Här hittar du de växtodlingsstrategier som Lantmännen utvecklat kring odling av frö, både klöver och gräs. Allt du behöver om ogräsbehandling, insektsbehandling, svampbehandling och tillväxtbehandling, men även riktvärden för kväve- och kaliumgödsling och mycket mer.

Att tänka på:

  • Bra avbrottsgröda i växtföljden som förbättrar jordstruktur, då frövallen ligger mellan 1-3 år.
  • Fröodling är för dig som är extra växtodlingsintresserad samt kan torka och lagra fröet på gården.
  • Odlingen passar bra till övriga grödor på gården då skörden inte sammanfaller med spannmål, oljeväxter eller trindsäd. 
  • Odling sker endast på odlingskontrakt. Kontakta din säljare om du är intresserad.

Växtskyddsstrategier

Gräs

I ovan tabell beskrivs i vilket utvecklingsstadie behandlingar kan utföras. Läs alltid etiketten för att kontrollera vilka stadier preparatet är registrerat för. Nedan visas produkt- och strategival, där du även hittar Lantmännens rekommendationer.

Klöver

I ovan tabell beskrivs i vilket utvecklingsstadie behandlingar kan utföras. Läs alltid etiketten för att kontrollera vilka stadier preparatet är registrerat för. Nedan visas produkt- och strategival, där du även hittar Lantmännens rekommendationer.

För skickliga växtodlare med fingertoppskänsla

I frökedjan behövs det skickliga växtodlare som producerar komponenterna till våra grovfoder- och grönyteblandningar. Att odla frö är en utmaning men med utdelning på många sätt, inte minst som förstärkning i växtföljden.


För ogräsfria varor

Den svenska vallfröodlingen producerar drygt 10 olika arter. Varje art representeras av ett antal olika sorter med specifika odlingsegenskaper. Frövallen kan skördas flera säsonger, vilket ytterligare ökar komplexiteten i odlingen.

Den största uppgiften är att få fram en ogräsfri vara med god grobarhet. Olika arter har olika problemogräs som är svåra att rensa bort senare i produktionen. Val av fält och väl tillämpad ogrässtrategi är grundpelare för ett lyckat resultat. Som ett hjälpmedel finns en lista över ogräsen du behöver uppmärksamma extra på sidan 200.

Som fröodlare är det mycket viktigt att du flera gånger går i dina odlingar och plockar bort/putsar ner oönskade ogräs. Läs fältbesiktningsprotokollet och följ anvisningarna.


Strategier för framgång

Inom utvecklingsarbetet har vi fokus på uthålliga rödklöversorter som har en jämn avkastning i alla delskördar. Lantbruksföretagen efterfrågar stabila vallfröblandningar där de ingående arterna och sorterna samspelar för bästa grovfoderproduktion och samtidigt ger en jämn kvalitet.

Gräsfrö ger generellt bättre avkastning om de tillväxtregleras när grödan är i god tillväxt. Behandlingen förbättrar pollineringen men kan samtidigt öka risken för drösning, om grödan står upp vid skörd. Du vinner mer på förbättrad pollinering än du förlorar på ökad drösning.

Klöverspetsvivlar ställer ofta till problem i vit-, röd- och alsikeklöver och bör alltid bekämpas minst en gång, framförallt i vitklöver. Vid kraftiga tidiga angrepp behövs två behandlingar. Är det lätt att hitta fullbildade vivlar när rödklövern står i knopp är en bekämpning motiverad även i denna gröda.


