Här hittar du de växtodlingsstrategier som Lantmännen utvecklat kring odling av höstrybs. Allt du behöver veta om att gödsla, ogräsbehandla, svampbehandla, insektsbehandla och tillväxtreglera höstrybs.  

Att tänka på:

  • Etableringen bygger skörden. Så i rätt tid, med rätt utsädesmängd och rätt gödning.

  • Oljeväxter är en utmärkt avbrottsgröda till stråsäd, med bra förfruktsvärde till året efter.

  • Oljeväxter är känsliga för ogräskonkurrens i början när plantorna etableras. Ha en genomtänkt ogrässtrategi och räkna med minst en ogräsbehandling. Höstrybs ska ogräsbehandlas på hösten.

  • Håll noga uppsikt över fälten för att upptäcka skadeinsekter och bekämpa vid behov.

  • På skiften där det odlats raps oftare än vart 6:e år ska man räkna med en svampbehandling mot bomullsmögel och Alternaria.

Växtskyddsstrategi Höstrybs

I ovan tabell beskrivs i vilket utvecklingsstadie behandlingar kan utföras.
Läs alltid etiketten för att kontrollera vilka stadier preparatet är registrerat för. På nästkommande sidor visas produkt- och strategival.

 

Höstbehandling renkavle - DISPENS höst 2023

Preparat Dos per ha Kommentar
Kerb Flo 400 0,9 l 

Dispens 2023 mellan 1 oktober och 30 november mot renkavle i höstraps. Obs! Maxdos 0,9 l/ha i DC 13-19 (3 till 9 blad). Mot renkavle (gräsogräs och spillsäd) endast i Skåne, Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar och Västra Götaland. Behandla 1 oktober - 30 november när jordtemperatur är under 10°C. Resistensbrytare mot renkavle och karens 150 dagar till skörd. I övriga grödor har Kerb Flo 400 fått användningsförbud från 2023-07-01 efter ej förnyad registrering. Länk till beslut

 

Interaktiv modul för ogräsbehandling

Oljeväxter – insektsbehandling

Preparat
Raps
och Rybs
Rapsjordloppa/
vågrandig
jordloppa
Rapsbagge Kålmal Rapsvivel Skidgall-mygga Kålbladstekel Bifarlig Antal beh/
säsong
Registrerad Karens
dagar
Mospilan   0,2 kg    0,2 kg 0,2 kg     1 DC 50-80 28
Mavrik 0,2 l             1 DC 10-12 60
Mavrik   0,2 l Rek. saknas (0,2 l) 0,2 l 0,2 l     2 DC 30-71 60
Nexide CS* 0,06 l Ej effekt Rek. saknas (0,06l) 0,06 l 0,06 l Rek. saknas (0,06l) X 1 DC 10-69 28

X-bifarliga produkter får inte användas när det finns pollinerande insekter i fält.
* Nexide CS kräver 50 % avdriftsreducerande utrustning för användning närmare än 100 m från sjöar och vattendrag.

Strategi för insekter i rybs

Insekter DC 51-57 DC 57 DC 63-69
Rapsbagge Mospilan    
Rapsbagge stark inflygning Mavrik Mospilan Mavrik
Blygrå rapsvivel   Pyretroid Mospilan alt. pyretroid
Skidgallmygga   Pyretroid Pyretroid alt. Mospilan
Kålmal   Pyretroid Pyretroid

Om rapsbaggar i området inte är resistenta mot pyretroid kan behandling göras med Mavrik. Pyretroider har endast knockdowneffekt. Mospilan har långtidseffekt.


Bekämpningströsklar

Antal insekter i medeltal per planta eller procent uppäten bladyta. De lägre intervallen vid förväntad hög skörd och högt rapspris.

