Här hittar du de växtodlingsstrategier som Lantmännen utvecklat kring odling av råg. Allt du behöver om ogräsbehandling, svampbehandling, insektsbehandling, tillväxtreglering, växtnäring och mycket mer som är av stor nytta för din rågodling.

Att tänka på:
• Råg är en gröda som ger möjlighet till en förlängd tröskning tack vare en tidig mognad.
• Vid sortvalet är förstahandsalternativet en hybridsort vilket ger en högre avkastning och stabilare falltal.
• Råg odlas i första hand nära slutförbrukare eller där avkastningspotentialen är mer än 10 procent högre än för höstvete t.ex. på lättare jordar.

Växtskyddsstrategier

I ovan tabell beskrivs i vilket utvecklingsstadie behandlingar kan utföras.
Läs alltid etiketten för att kontrollera vilka stadier preparatet är registrerat för.
På nästkommande sidor visas produkt- och strategival, där du även hittar Lantmännens rekommendationer.

Interaktiv modul för ogräsbehandling

Råg – svampbehandling på våren

Tidig svampbehandling ihop med ogräsbehandling

Utvecklingsstadie

Preparat

Dos per ha

Kommentar

DC 30-32

Prosaro/ Folicur Xpert

0,3-0,4 l

Sköldfläcksjuka, rost och mjöldagg

DC 30-32

Comet Pro + Property

0,3 l + 0,25–0,5 l

Förebyggande mot mjöldagg och sköldfläcksjuka

DC 25-32

Talius

0,15-0,25 l

Förebyggande mot mjöldagg. Speciellt i mjöldaggsresistenta områden.Bladfläcksvampar

Utvecklingsstadie

Preparat

Dos per ha

Kommentar

DC 39-49

Priaxor

0,75 l

Sköldfläcksjuka, rost, brunfläcksjuka.Stråknäckare

Utvecklingsstadie

Preparat

Dos per ha

Kommentar

DC 31-32

Property

0,5 l

Kör så sent som möjligt, senast i DC 32. Etablerat mjöldaggsangrepp

Utvecklingsstadie

Preparat

Dos per ha

Kommentar

DC 31-61

Property + Forbel

0,25–0,5 l + 0,4-0,5 l

2021 är sista året som Forbel får användas.

DC 31-59

Talius + Forbel

0,15-0,25 l + 0,4-0,5 l

Speciellt i mjöldaggsresistenta områden. 2021 är sista året som Forbel får användas.Brunrost

Utvecklingsstadie

Preparat

Dos per ha

Kommentar

DC 31-59

Forbel

0,5 l

Kurativ effekt. För etablerat angrepp. 2021 är sista året som Forbel får användas.

DC 30-69

Folicur Xpert

0,5 l

Kurativ effekt.


Snömögel och Stråknäckare höstbehandling

Utvecklingsstadie

Preparat

Dos per ha

Kommentar

DC 22-32

Topsin WG

0,3 - 0,4 kg

 

Kör så sent som möjligt, från mitten av oktober. Topsin får användas t.o.m. 19 oktober 2021.

 

Se effektschema för fungicider


Bekämpningströsklar svampsjukdomar i råg

Sköldfläcksjuka

Begynnande angrepp på bladnivå 2. 

Mjöldagg

50 % angripna plantor i DC 30-31.

Stråknäckare 

20 % av skotten med symtom på andra levande bladslidan utifrån räknat i DC 31-32. 

Rost

Begynnande angrepp 10 % angripna plantor.

 

Så här tolkar du tabellerna:
Ogräsbehandling effekt

3 = mycket god effekt.       >90 %
2 = god effekt.                   70–90 %
1 = måttlig effekt.              40–70 %
= svag effekt (<40 %) eller uppgift saknas

Effekterna gäller för högsta dosen i intervallet i tabellerna.

Råg – insektsbehandling

Preparat

Dos per ha

Dos per ha

Dos per ha

Dos per ha

Behandlingar/år

Kommentar

 

Bladlöss

Fritfluga

Sädesbladbagge

Trips

 

 

Teppeki

0,1-0,14 kg

Saknar effekt

Saknar effekt

Saknar effekt

2

Ej höstbehandling

Mavrik

0,075–0,15 l

Rek ej

0,15–0,2 l

0,15–0,2 l

3

Max 1 beh. på höst och 2 beh. på våren.

Fastac 50

0,25–0,3 l

0,25–0,3 l

0,25–0,3 l

0,25–0,3 l

2

 

Nexide CS

0,05 l

Rek. saknas

Rek. saknas

Rek. saknas

1

 

Läs produktens etikett och beakta de begränsningar som gäller grödans utvecklingsstadium, karenstid, bifarlighet, krav på avdriftsreducerande utrustning, skyddsavstånd och övriga villkor. 2021 är sista året som Fastac får användas. 

Råg – tillväxtreglering

Utvecklingsstadie

Preparat

Dos per ha

Kommentar

DC 25-32

Cycocel Plus

0,75–2,0 l

Mot liggsäd. Kräver tillväxt, kör från 8 °C. 

DC 37-49

Terpal

1,0–1,5 l 

Mot liggsäd. Kräver tillväxt, kör från 10 °C. Senare behandling minskar risk för axbrytning. Lägre dosen vid blandning med svampprodukter. 

