Här hittar du de växtodlingsstrategier som Lantmännen utvecklat kring odling av råg. Allt du behöver om ogräsbehandling, svampbehandling, insektsbehandling, tillväxtreglering, växtnäring och mycket mer som är av stor nytta för din rågodling.

Att tänka på:

  • Råg är en gröda som ger möjlighet till en förlängd tröskning tack vare en tidig mognad.

  • Vid sortvalet är förstahandsalternativet en hybridsort vilket ger en högre avkastning och stabilare falltal.

  • Råg odlas i första hand nära slutförbrukare eller där avkast- ningspotentialen är mer än 10 procent högre än för höstvete t.ex. på lättare jordar.

Växtskyddsstrategier

I ovan tabell beskrivs i vilket utvecklingsstadie behandlingar kan utföras.
Läs alltid etiketten för att kontrollera vilka stadier preparatet är registrerat för.
På nästkommande sidor visas produkt- och strategival, där du även hittar Lantmännens rekommendationer.

Interaktiv modul för ogräsbehandling

 

Råg – svampbehandling på våren

Utvecklingsstadie

Preparat

Dos per ha

Kommentar

Tidig svampbehandling ihop med ogräsbehandling

     

DC 30-32

Prosaro/ Folicur Xpert

0,3-0,4 l

Sköldfläcksjuka, rost och mjöldagg

DC 30-32

Comet Pro + Property

0,3 l + 0,25–0,5 l

Förebyggande mot mjöldagg och sköldfläcksjuka

DC 25-32

Talius

0,15-0,25 l

Förebyggande mot mjöldagg. Speciellt i mjöldaggsresistenta områden.

Bladfläcksvampar

     

DC 39-49

Priaxor

0,75 l

Sköldfläcksjuka, rost, brunfläcksjuka.

Stråknäckare

     

DC 31-32

Property

0,5 l

Kör så sent som möjligt, senast i DC 32. 

Etablerat mjöldaggsangrepp

     

DC 30-49

Property

0,25–0,5 l

 

DC 25-49

Talius

0,15-0,25 l

Speciellt i mjöldaggsresistenta områden.

Brunrost

     

DC 30-69

Folicur Xpert

0,5 l

Kurativ effekt.

Se effektschema för fungicider

 

Bekämpningströsklar
svampsjukdomar i råg

   

Sköldfläcksjuka

Begynnande angrepp på bladnivå 2. 

 

Mjöldagg

50 % angripna plantor i DC 30-31.

 

Stråknäckare 

20 % av skotten med symtom på andra levande bladslidan utifrån räknat i DC 31-32. 

 

Rost

Begynnande angrepp 10 % angripna plantor.

 

 

Så här tolkar du tabellerna:
Ogräsbehandling effekt

3 = mycket god effekt.       >90 %
2 = god effekt.                   70–90 %
1 = måttlig effekt.              40–70 %
= svag effekt (<40 %) eller uppgift saknas

Effekterna gäller för högsta dosen i intervallet i tabellerna.

Råg – insektsbehandling

Preparat

Dos per ha

Dos per ha

Dos per ha

Dos per ha

Behandlingar/år

Kommentar

 

Bladlöss

Fritfluga

Sädesbladbagge

Trips

   

Teppeki

0,1-0,14 kg

Saknar effekt

Saknar effekt

Saknar effekt

2

Ej höstbehandling

Mavrik

0,075–0,15 l

Rek. ej

0,15–0,2 l

0,15–0,2 l

3

Max 1 beh. på höst och 2 beh. på våren.

Nexide CS

0,05 l

Rek. saknas (0,05 l)

Rek. saknas (0,05 l)

Rek. saknas (0,05 l)

1

 

Läs produktens etikett och beakta de begränsningar som gäller grödans utvecklingsstadium, karenstid, bifarlighet, krav på avdriftsreducerande utrustning, skyddsavstånd och övriga villkor.

.

Råg – tillväxtreglering

Utvecklingsstadie

Preparat

Dos per ha

Kommentar

DC 25-32

Cycocel Plus

1,5–2,0 l

Mot liggsäd. Kräver tillväxt, kör från 8 °C. 

DC 37-49

Terpal

1,0–1,5 l 

Mot liggsäd. Kräver tillväxt, kör från 10 °C. Senare behandling minskar risk för axbrytning. Lägre dosen vid blandning med svampprodukter. 

DC 30-39

Cuadro NT

0,4 l

Mot liggsäd. Kräver tillväxt, kör från 10 °C. Andrahandsalternativ om rågen växer förbi DC 32 snabbt på våren. 

Vid stråsvaga sorter och kraftig tillväxt rekommenderas en delad behandling.
Cycocel Plus senast i DC 31 och uppföljning med Terpal i DC 45-49.

