Här hittar du de växtodlingsstrategier som Lantmännen utvecklat kring odling av ärt. Allt du behöver om ogräsbehandling, svampbehandling, insektsbehandling, tillväxtreglering, växtnäring till ärtor och mycket mer som är av stor nytta för din ärtodling.

Att tänka på:
- Ärter är bra omväxlingsgrödor och fixerar sitt eget kväve från luften. Tillgången på fosfor och kalium är viktig. Fosfor och kaliumgödsla därför ärter på jord i klass III och nedåt.
- Ärter ska odlas i bra struktur, undvik därför täta fuktiga jordar.
- Ärter har svag konkurrensförmåga mot ogräs, planera alltid för en mekanisk eller kemisk ogräsbehandling.

Växtskyddsstrategi Ärt

I ovan tabell beskrivs i vilket utvecklingsstadie behandlingar kan utföras. Läs alltid etiketten för att kontrollera vilka stadier preparatet är registrerat för. På nästkommande sidor visas produkt- och strategival.

Interaktiv modul för ogräsbehandling

Mekanisk ogräsbehandling i trindsäd

Att odla grödor utan kemisk bekämpning fungerar utmärkt om det inte finns stor ogräsbank eller återkommande skadegörare. Bedöm den ökade risken i förhållande till utebliven skörd från träda. Tänk också på ett eventuellt högre ogrästryck i efterföljande gröda. De vanligaste grödorna till ekologisk fokusareal (EFA) är ärt och åkerbönor.

Att odla dessa grödor utan bekämpningsmedel är möjligt vid lågt ogrästryck men bör undvikas om mycket flyghavre och rotogräs förekommer. Trindsäd som inte söks som EFA-areal får bekämpas som vanligt.
Ogräs i trindsäd hanteras med falsk såbädd, där såbädden förbereds och ogräsen får gro. När ogräsen är uppe görs ytterligare en bearbetning alternativt en avdödning med glyfosat vilket är tillåtet, då förbudet gäller från och med sådd. Alternativt kan ogräsharvning göras fram till ärtornas klängen hakar i varandra eller när åkerbönan är ca 10 cm.

Höj utsädesmängden ca 5-10 % vid planerad ogräsharvning för att kompensera mot förlorade plantor. Bönor går även att radhacka men kräver mer planering. Glyfosatbehandling efter skörd är tillåtet.

Ärt – bekämningströsklar

Ärtbladlus: Bekämpa vid 5 bladlöss per toppskott eller vid angrepp på 25 procent av toppskotten.
Bönbladlus: 10–15 % plantor med angrepp. 2021 är sista året som Fastac får användas.

Ärt– svampbehandling

Utvecklingsstadie

Preparat

Dos per ha 

Kommentar

DC 61-69

Signum

0,5–0,75 kg

Mot chokladfläcksjuka. Tidiga angrepp har störst betydelse. Även effekt på bönfläcksjuka och bönrost.

Läs produktens etikett och beakta de begränsningar som gäller grödans utvecklingsstadium, karenstid, bifarlighet, krav på avdriftsreducerande utrustning, skyddsavstånd och övriga villkor.

Växtnäring till ärt

I ärter är det främst gödslingsbehovet av fosfor (P) och kalium (K) som behöver tillfredställas. Baljväxter löser sitt kvävebehov genom symbios med kvävefixerande bakterier. För att detta system ska fungera effektivt behöver pH-värdet vara minst 6,1 på sand- och mojordar och 6,5 på styva lerjordar. Baljväxter har ett betydande svavelupptag och det kan vara befogat att tillföra svavel speciellt på platser med dålig mineralisering.

Rekommenderat gödselmedel till ärt

• PK 11-21/ NPK 10-11-22 vid K-AL klass II, III
• P20 eller MAP (NP 12-23) vid höga K-AL-klasser

Fosfor och kalium

Åkerböna bör tillföras fosfor och kalium utifrån skördenivå och jordens
P- och K-klass. Rekommendationerna angivna i tabellerna gäller fastmarksjordar. På mulljordar med låg volymvikt bör P-AL-värdena justeras.Riktlinjer för fosforgödsling

Gödslingsbehov kg P/ha utifrån P-klass (P-AL)

Gröda Skörd 
ton/ha
I
(0–2)
II
(2–4)
III
(4–8)
IVa
(8–12)
IVb-V
(>12)

Ärt

3

30

25

15

5

0

 

4

35

30

20

10

0

 

5

40

35

25

15

0

Ärter  bortför cirka 4kg P per ton skörd.

Riktlinjer för kaliumgödsling

Gödslingsbehov kg K/ha utifrån K-klass (K-AL)

Gröda
Skörd 
ton/ha
I
(0–4)
II
(4–8)
IIIa
(8–12)
IIIb
(12–16)
IV
(16–20)
V
>20

Ärt

3

60

40

30

10

0

0

 

4

70

50

40

20

0

0

 

5

80

60

50

30

10

0

Ärter bortför cirka 10kg K/ton skörd. Om jordanalysens K/Mg-kvot är lägre än 0,8 bör kalium tillföras enligt klass IIIa. Vid bärgning av förfruktens halm bör kaliumgivan ökas med cirka 20 kg/ha.

 

Denna sida är uppdaterad: 2021-03-18