Här hittar du de växtodlingsstrategier som Lantmännen utvecklat kring odling av rågvete. Allt du behöver om ogräsbehandling, svampbehandling, insektsbehandling, tillväxtreglering, växtnäring och mycket mer som är av stor nytta för din rågveteodling.

Att tänka på:

  • Rågvete är en gröda som har en hög avkastningspotential, även på de fält där andra höstgrödor inte lyckas prestera lika bra.

  • De viktigaste parametrarna vid sortvalet är avkastnings- nivå, mognad samt övervintringen i de nordligare odlingsområdena.

    • Trips och gulrost är skadegörare som kan ge stora skörde- förluster på rågvete och bekämpning ska sättas in vid uppnådd bekämpningströskel.

Växtskyddsstrategier

I ovan tabell beskrivs i vilket utvecklingsstadie behandlingar kan utföras.
Läs alltid etiketten för att kontrollera vilka stadier preparatet är registrerat för.
På nästkommande sidor visas produkt- och strategival, där du även hittar Lantmännens rekommendationer.

.

Interaktiv modul för ogräsbehandling

Rågvete – svampbehandling

Utvecklingsstadie

Preparat

Dos per ha

Kommentar

Tidig svampbehandling ihop med ogräsbehandling

     

DC 30-32

Mirador Forte + Property

0,4-0,6 l + 0,25–0,5 l

Mot svartpricksjuka, gulrost och mjöldagg. Högre dosen i gulrostkänslig sort.

DC 30-32

Prosaro/ Folicur Xpert

0,3-0,4 l

Mot DTR om riklig förekomst, svartpricksjuka och gulrost. Obs! Max 2 ggr/år med protiokonazol-produkt.

DC 31-32

Property

0,25 l

Förebyggande mot mjöldagg

DC 25-32

Talius

0,15-0,25 l

Förebyggande mot mjöldagg. Speciellt i mjöldaggsresistenta områden.

Bladfläcksvampar

     

DC 39–49

Revystar XL

0,75 l

Svartpricksjuka, sköldfläcksjuka, rost, brunfläcksjuka.

DC 39–49

Ascra Xpro + Delaro

0,5-0,75 l + 0,2 l 

Svartpricksjuka, sköldfläcksjuka, DTR, rost, brunfläcksjuka. Högre dos vid högt svamptryck.

Bladfläcksvampar – uppföljande behandling vid högt svamptryck

     

DC 51–65

Prosaro/ Folicur Xpert

0,5 l

Vid mycket gulrost. Svartpricksjuka, DTR samt brunrost. Obs! Max 2 ggr/år med protiokonazol-produkt. 

Stråknäckare

     

DC 31-32

Property

0,5 l

Kör så sent som möjligt, senast i DC 32. 

Etablerat mjöldaggsangrepp

     

DC 30-49

Property

0,25–0,5 l

 

DC 25-49

Talius

0,15-0,25 l

Speciellt i mjöldaggsresistenta områden.

Gulrost och Brunrost

     

DC 30-69

Folicur Xpert

0,5 l

Kurativ effekt.

DC 25-69

Comet Pro

0,3 l

Lägg med i axgångsbehandling vid angrepp av rost.

Axfusarios

     

DC 61-69

Poleposition

0,6 l

Kör när det börjar blomma.

Se effektschema för fungicider

 

 

Bekämpningströsklar svampsjukdommar i rågvete

 

Svartpricksjuka

Begynnande angrepp på översta bladen.

DTR

Begynnande angrepp på översta bladen.

Mjöldagg

10 % angripna plantor i DC 30-31.

Stråknäckare 

20 % av skotten med symtom på andra levande bladslidan utifrån räknat i DC 31-32. 

Rost

Begynnande angrepp.

 

Rågvete – insektsbehandling

Preparat

Dos per ha Bladlöss

Dos per ha Fritfluga

Dos per ha Trips

Dos per ha Vetemygga

Behandlingar/år

Kommentar

Teppeki

0,1-0,14 kg

Saknar effekt

Saknar effekt

Saknar effekt

2

Ej höstbehandling

Mavrik

0,075–0,15 l

Rek. ej

0,15–0,2 l

0,15–0,2 l

3

Max 1 beh. på höst och 2 beh. på våren.

Nexide CS

0,05 l

Rek. saknas (0,05 l)

Rek. saknas (0,05 l)

Rek. saknas (0,05 l)

1

 

Läs produktens etikett och beakta de begränsningar som gäller grödans utvecklingsstadium, karenstid, bifarlighet, krav på avdriftsreducerande utrustning, skyddsavstånd och övriga villkor.

 

Bekämpningströsklar för insekter i rågvete

Havrebladlus: Bekämpa vid 20 löss/strå.

Trips: Bekämpa vid 0,5-1,0 trips per strå innanför övre bladslidan jämnt fördelat över fältet i DC 45-49.

Gul vetemygga: 1 mygga/3 ax. Röd vetemygga: 1 mygga/6 ax.

Bladlöss på hösten (rödsot): Tidigast vid DC 13-14, vid varmt väder, tidig sådd och då bladlöss lätt hittas i fält.

