Med rätt pH kan du utnyttja markens rätta skördepotential. Detta genom bättre rottillväxt och utnyttjande av markens samt gödningens närings- innehåll fullt ut. pH-värdet påverkar tillgänglighet för näringsämnen i jorden, särskilt tillgången till fosfor som blir fastlagd i jorden vid både för högt och för lågt pH.

Med kalk kan du förbättra markens förutsättningar, öka bördigheten och främja mikrolivet vilket optimerar skörden. För lerjordar kan du med kalk förbättra struktur och därmed underlätta jordbearbetning. Kalk ger långsiktiga effekter som tidigare upptorkning, öka mikroklimatet för växten och till och med minska dragkraftsbehovet vid jordbearbetningen. En strukturförbättring kan ge effekt en hel yrkeskarriär framåt i tid. Om behov av magnesium finns vid uppföljningen av markkarteringen är magnesiumkalk det mest prisvärda sättet att tillföra detta. Planera för kalkning i växtföljden för en bättre skörd.

Kalkens ursprung och egenskaper
Kalk finns med olika geologiska bakgrunder och därmed är egenskaperna olika beroende på vart i världen grundmaterialet kommer ifrån. Kalk till lantbruket säljs antingen som kross, mjöl eller en kombination av dessa. Även granulerat mjöl förekommer. Den vanligaste kalken är kalciumkarbonat (CaCO3) från kalksten och krita. Dagens sortiment från Nordkalk innehåller större andel mjöl mindre än 1 mm, vilket ger en snabbare verkningsgrad.

Generellt gäller att du behöver en något större mängd med en krosskalk jämfört mot en mjölkalk för att uppnå samma effekt. Kalk finns också som Dolomit (CaMg(CO3)2), naturlig kalksten med inblandning av magnesium. Beroende på ursprung innehåller kalken olika mängd CaO. På marknaden förekommer också cirkulärprodukter av kalk från olika processer, t.ex. Mesakalk från pappersindustrin, sockerbrukskalk från sockerbruket eller bränd och släckt kalk.

Kalkmängd
Kalkmängden beror på pH, lerhalt och mullhalt. Se i tabellerna nedan för lämpligt mål-pH och kalkbehov för dina markförutsättningar. Med ökande lerhalt och mullhalt buffrar jorden och större mängd kalk behövs för att neutralisera pH. Om det finns behov för höga givor kan kalkningen utföras stegvis under några år.

Om du inte känner din lerhalt kan du använda www.markdata.se för att få en grov uppfattning av nivån inom och mellan dina fält. Om du inte känner till pH och mullhalt ska du först göra en markkartering, för att få rätt uppgifter om jorden, innan du bestämmer lämplig kalkprodukt passande dina fält. Kalkning bör utföras senast när pH understiger mål-pH med 0,3 enheter.

Tillför magnesium med kalkning
Magnesium är ett viktigt ämne som ingår i klorofyll vilket styr tillväxten. I vallfoder är magnesium mycket viktigt för att motverka betes- och stallkramper. Utgå från Mg-ALtalen på markkartan eller Mg-innehållet i grovfodret. Om jordanalysen visar lägre än 4-10 mg Mg/100 g jord är det hög tid att gödsla jorden med magnesium. Det högre värdet gäller för lerjord. Brister uppstår oftast på lätta jordar och jordar med lågt pH. En spannmålsgröda bortför ca 10-15 kg Mg/ha medan vall eller sockerbetor kan bortföra det dubbla.

Nordkalk Bas 4 och MEWAB Mesakalk 4 är produkter som underhåller markens Mg-ALtal. Nordkalks Bas 12 har högt magnesiuminnehåll, vilket kan krävas för att höja halten i marken på jordar med mycket låga Mg-AL-tal. Magnesiumkalk ska inte tillföras jordar med redan höga Mg-tal eller låga K/Mg-kvoter.

Magprill är en granulerad kalk med högt magnesiuminnehåll för att täcka årets behov. Om det är stora variationer av magnesiumbehov inom fält rekommenderas en spridning efter styrfil och GPS för att ge jämnare skördar.

Strukturkalkning
All kalk som innehåller aktiv kalk, dvs bränd eller släckt kalk (CaO eller Ca(OH)2) har utöver pH-effekten även en struktureffekt. Är målet strukturkalkning, måste produkten innehålla stor andel aktiv CaO, minst 10-15 %. En korrekt utförd strukturkalkning gör att jorden blir mer lättbrukad och får en ökad infiltration, vilket minskar ytavrinning, erosion samt näringsläckage.

