Rätt pH ger hög och jämn skörd

Med rätt kalkhalt i jorden får du högre och jämnare skördar. Rätt kalktillstånd, förbättrar också strukturen speciellt i lerjordar. Här har vi samlat allt du behöver veta om kalk för att ta rätt beslut i din odling.

Med rätt pH kan du bättre utnyttja markens näringsinnehåll och öka växtens tillgång till fosfor. Med kalk kan du förbättra markens struktur, gäller på lerjordar, vilket har långsiktiga effekter på allt från mikrolivet i marken, daggmaskar, upptorkning, mikroklimatet för växten till dragkraftsbehovet vid jordbearbetning. En strukturförbättring kan ge effekt en hel yrkeskarriär framåt i tid. Magnesiumkalk är dessutom det billigaste sättet att tillföra magnesium om behov finns.

Tillför magnesium med rätt kalk
Magnesium är ett viktigt ämne som ingår i klorofyll vilket styr tillväxten. I vallfoder är magnesium mycket viktigt för att motverka betes- och stallkramper. Utgå från Mg-ALtalen på markkartan eller Mg-innehållet i grovfodret. En spannmålsgröda bortför ca 10 kg Mg/ha medan vall eller sockerbetor kan bortföra det dubbla.

Nordkalk Bas 4, MEWAB Mesakalk 4 och Nordkalk Plus 4 är produkter som underhåller markens Mg-AL-tal. Nordkalks Bas 12, Plus 12 och Bas 12 Brunflo är produkter med högt magnesiuminnehåll vilket krävs för att höja halten i marken (om Mg-ALtalet är lågt).

Precisionskalkning
Kalkning med hjälp av GPS kräver att även markkarteringen för ler- och mullhalt gjorts med GPS. Precisionsspridning innebär varierad spridning efter en styrfil (karta) utifrån jordanalyserna på fältets olika delar. Trots att precisionskartering och precisionsspridning innebär en merkostnad, visar beräkningar att åtgärden alltid är lönsam jämfört med vanlig jämn spridning. Rätt mängd kalk på rätt plats!

Strukturkalkning
All kalk som innehåller aktiv kalk, dvs bränd eller släckt kalk (CaO eller Ca(OH)2) har utöver pH-effekten även en struktureffekt. Är målet strukturkalkning, måste produkten innehålla stor andel aktiv CaO, som t ex Nordkalk Fostop Struktur. En korrekt utförd strukturkalkning gör att jorden blir mer lättbrukad och får en ökad infiltration, vilket minskar ytavrinning, erosion samt näringsläckage. I många delar av landet kan stöd sökas hos Länsstyrelsen för strukturkalkning (LOVA). Det är viktigt att strukturkalkningen genomförs under bra och torra förhållanden så att man kan ”fastlägga” en bra struktur. Efter spridning ska kalken, senast inom två dygn, grundligt inarbetas i marken. Absolut minst två (gärna tre eller fler) upprepade körningar med t ex kultivator, harv eller jordfräs så kalken får bra kontakt med jordpartiklarna. Ju högre lerhalt desto bättre svarar en jord på strukturkalkning.

Försök har visat att effekterna av en väl genomförd strukturkalkning håller i sig i decennier. Lantmännen rekommenderar användning av 5-8 ton Fostop Struktur och att jorden innehåller minst 15 procent lera för att säkra en bra struktureffekt.

Kalkbehov beroende på mull- och lerhalt

Mullhalt %
Benämning
Lerhalt %
<5 Sand- och mojord ton/ha
Lerhalt %
5–15 Leriga jordar ton/ha
Lerhalt %
15–25 Lättlera ton/ha
Lerhalt %
25–40 Mellanlera ton/ha
Lerhalt %
40–60 Styv lera ton/ha
Lerhalt %
>60 Mycket styv lera ton/ha
<2 mullfattig 2 3 4 6 8 11
2–3 något mullhaltig 2 3 5 6 9 11
3–6 måttligt mullhaltig 3 4 6 7 10 12
6–12 mullrik 5 6 8 9 12 14
12–20 mycket mullrik 9 10 11 13 15 18
20–40 mineralblandad mulljord 15 16 17 19 21 24

Tabellen anger ungefärlig mängd kalk (ton/ha) som behövs för att höja pH med en halv enhet (mängden CaO för att höja  pH en hel enhet).

