Här hittar du de växtodlingsstrategier som Lantmännen utvecklat kring odling av oljeväxter som raps, rybs och oljelin. Allt du behöver om ogräsbehandling, svampbehandling, insektsbehandling, tillväxtreglering, växtnäring och mycket mer som är av stor nytta för din oljeväxtodling.

Att tänka på:
- Etableringen bygger skörden. Så i rätt tid, med rätt utsädesmängd och rätt gödning.
- Oljeväxter är en utmärkt avbrottsgröda till stråsäd, med bra förfruktsvärde till året efter.
- Oljeväxterna är känsliga för ogräskonkurrens i början så planera in en ogräsbehandling. Håll insekter under uppsikt från sådden och framåt. På skiften där det odlats raps ofta – räkna med en behandling mot bomullsmögel.

Växtskyddsstrategier

I ovan tabell beskrivs i vilket utvecklingsstadie behandlingar kan utföras.
Läs alltid etiketten för att kontrollera vilka stadier preparatet är registrerat för.
På nästkommande sidor visas produkt- och strategival.

Interaktiv modul för ogräsbehandling

Interaktiv modul för ogräsbehandling

Interaktiv modul för ogräsbehandling

Oljeväxter – insektsbehandling

Preparat
Raps och
Rybs
Rapsjordloppa/
vågrandig
jordloppa
Rapsbagge Kålmal Rapsvivel Skidgallmygga Kålbladstekel Bifarlig Antal beh/säsong Registrerad Karens dagar
Avaunt   0,17 l         X 1 DC 40-57 -
Biscaya   0,3 l   0,3 l       1 DC 51-69 30
Mospilan   0,2 kg    0,2 kg       1 DC 51-69 -
Mavrik 0,2 l             1 DC 10-12 60
Mavrik   0,2 l rek. saknas (0,2 l) 0,2 l 0,2 l     2 DC 30-71 60
Beta-Baythroid 0,3 l 0,3 l rek. saknas (0,3 l) rek. saknas (0,3 l) rek. saknas (0,3 l) 0,3 l X 2   53
Fastac ** 0,3 l 0,3 l rek. saknas (0,3 l) rek. saknas (0,3 l) rek. saknas (0,3 l) 0,3 l X 2 DC 10-69 28
                     
Preparat lin Linjordloppa             Antal beh/säsong Registrerad Karens dagar
Mavrik  0,2 l             1 DC 10-12 60

X-bifarliga produkter får användas när det finns blommor i fältet mellan kl 22:00-03:00 om pollinerande insekter har lämnat fältet.
** Fastac kräver 90 % avdriftsreducerande munstycke för upp till 100 m från sjöar och vattendrag.

Strategi för insekter i raps

Insekter DC 51-57 DC 57 DC 63-DC65 DC 67-69
Rapsbagge Avaunt Biscaya Mospilan  
Rapsbagge stark inflygning Mospilan + Mavrik Avaunt* + Mavrik Biscaya  
Blygrå rapsvivel   Avaunt* + Pyretroid Mospilan/ Biscaya Mavrik/Fastac
Skidgallmygga   Avaunt* + Pyretroid Mavrik/Fastac Mavrik/Fastac
Kålmal   Avaunt* + Pyretroid Mavrik/Fastac Mavrik/Fastac

* Avaunt är registrerat mot rapsbagge, men har även sidoeffekt mot andra insekter.
Biscya och Mospilan får köras vardera en gång per säsong.
om rapsbaggarna inte räknas som resistenta mot pyretorider kan denna behandling även göras med Beta-Baythroid, Fastac eller Mavrik.

Pyretroider har endast knockdowneffekt. Avaunt, Mospilan och Biscaya har långtidseffekt.


