Här hittar du de växtodlingsstrategier som Lantmännen utvecklat kring odling av höstrybs. Allt du behöver veta om att gödsla, ogräsbehandla, svampbehandla, insektsbehandla och tillväxtreglera höstrybs. 

Att tänka på:
- Etableringen bygger skörden. Så i rätt tid, med rätt utsädesmängd och rätt gödning.
- Höstrybs är en utmärkt avbrottsgröda till stråsäd, med bra förfruktsvärde till året efter.
- Höstrybs är känslig för ogräskonkurrens i början så planera in en ogräsbehandling. Håll insekter under uppsikt från sådden och framåt. På skiften där det odlats rybs ofta – räkna med en behandling mot bomullsmögel.

Växtskyddsstrategi Höstrybs

Utvecklingsstadier Raps Rybs oljelin oljkeväxter Växtskydd

I ovan tabell beskrivs i vilket utvecklingsstadie behandlingar kan utföras.
Läs alltid etiketten för att kontrollera vilka stadier preparatet är registrerat för.

Interaktiv modul för ogräsbehandling

Höstrybs – insektsbehandling

Preparat
Raps och
Rybs

Rapsjordloppa/
vågrandig
jordloppa

Rapsbagge

Kålmal

Rapsvivel

Skidgallmygga

Kålbladstekel

Bifarlig

Antal
beh/säsong

Registrerad

Karens dagar

Avaunt

 

0,17 l

 

 

 

 

X

1

DC 40-57

-

Mospilan

 

0,2 kg 

 

0,2 kg

 

 

 

1

DC 51-69

-

Mavrik

0,2 l

 

 

 

 

 

 

1

DC 10-12

60

Mavrik

 

0,2 l

rek. saknas (0,2 l)

0,2 l

0,2 l

 

 

2

DC 30-71

60

Fastac **

0,3 l

Ej effekt

rek. saknas (0,3 l)

rek. saknas (0,3 l)

rek. saknas (0,3 l)

0,3 l

X

2

DC 10-69

28

Nexide CS***

0,06 l

Ej effekt

rek. saknas (0,06l)

0,06 l

0,06 l

rek. saknas (0,06l)

X

1

DC 10-69

28

X-bifarliga produkter får inte användas när det finns pollinerande insekter i fält.

** Fastac kräver 90 % avdriftsreducerande utrustning för användning närmare än 100 m från sjöar och vattendrag. 2021 är sista året som Fastac får användas.

*** Nexide CS kräver 50 % avdriftsreducerande utrustning för användning närmare än 100 m från sjöar och vattendrag.

Strategi för insekter i rybs

Insekter

DC 51-57

DC 57

DC 63-69

Rapsbagge

Avaunt

Mospilan

 

Rapsbagge stark inflygning

Mospilan + Mavrik

Avaunt* + Mavrik

 

Blygrå rapsvivel

 

Avaunt* + Pyretroid

Mospilan alt. pyretroid

Skidgallmygga

 

Avaunt* + Pyretroid

Pyretroid

Kålmal

 

Avaunt* + Pyretroid

Pyretroid

* Avaunt är registrerat mot rapsbagge, men har även sidoeffekt mot andra insekter.
Om rapsbaggar i området inte är resistenta mot pyretroid kan behandling göras med Mavrik. Pyretroider har endast knockdowneffekt. Avaunt och Mospilan har långtidseffekt.


Bekämpningströsklar

Antal insekter i medeltal per planta i knoppstadier

Insekter rybs

Jordloppor

Rapsbagge

 

 

Blygrå rapsvirvel

Gröda/
utvecklingsstadie

DC 10

Tidigt >DC 51

DC 52-53

DC 59

DC 57-69

Höstoljeväxter, mindre plantor/ svag tillväxt

10 % uppäten bladyta

2-3

3-4

5-6

1-2

Höstoljeväxter, kraftiga plantor/ god tillväxt

10 % uppäten bladyta

4-6

6-8

10-11

1-2

Det lägre intervallen vid förväntad hög skörd och högt rapspris.

