Här hittar du de växtodlingsstrategier som Lantmännen utvecklat kring odling av frö, både klöver och gräs. Allt du behöver om ogräsbehandling, insektsbehandling, svampbehandling och tillväxtbehandling, men även riktvärden för kväve- och kaliumgödsling och mycket mer.

Att tänka på:
• Bra avbrottsgröda i växtföljden som förbättrar jordstruktur, då frövallen ligger mellan 1-3 år.
• Fröodling är för dig som är extra växtodlingsintresserad samt kan torka och lagra fröet på gården.
• Odling sker endast på odlingskontrakt. Kontakta din säljare om du är intresserad.
• Odlingen passar bra till övriga grödor på gården då skörden inte sammanfaller med spannmål, oljeväxter eller trindsäd.

Växtskyddsstrategier

I ovan tabell beskrivs i vilket utvecklingsstadie behandlingar kan utföras.
Läs alltid etiketten för att kontrollera vilka stadier preparatet är registrerat för.
På nästkommande sidor visas produkt- och strategival.

Växtskydd Frövall Klöver odlingsstadier

För duktiga växtodlare med fingertoppskänsla

 

I frökedjan behövs det duktiga växtodlare som producerar komponenterna till våra grovfoder och grönyteblandningar. Att odla frö är en utmaning men med utdelning på många sätt, inte minst som förstärkning i växtföljden.

 

För ogräsfria varor

Den svenska vallfröodlingen producerar drygt 10 olika arter. Varje art representeras av ett antal olika sorttyper med specifika odlingsegenskaper. Frövallen kan skördas flera säsonger, vilket ytterligare ökar komplexiteten i odlingen.

Den största uppgiften är att få fram en ogräsfri vara med god grobarhet. Olika arter har olika problemogräs som är svåra att rensa bort senare i produktionen. Val av fält och väl tillämpad ogrässtrategi är grundpelare för ett lyckat resultat. Som ett hjälpmedel finns en lista över ogräsen du behöver uppmärksamma extra


Strategier för framgång

Inom utvecklingsarbetet har vi fokus på uthålliga rödklöversorter som har en jämn avkastning i alla delskördar. Lantbruksföretagen efterfrågar stabila vallfröblandningar där de ingående sorterna samspelar för bästa grovfoderproduktion och samtidigt en jämn kvalitet.

Gräsfrö ger generellt bättre avkastning om de tillväxtregleras när grödan är i god tillväxt. Behandlingen förbättrar pollineringen men kan samtidigt öka risken för drösning, om grödan står upp vid skörd. Du vinner mer på förbättrad pollinering än du förlorar på ökad drösning.

Klöverspetsvivlar ställer ofta till pro- blem i vit-, röd- och alsikeklöver och bör alltid bekämpas minst en gång, framförallt i vitklöver. Vid kraftiga tidiga angrepp behövs två behandlingar. Är det lätt att hitta fullbildade vivlar när rödklövern står i knopp är en bekämp- ning motiverad även i denna gröda.

Som fröodlare är det mycket viktigt att du flera gånger går i dina odlingar och plockar bort/ putsar ner oönskade ogräs. Läs fältbesiktningsprotokollet och följ anvisningarna.

Stråsäd med insådd frövall – ogräsbehandling på våren

 

Gräsfrövall – gräsogräsbehandling

 

Interaktiv modul för ogräsbehandling

Interaktiv modul för ogräsbehandling

Frövall – insektsbehandling

Preparat

Dos per ha

Dos per ha

Dos per ha

Kommentar

 

Timotej
fluga

Vitax
kvalster

Klöver
spetsvivel

 

Fastac 50

 

 

0,25-0,3 l

DC 10-65. Klöver och lusernvall. Max 2 behandlingar med 7 dagar intervall. 

Mavrik

 

 

0,3 l

UPMA i klöverfröodling. Max 2 behandlingar/år.

Läs produktens etikett och beakta de begränsningar som gäller grödans utvecklingsstadium, karenstid, bifarlighet, krav på avdriftsreducerande utrustning, skyddsavstånd och övriga villkor. 2021 är sista året som Fastac får användas.

 

Gräsfrövall – tillväxtreglering

Preparat

Behandlingstidp. 

