Långsiktiga strategier för problemogräs

Långsiktiga strategier mot problemogräs som gräsogräs, rotogräs och örtogräs. till exempel: Losta, renkavle, hönshirs, vitgröe, råttsvingel, storven, åkertistel, åkermolke, åkerfräken, vitblära, brunskära, resistent våtarv, knölsyska, gulllkrage och blåklint.

Långsiktiga strategier för problemogräs

Problemogräs är ogräs som ger stora skördesänkningar, kan ha utvecklat resistens mot kemiska bekämpningsmedel och som ibland kan vara svår- bekämpade i olika grödor i växtföljden.

Vissa ogräs har djupare rotsystem där nytillväxt kan ske, medan andra sprids med enbart frön. Genom att kombinera rätt jordbearbetningsstrategi, grödval, växtföljd och kemisk bekämpning kan man bekämpa problemogräs långsiktigt. Även klimatet och årsmån påverkar förekomsten. Här nedan ges några långsiktiga strategier för att bekämpa olika ogräs effektivt.

 

Gräsogräs

Kort information och råd

Sandlosta

Fröna överlever bara ett år. Plöj skiftet djupt. Avoxa eller dubbelbehandling med Broadway Star har bäst effekt bland herbicider i spannmål de är registrerade. Använd Targa Super, Select Plus eller Focus Ultra i höstraps. 

Luddlosta

Kortlivade frön som inte går i groningsvila. Lämna fältet obearbetat några veckor. Avdöda med glyfosat. Attribut Twin Plus, Avoxa och Broadway Star har god effekt i spannmål där dessa är registrerade. Använd Targa Super, Select Plus eller Focus Ultra i höstraps. 

Renkavle

Sen sådd med hög utsädesmängd och en lång sort minskar problemet. Öka andelen vårsådda grödor, odla vall samt höst- och vårbehandla i höstsäd. Använd Kerb på hösten i höstraps. Använd glyfosat före uppkomst av grödan. Plocka om plockbart, avdöda större härdar.

Hönshirs

Vårgroende ogräs. Skifta växtföljd och odla större andel höstsådda grödor. Förekommer främst i majs, potatis, sockerbetor och vårsäd. Kemisk bekämpning möjlig men inte hela lösningen.

Vitgröe

Trivs bra vid markpackning och dålig dränering. Åtgärda dräneringsproblem. Höstbehandla höstsäd och höstraps på små plantor med gräsherbicider som har vitgröeeffekt.

Råttsvingel

Öka andelen vårsådda grödor i växtföljden, så sent och använd plogen för att vända ned fröet under groningsdjup. Höst- och vårbehandla i höstsäd.

Storven

Storven har mycket rotmassa, speciellt när den växer på mulljordar. Därför krävs hög dos glyfosat på hösten efter skörd för att få tillräcklig effekt. Zetrola, Focus Ultra, Select Plus och Atlantis OD har effekt på storven vid höga doser. Även Broadway Star, Avoxa, Hussar Plus OD och Foxtrot/Event Super har effekt. 

 

Rotogräs

 

Åkertistel

Plöj skiftet djupt, minst 20 cm. Bekämpa i växande gröda på våren och avdöda med glyfosat på hösten 1-2 veckor efter skörd, i augusti. Höj utsädesmängden och satsa på täta grödor, då tistel har svårt för konkurrens. 

Åkermolke

Djup plöjning har effekt. Täta grödor som konkurrerar bra. I majs har Titus och Matrigon 72 SG bra effekt. I spannmål högsta tillåtna dos Kinvara/ Ariane S. 

Åkerfräken

Trivs på dåligt dränerade skifte. Matrigon 72 SG har bäst effekt på fräken. MCPA bränner ner fräken, men den kommer igen. 

 

Örtogräs

 

Vitblära

Problemogräs på Gotland. Trivs på mulljordar. Sprids med rotdelar och frön. Gror året om. Vallodling minskar problemet liksom upprepad jordbearbetning. På totalinfekterade fält är rådet att lägga i svartträda en sommar och glyfosatbehandla. Alternativet är att anlägga en vall som ligger 2-3 år. 

Brunskära

Trivs på dåligt dränerade skifte. Kinvara/Ariane S, Cleave/Starane XL, Zypar, Safari och Saracen Delta har bra effekt. 

Resistent våtarv

Kemisk växtföljd. Ska behandlas på hösten i höstsäd och höstraps. Legacy på hösten och Kinvara/Ariane S på våren i stråsäd. Belkar, Kerb Flo och Korvetto i höstraps. 

Knölsyska

Sprids med stamknölar och frön. Fröna överlever länge i marken. Trivs på dåligt dränerade skifte. Dränera därför skiftena. Så mycket höstgrödor. MCPA + Tripali har bäst effekt i stråsäd och Maister i majs. Följ upp med glyfosat efter skörd. 

Gullkrage

Trivs på jordar med lågt pH värde, kalka! Vårgroende, missgynnas av höstgroende grödor. Lancelot har bäst effekt. Hög dos av Tripali och Matrigon 72 SG har mycket god effekt. 

Blåklint

Ska behandlas tidigt på våren vid tillväxt, innan plantorna blir för stora. Om det finns höstgrodd blåklint i vårsådda fält bör en glyfosatbehandling göras innan harvning/sådd. 

Denna sida är uppdaterad: 2023-03-21