Här hittar du de växtodlingsstrategier som Lantmännen utvecklat kring odling av frö, både klöver och gräs. Allt du behöver om ogräsbehandling, insektsbehandling, svampbehandling och tillväxtbehandling, men även riktvärden för kväve- och kaliumgödsling och mycket mer.

Att tänka på:
• Bra avbrottsgröda i växtföljden som förbättrar jordstruktur, då frövallen ligger mellan 1-3 år.
• Fröodling är för dig som är extra växtodlingsintresserad samt kan torka och lagra fröet på gården.
• Odling sker endast på odlingskontrakt. Kontakta din säljare om du är intresserad.
• Odlingen passar bra till övriga grödor på gården då skörden inte sammanfaller med spannmål, oljeväxter eller trindsäd.

Växtskyddsstrategier

I ovan tabell beskrivs i vilket utvecklingsstadie behandlingar kan utföras.
Läs alltid etiketten för att kontrollera vilka stadier preparatet är registrerat för.
På nästkommande sidor visas produkt- och strategival.

För duktiga växtodlare med fingertoppskänsla


Frökedjan behövs det duktiga växtodlare som producerar komponenterna till våra grovfoder och grönyteblandningar. Att odla frö är en utmaning en med utdelning på många sätt, inte minst som förstärkning i växtföljden.

 

För ogräsfria varor

Den svenska vallfröodlingen producerar drygt 10 olika arter. Varje art representeras av ett antal olika sorttyper med specifika odlingsegenskaper. Frövallen kan skördas flera säsonger, vilket ytterligare ökar komplexiteten i odlingen.
Den största uppgiften är att få fram en ogräsfri vara med god grobarhet. Olika arter har olika problemogräs som är svåra att rensa bort senare i produktionen. Val av fält och väl tillämpad ogräsbekämpning är grundpelare för ett lyckat resultat. Som ett hjälpmedel finns en lista över ogräsen du behöver uppmärksamma extra på sidan 114.


Strategier för framgång

Inom utvecklingsarbetet har vi fokus på uthålliga rödklöversorter som har en jämn avkastning i alla delskördar. Många producenter efterfrågar stabila vallfröblandningar där de ingående sorterna samspelar för bästa grovfoderproduktion och samtidigt en jämn kvalitet.

Gräsfrö generellt ger bättre avkastning om de tillväxtregleras när grödan är i god tillväxt. Behandlingen verkar förbättra pollineringen men kan samtidigt öka risken för drösning. Ofta vinner du mer på förbättrad pollinering än du förlorar på ökad drösning.

Klöverspetsvivlar ställer ofta till problem i vit-, röd- och alsikeklöver och bör alltid bekämpas minst en gång, framförallt i vitklöver. Vid kraftiga tidiga angrepp behövs två behandlingar. Är det lätt att hitta fullbildade vivlar när rödklövern står i knopp är en bekämpning motiverad även i denna gröda.

Interaktiv modul för ogräsbehandling

Interaktiv modul för ogräsbehandling

 

Frövall – insektsbehandling

Preparat Dos per ha Dos per ha Dos per ha Kommentar
  Timotejfluga Vitaxkvalster Klöverspetsvivel  
Fastac 50     0,25-0,3 l DC 10-65. Klöver och lusernvall. Max 2 behandlingar med 7 dagar intervall. 
Mavrik     0,3 l UPMA i klöverfröodling. Max 2 behandlingar/år.
Biscaya     0,3 l UPMA i klöverfröodling. Obs! Gäller reg.nr 4971. Max 1 behandling/år.
Beta-Baythroid 0,5 l 0,5 l 0,5 l I klöverfröodling och gräsfröodling. Max 1 behandling/år. Karens 53 dagar för gräsfrö och 7 dagar för klöverfrö.

Läs produktens etikett och beakta de begränsningar som gäller grödans utvecklingsstadium, karenstid, bifarlighet, krav på avdriftsreducerande utrustning, skyddsavstånd och övriga villkor.

