Här hittar du de växtodlingsstrategier som Lantmännen utvecklat kring odling av råg. Allt du behöver om ogräsbehandling, svampbehandling, insektsbehandling, tillväxtreglering, växtnäring och mycket mer som är av stor nytta för din rågodling.

Att tänka på:
- Råg är en gröda som ger möjlighet till en utspridd tröskning tack vare en tidig mognad.
- Vid sortvalet är förstahandsalternativet en hybridsort vilket ger en högre avkastning och stabilare falltal.
- Råg odlas i första hand nära slutförbrukare eller där avkastningspotentialen är mer än 10 procent högre än för höstvete t.ex. på lättare jordar.

Växtskyddsstrategier

I ovan tabell beskrivs i vilket utvecklingsstadie behandlingar kan utföras.
Läs alltid etiketten för att kontrollera vilka stadier preparatet är registrerat för.
På nästkommande sidor visas produkt- och strategival, där du även hittar Lantmännens rekommendationer.

Råg – ogräsbehandling på hösten

* Lantmännens strategi där 1 är förstahandsvalet.

Se Bladgödslingstabell
Mikronäring rekommenderas att tillföras minst en gång per säsong.

 

Läs alltid etiketten
Våra rekommendationer ersätter inte etikettexten på förpackningen.
Läs alltid etiketten noggrant före användning.

Råg – ogräsbehandling på våren

* Lantmännens strategi där 1 är förstahandsvalet.

Cleave tas upp via bladen och kan användas från tidig vår (+5°C).
Foxtrot tas upp via bladen. Bäst effekt i temperaturintervallet 5–20°C.
Broadway Star är systemiskt verkande och tas upp via bladen. En kombinerad gräs- och örtogräsherbicid. Inga restriktioner för efterföljande gröda.

Nautius tas upp via bladen och verkar systemiskt.
Legacy 500 SC kontaktherbicid som tas upp via blad eller när ogräsen bryter markytan och kommer i kontakt
med preparatet.

Råg – svampbehandling

 
Preparat Bästa strategi Utvecklingsstadie Dos per ha Kommentar
    Tidig svampbehandling ihop med ogräsbehandling
Tilt 250 EC   DC 26-32 0,25 Mot svartpricksjuka och gulrost. I blandning med ogräskörning.
Comet Pro + Flexity   upp till DC32 0,3 l + 0,25–0,5 l Sköldfläcksjuka, rost och mjöldagg.
Flexity/Property   DC 30-32 0,25 l Mot mjöldagg förebyggande
Talius   DC 25-32 0,125 l Mot mjöldagg förebyggande. Speciellt i mjöldaggsresistenta områden.
         
    Bladfläcksvampar    
Ascra Xpro + Delaro 1 DC 37–49 0,5 l + 0,2 l  Sköldfläcksjuka, rost, brunfläcksjuka.
Delaro 2 DC 37–49 0,4-0,6 l Sköldfläcksjuka, rost, brunfläcksjuka.
    Stråknäckare    
Flexity   DC 31-32 0,5 l Kör så sent som möjligt, senast i DC 32.
    Etablerat mjöldaggsangrepp  
Flexity/Property + Tern   DC 31-61 0,25–0,5 l + 0,25–0,5 l
Talius + Tern   DC 31-59 0,15-0,25 l + 0,25-0,5 l Speciellt i mjöldaggsresistenta områden
    Brunrost    
Forbel   DC 31-59 0,5 l Kurativ effekt. För etablerat angrepp.
Comet Pro   DC 25-69 0,3 l Lägg med i axgångsbehandling med vid angrepp av rost.
    Snömögel och Stråknäckare höstbehandling
Topsin WG   DC 22-32 0,3 - 0,4 kg Kör så sent som möjligt, från mitten av oktober.

 

Råg – insektsbehandling

Preparat Bästa strategi Dos per ha Dos per ha Dos per ha Dos per ha Behandlingar/år Kommentar
    Bladlöss Fritfluga Sädesbladbagge Trips    
Teppeki 1 0,1-0,14 kg Saknar effekt Saknar effekt Saknar effekt 2 Ej höstbehandling
Mavrik 2 0,075–0,15 l Rek ej 0,15–0,2 l 0,15–0,2 l 3 Max 1 beh. på höst och 2 beh. på våren.
Beta-Baythroid 3 0,3-0,5 l 0,3-0,5 l 0,3-0,5 l 0,3-0,5 l 2  
Fastac 50 4 0,25–0,3 l 0,25–0,3 l 0,25–0,3 l 0,25–0,3 l 2  
 

Läs produktens etikett och beakta de begränsningar som gäller grödans utvecklingsstadium, karenstid, bifarlighet, krav på avdriftsreducerande utrustning, skyddsavstånd och övriga villkor.