Sädesbladbagge: Bekämpa vid 0,5-1,0 larv/strå (oftast i stråskjutning).

 

Bekämpningsströskel sädesbladlus: antal löss/strå

 

DC 59

DC 69

DC 75

     

Avräkningspris kr/kg

< 8 ton skörd

> 8 ton skörd

< 8 ton skörd

> 8 ton skörd

< 8 ton skörd

> 8 ton skörd

1,00

1,5

1

5

4

10

5

1,50

1

0,5

4

2

7

3,5

2,00

1

0,5

3

2

5

2,5

2,50

0,5

<0,5

2

1,5

4

2

 

 

Rågvete – tillväxtreglering

Utvecklingstadie

Preparat

Dos per ha

Kommentar

DC 25-32

Cycocel Plus

1,5–2,0 l

Mot liggsäd. Kräver tillväxt, kör från 8 °C.

DC 30-39

Cuadro NT

0,4 l

Mot liggsäd. Kräver tillväxt, kör från 10 °C.

DC 31-49

Terpal

1-1,5 l

Mot liggsäd. Kräver tillväxt, kör från 10 °C. Senare behandling minskar risk för axbrytning. Lägre dosen vid blandning med svampprodukter.

Vid stråsvaga sorter rekommenderas en delad behandling.

Cycocel Plus senast i DC 31 och uppföljning med Terpal i DC 37-45.

Temperaturen bör vara över 10 °C under dagen och plantorna i god tillväxt för att ha effekt av tillväxtregleringen. Undvik kallt väderföre och efter behandling, samt molnigt väder vid behandlingen. Temperaturen bör inte vara över 22-24 °C.

Generellt bör dosen hållas i det lägre intervallet i blandning med svampmedel.

 

Växtnäring till Rågvete

Mikronäring
Brist på ett eller flera mikronäringsämnen kan ge betydande skördebortfall. Lantmännens rekommendation är att blad­ gödsla med en mikronäringsprodukt, minst en gång under säsong.

 

Riktlinjer – mikronäring rågvete

Produkt

Dos/ha

Mikro Spannmål

1-2 l

Mikro Mangan

0,5-1 l

Mangannitrat 235

1-2 l

Mikro Start

3 l

Se bladgödslingstabell

 

Skördeanpassad kvävegödsling kg N/ha

Gödsling till förväntad skörd, ton/ha

           

4

5

6

7

8

9

10

95

115

135

150

170

190

210

 

Riktlinjer för kvävefördelning

Från tillväxtstart till stråskjutning

Tidig komplettering DC 31-32

70–100 %

0–30 %

 

Riktlinjer för fosforgödsling

Skörd (ton/ha)

Gödslingsbehov kg P/ha utifrån P-klass (P–AL)

       

I

II

III

IVa

IVb–V

 

(0–2)

(2–4)

(4–8)

(8–12)

(>12)

 

6

30

25

15-20

0

0

8

35

30

20-25

5

0

10

 

35

25-30

15

0

Spannmål bortför ca 3,5 kg P/ton kärna och under 1 kg P/ton halm.

 

Riktlinjer för kaliumgödsling

Skörd (ton/ha)

Gödslingsbehov kg K/ha utifrån K-klass (K-AL)

       

I

II

IIIa

lllb

IV-V

 

(0–4)

(4–8)

(8–12)

(12–16)

(>16)

 

3

40

30

10

0

0

5

50

40

20

5

0

7

 

50

30

15

0

9

 

60

40

25

0

Spannmål bortför ca 4,5 kg K/ton kärna och 10 kg K/ton halm. Vid halmbärgning ökas kaliumgivan med ca 20 kg K/ha.

 

Rekommenderade gödselmedel till rågvete

 

Rekommenderade gödselmedel till rågvete

 

Höst

MAP NP 12-23

Till jordar med P-klass III och lägre men hög K-klass. 

 

PK 11-21

Till jordar med P- och K-klass III och lägre.

 

YaraMila Höst 8-10,5-20 Mn

Till jordar med P- och K-klass III och lägre. Till jordar med risk för manganbrist.

 

YaraMila Höst 10-14-12

Till jordar med P-klass III och lägre samt K-klass III och högre.

 

NPK 10-11-22/9-10-24

Till jordar med P- och K-klass III och lägre. 

Vår

NPK 27-3-5/YaraMila 27-3-3

Där ingen P och K tillförts på hösten. 

 

YaraMila 24-4-5 och YaraMila 21-3-10

Låga P och K klasser där ingen P och K tillförts på hösten. 

 

NS 30-7, Axan, NS 27-4

 
 

N34

Svavel måste tillföras i annan gödsling. 

 

NS 27-4 flytande

Sprutning med 5/7-hålsmunstycken 

Kvävekomplettering

Axan, NS 27-4

Ammoniumkväve behöver mer regn och tid för att bli växttillgängligt. 

 

Kalksalpeter

Snabbt växttillgängligt, inget svavel

 

NS 27-4 flytande

Max 15-20 kg N/ha med flytande NS 27-4 efter DC 37

Denna sida är uppdaterad: 2023-03-21