Vilken effekt har olika typer av stallgödsel? Det ser du här nedan!

Det är viktigt att tillföra rätt gödning till grödan utifrån markstatus, beräknad skördenivå, grödor i växtföljden samt förfrukten. Det är viktigt att anpassa näringen till just dina förutsättningar. Det finns stora skillnader mellan gårdar och inom fält.

Yara har tagit fram ett digitalt verktyg "Bördighetsanpassad Fosfor- och Kaliumgödsling" där du skriver in ditt P-AL och K-AL på fältet samt grödor och skördenivåer. Utifrån detta kan du simulera olika förutsättningar och se vad skörden bortför och vilken nivå av P och K du bör tillföra.

Stallgödsel

Ungefärlig verkan av stallgödsel vid spridning på våren, kg per 10 ton gödsel

Gödseltyp Kväveeffekt vid vårspridning Tot-N Andel ammonium-kväve (% av tot-N) Fosfor Kalium
Fastgödsel, nöt 10 52 25 15 50
Fastgödsel, svin 10 65 25 25 25
Fastgödsel, höns (30 % ts, fast- och kletgödsel) 90 150 60 41 65
Fastgödsel, höns (60 % ts, fast- och kletgödsel) 110 275 40 88 140
Fastgödsel, slaktkyckling (50 %, ströbäddsgödsel) 150 380 20 86 170
Djupströgödsel, nöt 5 54 10 15 100
Djupströgödsel, svin 5 48 10 15 45
Djupströgödsel, häst 5 49 10 15 100
Djupströgödsel, får 5 95 10 15 200
Urin, nöt, täckt behållare 25 35 90 <1 50
Urin, svin, täckt behållare 15 18 90 2 12
Flytgödsel, nöt, 9 % ts-halt 15 43 50 6 38
Flytgödsel, svin, 8 % ts-halt 20 36 70 8 19
Flytgödsel, svin, 6 % ts-halt 15 27 70 6 14
Flytgödsel, höns, 12 % ts 45 60 75 15 24

Källa: Jordbruksverket. 
Kväveeffekten kan förändras betydande beroende på lagring, spridningsteknik och spridningstillfälle.

Svavel är främst organiskt bundet och mineraliseras samtidigt som kvävet i stallgödseln. Komplettera med svavelhaltiga produkter till oljeväxter och blandvall. Ta alltid en egen analys för att veta hur mycket växtnäring din stallgödsel innehåller.

 

Denna sida är uppdaterad: 2024-03-14