Insekter raps Jordloppor Rapsbagge     Blygrå rapsvirvel
Gröda/utvecklingsstadie DC 10-11 Tidigt >DC 51 DC 52-53 DC 59 DC 57-69
Höstoljeväxter, mindre plantor/svag tillväxt 5-10 % uppäten bladyta 2-3 3-4 5-6 1-2
Höstoljeväxter, kraftiga plantor/god tillväxt 5-10 % uppäten bladyta 4-6 6-8 10-11 1-2

 

Rybs – svampbehandling

Enkel behandling
Svamp Preparat Dos/ha Behandling Kommentar
Bomullsmögel, Alternaria Mirador Forte + Poleposition 1,0 l + 0,4 l DC 61-65 DC 65. Behandla i full blom för bäst effekt. Undvik frost i samband med Mirador Forte-behandling. 
Bomullsmögel, Alternaria Pictor Active 1,0 l DC 61-65 DC 65. Behandla i full blom för bäst effekt. 
Ljus bladfläcksjuka  Propulse 1,0 l DC 57-69 Vid angrepp på 1/3 av plantorna.

 

Delad behandling
Svamp Preparat Dos/ha Behandling Kommentar
Bomullsmögel, Alternaria - behandling 1 Mirador Forte + Poleposition 1,0 l + 0,4 l DC 61-65 Undvik frost i samband med Mirador Forte-behandling. 
Bomullsmögel, Alternaria - behandling 2 Pictor Active 0,8 l  DC 65-69 Vid lång blomning och hög svamprisk i fält kan delad behandling vara aktuellt. 

Svamparna kransmögel, kålbladmögel och klumprotsjuka går inte att behandla med växtskydd. Här gäller det att hålla en god växtföljd och undvika oljeväxter 6-10 år efter större förekomster. Det är även mycket viktigt att hålla rent för ogräs och spillplantor som kan hålla smittan vid liv åren efter förekomst. Vissa sorter har gener för tolerans mot bl.a. klumprotsjuka och kransmögel.

 

Oljeväxter – snigelbehandling

Preparat Dos per ha Kommentar
Ironmax Pro/ Sluxx HP 4–7 kg Läggs direkt på ytan vid/efter sådd. Vid starka angrepp kan en upprepad behandling vara nödvändig.

 

Nedvissning av gröna växtdelar

Preparat Dos/ha Kommentar
Raps och Rybs    
Roundup Flex 2,4–3,0 l Karens 10 dagar. 
Spectra FL 3,0–4,0 l Karens 10 dagar. 

Observera att alla glyfosater inte är godkända för avdödning, se dunketikett för registrerade grödor och användningsområden.

Glyfosater kan skilja i registreringar vad gäller dosering och godkända användningsområden. Läs alltid dunketikett, EU-godkännandet för glyfosater sträcker sig till 15 december 2023.

Växtnäring till oljeväxter

Kväve
För höstoljeväxter är grundstrategin att lägga 60 kg N på hösten. På våren anpassas kvävegivan utifrån upptaget på hösten, förväntad skörd och förväntad mineralisering. Klipp 1 m2 raps innan invintring på hösten för att göra en bedömning av vårens behov. Mata in dina mätvärden på www.svenskraps.se En lägsta kvävenivå i höstoljeväxter på våren bör vara 100 kg N. På våren är det lämpligt att först lägga ca 60-80 kg N när fälten är farbara och därefter komplettera upp till önskad kvävenivå.

Svavel
Det är mycket viktigt att svavelbehovet uppfylls till oljeväxter. Svavel bör tillföras i mängd som motsvarar 15-20 % av kväve- nivån. Komplettera vid behov med någon svavelstark produkt t.ex. Kieserit, Sulfoprill 14 (Calciprill S14) eller NS 21-24.

Fosfor
Fosfor spelar en viktig roll under olje- växternas tidiga utveckling och eftersom oljeväxter är känsligare för fosforbrist än många andra grödor är det viktigt att välja rätt fosforstrategi. Basen bör vara en NPK som myllas vid sådd. Fosfor ska inte bredspridas och/eller harvas ned utan istället myllas för att ge maximal effekt till årets gröda.

Kalium
Oljeväxter konsumerar stora mängder kalium. De gånger som oljeväxter odlas på jordar med låg kaliumklass (särskilt mulljordar) bör därför gödslingsstrategin lägga stor vikt på en kaliumstark NPK.
I höstoljeväxter är det viktigt för att öka chanserna till en god övervintring.

