifrån P-klass (P–AL)
  I
(0–2)
II
(2–4)
III
(4–8)
IVa
(8–12)
IVb–V
(>12)
6 30 25 15-20 0 0
8 35 30 20-25 5 0
10   35 25-30 15 0

Spannmål bortför ca 3,5 kg P/ton kärna och under 1 kg P/ton halm.

Riktlinjer för kaliumgödsling

Skörd (ton/ha) Gödslingsbehov kg K/ha utifrån K-klass (K-AL)
  I
(0–4)
II
(4–8)
IIIa
(8–12)
lllb
(12–16)
IV-V
(>16)
3 40 30 10 0 0
5 50 40 20 5 0
7   50 30 15 0
9   60 40 25 0

Spannmål bortför ca 4,5 kg K/ton kärna och 10 kg K/ton halm. Vid halmbärgning ökas kaliumgivan med ca 20 kg K/ha.

Rekommenderade gödselmedel till rågvete

Höst MAP NP 12-23 Till jordar med P-klass III och under men hög K-klass. 
  PK 11-21 Till jordar med P- och K-klass III och under.
  YaraMila Höst 8-10,5-20 Mn  Till jordar med P- och K-klass III och lägre. Till jordar med risk för manganbrist.
Vår NPK 27-3-5/YaraMila 27-3-3 Där ingen P och K tillförs på hösten.
  NS 30-7  
  Axan 27-4  
  NS 27-4  
  N34 Svavel måste tillföras i någon av gödslingarna.
  NS 27-4 flytande Vid sprutning av flytande NS 27-4 använd speciell utrustning (munstycken) för flytande kväve.
Axgångsgiva Kalksalpeter  
  Flytande kväve NS 27-4