Här hittar du de växtodlingsstrategier som Lantmännen utvecklat kring odling av rågvete. Allt du behöver om ogräsbehandling, svampbehandling, insektsbehandling, tillväxtreglering, växtnäring och mycket mer som är av stor nytta för din rågveteodling.

Att tänka på:
- Rågvete är en gröda som har en hög avkastningspotential, även på de fält där andra höstgrödor inte lyckas prestera lika bra.
- De viktigaste parametrarna vid sortvalet är avkastningsnivå, mognad samt övervintringen i de nordligare odlingsområdena.
- Trips och gulrost är skadegörare som kan ge stora skördeförluster på rågvete och bekämpning ska sättas in vid uppnådd bekämpningströskel.

Växtskyddsstrategier

I ovan tabell beskrivs i vilket utvecklingsstadie behandlingar kan utföras.
Läs alltid etiketten för att kontrollera vilka stadier preparatet är registrerat för.
På nästkommande sidor visas produkt- och strategival, där du även hittar Lantmännens rekommendationer.

Interaktiv modul för ogräsbehandling

Rågvete – svampbehandling

Tidig svampbehandling ihop med ogräsbehandling

Utvecklingsstadie Preparat Dos per ha Kommentar        
DC 30-32 Mirador Forte + Property 0,4-0,6 l + 0,25–0,5 l Mot svartpricksjuka, gulrost och mjöldagg.       
DC 30-32 Prosaro/ Folicur Xpert 0,3-0,4 l Mot DTR om riklig förekomst, svartpricksjuka och gulrost. Obs! Max 2 ggr/år med protiokonazol-produkt.
DC 31-32 Property 0,25 l Förebyggande mot mjöldagg        
DC 25-32 Talius 0,15-0,25 l Förebyggande mot mjöldagg. Speciellt i mjöldaggsresistenta områden.  

 

Bladfläcksvampar

Utvecklingsstadie Preparat Dos per ha Kommentar      
DC 39–49 Ascra Xpro + Delaro 0,5-0,75 l + 0,2 l  Svartpricksjuka, sköldfläcksjuka, rost, brunfläcksjuka. Högre dos vid högt svamptryck.
DC 39–49 Revystar XL 0,75 l Svartpricksjuka, sköldfläcksjuka, rost, brunfläcksjuka.  

 

Bladfläcksvampar – uppföljande behandling vid högt svamptryck

Utvecklingsstadie Preparat Dos per ha Kommentar        
DC 51–65 Prosaro/ Folicur Xpert 0,5 l Vid mycket gulrost. Svartpricksjuka, DTR samt brunrost. Obs! Max 2 ggr/år med protiokonazol-produkt. 


Stråknäckare

Utvecklingsstadie Preparat Dos per ha Kommentar
DC 31-32 Property 0,5 l Kör så sent som möjligt, senast i DC 32. 


Etablerat mjöldaggsangrepp

Utvecklingsstadie Preparat Dos per ha Kommentar
DC 31-61 Property + Forbel 0,25–0,5 l + 0,4-0,5 l  
DC 31-59 Talius + Forbel 0,15-0,25 l + 0,4-0,5 l Speciellt i mjöldaggsresistenta områden

 

Gulrost och Brunrost

Utvecklingsstadie Preparat Dos per ha Kommentar
DC 31-59 Forbel 0,5 l Kurativ effekt. För etablerat angrepp.
DC 25-69 Comet Pro 0,3 l Lägg med i axgångsbehandling vid angrepp av rost.

 

Axfusarios

Utvecklingsstadie Preparat Dos per ha Kommentar
DC 61-69 Prosaro 0,8-1,0 l Kör när det börjar blomma.

 

Se effektschema för fungicider


Bekämpningströsklar svampsjukdomar i rågvete

Svartpricksjuka Begynnande angrepp på översta bladen.
DTR Begynnande angrepp på översta bladen.
Mjöldagg 10 % angripna plantor i DC 30-31.
Stråknäckare  20 % av skotten med symtom på andra levande bladslidan utifrån räknat i DC 31-32. 
Rost Begynnande angrepp.

Rågvete – insektsbehandling

Preparat Dos per ha bladlöss Dos per ha fritfluga Dos per ha trips Dos per ha vetemygga Behandlingar/år Kommentar
Teppeki 0,1-0,14 kg Saknar effekt Saknar effekt Saknar effekt 2 Ej höstbehandling
Mavrik 0,075–0,15 l Rek. ej 0,15–0,2 l 0,15–0,2 l 3 Max 1 beh. på höst och 2 beh. på våren.
Beta-Baythroid 0,3-0,5 l 0,3-0,5 l 0,3-0,5 l 0,3-0,5 l 2  
Fastac 50 0,25–0,3 l 0,25–0,3 l 0,25–0,3 l 0,25–0,3 l 2  

Läs produktens etikett och beakta de begränsningar som gäller grödans utvecklingsstadium, karenstid, bifarlighet, krav på avdriftsreducerande utrustning, skyddsavstånd och övriga villkor.

