Här hittar du de växtodlingsstrategier som Lantmännen utvecklat kring odling av frö, både klöver och gräs. Allt du behöver om ogräsbehandling, insektsbehandling, svampbehandling och tillväxtbehandling, men även riktvärden för kväve- och kaliumgödsling och mycket mer.

Att tänka på:

  • Bra avbrottsgröda i växtföljden som förbättrar jordstruktur, då frövallen ligger mellan 1-3 år.

  • Fröodling är för dig som är extra växtodlingsintresserad samt kan torka och lagra fröet på gården.

  • Odling sker endast på odlingskontrakt. Kontakta din säljare om du är intresserad.

  • Odlingen passar bra till övriga grödor på gården då skörden inte sammanfaller med spannmål, oljeväxter eller trindsäd.

Växtskyddsstrategier

I ovan tabell beskrivs i vilket utvecklingsstadie behandlingar kan utföras.
Läs alltid etiketten för att kontrollera vilka stadier preparatet är registrerat för. På nästkommande sidor visas produkt- och strategival.

För duktiga växtodlare med fingertoppskänsla

I frökedjan behövs det duktiga växtodlare som producerar komponenterna till våra grovfoder och grönyteblandningar. Att odla frö är en utmaning men med utdelning på många sätt, inte minst som förstärkning i växtföljden.

 

För ogräsfria varor

Den svenska vallfröodlingen producerar drygt 10 olika arter. Varje art represente- ras av ett antal olika sorter med specifika odlingsegenskaper. Frövallen kan skördas flera säsonger, vilket ytterligare ökar komplexiteten i odlingen.

Den största uppgiften är att få fram en ogräs- fri vara med god grobarhet. Olika arter har olika problemogräs som är svåra att rensa bort senare i produktionen. Val av fält och väl tillämpad ogrässtrategi är grundpelare för ett lyckat resultat. Som ett hjälpmedel finns en llista över ogräsen du behöver uppmärksamma extra


Strategier för framgång

Inom utvecklingsarbetet har vi fokus på uthålliga rödklöversorter som har en jämn avkastning i alla delskördar. Lantbruksföre- tagen efterfrågar stabila vallfröblandningar där de ingående sorterna samspelar för bästa grovfoderproduktion och samtidigt en jämn kvalitet.

Gräsfrö ger generellt bättre avkastning om de tillväxtregleras när grödan är i god till- växt. Behandlingen förbättrar pollineringen men kan samtidigt öka risken för drösning, om grödan står upp vid skörd. Du vinner mer på förbättrad pollinering än du förlorar på ökad drösning.

Klöverspetsvivlar ställer ofta till problem i vit-, röd- och alsikeklöver och bör alltid be- kämpas minst en gång, framförallt i vitklö- ver. Vid kraftiga tidiga angrepp behövs två behandlingar. Är det lätt att hitta fullbildade vivlar när rödklövern står i knopp är en be- kämpning motiverad även i denna gröda

 

Som fröodlare är det mycket viktigt att du flera gånger går i dina odlingar och plockar bort/putsar ner oönskade ogräs. Läs fältbesiktningsprotokollet och följ anvisningarna.

 

Stråsäd med insådd frövall – ogräsbehandling på våren

Preparat

Dos per ha

Kommentar

Insådd

Express 50 SX + MCPA 750

7,5–12 g + 0,5 l

DC 23-31.Rödklövern bör ha minst 1–2 treväpplingar. Ej vätmedel/superolja!

Rödklöver

Gratil 75 WG + MCPA 750

10–15 g + 0,5 l

DC 23-31. Rödklövern bör ha minst en treväppling. Ej vätmedel/superolja!

Rödklöver

Express 50 SX + Gratil 75 WG + MCPA 750

5-10 g + 10-15 g + 0,5 l

DC 23-31. Klövern 1–2 treväpplingar. Hämmar klövern något. Strategi vid stora ogräs. Ej vätmedel/superolja!

Rödklöver

Basagran SG + MCPA 750

1,15 kg + 0,5 l

DC 23-25. Klöver ska ha spadblad. Obs! Minst 12°C. Ej vätmedel/superolja!

Rödklöver

Gratil 75 WG + Superolja

10–15 g + 0,5 l

DC 13-49. Tidigast i klöverns spadbladsstadium. Högst 1 behandling/år. (UPMA)

Alsikeklöver, vitklöver och rödklöver

Basagran SG + Superolja

1,15 kg + 0,5 l

DC 12-25. Obs! Minst 12°C.

Alsikeklöver, vitklöver och rödklöver

Gratil 75 WG + Basagran SG + Superolja

15 g + 0,8 kg + 0,5 l

DC 13-25. Klövern/lusernen måste ha minst ett spadblad. Obs! Minst 12°C.

Alsikeklöver, vitklöver och rödklöver

Express 50 SX + vätmedel

7,5–12 g + 0,1 l

DC 12-39. Klövern bör ha minst 1–2 treväpplingar

Alsikeklöver, vitklöver och rödklöver

Kinvara + Legacy

1,7-2,1 l + 0,05 l

DC 21-31. Obs! Minst 12°C. Legacy om viol och veronika. 