Bekämpningströsklar

Antal insekter i medeltal per planta i knoppstadier

Insekter raps Jordloppor Rapsbagge     Blygrå rapsvirvel
Gröda/
utvecklingsstadie
DC 10 Tidigt >DC 51 DC 52-53 DC 59 DC 57-69
Höstoljeväxter, mindre plantor/svag tillväxt 10 % uppäten bladyta 2-3 3-4 5-6 1-2
Höstoljeväxter, kraftiga plantor/god tillväxt 10 % uppäten bladyta 4-6 6-8 10-11 1-2
Våroljeväxter 30 % uppäten bladyta 0,5-1 1-2 2-3 1-2Det lägre intervallen vid förväntad hög skörd och högt rapspris.

Raps och Rybs – svampbehandling

Svamp Preparat Dos/ha Behandling Kommentar
Bomullsmögel, alternaria Cantus + Mirador Forte 0,25 kg + 1,0 l DC 61-65 Strategi hög risk bomullsmögel. DC 65 - full blom för bäst effekt
Bomullsmögel, alternaria Mirador Forte 2,0 l DC 61-65 DC 65 - full blom för bäst effekt
Bomullsmögel, alternaria Pictor Active/ Folicur Xpert 0,75 l DC 65-69 DC 65 - full blom för bäst effekt
Ljus bladfläck Proline 0,5 l  DC 53-60 Vid angrepp på 1/3 av plantorna
Torröta höst Cantus 0,25 kg höst Cantus max 1 behandling per odlingskultur. Välj annan svampprodukt på våren. 

Raps – tillväxtreglering

  Preparat Dos/ha Kommentar
Höst Caryx 0,7-1,0 l* DC 15-18, 5-8 örtblad höst. Sänker tillväxtpunkten, större rotutveckling, sidoeffekt på Phoma. Den högre dosen vid tidig sådd och kraftig tillväxt.
Höst + vår Caryx 0,7 l + 0,7 l DC 15-18, 5-8 örtblad höst, uppföljning på våren DC 31-55. Behandla så tidigt som möjligt vid god tilväxt och optimal temperatur (12-20°). Maxdos höst+vår är 1,4 l/år.
Vår Caryx 0,7 l  DC 31-55. Behandla så tidigt som möjligt vid god tilväxt och optimal temperatur (12-20°). Produkten har effekt från 5 °C. Minskar höjdtillväxten på huvudskottet och ökar sidoskottens tillväxt, minskar risken att grödan lägger sig.

* Ju fler blad desto högre dos. 

Höstbehandling sänker tillväxtpunkten och ökar chansen för bra övervintring.
Vårbehandling omfördelar energi från huvudskott till sidoskott och ger jämnare plantor.

Nedvissning av gröna växtdelar

Preparat Dos/ha Kommentar
Raps och Rybs    
Roundup Gold ST 2,5–3,2 l Karens 10 dagar
Spectra 3,0-4,0 l Karens 10 dagar. Observera att Gallup Biograde 360 inte är godkänd för nedvissning av oljeväxter. 

Glyfosater kan skilja i registreringar vad gäller dosering och godkända användningsområden.
Läs alltid dunketikett, EUgodkännandet för glyfosater sträcker sig till 15 december 2022.

Oljeväxter – snigelbehandling

Preparat Dos per ha Kommentar
Sluxx HP 3-7kg Järnfosfat. Vid starka angrepp kan en upprepad behandling vara nödvändig.

Växtnäring till oljeväxter

Kväve

Grundstrategin är att lägga 60 kg N på hösten till höstraps. Dra ned kvävegivan om det förväntas vara mycket lättillgängligt kväve kvar i marken sen föregående gröda. Tänk då på att ändå ligga på rätt nivåer med fosfor och kalium.
På våren anpassas kvävegivan utifrån upptaget på hösten och förväntad skörd och förväntad mineralisering. Klipp 1 kvm raps innan invintring på hösten för att göra en bedömning av vårens behov. Mata in dina mätvärden på www.svenskraps.se

Exempel: Ett kraftigt bestånd (2 kg/kvm) med en förväntad skörd på 4 ton/ha har ett kvävebehov på 100 kg på våren. Ett klenare bestånd (0,75 kg/ha) med förväntad skörd på 4 ton
har ett kvävebehov på 180 kg på våren.