Till höstoljeväxter på hösten:

• YaraMila Raps (17-5-10) med hög svavel- halt och innehåll av bor.
• NPK 15-7-12 med hög svavelhalt. Denna strategi bör kompletteras med bor.
• PK 11-21/ NPK 10-11-22 + Sulfan (NS 24- 6), NS 30-7 eller NS 27-4/Axan vid större behov av PK på hösten. Denna strategi bör kompletteras med bor.

Till höstoljeväxter på våren:
• En del av vårgivan bör läggas som YaraMila Raps (17-5-10), NPK 15-7-12 eller annan NPK i P-AL-klass I-III, om inte PK 11-21/NPK 10-11-22 tillgodosett hela fosforbehovet på hösten.
• Sulfan (NS 24-6) eller NS 30-7 som komplettering när grödans PK-behov uppfyllts. NS 27-4/ Axan om lägre svavel- behov på fältet.


Riktlinjer för kvävegödsling till oljeväxter

Gröda

Tidpunkt

Gödsling till förväntad skörd, ton/ha

   

3

4

5

Höstoljeväxter

Höstgiva

60

60

60

 

Vårgiva*

140*

160*

180*

* Anpassa efter rapsens kväveupptag under hösten genom rapsklippning eller scanning med Yara N-Sensor/ Atfarm.

Rekommendationerna gäller vid radmyllning under normala förhållanden. Vid bredspridning ökas givan med 10 kg N/ha. Tänk på att justera efter förfrukt, stallgödsel och kvävemineralisering. Normalt läggs hela givan vid sådd.

Riktlinjer för fosforgödsling

Skörd(ton/ha)

Gödslingsbehov kg
P/ha utifrån
P-klass (P–AL)

       
 

I

II

III

IVa

IVb–V

 

(0–2)

(2–4)

(4–8)

(8–12)

(>12)

2

35

25

15

10

0

3

 

30

25

15

0

4

 

35

30

20

0

5

 

40

35

25

0

Oljeväxter bortför ca 8 kg P/ton frö och 1,3 kg P/ton halm.

Riktlinjer för kaliumgödsling

Skörd(ton/ha)

Gödslingsbehov
kg K/ha utifrån
K-klass (K-AL)

       
 

I

II

IIIa

lllb

IV-V

 

(0–4)

(4–8)

(8–12)

(12–16)

(>16)

2

60

40

20

10

0

3

 

50

30

10

0

4

 

60

40

20

0

5

 

70

50

30

0

Oljeväxter bortför ca 10 kg K/ton frö men ska även gödslas för de 30 kg K/ton i halmen.

Mikronäring
Brist på ett eller flera mikronäringsämnen kan ge betydande skördebortfall. Bor ökar cellväggarnas stabilitet och förbättrar transporten av bl.a. kolhydrater inom plantan. Bor är speciellt viktig för frösättning då det behövs vid pollengroning. Mangan aktiverar enzymer som ingår i bland annat klorofyllbildningen, fotosyntesen och proteinomsättningen. Lantmännens rekommendation är att bladgödsla med mikronäringsprodukt, minst en gång under säsong.

Riktlinjer - mikronäring oljeväxter

Produkt

Dos/ha

Kommentar

Mikro Raps

3 l

Höst ihop med ogräsbehandling och/eller vårbehandling tidigt innan knopparna sträcks

Bor 150

1-3 l

Höst ihop med ogräsbehandling om blandning möjlig. Ej blandbar med Belkar. Tidig vår innan knopparna sträcks

Mikro Mangan

0,5-1 l

Höst- och/eller vårbehandling vid högt pH och lätta jordar

Mangannitrat 235

1-2 l 

Höst- och/eller vårbehandling vid högt pH och lätta jordar

Mikro Start

3 l 

Höst- och/eller vårbehandling från 4 blad. Bladgödsling av fosfor. 

Mikronäring rekommenderas att tillföras minst en gång per säsong.

Se fler mikronäringsprodukter

Denna sida är uppdaterad: 2023-07-25