Alla gräsarter

Cleave + Legacy

0,8–1,0 l + 0,05 l

DC 21-31. Minst 12°C. Legacy om viol och veronika.

Alla gräsarter

 

 

Växtskyddsmedel som är godkända enligt utvidgat produkt- godkännande för mindre användningsområden (UPMA), tidigare kallat off-label, finns med. Utvidgat produktgod- kännande innebär att preparat som är godkända i någon gröda i Sverige, efter beslut från Kemi, får användas i en

annan gröda utan att detta anges på etiketten. Det utvid- gade produktgodkännandet gäller så länge preparatet är godkänt, på samma registreringsnummer. All användning sker på odlarens egen risk.

 

 

 

Gräsfrövall – gräsogräsbehandling

 

Interaktiv modul för ogräsbehandling

Interaktiv modul för ogräsbehandling

Frövall – insektsbehandling

Preparat

Dos per ha

Dos per ha

Dos per ha

Kommentar

 

Timotejfluga

Vitaxkvalster

Klöverspetsvivel

 

Mavrik

   

0,3 l

UPMA i klöverfröodling. Max 2 behandlingar/år.

Mospilan SG

   

0,2 kg

UPMA i klöverfröodling. Max 1 behandling vartannat år. DC 55-63.

Läs produktens etikett och beakta de begränsningar som gäller grödans utvecklingsstadium, karenstid, bifarlighet, krav på avdriftsreducerande utrustning, skyddsavstånd och övriga villkor.

 

Gräsfrövall – tillväxtreglering

Preparat

Behandlingstidp. 

Dos

Kommentar

Cycocel Plus

DC 25-32

2,0–3,0 l

Högst dos i kraftiga grödor. En behandling/år. Grödan ska vara i god tillväxt. Behandla ej stressad gröda. 

Cuadro NT

DC 30-49

0,4–1,2 l

Högst dos i kraftiga grödor. En behandling/år. Grödan ska vara i god tillväxt. Behandla ej stressad gröda.

Moddus Start 

DC 30-49

0,4–0,8 l

Grödan ska vara i god tillväxt. Behandla ej stressad gröda. Max 2 behandlingar/år med 7 dagars intervall, total maxdos 0,8 l/ha. 

Temperaturen bör vara över 10 °C under dagen och plantorna i god tillväxt för att ha effekt av tillväxtregleringen. Undvik kallt väder före och efter behandling, samt molnigt väder vid behandlingen. Temperaturen bör inte vara över 22-24 °C.

 

 

 

Klöver-/lusernfrövall – tillväxtreglering

Preparat

Behandlingstidp. 

Dos

Kommentar

Moddus Start 

DC 30-49

0,4–0,8 l

Grödan ska vara i god tillväxt. Behandla ej stressad gröda. Max 2 behandlingar med 7 dagars intervall, total maxdos 0,8 l/ha. Halmen får ej användas till foder. UPMA

Temperaturen bör vara över 10 °C under dagen och plantorna i god tillväxt för att ha effekt av tillväxtregleringen. Undvik
kallt väder före och efter behandling, samt molnigt väder vid behandlingen. Temperaturen bör inte vara över 22-24 °C.

 

Gräsfrövall – svampbehandling

Preparat

Behandlingstidp. 

Dos per ha

Kommentar

Folicur Xpert

DC 30-69

0,5 l 

Max 2 behandlingar/år med 18 dagars intervall. Grödan får ej användas till foder. Total maxdos per år är 1,0 l/ha. 

Mirador 250 SC

DC 30-69

0,5 l

Max 1 behandling/år. Rost, sköldfläcksjuka och mjöldagg. 35 dagars karens. 

Folicur Xpert

DC 14-30 (höst)

0,5 l 

Max 2 behandlingar/år med 18 dagars intervall. Ok att behandla höst + vår. Grödan får ej användas till foder. UPMA i ängsgröe och engelskt rajgräs.

 

 

Klöverfrövall – svampbehandling

Preparat

Behandlingstidp. 

Dos per ha

Kommentar

Folicur Xpert

DC 40-69

0,5 l

Max 2 behandlingar/år med 18 dagars intervall. Grödan får ej användas till foder. UPMA i rödklöver, vitklöver, alsikeklöver och lusern. Total maxdos per år är 1,0 l/ha. 

Växtnäring till frövall

I gräsfrövallar är det av största vikt att gödsla rätt för att säkra en så hög fröskörd som möj- ligt. Gräsfrövallen gödslas med kväve både höst och vår. Även fosfor och kalium bör till- föras, särskilt i lägre markklasser. I frövall av klöver görs oftast ingen gödsling, förutom i lägre markklasser av kalium och fosfor. Tillförsel bör då ske på hösten för att inte gynna grönmassetillväxten för mycket.

