Här hittar du de växtodlingsstrategier som Lantmännen utvecklat kring odling av råg. Allt du behöver om ogräsbehandling, svampbehandling, insektsbehandling, tillväxtreglering, växtnäring och mycket mer som är av stor nytta för din rågodling.

Att tänka på:
• Råg är en gröda som ger möjlighet till en förlängd tröskning tack vare en tidig mognad.
• Vid sortvalet är förstahandsalternativet en hybridsort vilket ger en högre avkastning och stabilare falltal.
• Råg odlas i första hand nära slutförbrukare eller där avkastningspotentialen är mer än 10 procent högre än för höstvete t.ex. på lättare jordar.

Växtskyddsstrategier

I ovan tabell beskrivs i vilket utvecklingsstadie behandlingar kan utföras.
Läs alltid etiketten för att kontrollera vilka stadier preparatet är registrerat för.
På nästkommande sidor visas produkt- och strategival, där du även hittar Lantmännens rekommendationer.

Interaktiv modul för ogräsbehandling

Råg – svampbehandling på våren

Tidig svampbehandling ihop med ogräsbehandling

Utvecklingsstadie Preparat Dos per ha Kommentar      
DC 30-32 Prosaro/ Folicur Xpert 0,3-0,4 l Sköldfläcksjuka, rost och mjöldagg      
DC 30-32 Comet Pro + Property 0,3 l + 0,25–0,5 l Förebyggande mot mjöldagg och sköldfläcksjuka    
DC 25-32 Talius 0,15-0,25 l Förebyggande mot mjöldagg. Speciellt i mjöldaggsresistenta områden.Bladfläcksvampar

Utvecklingsstadie Preparat Dos per ha Kommentar
DC 39-49 Priaxor 0,75 l Sköldfläcksjuka, rost, brunfläcksjuka.
DC 39–49 Ascra Xpro + Delaro 0,5 l + 0,2 l  Sköldfläcksjuka, rost, brunfläcksjuka.Stråknäckare

Utvecklingsstadie Preparat Dos per ha Kommentar
DC 31-32 Property 0,5 l Kör så sent som möjligt, senast i DC 32. Etablerat mjöldaggsangrepp

Utvecklingsstadie Preparat Dos per ha Kommentar
DC 31-61 Property + Forbel 0,25–0,5 l + 0,4-0,5 l  
DC 31-59 Talius + Forbel 0,15-0,25 l + 0,4-0,5 l Speciellt i mjöldaggsresistenta områdenBrunrost

Utvecklingsstadie Preparat Dos per ha Kommentar
DC 31-59 Forbel 0,5 l Kurativ effekt. För etablerat angrepp.
DC 30-69 Priaxor 0,75 l Välj Priaxor om brunrost ofta förekommer. Snömögel och Stråknäckare höstbehandling

Utvecklingsstadie Preparat Dos per ha Kommentar
DC 22-32 Topsin WG 0,3 - 0,4 kg Kör så sent som möjligt, från mitten av oktober.

 

Se effektschema för fungicider


Bekämpningströsklar svampsjukdomar i råg

Sköldfläcksjuka Begynnande angrepp på bladnivå 2. 
Mjöldagg 50 % angripna plantor i DC 30-31.
Stråknäckare  20 % av skotten med symtom på andra levande bladslidan utifrån räknat i DC 31-32. 
Rost Begynnande angrepp 10 % angripna plantor.

 

Råg – insektsbehandling

Preparat Dos per ha Dos per ha Dos per ha Dos per ha Behandlingar/år Kommentar
  Bladlöss Fritfluga Sädesbladbagge Trips    
Teppeki 0,1-0,14 kg Saknar effekt Saknar effekt Saknar effekt 2 Ej höstbehandling
Mavrik 0,075–0,15 l Rek ej 0,15–0,2 l 0,15–0,2 l 3 Max 1 beh. på höst och 2 beh. på våren.
Beta-Baythroid 0,3-0,5 l 0,3-0,5 l 0,3-0,5 l 0,3-0,5 l 2  
Fastac 50 0,25–0,3 l 0,25–0,3 l 0,25–0,3 l 0,25–0,3 l 2  

Läs produktens etikett och beakta de begränsningar som gäller grödans utvecklingsstadium, karenstid, bifarlighet, krav på avdriftsreducerande utrustning, skyddsavstånd och övriga villkor.

 

Råg – tillväxtreglering

Utvecklingsstadie Preparat Dos per ha Kommentar
DC 30-32 Stabilan 750 SL 1,25-1,5 l Mot liggsäd. Kräver tillväxt, kör från 8 °C. Följ upp med Terpal i DC 45-49.
DC 25-32 Cycocel Plus 2,0–2,5 l Mot liggsäd. Kräver tillväxt, kör från 8 °C. Följ upp med Terpal i DC 45-49.
DC 37-49 Terpal 1,0–1,5 l  Mot liggsäd. Kräver tillväxt, kör från 10 °C. Senare behandling minskar risk för axbrytning. Lägre dosen vid blandning med svampprodukter. Uppföljning efter Stabilan 750 SL i DC 30-32.
DC 29-49 Medax Max 0,5–0,75 kg Mot liggsäd. Kräver tillväxt, kör från 8 °C. Andrahandsalternativ om rågen växer förbi DC 32 snabbt på våren. 