Gräsfrövall – tillväxtreglering

Preparat Behandlingstidp.  Dos Kommentar
Trimaxx  DC 30-49  0,4–0,8 I Högst dos i kraftiga grödor. En behandling/år. Grödan ska vara i god tillväxt. Behandla ej stressad gröda.
Moddus M  DC 30-49  0,4–0,8 I Högst dos i kraftiga grödor. En behandling/år. Grödan ska vara i god tillväxt. Behandla ej stressad gröda.
Moddus Start  DC 30-49 0,4–0,8 l Grödan ska vara i god tillväxt. Behandla ej stressad gröda. Max 2 behandlingar med 7 dagars intervall,  total maxdos 0,8 l/ha. Halmen får användas till foder.
Medax Max DC 29-39 (DC 29-49 i rajgräs) 0,5-1,0 kg Högst dos i kraftiga grödor. Grödan ska vara i god tillväxt. Behandla ej stressad gröda. Max 1 behandling/år. Grödan får ej användas till foder. 
Cycocel Plus DC 25-32 2,0–3,0 l Högst dos i kraftiga grödor. Grödan ska vara i god tillväxt. Behandla ej stressad gröda. Max 1 behandling.
Stablian 750 SL DC 30-31 1,25-1,75 l Högst dos i kraftiga grödor. Grödan ska vara i god tillväxt. Behandla ej stressad gröda. (2 behandlingar tillåtet med 7 dagars intervall, total maxdos 2 l/ha.)

Temperaturen bör vara över 10 °C och plantorna i god tillväxt för att ha effekt av tillväxtregleringen. Undvik kallt väder före och efter behandling, samt molnigt väder vid behandlingen. Temperaturen bör inte vara över 22-24 °C.

Klöver-/lusernfrövall – tillväxtreglering

Preparat Behandlingstidp.  Dos Kommentar
Moddus Start  DC 30-49 0,4–0,8 l Grödan ska vara i god tillväxt. Behandla ej stressad gröda. Max 2 behandlingar med 7 dagars intervall,  total maxdos 0,8 l/ha. Halmen får ej användas till foder. UPMA

Temperaturen bör vara över 10 °C och plantorna i god tillväxt för att ha effekt av tillväxtregleringen. Undvik kallt väder före och efter behandling, samt molnigt väder vid behandlingen. Temperaturen bör inte vara över 22-24 °C.

Gräsfrövall – svampbehandling

Preparat Behandlingstidp.  Dos per ha Kommentar
Folicur Xpert DC 30-69 0,5-1,0 l  Max 2 behandlingar/år med 18 dagars intervall. Grödan får ej användas till foder. Total maxdos per år är 1,0 l/ha. 
Mirador 250 SC DC 30-69 0,3 l Max 1 behandling/år. Rost, sköldfläcksjuka och mjöldagg. 35 dagars karens. 
Folicur Xpert DC 14-30 (höst) 0,5 l  Max 2 behandlingar/år med 18 dagars intervall. Ok att behandla höst + vår. Grödan får ej användas till foder. UPMA i ängsgröe och engelskt rajgräs.

Klöverfrövall – svampbehandling

Preparat Behandlingstidp.  Dos per ha Kommentar
Folicur Xpert DC 40-69 0,5-1,0 l  Max 2 behandlingar/år med 18 dagars intervall. Grödan får ej användas till foder. UPMA i rödklöver, vitklöver, alsikeklöver och lusern. Total maxdos per år är 1,0 l/ha. 

 

Växtnäring till frövall

I gräsfrövallar är det av största vikt att gödsla rätt för att säkra en så hög fröskörd som möjligt. Gräsfrövallen gödslas med kväve både höst och vår. Även fosfor och kalium bör tillföras, särskilt i lägre markklasser. I frövall av klöver görs oftast ingen gödsling, förutom i lägre markklasser av kalium och fosfor. Tillförsel bör då ske på hösten för att inte gynna grönmassetillväxten för mycket.

 

Höstgödsling med kväve


I alla gräsfröarter som sätter sina fröbärande skott på hösten, dvs alla arter utom rajgräsen och i viss mån timotej, är det av yttersta vikt att kvävegödsla på hösten. En välutvecklad förstaårsvall och äldre frövallar gödslas från och med andra halvan av september (Mellansverige) fram till mitten av oktober (Sydsverige). Svaga insådder gödslas med 30-40 kg N genast efter skörd av skyddsgrödan. Använd t.ex. NS 27-4/NS 30-7 eller motsvarande produkt. Flytgödsel går utmärkt att sprida på hösten under förutsättning att du vet näringsinnehållet. Se upp för körskador.