 

Höstgödsling med kväve

I alla gräsfröarter som sätter sina fröbärande skott på hösten, dvs alla arter utom rajgräsen och i viss mån timotej, är det av yttersta vikt att kvävegödsla på hösten. En välutveck- lad förstaårsvall och äldre frövallar gödslas från och med andra halvan av september (Mellansverige) fram till mitten av oktober (Sydsverige). Svaga insådder gödslas med 30-40 kg N genast efter skörd av skydds- grödan. Använd t.ex. NS 27-4/NS 30-7 eller motsvarande produkt. Flytgödsel går utmärkt att sprida på hösten under förut- sättning att du vet näringsinnehållet. Se upp för körskador.


Fosfor- och kaliumgödsling

Fosfor- och kaliumbehovet till gräsarterna är som till spannmål, d.v.s. för P-AL klass II-III 10-15 kg P/ha och för K-AL klass II-III 30-40 kg K/ha. Arterna vi fröodlar har inget stort behov av fosfor och kalium, men visar mark- kartans värde under ovan nämnda, rekom- menderas tillförsel enligt ovan. Bortförs hal- men och/eller man tar en återväxtskörd, är det viktigt att tillföra den mängd växtnäring som då tas bort. Räkna med 3 kg P/ton ts och 20 kg K/ton ts. Till klöverodlingarna anser

vi att tillförseln av P och K kan slopas fröåret i de flesta fall. Visar din markkarta P-Al och K-Al klass I-II bör du dock tillföra 10-15 kg P/ha och 30-40 kg K/ha. Detta bör ske på hösten eftersom kaliumgödsling stimulerar grönmassetillväxten. Svaga/klena klöverval- lar kan stimuleras med 100-150 kg Polysul- phate/ha eller 75-100 kg Kalimagnesia/ha.


Svavelgödsling

Generellt rekommenderas 5-15 kg S/ha till gräsen eller 10 % svavel av kvävegivan. Svavel är mycket lättrörligt i marken och ska spridas på våren. Vid delad giva körs svavel med vid första gödslingen.

 

Vårgödsling med kväve

Ängsgröe, rödsvingel, hundäxing och rör- svingel kan gödslas så fort tillväxten kommit igång och det är körbart i fält. Upp till 50 % av den planerade N-givan kan läggas som flytgödsel, speciellt till de arter som har högt kvävebehov som engelskt rajgräs, rörsvingel och hundäxing. Detta förutsätter jämn spridning och att man vet näringsinnehållet i gödseln. Annars ökar risken för ojämn mognad, drösning och kvalitetsförsämring. De flesta som tagit

steget upp med att öka kvävegivan i kombi- nation med tillväxtreglering får ett riktigt bra skörderesultat. Dela givan om du planerar för en hög N-giva och/eller om vallen har mycket frodigt bestånd. Lägg 50-70 % i första givan och resterande i stråskjutningen (DC 37-49). Använd t.ex. NS 27-4/NS 30-7 eller motsvarande produkt.

Kvävegödsling på hösten i kg N/ha

Gräs/gröda

Fröår

Kg N/ha

Timotej

1:a

30-40

Timotej 2-3 års

2-3:e

20-40

Ängssvingel

Alla

50-60

Eng. rajgräs foder/turf

1:a

0-30

Ital. rajgräs

1:a

0-30

Rörsvingel foder/turf

Alla

80-100

Rödsvingel långa utlöpare

1:a

60-80

Rödsvingel långa utlöpare

2-3:e

60-80

Rödsvingel tättuvad/korta utl.

1:a

60-70

Rödsvingel tättuvad/korta utl.

2-3:e

60-80

Ängsgröe foder/turf

1:a

80-100

Ängsgröe foder/turf

2-3:e

70-80

Hundäxing

Alla

50-60

Rörflen

Alla

50-60

Kvävegödsling på våren i kg N/ha

Gräs/gröda

Kg N/ha utan tillväxtregl.

Kg N/ha med tillväxtregl.

Tidpunkt

Ängsgröe, turf

70-90

80-90

Körbara fält

Ängsgröe, foder

60-70

70-90

Körbara fält

Rödsvingel, långa utlöpare

40-50

50-70

Körbara fält

Rödsvingel, korta/inga utlöpare

50-60

70-80

Körbara fält

Hundäxing

90-110

110-130

Körbara fält

Rörflen

80-100

100-120

Körbara fält

Rörsvingel, foder:

70-90

80-100

Körbara fält

Rörsvingel, turf:

80-100

100-120

Körbara fält

Engelskt rajgräs, foder:

100-120

130-150

Början av April

Engelskt rajgräs, turf:

90-110

120-140

Början av April

Hybridrajgräs

100-120

120-140

Början av April

Ital. rajgräs

85-100

100-120

Början av April

Westerwold. rajgräs

85-100

100-120

Vid sådd

Ängssvingel

60-80

80-100

Början av April

Timotej

70-90

90-120

Mitten/slutet av april

Denna sida är uppdaterad: 2023-07-25

Odla 2024

Nedan kommer innehåll från Odla 2024 att synas. Materialet för 2023 ligger kvar ovan till dess att vi är klara med uppdateringen.