Råg N+ får inte tillväxtregleras. Det kan även finnas andra specialkontrakt som inte tillåter tillväxtreglering. Ta därför

reda på vad som gäller för kontrakt som inte är standardvara på

www.lantmannenlantbruk.se eller prata med din säljare. Temperaturen bör vara över 10 °C under dagen och plantorna i god tillväxt för att ha effekt av tillväxtregleringen. Undvik

kallt väder före och efter behandling, samt molnigt väder vid behandlingen. Temperaturen bör inte vara över 22-24 °C. Generellt bör dosen hållas i det lägre intervallet i blandning med svampmedel.

Bekämpningströsklar för insekter i råg Trips: Bekämpa vid 0,5–1 trips per strå innanför övre bladslidan jämnt fördelat över fältet i DC 45­49.

Bladlöss på hösten (rödsot): Tidigast vid DC 13­14, vid varmt väder, tidig sådd och då bladlöss lätt hittas i fält.

Bekämpning av stråknäckare i råg
I råg är det svårt att se symptom av stråknäckare under våren. Istället får hänsyn tas till följande faktorer vid bedömning av bekämpningsbehovet:

• Nederbördsmängden under vår och försommar
• Beståndstätheten
• Växtföljden
• Tidigare angrepp på fält • Stråstyrkan hos sorten
• Jordbearbetningssystem

Ett mått på den regionala risken kan fås indirekt genom att se på angreppsgraden i höstvete. Bekämpa ej efter DC 32.

Vårbehandling endast möjlig numera: Bekämpningsbehovet på våren är starkt väderberoende. Växtföljden i det enskilda fältet är också av betydelse. Var uppmärksam vid fuktiga förhållanden och stråsädesdominerad växtföljd. Vid torr väderlek torkar svampen oftast bort.

 

Växtnäring till Råg

Mikronäring

Brist på ett eller flera mikronäringsämnen kan
ge betydande skördebortfall. Lantmännens rekommendation är att bladgödsla med en mikro­ näringsprodukt, minst en gång under säsong.

 

Riktlinjer – mikronäring råg

Produkt

Dos/ha

Mikro Spannmål

1-2 l

Mikro Mangan

0,5-1 l

Mangannitrat 235

1-2 l

Mikro Start

3 l

Richard ny länk

Skördeanpassad kvävegödsling kg N/ha

Gödsling till förväntad skörd, ton/ha

         

4

5

6

7

8

9

90

105

120

135

145

160

 

Riktlinjer för kvävefördelning

Från tillväxtstart till stråskjutning

KompletteringDC 31-37

60–100 %

0–40 %

 

Riktlinjer för fosforgödsling

Skörd (ton/ha)

Gödslingsbehov kg P/ha utifrån P-klass (P–AL)

 

I

II

III

IVa

IVb–V

 

(0–2)

(2–4)

(4–8)

(8–12)

(>12)

6

30

25

15-20

0

0

8

35

30

20-25

5

0

10

 

35

25-30

15

0

Spannmål bortför ca 3,5 kg P/ton kärna och under 1 kg P/ton halm.

Riktlinjer för kaliumgödsling

Skörd (ton/ha)

Gödslingsbehov kg K/ha utifrån K-klass (K-AL)

 

I

II

IIIa

lllb

IV-V

 

(0–4)

(4–8)

(8–12)

(12–16)

(>16)

3

40

30

10

0

0

5

50

40

20

5

0

7

 

50

30

15

0

9

 

60

40

25

0

Spannmål bortför ca 4,5 kg K/ton kärna och 10 kg K/ton halm.
Vid halmbärgning ökas kaliumgivan med ca 20 kg K/ha.

 

Rekommenderade gödselmedel till råg

 

Rekommenderade
gödselmedel till råg

 

Höst

MAP NP 12-23

Till jordar med P-klass III och lägre men hög K-klass. 

 

PK 11-21

Till jordar med P- och K-klass III och lägre.

 

YaraMila Höst 8-10,5-20 Mn

Till jordar med P- och K-klass III och lägre. Till jordar med risk för manganbrist.

 

YaraMila Höst 10-14-12

Till jordar med P-klass III och lägre samt K-klass III och högre.

 

NPK 10-11-22/ 9-10-24

Till jordar med P- och K-klass III och lägre. 

Vår

NPK 27-3-5/YaraMila 27-3-3

Där ingen P och K tillförts på hösten. 

 

YaraMila 24-4-5 och YaraMila 21-3-10

Låga P och K klasser där ingen P och K tillförts på hösten. 

 

NS 30-7, Axan, NS 27-4

 
 

N34

Svavel måste tillföras i annan gödsling. 

 

NS 27-4 flytande

Sprutning med 5/7-hålsmunstycken 

Kvävekomplettering

Axan, NS 27-4

Ammoniumkväve behöver mer regn och tid för att bli växttillgängligt. 

 

Kalksalpeter

Snabbt växttillgängligt, inget svavel

 

NS 27-4 flytande

Max 15-20 kg N/ha med flytande NS 27-4 efter DC 37

 

Denna sida är uppdaterad: 2023-03-21