Råg N+ får inte tillväxtregleras. Det kan även finnas andra specialkontrakt sominte tillåter tillväxtreglering. Ta därför reda på vad som gäller för kontrakt som inte är standardvara på www.lantmannenlantbruk.se eller prata med din säljare.

Temperaturen bör vara över 10° C och plantorna i god tillväxt för att ha effekt av tillväxtregleringen. Undvik kallt väder före och efter behandling, samt molnigt väder vid behandlingen. Temperaturen bör inte vara över 22-24° C.

 

Bekämpning av stråknäckare i råg:

I råg är det svårt att se symptom av stråknäckare under våren. Istället får hänsyn tas till följande faktorer vid bedömning av bekämpningsbehovet:

  • Nederbördsmängden under vår och försommar
  • Beståndstätheten
  • Växtföljden
  • Tidigare angrepp på fält
  • Stråstyrkan hos sorten
  • Jordbearbetningssystem

Ett mått på den regionala risken kan fås indirekt genom att se på angreppsgraden i höstvete.
Bekämpa ej efter DC 32.

Höstbehandling:
Broddbehandling syftar till att stoppa ett hotande angrepp och förhindra svampens spridning till nya plantor, vilket annars kan medföra att beståndet uttunnas eller utvintrar helt. Vid jämförelse med snömögel är växtföljden av större betydelse och såväl glesa som frodiga bestånd kan skadas.

Vårbehandling:
Bekämpningsbehovet på våren är starkt väderberoende. Växtföljden i det enskilda fältet är också av betydelse. Var uppmärksam vid fuktiga förhållanden och stråsädesdominerad växtföljd. Vid torr väderlek torkar svampen oftast bort. Efter höstbekämpning behövs normalt inte vårbehandling.

 

Växtnäring till Råg

Mikronäring

Brist på ett eller flera mikronäringsämnen kan ge betydande skördebortfall. Lantmännens rekommendation är att bladgödsla med en mikronäringsprodukt, minst en gång under säsong. Kör 1-1,5 l Mikro Spannmål 2.0 och/eller 0,5-1,0 l Mikro Mangan i samband med ogräs- eller svampbehandling i grödans bestockning/stråskjutning.

Se bladgödslingstabell

 

Skördeanpassad kvävegödsling kg N/ha

Gödsling utifrån förväntad skörd, ton/ha
4 5 6 7 8 9
90 105 120 135 145 160


Riktlinjer för kvävefördelning

Från tillväxtstart
till stråskjutning
Komplettering DC 31-37
60–100 % 0–40 %


Riktlinjer för fosforgödsling

  Gödslingsbehov kg P/ha utifrån P-klass (P–AL)
Skörd
(ton/ha)
I
(0–2)
II
(2–4)
III
(4–8)
IVa
(8–12)
IVb–V
(>12)
6 30 25 15-20 0 0
8 35 30 20-25 5 0
10   35 25-30 15 0


Spannmål bortför ca 3,5 kg P/ton kärna och under 1 kg P/ton halm.


Riktlinjer för kaliumgödsling

  Gödslingsbehov kg K/ha utifrån K-klass (K-AL)
Skörd (ton/ha) I
(0–4)
II
(4–8)
IIIa
(8–12)
lllb
(12–16)
IV-V
(>16)
3 40 30 10 0 0
5 50 40 20 5 0
7   50 30 15 0
9   60 40 25 0


Spannmål bortför ca 4,5 kg K/ton kärna och 10 kg K/ton halm.
Vid halmbärgning ökas kaliumgivan med ca 20 kg K/ha.

Rekommenderade gödselmedel till råg

Höst MAP NP 12-23 Till jordar med P-klass III och under men hög K-klass. 
PK 11-21 Till jordar med P- och K-klass III och under.
YaraMila Höst 8-10,5-20 Mn Till jordar med P- och K-klass III och lägre. Till jordar med risk för manganbrist.
NPK 10-11-22 Till jordar med P- och K-klass III och lägre. 
Vår NPK 27-3-5/YaraMila 27-3-3 Där ingen P och K tillförts på hösten. 
YaraMila 24-4-5 och YaraMila 21-3-10 Låga P och K klasser där ingen P och K tillförts på hösten. 
NS 30-7, Axan, NS 27-4
N34 Svavel måste tillförsas i annan gödsling. 
NS 27-4 flytande Sprutning med 5/7-hålsmunstycken 
Kvävekomplettering Axan, NS 27-4 Ammoniumkväve behöver mer regn och tid för att bli växttillgängligt. 
Kalksalpeter Snabbt växttillgängligt, inget svavel
NS 27-4 flytande Max 15-20 kg N/ha med flytande NS 27-4 efter DC 37

Denna sida är uppdaterad: 2020-03-03