 

Rybs – svampbehandling

Enkel behandling

Svamp

Preparat

Dos/ha

Behandling

Kommentar

Bomullsmögel, alternaria

Mirador Forte + Cantus

1,0 l + 0,25 kg

DC 61-65

DC 65 - full blom för bäst effekt. Undvik frost i samband med Mirador Forte-behandling. 

Bomullsmögel, alternaria

Mirador Forte

2,0 l

DC 61-65

DC 65 - full blom för bäst effekt. Undvik frost i samband med Mirador Forte-behandling. 

Bomullsmögel, alternaria

Pictor Active

1,0 l

DC 61-65

DC 65 - full blom för bäst effekt

Ljus bladfläcksjuka 

Propulse

1,0 l

DC 57-69

Vid angrepp på 1/3 av plantorna

Torröta (Phoma) höstbehandling

Cantus

0,25 kg

DC 10-höst

Cantus max 1 behandling per odlingsår. Välj annan svampprodukt på våren. 


Delad behandling

Svamp

Preparat

Dos/ha

Behandling

Kommentar

Bomullsmögel, alternaria - behandling 1

Mirador Forte + Cantus

1,0 l + 0,25 kg

DC 61-65

DC 65 - full blom för bäst effekt. Undvik frost i samband med Mirador Forte-behandling. 

Bomullsmögel, alternaria - behandling 2

Pictor Active

0,8 l 

DC 65-69

DC 65 - full blom för bäst effekt

Svamparna kransmögel, kålbladmögel och klumprotsjuka går inte att behandla med växtskydd. Här gäller det att hålla en god växtföljd och undvika oljeväxter 6-10 år efter större förekomster. Det är även mycket viktigt att hålla rent för ogräs och spillplantor som kan hålla smittan vid liv åren efter förekomst. Vissa sorter har gener för tolerans mot bl.a. klumprotsjuka och kransmögel.

Oljeväxter – snigelbehandling

Preparat

Dos per ha

Kommentar

Sluxx HP

3-7kg

Järnfosfat. Vid starka angrepp kan en upprepad behandling vara nödvändig.

 

 

Nedvissning av gröna växtdelar

Preparat

Dos/ha

Kommentar

Raps och Rybs

 

 

Roundup Gold ST

2,5–3,2 l

Karens 10 dagar

Spectra

3,0-4,0 l

Karens 10 dagar. 

Observera att alla glyfosater inte är godkända för avdödning, se dunketikett för registrerade grödor och användningsområden.

Glyfosater kan skilja i registreringar vad gäller dosering och godkända användningsområden. Läs alltid dunketikett, EU-godkännandet för glyfosater sträcker sig till 15 december 2022.

Växtnäring till Höstrybs

Kväve

Grundstrategin är att lägga 60 kg N på hösten till höstraps. Dra ned kvävegivan om det förväntas vara mycket lättillgängligt kväve kvar i marken sen föregående gröda. Tänk då på att ändå ligga på rätt nivåer med fosfor och kalium.

På våren anpassas kvävegivan utifrån upptaget på hösten, förväntad skörd och förväntad mineralisering. Klipp en kvadratmeter rybs innan invintring på hösten för att göra en bedömning av vårens behov. Mata in dina mätvärden på www.svenskraps.se

Exempel: Ett kraftigt bestånd (2 kg/m2) med en förväntad skörd på 4 ton/ha har ett kvävebehov på 100 kg på våren. Ett klenare bestånd (0,75 kg/ha) med förväntad skörd på 4 ton har ett kvävebehov på 180 kg på våren. Dela kvävegivorna om totalgivan är 100 kg N eller mer.