Gräsfrövall - gräsogräsbehandling

Preparat Dos per ha Kommentar Används i odling av
Hussar Plus OD + superolja 0,06-0,08 l + 0,5 l samt 0,06-0,08 l + 0,5 l (UPMA). DC 20-32. Endast vårbehandling riktad mot vitgröe och kärrgröe. Delad behandling med minst 7 dagars intervall (alternativt en enkelbehandling med 0,16 l). Totala maxdosen får inte överskrida 0,16 l/ha och år. Behandlad gröda får inte användas till foder.  Ängsgröe, rödsvingel, hårdsvingel och fårsvingel
Mateno Duo 0,35 l DC 10-23. (UPMA) mot gräsogräs (råttsvingel) efter uppkomst, endast höstbehandling. Behandlad gröda får inte användas till foder.  Ängsgröe, rödsvingel, hårdsvingel och fårsvingel
Linati 1,5 l DC 0-29. Delad behandling möjlig men den totala dosen får inte överstiga 1,5 l/ha och år. Linati=Boxer. Gräsfrö till utsäde
Mateno Duo + Linati 0,35 l + 1,5 l DC 10-23. Linati=Boxer. Mateno Duo är UPMA mot gräsogräs (råttsvingel) efter uppkomst, endast höstbehandling. Behandlad gröda får inte användas till foder.  Ängsgröe, rödsvingel, hårdsvingel och fårsvingel
Focus Ultra + Dash 1,0 –1,5 l + 0,5 l Hösten mot spillsäd. DC 14-34. Max 1 behandling/år. Rödsvingel
Focus Ultra + Dash 2,0-3,0 l + 0,5 l Våren, mot spillsäd och gräsogräs. DC 14-34. Max 1 behandling/år. Rödsvingel
Zetrola 0,5–1,5 l DC <49. Karenstid 45 dagar. Max 1 behandling/år. Rödsvingel
Zetrola 0,12 l Mot spillsäd och gräsogräs i nyetablerade insådda fröodlingar. Augusti-oktober etableringsåret. (UPMA) Spillsäd 1-2 blad. Max 1 behandling/år. Rörsvingel, hårdsvingel, fårsvingel, ängssvingel, ängsgröe och engelskt rajgräs

sfo.se finner du odlingsvägledningar om respektive sfo.se/vallfro/odlingsvagledningar. Här hittar du också kunskapsbanken där resultat från fältförsök, artiklar från Svensk Frötidning och praktiska rekommendationer finns samlade.

För information om registrering och godkännande samt UPMA för respektive växtskyddsprodukt, se bekämpningsmedelsregistret på kemi.se.

Stråsäd med insådd frövall - ogräsbehandling på våren

Preparat Dos per ha Kommentar Insådd
Express 50 SX + Agroxone 7,5–11 g + 0,6 l DC 23-31.Rödklövern bör ha minst 1–2 treväpplingar. Ej vätmedel/superolja! Agroxone = MCPA. Rödklöver
Gratil 75 WG + Agroxone 10–15 g + 0,6 l DC 23-31. Rödklövern bör ha minst en treväppling. Ej vätmedel/superolja! Agroxone = MCPA Rödklöver
Express 50 SX + Gratil 75 WG + Agroxone 5-10 g + 10-15 g + 0,6 l DC 23-31. Klövern 1–2 treväpplingar. Hämmar klövern något. Strategi vid stora ogräs. Ej vätmedel/superolja! Agroxone = MCPA. Rödklöver
Express + Gratil 75 WG + vätmedel 3-5 g + 10-15 g + 0,1 l  Klövern 2 treväpplingar. Hämmar klövern något. Senast DC 31. Strategi mot våtarv, pilört och plister. Vitklöver och alsikeklöver
Gratil 75 WG + Superolja 10–15 g + 0,5 l DC 13-49. Tidigast i klöverns spadbladsstadium. Högst 1 behandling/år. (UPMA) Alsikeklöver, vitklöver och rödklöver
Express 50 SX + vätmedel 7,5–11 g + 0,1 l DC 12-39. Klövern bör ha minst 1–2 treväpplingar.  Alsikeklöver, vitklöver och rödklöver
Kinvara + Legacy 1,7-2,1 l + 0,05 l DC 21-31. Obs! Minst 12°C. Legacy om viol och veronika.  Alla gräsarter
Cleave + Legacy 0,8–1,0 l + 0,05 l DC 21-31. Minst 5°C. Legacy om viol och veronika. Alla gräsarter

 

Så här tolkar du effekttabellerna:

Ogräsbehandling effekt

3 = Mycket god effekt >90 %
2 = God effekt 70–90 %
1 = Måttlig effekt 40–70 %
(tom) = Svag effekt (<40 %) eller uppgift saknas

Effekterna gäller för högsta dosen i intervallet i tabellerna.