Lämpligt mål-pH (vid sockerbetsodling ökas mål-pH med 0,5)

Mullhalt %
Benämning
Lerhalt %
<5 Sand- och mojord ton/ha
Lerhalt %
5–15 Leriga jordar ton/ha
Lerhalt %
15–25 Lättlera ton/ha
Lerhalt %
25–40 Mellanlera ton/ha
Lerhalt %
40–60 Styv lera ton/ha
Lerhalt %
>60 Mycket styv lera ton/ha
<6 mullfattig - måttligt mullhaltig 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,5
6–12 mullrik 5,8 5,9 6 6,1 6,2 6,2
12–20 mycket mullrik 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9 6
20–40 mineralblandad mulljord 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 5,6
>40 mulljord 5 5,1 5,2 5,3 5,4 5,4

Kalksortiment

Namn  Produkttyp Kalk CaO % av ts Magnesium % av ts Kornstorlek mm Kalkvärde
Kalk från norra Sverige            
Nordkalk Aktiv Husum a2) b) Kalkstensmjöl med aktiv CaO 55 0,4 0–3 45* 45*
Nordkalk Bas Brunflo Krossad kalksten 46 0,6 0–3 36 41
Nordkalk Bas 12 Brunflo Krossad dolomit 58 12,5 0–3 35 56
Häbbersforskalk  Krossad kalksten 50 0,9 0–3 36 42
Mesa Kalixb)  Mesakalk 53   0–2    
             
Köping            
Nordkalk Fostop Struktur a1) b) Godkänd för LOVA-stöd! Kalkstensmjöl med aktiv CaO (Strukturkalk) 51 1 0–3 48 48
Nordkalk Bas Forsby Krossad kalksten 50 1,2 0–3 35 46
             
Mesakalk, Mellan-/Sydsverige            
MEWAB Mesakalk b)  Mesakalk 54   0–0,1 42 42
MEWAB Mesakalk 4 b) Mesakalk 54 4 0–0,1 42 42
             
Glanshammar, Närke            
Nordkalk Plus 12 Dolomitmjöl 54 12 0–0,2 54 54
Nordkalk Bas 12 Krossad Dolomit 54 12 0–2 34 44
             
Uddagården, Falköping            
Nordkalk Plus Kalkstensmjöl 48 0,6 0–0,2 48 48
Nordkalk Direkt 4 Kross/mjöl 49 4 0–2 38 46
Nordkalk Bas Krossad kalksten 48 0,5 0–2 26 36
Nordkalk Bas 4 Mg-kross 48 4 0–2 31 39
Nordkalk Direkt Kross/mjöl 48 0,5 0–2 34 44
             
Ignaberga, Skåne            
Nordkalk Bas Krossad kalksten 50 0,3 0–3 30 44
Nordkalk Bas 4 Mg-kross 51 4 0–3 30 46
Nordkalk Bas 12 Krossad dolomit 58 12,4 0–3 31 47
Nordkalk Plus Kalkstensmjöl 50 0,3 0–0,2 50 50
Nordkalk Direkt 4 Kross/mjöl 51 4 0–3 37 47
             
Granulerad kalk i storsäck            
Calciprill Granulerad kalkstensmjöl 52 0,6 2-6 (0–0,2)    
Calciprill S 14 Granulerad kalkstensmjöl 45 0,6 2-6 (0–0,2)    
Magnum 12 Granul Granulerad dolomitmjöl 51 12 2-6 (0-0,1)    

a1) Innehåller minst 15 procent aktiv Ca0 med ett snittvärde 20 procent.
a2) Innehåller 10–20 procent aktiv CaO. Innehåller också ca 5 procent kalksten 2–15 mm. Obs! Strukturkalk
innehåller aktiv CaO vilket är klumpbildande. All strukturkalk har fraktionen 0–0,3 mm från början.
b) Ej godkända för KRAV och ekologisk odling.

Lantmännen reserverar sig för eventuella förändringar i produkternas sammansättning.
* = Framräknat värde

Denna sida är uppdaterad: 2020-03-03