Fosfor- och kaliumgödsling

PK-behovet till gräsarterna är som till spannmål, d v s för P-AL klass II-III 10-15 kg P/ha och för K-AL klass II-III 30-40 kg K/ha. Arterna vi fröodlar har inget stort behov av P och K, men visar markkartans värde under ovan nämnda, rekommenderas tillförsel enligt ovan. Bortförs halmen och/eller man tar en återväxtskörd, är det viktigt att tillföra den mängd växtnäring som då tas bort. Räkna med 3 kg P/ton ts och 20 kg K/ton ts. Till klöverodlingarna anser vi att tillförseln av P och K kan slopas fröåret i de flesta fall. Visar din markkarta P-Al och K-Al klass I-II bör du dock tillföra 10-15 kg P/ha och 30-40 kg K/ha. Detta bör ske på hösten eftersom kaliumgödsling stimulerar grönmassetillväxten. Svaga/klena klövervallar kan stimuleras med 100-150 kg Polysulphate/ha eller 75- 100 kg Kalimagnesia/ha.


Svavelgödsling

Generellt rekommenderas 5-15 kg S/ha till gräsen eller 10 % svavel av kvävegivan. Svavel är mycket lättrörligt i marken och skall spridas på våren. Vid delad giva körs svavel med vid första gödslingen.

 

Vårgödsling med kväve


Ängsgröe, rödsvingel, hundäxing och rörsvingel kan gödslas så fort tillväxten kommit gång och det är körbart i fält. Upp till 50 % av den planerade N-givan kan läggas som flytgödsel, speciellt till de arter som har högt kvävebehov som engelskt rajgräs, rörsvingel och hundäxing. Detta förutsätter dock att man vet näringsinnehållet i gödseln. De flesta som tagit steget upp med att öka kvävegivan i kombination med tillväxtreglering får ett riktigt bra skörderesultat. Dela givan om du planerar för en hög N-giva och/ eller om vallen har mycket frodigt bestånd. Lägg 50-70 % i första givan och resterande i stråskjutningen (DC 37-49). Använd t.ex. NS 27-4/NS 30-7 eller motsvarande produkt.

Kvävegödsling på hösten i kg N/ha

Gräs/gröda Fröår Kg N/ha
Timotej 1:a 30-40
Timotej 2-3 års 2-3:e 20-40
Ängssvingel Alla 50-60
Eng. rajgräs foder/turf 1:a 0-30
Ital. rajgräs 1:a 0-30
Rörsvingel foder/turf Alla 80-100
Rödsvingel långa utlöpare 1:a 60-80
Rödsvingel långa utlöpare 2-3:e 60-80
Rödsvingel tättuvad/korta utl. 1:a 60-70
Rödsvingel tättuvad/korta utl. 2-3:e 60-80
Ängsgröe foder/turf 1:a 80-100
Ängsgröe foder/turf 2-3:e 70-80
Hundäxing Alla 50-60
Rörflen Alla 50-60

Kvävegödsling på våren i kg N/ha

Gräs/gröda Kg N/ha utan tillväxtregl. Kg N/ha med tillväxtregl. Tidpunkt
Ängsgröe, turf 70-90 80-90 Körbara fält
Ängsgröe, foder 60-70 70-90 Körbara fält
Rödsvingel, långa utlöpare 30-50 50-70 Körbara fält
Rödsvingel, korta/inga utlöpare 50-60 70-80 Körbara fält
Hundäxing 90-110 110-130 Körbara fält
Rörflen 80-100 100-120 Körbara fält
Rörsvingel, foder: 80-100 100-120 Körbara fält
Rörsvingel, turf: 80-100 100-120 Körbara fält
Engelskt rajgräs, foder:        100-120      130-150        April
Engelskt rajgräs, turf: 100-120 130-150 April
Hybridrajgräs 100-120 120-140 April
Ital. rajgräs 85-100 100-120 April
Westerwold. rajgräs 85-100 100-120 Vid sådd
Ängssvingel 60-80 80-100 April
Timotej 60-80 80-120 Mitten/slutet av april – Första delen av maj

 

Denna sida är uppdaterad: 2020-03-05