Växtskyddsmedel som är godkända enligt utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområden (UPMA), tidigare kallat off-label, finns med. Utvidgat produktgodkännande innebär att preparat som är godkända i någon gröda i Sverige, efter beslut från Kemi, får användas i en annan gröda utan att detta anges på etiketten. Det utvidgade produktgodkännandet gäller så länge preparatet är godkänt, på samma registreringsnummer. All användning sker på odlarens egen risk.

Problemogräs i fröodling

Stor förekomst av dessa ogräsfrö kan äventyra certifiering.

  Rödklöver Vitklöver Timotej Ängssvingel Eng. rajgräs Rödsvingel Rörsvingel Hundäxing Ängsgröe
Alsikeklöver XX XX XX            
Baldersbrå XX XX XX            
Bergs-/ängssyra X XX              
Dån X                
Förgätmigej   XX XX            
Groblad   XX X            
Harkål     X XX XX XX XX XX  
Hundäxing     X XX XX XX XX   X
Kärrgröe       X X X X X XX
Kärrkavle     X XX XX XX XX XX XX
Kvickrot     X XX XX XX XX XX X
Luddlosta       XX XX XX XX XX X
Sandlosta       X X X X X  
Målla XX XX XX            
Mjuk/fliknäva XX X              
Nattglim X XX              
Pilört XX   X            
Rajgräs       XX   XX XX XX X
Raps/rybs X XX              
Råttsvingel       X XX
Renkavle       XX XX XX XX XX  
Rödklöver   XX              
Skräppa XX X X X X X X X X
Snärjmåra XX                
Sparvnäva   XX              
Trampört XX                
Våtarv X XX XX            
Viol   XX              
Vitgröe     XX X X X X X XX
Vitklöver XX   XX            

X = svår att rensa bort
XX = särskilt svår att rensa bort

Frövall - insektsbehandling

Preparat Dos per ha
Timotejfluga
Dos per ha
Vitaxkvalster
Dos per ha
löverspetsvivel
Kommentar
Mavrik     0,3 l UPMA i klöverfröodling. Max 2 behandlingar/år.
Mospilan SG     0,2 kg UPMA i klöverfröodling. Max 1 behandling vartannat år. DC 55-63.
Nexide CS     0,05 l UPMA i klöverfröodling. Max 1 behandling/år. DC 12-69. Obs! Behandlad gröda får ej användas till foder. 

Läs produktens etikett och beakta de begränsningar som gäller grödans utvecklingsstadium, karenstid, bifarlighet, krav på avdriftsreducerande utrustning, skyddsavstånd och övriga villkor.

Gräsfrövall - tillväxtreglering

Preparat Behandlingstidp.  Dos Kommentar
Stabilan 750 SL DC 30-31 1,5-2,0 l Högst dos i kraftiga grödor. En behandling/år. Grödan ska vara i god tillväxt. Behandla ej stressad gröda. Max 2 behandlingar/år med 7 dagars intervall, total maxdos 2 l/ha. 
Cuadro NT DC 30-49 0,4–1,2 l Högst dos i kraftiga grödor. En behandling/år. Grödan ska vara i god tillväxt. Behandla ej stressad gröda.
Moddus Start  DC 30-49 0,4–1,2 l Grödan ska vara i god tillväxt. Behandla ej stressad gröda. Max 2 behandlingar/år med 7 dagars intervall, total maxdos 1,6 l/ha och år. 

Temperaturen bör vara över 10 °C under dagen och plantorna i god tillväxt för att ha effekt av tillväxtregleringen. Undvik kallt väder före och efter behandling, samt molnigt väder vid behandlingen. Temperaturen bör inte vara över 22-24 °C.