I många delar av landet kan stöd sökas hos Länsstyrelsen för strukturkalkning (LOVA). Det är viktigt att strukturkalkningen genomförs under bra och torra förhållanden så att man kan ”fastlägga” en bra struktur. Efter spridning ska kalken, omedelbart inom två dygn, grundligt inarbetas i marken. Absolut minst två (gärna tre eller fler) upprepade jordbearbetningar med t.ex. kultivator eller jordfräs så kalken blandas in och får bra kontakt med lerpartiklarna. Ju högre lerhalt desto bättre svarar en jord på strukturkalkning.

Försök har visat att effekterna av en väl genomförd strukturkalkning håller i sig i decennier. Lantmännen rekommenderar användning av 5-8 ton strukturkalk och att jorden innehåller minst 15 procent lera för att säkra en bra struktureffekt.

Precisionskalkning
Kalkning med hjälp av GPS kräver att även markkarteringen för ler- och mullhalt gjorts med GPS. Precisionsspridning innebär varierad spridning efter en styrfil (karta) utifrån jordanalyserna på fältets olika delar. Trots att precisionskartering och precisionsspridning innebär en merkostnad, visar beräkningar att åtgärden alltid är lönsam jämfört med vanlig jämn spridning. Rätt mängd kalk på rätt plats!

Kalkbehov beroende på mull- och lerhalt

    Lerhalt %
Mullhalt %
Benämning
  <5 Sand- och mojord
ton/ha
5–15 Leriga jordar
ton/ha
15–25 Lättlera
ton/ha
25–40 Mellanlera
ton/ha
40–60 Styv lera
ton/ha
>60 Mycket styv lera
ton/ha
<2 mullfattig 2 3 4 6 8 11
2–3 något mullhaltig 2 3 5 6 9 11
3–6 måttligt mullhaltig 3 4 6 7 10 12
6–12 mullrik 5 6 8 9 12 14
12–20 mycket mullrik 9 10 11 13 15 18

Tabellen anger ungefärlig mängd kalk (ton/ha) som behövs för att höja pH med en halv enhet (mängden CaO för att höja pH en hel enhet).

I tabellen kalkbehov beroende på mull- och lerhalt finns upp till 20 % mullhalt, eftersom försöksunderlaget för rena mulljordar och mineralblandade mulljordar är begränsat. Vid mullhalter över 20 %, se jordar med 12-20 % mullhalt och kalka stegvis jorden om det är stora kalkbehov.

Lämpligt mål-pH 

(vid sockerbetsodling ökar mål-pH med 0,5)

    Lerhalt %
Mullhalt %
Benämning
  <5 Sand- och mojord
ton/ha
5–15 Leriga jordar
ton/ha
15–25 Lättlera
ton/ha
25–40 Mellanlera
ton/ha
40–60 Styv lera
ton/ha
>60 Mycket styv lera
ton/ha
<6 mullfattig - måttligt mullhaltig 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,5
6–12 mullrik 5,8 5,9 6 6,1 6,2 6,2
12–20 mycket mullrik 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9 6
20–40 mineralblandad mulljord 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 5,6

Tabellen anger optimalt pH beroende av lerhalt och mullhalt. Om pH sjunker 0,3 enheter under mål-pH bör kalkning utföras.

Generellt ligger mål-pH för jordbruks-grödor mellan pH 6,0-6,5 för lättare mineraljordar och pH 6,5-7,0 för lerjordar. 
Nya inventeringar/försök från SLU över lång tid visar på att vi bör ligga i det högre intervallet. pH 6,8-7,0 för tyngre lerjord och 6,3-6,5 för sand- och mojord. Olika näringsämnen har sämre tillgänglighet för växten vid antingen för högt eller för lågt pH. Ligger pH lågt (under 6,5) får man t.ex. ett sämre fosforutnyttjande, då fosforn fastläggs i marken. Detta medför att växten inte kan utnyttja all tillförd fosfor.