 

Råg – tillväxtreglering

Preparat Bästa strategi Utvecklingsstadie Dos per ha Kommentar
Stabilan 750 SL 1 DC 30-32 1,25-1,5 l Kräver tillväxt. Vid blandning med herbicid, använd den lägre dosen.
Cycocel Plus 2 DC 25-32 2,0–3,0 l Vid blandning med herbicid, använd lägre dosen. Mot liggsäd och för en ökad rotutveckling. Kräver tillväxt.
Trimaxx 3 DC 31-39 0,4 l Kräver värme, minst 10 °C.
Medax Max 4 DC 29-49 0,5–0,75 kg Mot liggsäd. Kräver tillväxt, kör från 8 °C.
Terpal 1 DC 37-49 1,0–1,5 l  Vid blandning med fungicid, använd den lägre dosen. Uppföljning efter Stabilan 750 SL/Cycocel Plus.

Lägre dosen i kombination med svamppreparat.

* Lantmännens strategier där 1 är förstahandsvalet.

Temperaturen bör vara över 10 °C och plantorna i god tillväxt för att ha effekt av tillväxtregleringen. Undvik kallt väder före och efter behandling, samt molnigt väder vid behandlingen. Temperaturen bör inte vara över 22-24 °C.

 

Bekämpning av stråknäckare i råg:

I råg är det svårt att se symptom av stråknäckare under våren. Istället får hänsyn tas till följande faktorer vid bedömning av bekämpningsbehovet:

  • Nederbördsmängden under vår och försommar
  • Beståndstätheten
  • Växtföljden
  • Tidigare angrepp på fält
  • Stråstyrkan hos sorten
  • Jordbearbetningssystem

Ett mått på den regionala risken kan fås indirekt genom att se på angreppsgraden i höstvete.
Bekämpa ej efter DC 32.

Höstbehandling:
Broddbehandling syftar till att stoppa ett hotande angrepp och förhindra svampens spridning till nya plantor, vilket annars kan medföra att beståndet uttunnas eller utvintrar helt. Vid jämförelse med snömögel är växtföljden av större betydelse och såväl glesa som frodiga bestånd kan skadas.

Vårbehandling:
Bekämpningsbehovet på våren är starkt väderberoende. Växtföljden i det enskilda fältet är också av betydelse. Var uppmärksam vid fuktiga förhållanden och stråsädesdominerad växtföljd. Vid torr väderlek torkar svampen oftast bort. Efter höstbekämpning behövs normalt inte vårbehandling.

Växtnäring till Råg

Mikronäring

Brist på ett eller flera mikronäringsämnen kan ge betydande skördebortfall. Att bladgödsla med en mikronäringsprodukt är en billig lösning som snabbt blir lönsamt.

Se bladgödslingstabell

 

Skördeanpassad kvävegödsling kg N/ha

Gödsling utifrån förväntad skörd, ton/ha
4 5 6 7 8 9
90 105 120 135 145 160


Riktlinjer för kvävefördelning

Från tillväxtstart till
stråskjutning
Komplettering DC 31-37
60–100 % 0–40 %


Riktlinjer för fosforgödsling

 

Gödslingsbehov kg P/ha utifrån P-klass (P–AL)

Skörd (ton/ha)

I (0–2)

II (2–4)

III (4–8)

IVa (8–12)

IVb–V (>12)

6

30

25

15-20

0

0

8

35

30

20-25

5

0

10

 

35

25-30

15

0

 

Spannmål bortför ca 3,5 kg P/ton kärna och under 1 kg P/ton halm.


Riktlinjer för kaliumgödsling

Skörd (ton/ha) Gödslingsbehov kg K/ha utifrån K-klass (K-AL)
  I II IIIa lllb IV-V
  (0–4) (4–8) (8–12) (12–16) (>16)
3 40 30 10 0 0
5 50 40 20 5 0
7   50 30 15 0
9   60 40 25 0

Spannmål bortför ca 4,5 kg K/ton kärna och 10 kg K/ton halm.
Vid halmbärgning ökas kaliumgivan med ca 20 kg K/ha.


Rekommenderade gödselmedel till råg

Rekommenderade gödselmedel till råg
Höst MAP NP 12-23 Till jordar med P-klass III och under men hög K-klass. 
PK 11-21 Till jordar med P- och K-klass III och under.
YaraMila Höst 8-10,5-20 Mn  Till jordar med P- och K-klass III och lägre. Till jordar med risk för manganbrist.
Vår NPK 27-3-5/YaraMila 27-3-3  Där ingen P och K tillförs på hösten.
NS 30-7  
Axan 27-4  
NS 27-4  
N34 Svavel måste tillföras i någon av gödslingarna.
NS 27-4 flytande

Vid sprutning av flytande NS 27-4 använd speciell utrustning (munstycken) för flytande kväve.