Klöverfrövall - tillväxtreglering

Preparat Behandlingstidp.  Dos Kommentar
Moddus Start  DC 30-49 0,4–0,8 l Grödan ska vara i god tillväxt. Behandla ej stressad gröda. Max 2 behandlingar med 7 dagars intervall,  total maxdos 0,8 l/ha. Halmen får ej användas till foder. (UPMA)

Temperaturen bör vara över 10 °C under dagen och plantorna i god tillväxt för att ha effekt av tillväxtregleringen. Undvik kallt väder före och efter behandling, samt molnigt väder vid behandlingen. Temperaturen bör inte vara över 22-24 °C.

Gräsfrövall - svampbehandling

Preparat Behandlingstidp.  Dos per ha Kommentar
Folicur Xpert DC 30-69 0,5 l  Max 2 behandlingar/år med 18 dagars intervall. Grödan får ej användas till foder. Total maxdos per år är 1,0 l/ha. 
Mirador 250 SC   0,5 l Max 1 behandling/år. Rost, sköldfläcksjuka och mjöldagg. 35 dagars karens. 
Folicur Xpert DC 14-30 (höst) 0,5 l  Max 2 behandlingar/år med 18 dagars intervall. Ok att behandla höst + vår. Grödan får ej användas till foder. UPMA i ängsgröe och engelskt rajgräs.

Klöver-/lusernfrövall - svampbehandling

Preparat Behandlingstidp.  Dos per ha Kommentar
Folicur Xpert DC 40-69 0,5 l Max 2 behandlingar/år med 18 dagars intervall. Grödan får ej användas till foder. UPMA i rödklöver, vitklöver, alsikeklöver och lusern. Total maxdos per år är 1,0 l/ha. 

Växtnäring till frövall

I gräsfrövallar är det av största vikt att gödsla rätt för att säkra en så hög fröskörd som möjligt. Gräsfrövallen gödslas med kväve både höst och vår. Även fosfor och kalium bör tillföras, särskilt i lägre markklasser. I frövall av klöver görs oftast ingen gödsling, förutom i lägre markklasser av kalium och fosfor. Tillförsel bör då ske på hösten för att inte gynna grönmassetillväxten för mycket.

Höstgödsling med kväve

I alla gräsfröarter som sätter sina fröbärande skott på hösten, dvs alla arter utom rajgräsen och i viss mån timotej, är det av yttersta vikt att kvävegödsla på hösten. En välutvecklad förstaårsvall och äldre frövallar gödslas från och med andra halvan av september (Mellansverige) fram till mitten av oktober (Sydsverige). Svaga insådder gödslas med 30-40 kg N genast efter skörd av skyddsgrödan. Använd t.ex. Axan/NS 27-4 eller motsvarande produkt. Flytgödsel går utmärkt att sprida på hösten under förutsättning att du vet näringsinnehållet. Se upp för körskador.


Fosfor-och kaliumgödsling

Fosfor- och kaliumgödslingen till gräsarterna är som till spannmål, d.v.s. för P-AL klass II-III 10-15 kg P/ha och för K-AL klass II-III 30-40 kg Preparat Behandlingstidp. Dos per ha Kommentar Folicur Xpert DC 30-69 0,5 l Max 2 behandlingar/år med 18 dagars intervall mot rost, bladfläcksvampar och mjöldagg. Grödan får ej användas till foder. Total maxdos per år är 1,0 l/ha. Mirador 250 SC 0,5 l Max 1 behandling/år mot rost, bladfläcksvampar och mjöldagg. 35 dagars karens. Folicur Xpert DC 14-30 (höst) 0,5 l Max 2 behandlingar/år med 18 dagars intervall mot rost, bladfläcksvampar och mjöldagg. Ok att behandla höst + vår. Grödan får ej användas till foder. UPMA i ängsgröe och engelskt rajgräs. Gräsfrövall – svampbehandling Preparat Behandlingstidp. Dos per ha Kommentar Folicur Xpert DC 40-69 0,5 l Max 2 behandlingar/år med 18 dagars intervall. Grödan får ej användas till foder. UPMA i rödklöver, vitklöver, alsikeklöver och lusern. Total maxdos per år är 1,0 l/ha. Klöver-/lusernfrövall – svampbehandling K/ha. Arterna vi fröodlar har inget stort behov av fosfor och kalium, men visar markkartans värde under ovan nämnda, rekommenderas tillförsel enligt ovan. Bortförs halmen och/eller man tar en återväxtskörd, är det viktigt att tillföra den mängd växtnäring som då tas bort. Räkna med 3 kg P/ton ts och 20 kg K/ton ts. Till klöverodlingarna anser vi att tillförseln av P och K kan slopas fröåret i de flesta fall. Visar din markkarta P-Al och K-Al klass I-II bör du dock tillföra 10-15 kg P/ha och 30-40 kg K/ha. Detta bör ske på hösten eftersom kaliumgödsling stimulerar grönmassetillväxten. Svaga/klena klövervallar kan stimuleras med 100-150 kg Polysulphate/ ha eller 75-100 kg Kalimagnesia/ha.