Svavel
Det är mycket viktigt att svavelbehovet uppfylls till oljeväxter, ca 15-20 % av tillfört kväve bör vara svavel. Komplettera med t.ex. Kieserit eller någon svavelstark produkt om det saknas.

Till höstoljeväxter:
• YaraMila Raps (17-5-10) med hög svavel- halt och innehåll av bor.
• NPK 15-7-12 med hög svavelhalt och en- dast ammoniumkväve. Denna strategi bör kompletteras med bor.
• PK 11-21/ NPK 10-11-22 + Sulfan (NS 24-6), NS 30-7 eller NS 27-4/Axan vid större behov av PK på hösten. NPK 10-11- 22 innehåller endast ammoniumkväve. Denna strategi bör kompletteras med bor.

På våren rekommenderas:
• En del av vårgivan bör läggas som YaraMila Raps (17-5-10), NPK 15-7-12 eller annan NPK i P-AL-klass I-III, om inte PK 11-21/NPK 10-11-22 tillgodosett hela behovet på hösten.
• Sulfan (NS 24-6) eller NS 30-7 som komplettering när grödans PK-behov uppfyllts. NS 27-4/Axan om lägre svavel- behov på fältet.
• Om Kalksalpeter eller N34 planeras som kvävegödsling på våren måste svavelbehov tillföras som första gödsling med t.ex. Kieserit eller Ammoniumsulfat.

Mikronäring
Bor ökar cellväggarnas stabilitet och förbättrar transporten av bl a kolhydrater inom plantan. Bor är speciellt viktig för frösättning då det behövs vid pollengroning.

Mangan aktiverar enzymer som ingår i bland annat klorofyllbildningen, fotosyntesen och proteinomsättningen. Se rekommendationer för mikronäring i oljeväxter längre ner på denna sida.

Riktlinjer för kvävegödsling till oljeväxter

Gröda

Tidpunkt

Skördenivå, ton/ha

 

 

3

4

5

Höstrybs

Höstgiva

60

60

60

 

Vårgiva*

140*

160*

180*

* Anpassa efter rapsens kväveupptag under hösten genom rapsklippning eller scanning med Yara N-Sensor/ Atfarm.

Riktlinjer för fosforgödsling

Skörd(ton/ha) Gödslingsbehov kg P/ha utifrån P-klass (P–AL)  
  I
(0–2)
II
(2–4)
III
(4–8)
IVa
(8–12)
IVb–V
(>12)

2

35

25

15

10

0

3

 

30

25

15

0

4

 

35

30

20

0

5

 

40

35

25

0

Oljeväxter bortför ca 8 kg P/ton frö och 1,3 kg P/ton halm.

Riktlinjer för kaliumgödsling

Skörd(ton/ha) Gödslingsbehov kg K/ha utifrån K-klass (K-AL)  
  I
(0–4)
II
(4–8)
IIIa
(8–12)
lllb
(12–16)
IV-V
(>16)

2

60

40

20

10

0

3

 

50

30

10

0

4

 

60

40

20

0

5

 

70

50

30

0

Oljeväxter bortför ca 10 kg K/ton frö men ska även gödslas för de 30 kg K/ton i halmen.

Mikronäring Rybs

Produkt

Dos/ha

Kommentar

Mikro Raps

3 l

Höst ihop med ogräsbehandling och/eller vårbehandling tidigt innan knopparna sträcks

Bor 150

1 l

Höst ihop med ogräsbehandling om blandning möjlig. Ej blandbar med Belkar. Tidig vår innan knopparna sträcks

Mikro Mangan

1 l

Höst- och/eller vårbehandling vid högt pH och lätta jordar

Mangannitrat 235

2 l 

Höst- och/eller vårbehandling vid högt pH och lätta jordar

Mikro Start

1-3 l 

Höst- och/eller vårbehandling från 4 blad. Bladgödsling av fosfor. 

Se fler mikronäringsprodukter

 

Denna sida är uppdaterad: 2021-05-26