Här hittar du de växtodlingsstrategier som Lantmännen utvecklat kring odling av ärt. Allt du behöver om ogräsbehandling, svampbehandling, insektsbehandling, tillväxtreglering, växtnäring till ärtor och mycket mer som är av stor nytta för din ärtodling.

Att tänka på:

  • Åkerböna och ärter är bra omväxlingsgrödor och fixerar sitt eget kväve från luften. Tillgången på fosfor och kalium är viktig. Fosfor- och kaliumgödsla därför åkerbönor och ärt på jord i klass III och nedåt.

  • Åkerbönans djupa rotsystem förbättrar markstrukturen. Ärter ska odlas i bra struktur, undvik därför täta fuktiga jordar.

  • Ärter har svag konkurrensförmåga mot ogräs. Planera alltid för en mekanisk eller kemisk ogräsbehandling.

Växtskyddsstrategi Ärt

ovan tabell beskrivs i vilket utvecklingsstadie behandlingar kan utföras. Läs alltid etiketten för att kontrollera vilka stadier preparatet är registrerat för. På nästkommande sidor visas produkt- och strategival.

Interaktiv modul för ogräsbehandling

 

 

Ärt – insektsbehandling

Preparat Dos per ha  Behandlingar/år Kommentar
  Bladlöss Ärtvecklare Ärtvivel    
Teppeki + superolja 0,14 kg + 0,25 l Saknar effekt Saknar effekt 1 DC 11-71. 14 dagar karenstid gäller reg.nr 4966. (Reg.nr 5847, DC 16-71 i konservärter) 
Mavrik 0,15–0,2 l 0,15-0,2 l 0,2 l 2 DC 10-79. 14 dagar karenstid (7 dagar konservärter)
Nexide CS* 0,06 l 0,06 l 0,06 l 1 DC 10-69. 14 dagar karenstid

*Nexide CS kräver 50 % avdriftsreducerande utrustning för användning närmare än 100 m från sjöar och vattendrag.

 

Bekämpningströsklar för ärter

Ärtbladlus: Bekämpa vid 5 bladlöss per toppskott eller vid angrepp på 25 procent av toppskotten.

Bönbladlus: 10–15 % plantor med angrepp.

Växtnäring till ärt

I ärter är det främst gödslingsbehovet av fosfor (P) och kalium (K) som behöver tillfredställas. Baljväxter löser sitt kvävebehov genom symbios med kvävefixerande bakterier. För att detta system ska fungera effektivt behöver pH-värdet vara minst 6,1 på sand- och mojordar och 6,5 på styva lerjordar. Baljväxter har ett betydande svavelupptag och det kan vara befogat att tillföra svavel speciellt på platser med dålig mineralisering.

Rekommenderat gödselmedel till ärt

• PK 11-21/ NPK 10-11-22 vid K-AL klass II, III
• P20 eller MAP (NP 12-23) vid höga K-AL-klasser

Fosfor och kalium

Ärt bör tillföras fosfor och kalium utifrån skördenivå och jordens
P- och K-klass. Rekommendationerna angivna i tabellerna gäller fastmarksjordar. På mulljordar med låg volymvikt bör P-AL-värdena justeras.

Mikronäring

Brist på ett eller flera mikronäringsämnen kan ge betydande skördebortfall. Bor kan tillföras t ex genom bladgödsling med Bor 150. Om risk för manganbrist, kör 0,5-1 l Mikro Mangan eller 1-2 l Mangannitrat 235. Se bladgödslingstabell.

 

Riktlinjer för fosforgödsling

Gödslingsbehov kg P/ha utifrån P-klass (P-AL)

Gröda Skörd ton/ha   Gödslingsbehov kg P/ha utifrån P-klass (P-AL)  
    I
(0–2)
II
(2–4)
III
(4–8)
IVa
(8–12)
IVb-V
(>12)
Ärt 3 30 25 15 5 0
  4 35 30 20 10 0
  5 40 35 25 15 0

Ärter och åkerbönor bortför cirka 4 resp. 6 kg P per ton skörd.

 

Riktlinjer för kaliumgödsling

Gödslingsbehov kg K/ha utifrån K-klass (K-AL)

Gröda Skörd ton/ha   Gödslingsbehov kg K/ha utifrån K-klass (K-AL)    
    I
(0–4)
II
(4–8)
IIIa
(8–12)
IIIb
(12–16)
IV
(16–20)
V
>20
Ärt 3 60 40 30 10 0 0
  4 70 50 40 20 0 0
  5 80 60 50 30 10 0

Ärter och åkerbönor bortför cirka 10 resp. 14 kg K/ton skörd.
Om jordanalysens K/Mg-kvot är lägre än 0,8 bör kalium tillföras enligt klass IIIa.
Vid bärgning av förfruktens halm bör kaliumgivan ökas med cirka 20 kg/ha.

Denna sida är uppdaterad: 2023-03-23