Svavel
Det är mycket viktigt att svavelbehovet uppfylls till oljeväxter, ca 15-20 % av tillfört kväve bör vara svavel. Komplettera med t.ex. Kieserit eller någon svavelstark produkt om det saknas.

Mikronäring

Bor ökar cellväggarnas stabilitet och förbättrar transporten av bl a kolhydrater inom plantan. Bor är speciellt viktig för frösättning då det behövs vid pollengroning.

Mangan aktiverar enzymer som ingår i bland annat klorofyllbildningen, fotosyntesen och
proteinomsättningen.

På hösten rekommenderas 60 kg N/ha
• YaraMila Raps (17-5-10) med hög svavelhalt och innehåll av bor.
• Sulfan (NS 24-6), NS 30-7 eller NS 27-4 Axan + P20 eller PK11-21 vid större behov av PK.

På våren rekommenderas:
• NS 26-14 som 1:a giva och Kalksalpeter eller N34 för kompletteringen.
• Sulfan (NS 24-6), NS 30-7 eller NS 27-4 om samma produkt används vid båda
kvävegivorna.
• En del av vårgivan bör läggas som YaraMila Raps (17-5-10), NPK 15-7-12 eller annan NPK i P-AL-klass I-III.

Till våroljeväxter:
• YaraMila Raps (17-5-10)
• Komplettering Sulfan (NS 24-6) eller NS
30-7Riktlinjer för kvävegödsling till oljeväxter

Gröda Tidpunkt Skördenivå, ton/ha
    3 4 5
Höstoljeväxter Höstgiva 60 60 60
  Vårgiva* 140* 160* 180*

* Anpassa efter rapsens kväveupptag under hösten genom rapsklippning eller scanning med Yara N-sensor.

Gröda Skördenivå ton/ha      
  1,5 2 2,5 3
Vårraps/rybs 105 115 125 135
Oljelin 60 70 80  


Rekommendationerna gäller vid radmyllning under normala förhållanden. Vid bredspridning ökas givan med 10 kg N/ha.
Tänk på att justera efter förfrukt, stallgödsel och kvävemineralisering. Normalt läggs hela givan vid sådd.


Riktlinjer för fosforgödsling

Skörd(ton/ha) Gödslingsbehov kg P/ha utifrån P-klass (P–AL)  
  I
(0–2)
II
(2–4)
III
(4–8)
IVa
(8–12)
IVb–V
(>12)
2 35 25 15 10 0
3   30 25 15 0
4   35 30 20 0
5   40 35 25 0

Oljeväxter bortför ca 8 kg P/ton frö och 1,3 kg P/ton halm.


Riktlinjer för kaliumgödsling

Skörd(ton/ha) Gödslingsbehov kg K/ha utifrån K-klass (K-AL)  
  I
(0–4)
II
(4–8)
IIIa
(8–12)
lllb
(12–16)
IV-V
(>16)
2 60 40 20 10 0
3   50 30 10 0
4   60 40 20 0
5   70 50 30 0

Oljeväxter bortför ca 10 kg K/ton frö men ska även gödslas för de 30 kg K/ton i halmen.

Mikronäring oljeväxter

Preparat Dos/ha Kommentar
Mikro Raps 2.0 3-5 l Höst ihop med ogräskörning
Mikro Raps 2.0 3-5 l Tidig vår innan knopparna sträcks
Bor 150 1-3 l Höst ihop med ogräskörning. Tidig vår innan knopparna sträcks.
Mikro Mangan 1 l Höstbehandling vid högt pH och lätta jordar

Se fler mikronäringsprodukter

Denna sida är uppdaterad: 2020-03-04