DC 31-39

Cuadro NT

0,4 l

Mot liggsäd. Kräver tillväxt, kör från 10 °C. Andrahandsalternativ om rågen växer förbi DC 32 snabbt på våren. 

Vid stråsvaga sorter och kraftig tillväxt rekommenderas en delad behandling. Cycocel Plus senast i DC 31 och uppföljning med Terpal i DC 45-49.

Råg N+ får inte tillväxtregleras. Det kan även finnas andra specialkontrakt som inte tillåter tillväxtreglering. Ta därför reda på vad som gäller för kontrakt som inte är standardvara på www.lantmannenlantbruk.se eller prata med din säljare.

Temperaturen bör vara över 10° C och plantorna i god tillväxt för att ha effekt av tillväxtregleringen. Undvik kallt väder före och efter behandling, samt molnigt väder vid behandlingen. Temperaturen bör inte vara över 22-24° C.

Generellt bör dosen hållas i det lägre intervallet i blandning med svampmedel.

 

Bekämpning av stråknäckare i råg:

I råg är det svårt att se symptom av stråknäckare under våren. Istället får hänsyn tas till följande faktorer vid bedömning av bekämpningsbehovet:

  • Nederbördsmängden under vår och försommar
  • Beståndstätheten
  • Växtföljden
  • Tidigare angrepp på fält
  • Stråstyrkan hos sorten
  • Jordbearbetningssystem

Ett mått på den regionala risken kan fås indirekt genom att se på angreppsgraden i höstvete.
Bekämpa ej efter DC 32.

Höstbehandling:
Broddbehandling syftar till att stoppa ett hotande angrepp och förhindra svampens spridning till nya plantor, vilket annars kan medföra att beståndet uttunnas eller utvintrar helt. Vid jämförelse med snömögel är växtföljden av större betydelse och såväl glesa som frodiga bestånd kan skadas.

Vårbehandling:
Bekämpningsbehovet på våren är starkt väderberoende. Växtföljden i det enskilda fältet är också av betydelse. Var uppmärksam vid fuktiga förhållanden och stråsädesdominerad växtföljd. Vid torr väderlek torkar svampen oftast bort. Efter höstbekämpning behövs normalt inte vårbehandling.

 

Växtnäring till Råg

Mikronäring

Brist på ett eller flera mikronäringsämnen kan ge betydande skördebortfall. Lantmännens rekommendation är att bladgödsla med en mikronäringsprodukt, minst en gång under säsong.

Se bladgödslingstabell

Produkt

Dos/ha

Mikro Spannmål

1-2 l

Mikro Mangan

0,5-1 l

Mangannitrat 235

1-2 l

 

Skördeanpassad kvävegödsling kg N/ha

Gödsling utifrån förväntad skörd, ton/ha

4

5

6

7

8

9

90

105

120

135

145

160

 

Riktlinjer för kvävefördelning

Från tillväxtstart till stråskjutning

Komplettering DC 31-37

60–100 %

0–40 %


Riktlinjer för fosforgödsling

 

Gödslingsbehov kg P/ha utifrån P-klass (P–AL)
Skörd (ton/ha) I
(0–2)
II
(2–4)
III
(4–8)
Iva
(8–12)
IVb–V
(>12)
6 30 25 15-20 0 0
8 35 30 20-25 5 0
10   35 25-30 15 0

Spannmål bortför ca 3,5 kg P/ton kärna och under 1 kg P/ton halm.


Riktlinjer för kaliumgödsling

 

Gödslingsbehov kg K/ha utifrån K-klass (K-AL)
Skörd (ton/ha) I (0–4) II (4–8) IIIa (8–12) lllb (12–16) IV-V (>16)
3 40 30 10 0 0
5 50 40 20 5 0
7   50 30 15 0
9   60 40 25 0

Spannmål bortför ca 4,5 kg K/ton kärna och 10 kg K/ton halm.
Vid halmbärgning ökas kaliumgivan med ca 20 kg K/ha.

 

Rekommenderade gödselmedel till råg

Höst

MAP NP 12-23

Till jordar med P-klass III och under men hög K-klass. 

 

PK 11-21

Till jordar med P- och K-klass III och under.

 

YaraMila Höst 8-10,5-20 Mn

Till jordar med P- och K-klass III och lägre. Till jordar med risk för manganbrist.

 

YaraMila Höst 10-14-12

Till jordar med P-klass III och lägre samt K-klass III och högre.

 

NPK 10-11-22

Till jordar med P- och K-klass III och lägre. 

Vår

NPK 27-3-5/YaraMila 27-3-3

Där ingen P och K tillförts på hösten. 

 

YaraMila 24-4-5 och YaraMila 21-3-10

Låga P och K klasser där ingen P och K tillförts på hösten. 

 

NS 30-7, Axan, NS 27-4

 

 

N34

Svavel måste tillföras i annan gödsling. 

 

NS 27-4 flytande

Sprutning med 5/7-hålsmunstycken 

Kvävekomplettering

Axan, NS 27-4

Ammoniumkväve behöver mer regn och tid för att bli växttillgängligt. 

 

Kalksalpeter

Snabbt växttillgängligt, inget svavel

 

NS 27-4 flytande

Max 15-20 kg N/ha med flytande NS 27-4 efter DC 37Denna sida är uppdaterad: 2021-03-04