Svavelgödsling

Generellt rekommenderas 5-15 kg S/ha till gräsen eller 10 % svavel av kvävegivan. Svavel är mycket lättrörligt i marken och ska spridas på våren. Vid delad giva körs svavel med vid första gödslingen.

Vårgödsling med kväve

Ängsgröe, rödsvingel, hundäxing och rörsvingel kan gödslas så fort tillväxten kommit igång och det är körbart i fält. Upp till 50 % av den planerade N-givan kan läggas som flytgödsel, speciellt till de arter som har högt kvävebehov som engelskt rajgräs, rörsvingel och hundäxing. Detta förutsätter jämn spridning och att man vet näringsinnehållet i gödseln. Annars ökar risken för ojämn mognad, drösning och kvalitetsförsämring. De flesta som tagit steget upp med att öka kvävegivan i kombination med tillväxtreglering får ett riktigt bra skörderesultat. Dela givan om du planerar för en hög N-giva och/eller om vallen har mycket frodigt bestånd. Lägg 50-70 % i första givan och resterande i stråskjutningen (DC 37-49). Använd t.ex. Axan/NS 27-4 eller motsvarande produkt.


Kvävegödsling på hösten i kg N/ha

Gräs/gröda Fröår Kg N/ha
Eng. rajgräs foder/turf 1:a 0-30
Hundäxing Alla 50-60
Ital. rajgräs 1:a 0-30
Rödsvingel långa utlöpare 1:a 60-80
Rödsvingel långa utlöpare 2-3:e 60-80
Rödsvingel tättuvad/korta utl. 1:a 60-70
Rödsvingel tättuvad/korta utl. 2-3:e 60-80
Rörflen Alla 60-80
Rörsvingel foder/turf Alla 80-100
Timotej 1:a 30-40
Timotej 2-3 års 2-3:e 20-40
Ängsgröe foder/turf 1:a 80-100
Ängsgröe foder/turf 2-3:e 70-80
Ängssvingel Alla 50-60

 

Kvävegödsling på våren i kg N/ha

Gräs/gröda Kg N/ha utan
tillväxtregl.
Kg N/ha med
tillväxtregl.
Tidpunkt
Engelskt rajgräs, foder: 100-120 130-150 Början av April
Engelskt rajgräs, turf: 90-110 120-140 Början av April
Hundäxing 90-110 110-130 Körbara fält
Hybridrajgräs 100-120 120-140 Början av April
Ital. rajgräs 85-100 100-120 Början av April
Rödsvingel, korta/inga utlöpare 50-60 70-80 Körbara fält
Rödsvingel, långa utlöpare 40-50 50-70 Körbara fält
Rörflen 80-100 100-120 Körbara fält
Rörsvingel, foder: 70-90 80-100 Körbara fält
Rörsvingel, turf: 80-100 100-120 Körbara fält
Timotej 70-90 90-120 Mitten/slutet av april
Westerwold. rajgräs 85-100 100-120 Vid sådd
Ängsgröe, foder 60-70 70-90 Körbara fält
Ängsgröe, turf 70-90 80-90 Körbara fält
Ängssvingel 60-80 80-100 Början av April

Denna sida är uppdaterad: 2024-03-28