Dos

Kommentar

Cuadro NT

DC 30-49

0,4–1,2 l

Högst dos i kraftiga grödor. En behandling/år. Grödan ska vara i god tillväxt. Behandla ej stressad gröda.

Trimaxx 

DC 30-49 

0,4–0,8 I

Högst dos i kraftiga grödor. En behandling/år. Grödan ska vara i god tillväxt. Behandla ej stressad gröda.

Moddus M 

DC 30-49 

0,4–0,8 I

Högst dos i kraftiga grödor. En behandling/år. Grödan ska vara i god tillväxt. Behandla ej stressad gröda.

Moddus Start 

DC 30-49

0,4–0,8 l

Grödan ska vara i god tillväxt. Behandla ej stressad gröda. Max 2 behandlingar/år med 7 dagars intervall,  total maxdos 0,8 l/ha. 

Cycocel Plus

DC 25-32

2,0–3,0 l

Högst dos i kraftiga grödor. En behandling/år. Grödan ska vara i god tillväxt. Behandla ej stressad gröda. 

Temperaturen bör vara över 10° C och plantorna i god tillväxt för att ha effekt av tillväxtregleringen. Undvik kallt väder före och efter behandling, samt molnigt väder vid behandlingen. Temperaturen bör inte vara över 22-24° C.

 

Klöver-/lusernfrövall – tillväxtreglering

Preparat

Behandlingstidp. 

Dos

Kommentar

Moddus Start 

DC 30-49

0,4–0,8 l

Grödan ska vara i god tillväxt. Behandla ej stressad gröda. Max 2 behandlingar med 7 dagars intervall,  total maxdos 0,8 l/ha. Halmen får ej användas till foder. UPMA

Temperaturen bör vara över 10° C och plantorna i god tillväxt för att ha effekt av tillväxtregleringen. Undvik kallt väder före och efter behandling, samt molnigt väder vid behandlingen. Temperaturen bör inte vara över 22-24° C.

 

Gräsfrövall – svampbehandling

Preparat

Behandlingstidp. 

Dos per ha

Kommentar

Folicur Xpert

DC 30-69

0,5 l 

Max 2 behandlingar/år med 18 dagars intervall. Grödan får ej användas till foder. Total maxdos per år är 1,0 l/ha. 

Mirador 250 SC

DC 30-69

0,5 l

Max 1 behandling/år. Rost, sköldfläcksjuka och mjöldagg. 35 dagars karens. 

Folicur Xpert

DC 14-30 (höst)

0,5 l 

Max 2 behandlingar/år med 18 dagars intervall. Ok att behandla höst + vår. Grödan får ej användas till foder. UPMA i ängsgröe och engelskt rajgräs.

 

 

Klöverfrövall – svampbehandling

Preparat

Behandlingstidp. 

Dos per ha

Kommentar

Folicur Xpert

DC 40-69

0,5 l

Max 2 behandlingar/år med 18 dagars intervall. Grödan får ej användas till foder. UPMA i rödklöver, vitklöver, alsikeklöver och lusern. Total maxdos per år är 1,0 l/ha. 

 

 

Växtnäring till frövall

I gräsfrövallar är det av största vikt att gödsla rätt för att säkra en så hög fröskörd som möjligt. Gräsfrövallen gödslas med kväve både höst och vår. Även fosfor och kalium bör tillföras, särskilt i lägre markklasser. I frövall av klöver görs oftast ingen gödsling, förutom i lägre markklasser av kalium och fosfor. Tillförsel bör då ske på hösten för att inte gynna grönmassetillväxten för mycket.

 

Höstgödsling med kväve

 

I alla gräsfröarter som sätter sina fröbärande skott på hösten, dvs alla arter utom rajgräsen och i viss mån timotej, är det av yttersta vikt att kvävegödsla på hösten. En välutvecklad förstaårsvall och äldre frövallar gödslas från och med andra halvan av september (Mellansverige) fram till mitten av oktober (Sydsverige). Svaga insådder gödslas med 30-40 kg N genast efter skörd av skyddsgrödan. Använd t.ex. NS 27-4/NS 30-7 eller motsvarande produkt. Flytgödsel går utmärkt att sprida på hösten under förutsättning att du vet näringsinnehållet. Se upp för körskador.