Till följd av uppdatering av EU-förordningen för tillhandahållande av EU-gödselprodukt för justering av markens surhet, har Nordkalk under sommar 2023 uppdaterat sortimentet. Kravet på minsta kornstorlek med innehåll av 70 % <1 mm ger mer snabbverkande kalkvärde och uppdatering av kalkprodukter med högre mjölandel i sortimentet.

Kalksortiment

Namn  Produkttyp Kalk CaO
% av ts
Magnesium
% av ts
Kornstorlek
mm
Kalkvärde
1 år
Kalkvärde
5 år
Kalk från
norra Sverige
           
Nordkalk Aktiv Husum a) b) Kalkstensmjöl med aktiv CaO 55 0,4 0–3 45* 45*
Nordkalk Bas Brunflo Krossad kalksten 46 0,6 0–3 36 41
Häbbersforskalk  Krossad kalksten 50 0,9 0–3 36 42
Mesa Kalixb)  Mesakalk 53   0–2    Namn  Produkttyp Kalk CaO
% av ts
Magnesium
% av ts
Kornstorlek
mm
Kalkvärde
1 år
Kalkvärde
5 år
Köping            
Nordkalk Bas Forsby Krossad kalksten 50 1,2 0–3 35 46Namn  Produkttyp Kalk CaO
% av ts
Magnesium
% av ts
Kornstorlek
mm
Kalkvärde
1 år
Kalkvärde
5 år
Orsa            
Nordkalk Bas Krossad kalksten 54 0,4 0–3 32 46Namn  Produkttyp Kalk CaO
% av ts
Magnesium
% av ts
Kornstorlek
mm
Kalkvärde
1 år
Kalkvärde
5 år
Larsbo
Storå
           
Nordkalk Bas 12 Krossad dolomit 54 12,2 0–4 23 36Namn  Produkttyp Kalk CaO
% av ts
Magnesium
% av ts
Kornstorlek
mm
Kalkvärde
1 år
Kalkvärde
5 år
Mesakalk,
Mellan-/
Sydsverige
           
MEWAB Mesakalk b)  Mesakalk 52   0–0,2 42 42
MEWAB Mesakalk 4 b) Mesakalk 52 4 0–0,2 42 42Namn  Produkttyp Kalk CaO
% av ts
Magnesium
% av ts
Kornstorlek
mm
Kalkvärde
1 år
Kalkvärde
5 år
Uddagården,
Falköping
           
Nordkalk Bas c) Krossad kalksten med mjöl 46 0,5 0–2 32 42
Nordkalk Bas 4 c) Krossad kalksten med dolomitmjöl 48 4 0–2 32 46Namn  Produkttyp Kalk CaO
% av ts
Magnesium
% av ts
Kornstorlek
mm
Kalkvärde
1 år
Kalkvärde
5 år
Ignaberga,
Skåne
           
Nordkalk Bas Krossad kalksten. Kan vara begränsad i volym  48 0,3 0–3 30 44
Nordkalk Bas 4 Mg-kross. Kan vara begränsad i volym  50 4 0–3 30 46
Nordkalk Bas 12 Krossad dolomit 55 12 0–2 31 47Namn  Produkttyp Kalk CaO
% av ts
Magnesium
% av ts
Kornstorlek
mm
Kalkvärde
1 år
Kalkvärde
5 år
Granulerad
kalk i storsäck
           
Calciprill Granulerad kritamjöl 52 0,6 4-6 (0–0,1) 52 52
Magprill Granulerad dolomitmjöl 55 9,5 4-6 (0–0,1) 55 55
Sulfoprill Granulerad kritamjöl med svavel (gips) 21** 0,5 4-6 (0-0,1)    

a) Innehåller 10–20 procent aktiv CaO. Innehåller också ca 5 procent kalksten 2–15 mm. Obs! Strukturkalk innehåller aktiv CaO vilket är klumpbildande. All strukturkalk har fraktionen 0–0,3 mm från början.

b) Ej godkända för KRAV och ekologisk odling.

c) Uddagården Bas och Uddagården Bas 4 är numera en blandning av kalkstenskross och kalkstensmjöl (0–0,5 mm). Direktprodukterna utgår därmed ur sortimentet pga. de nya basprodukterna.

* = Framräknat värde 

** = Neutraliseringsvärde (NV), uttryckt i jämförbara CaO-enheter.

Lantmännen reserverar sig för eventuella förändringar i produkternas sammansättning.

Denna sida är uppdaterad: 2024-04-05