Bekämpningströsklar för insekter i rågvete

Havrebladlus: Se mer information på följande sida.
Trips: Bekämpa vid 1–2 trips per strå innanför övre bladslidan jämnt fördelat över fältet i DC 43-47.
Vetemygga: Se mer information på följande sida

Sädesbladlus: antal löss/strå

  DC 59 DC 69 DC 75      
Avräkningspris
kr/ton
< 8 ton skörd > 8 ton skörd < 8 ton skörd > 8 ton skörd < 8 ton skörd > 8 ton skörd
1000 1,5 1 5 4 10 5
1500 1 0,5 4 2 7 3,5
2000 1 0,5 3 2 5 2,5
2500 0,5 <0,5 2 1,5 4 2
3000 0,5 <0,5 2 1 3,5 2

Rågvete – tillväxtreglering

Utvecklingstadie Preparat Dos per ha Kommentar
DC 30-31 Stabilan 750 SL 1,0 l Mot liggsäd. Kräver tillväxt, kör från 8 °C.
DC 25-32 Cycocel Plus 2–2,5 l Mot liggsäd. Kräver tillväxt, kör från 8 °C.
DC 29-32 Medax Max 0,3–0,75 kg Mot liggsäd. Kräver tillväxt, kör från 8 °C.
DC 31-49 Terpal 1-1,5 l Mot liggsäd. Kräver tillväxt, kör från 10 °C. Senare behandling minskar risk för axbrytning. Lägre dosen vid blandning med svampprodukter.

Lägre dosen i kombination med svamppreparat.

Temperaturen bör vara över 10 °C och plantorna i god tillväxt för att ha effekt av tillväxtregleringen. Undvik kallt väder före och efter behandling, samt molnigt väder vid behandlingen. Temperaturen bör inte vara över 22-24 °C.

Växtnäring till Rågvete

Mikronäring
Brist på ett eller flera mikronäringsämnen kan ge betydande skördebortfall. Lantmännens rekommendation är att bladgödsla med en mikronäringsprodukt, minst en gång under säsong. Kör 1-1,5 l Mikro Spannmål 2.0 och/eller 0,5-1,0 l Mikro Mangan i samband med ogräs- eller svampbehandling i grödans bestockning/stråskjutning.

Se bladgödslingstabell

 

Skördeanpassad kvävegödsling kg N/ha

Gödsling till förväntad skörd, ton/ha
4 5 6 7 8 9 10
95 115 135 150 170 190 210

 

Riktlinjer för kvävefördelning

Från tillväxtstart
till stråskjutning
Tidig komplettering DC 31-32
70–100 % 0–30 %

Riktlinjer för fosforgödsling

Skörd (ton/ha) Gödslingsbehov kg P/ha utifrån P-klass (P–AL)    
I
(0–2)
II
(2–4)
III
(4–8)
IVa
(8–12)
IVb–V
(>12)
 
6 30 25 15-20 0 0
8 35 30 20-25 5 0
10   35 25-30 15 0

Spannmål bortför ca 3,5 kg P/ton kärna och under 1 kg P/ton halm.

Riktlinjer för kaliumgödsling

Skörd (ton/ha) Gödslingsbehov kg K/ha utifrån K-klass (K-AL)    
I
(0–4)
II
(4–8)
IIIa
(8–12)
lllb
(12–16)
IV-V
(>16)
 
3 40 30 10 0 0
5 50 40 20 5 0
7   50 30 15 0
9   60 40 25 0

Spannmål bortför ca 4,5 kg K/ton kärna och 10 kg K/ton halm. Vid halmbärgning ökas kaliumgivan med ca 20 kg K/ha.

Rekommenderade gödselmedel till rågvete

  Rekommenderade gödselmedel till rågvete
Höst MAP NP 12-23 Till jordar med P-klass III och under men hög K-klass. 
  PK 11-21 Till jordar med P- och K-klass III och under.
  YaraMila Höst 8-10,5-20 Mn Till jordar med P- och K-klass III och lägre. Till jordar med risk för manganbrist.
  NPK 10-11-22 Till jordar med P- och K-klass III och lägre. 
Vår NPK 27-3-5/YaraMila 27-3-3 Där ingen P och K tillförts på hösten. 
  YaraMila 24-4-5 och YaraMila 21-3-10 Låga P och K klasser där ingen P och K tillförts på hösten. 
  NS 30-7, Axan, NS 27-4  
  N34 Svavel måste tillförsas i annan gödsling. 
  NS 27-4 flytande Sprutning med 5/7-hålsmunstycken 
Kvävekomplettering Axan, NS 27-4 Ammoniumkväve behöver mer regn och tid för att bli växttillgängligt. 
  Kalksalpeter Snabbt växttillgängligt, inget svavel
  NS 27-4 flytande Max 15-20 kg N/ha med flytande NS 27-4 efter DC 37

Denna sida är uppdaterad: 2020-03-03