Fosfor- och kaliumgödsling

Fosfor- och kaliumbehovet till gräsarterna
är som till spannmål, d v s för P-AL klass II-III 10-15 kg P/ha och för K-AL klass II-III 30-40 kg K/ha. Arterna vi fröodlar har inget stort behov av fosfor och kalium, men visar markkartans värde under ovan nämnda, rekommenderas tillförsel enligt ovan. Bortförs halmen och/eller man tar en återväxtskörd, är det viktigt att tillföra den mängd växtnäring som då tas bort. Räkna med 3 kg P/ton ts och 20 kg K/ton ts. Till klöverodlingarna anser vi att tillförseln av P och K kan slopas fröåret i de flesta fall. Visar din markkarta P-Al och K-Al klass I-II bör du dock tillföra 10-15 kg P/ha och 30-40 kg K/ha. Detta bör ske på hösten eftersom kaliumgödsling stimulerar grönmassetillväxten. Svaga/klena klövervallar kan stimuleras med 100-150 kg Polysulphate/ha eller 75-100 kg Kalimagnesia/ha.


Svavelgödsling

Generellt rekommenderas 5-15 kg S/ha till gräsen eller 10 % svavel av kvävegivan. Svavel är mycket lättrörligt i marken och ska spridas på våren. Vid delad giva körs svavel med vid första gödslingen.

 

Vårgödsling med kväve

 

Ängsgröe, rödsvingel, hundäxing och rörsvingel kan gödslas så fort tillväxten kommit igång och det är körbart i fält. Upp till 50 % av den planerade N-givan kan läggas som flytgödsel, speciellt till de arter som har högt kvävebehov som engelskt rajgräs, rörsvingel och hundäxing. Detta förutsätter dock att man vet näringsinnehållet i gödseln. De flesta som tagit steget upp med att öka kvävegivan i kombination med tillväxtreglering får ett riktigt bra skörderesultat. Dela givan om du planerar för en hög N-giva och/ eller om vallen har mycket frodigt bestånd. Lägg 50-70 % i första givan och resterande i stråskjutningen (DC 37-49). Använd t.ex. NS 27-4/NS 30-7 eller motsvarande produkt.

Kvävegödsling på hösten i kg N/ha

Gräs/gröda

Fröår

Kg N/ha

Timotej

1:a

30-40

Timotej 2-3 års

2-3:e

20-40

Ängssvingel

Alla

50-60

Eng. rajgräs foder/turf

1:a

0-30

Ital. rajgräs

1:a

0-30

Rörsvingel foder/turf

Alla

80-100

Rödsvingel långa utlöpare

1:a

60-80

Rödsvingel långa utlöpare

2-3:e

60-80

Rödsvingel tättuvad/korta utl.

1:a

60-70

Rödsvingel tättuvad/korta utl.

2-3:e

60-80

Ängsgröe foder/turf

1:a

80-100

Ängsgröe foder/turf

2-3:e

70-80

Hundäxing

Alla

50-60

Rörflen

Alla

50-60

 

 

Kvävegödsling på våren i kg N/ha

Gräs/gröda

Kg N/ha utan
tillväxtregl.

Kg N/ha med
tillväxtregl.

Tidpunkt

Ängsgröe, turf

70-90

80-90

Körbara fält

Ängsgröe, foder

60-70

70-90

Körbara fält

Rödsvingel, långa utlöpare                               

30-50

50-70

Körbara fält

Rödsvingel, korta/inga utlöpare

50-60

70-80

Körbara fält

Hundäxing

90-110

110-130

Körbara fält

Rörflen

80-100

100-120

Körbara fält

Rörsvingel, foder:

80-100

100-120

Körbara fält

Rörsvingel, turf:

80-100

100-120

Körbara fält

Engelskt rajgräs, foder:       

100-120     

130-150       

April

Engelskt rajgräs, turf:

100-120

130-150

April

Hybridrajgräs

100-120

120-140

April

Ital. rajgräs

85-100

100-120

April

Westerwold. rajgräs

85-100

100-120

Vid sådd

Ängssvingel

60-80

80-100

April

Timotej

60-80

80-120

Mitten/slutet av april – Första delen av maj

 

 

Denna sida är uppdaterad: 2021-03-04