Här hittar du de växtodlingsstrategier som Lantmännen utvecklat kring odling av vårrybs. Allt du behöver veta om att gödsla, ogräsbehandla, svampbehandla och insektsbehandla vårrybs. 

Att tänka på:
- Etableringen bygger skörden. Så i rätt tid, med rätt utsädesmängd och rätt gödning.
- Vårrybs är en utmärkt avbrottsgröda till stråsäd, med bra förfruktsvärde till året efter.
- Vårrybs är känslig för ogräskonkurrens i början så planera in en ogräsbehandling. Håll insekter under uppsikt från sådden och framåt. På skiften där det odlats rybs ofta – räkna med en behandling mot bomullsmögel.

Växtskyddsstrategi Vårraps

Utvecklingsstadier Raps Rybs oljelin oljkeväxter Växtskydd

I ovan tabell beskrivs i vilket utvecklingsstadie behandlingar kan utföras.
Läs alltid etiketten för att kontrollera vilka stadier preparatet är registrerat för.

Interaktiv modul för ogräsbehandling

Vårrybs – insektsbehandling

Preparat
Raps och
Rybs

Rapsjordloppa/
vågrandig
jordloppa

Rapsbagge

Kålmal

Rapsvivel

Skidgallmygga

Kålbladstekel

Bifarlig

Antal
beh/säsong

Registrerad

Karens dagar

Avaunt

 

0,17 l

 

 

 

 

X

1

DC 40-57

-

Mospilan

 

0,2 kg 

 

0,2 kg

 

 

 

1

DC 51-69

-

Mavrik

0,2 l

 

 

 

 

 

 

1

DC 10-12

60

Mavrik

 

0,2 l

rek. saknas (0,2 l)

0,2 l

0,2 l

 

 

2

DC 30-71

60

Fastac **

0,3 l

Ej effekt

rek. saknas (0,3 l)

rek. saknas (0,3 l)

rek. saknas (0,3 l)

0,3 l

X

2

DC 10-69

28

Nexide CS***

0,06 l

Ej effekt

rek. saknas (0,06l)

0,06 l

0,06 l

rek. saknas (0,06l)

X

1

DC 10-69

28

X-bifarliga produkter får inte användas när det finns pollinerande insekter i fält.

** Fastac kräver 90 % avdriftsreducerande utrustning för användning närmare än 100 m från sjöar och vattendrag. 2021 är sista året som Fastac får användas.

*** Nexide CS kräver 50 % avdriftsreducerande utrustning för användning närmare än 100 m från sjöar och vattendrag.

Strategi för insekter i vårrybs

Insekter

DC 51-57

DC 57

DC 63-69

Rapsbagge

Avaunt

Mospilan

 

Rapsbagge stark inflygning

Mospilan + Mavrik

Avaunt* + Mavrik

 

Blygrå rapsvivel

 

Avaunt* + Pyretroid

Mospilan alt. pyretroid

Skidgallmygga

 

Avaunt* + Pyretroid

Pyretroid

Kålmal

 

Avaunt* + Pyretroid

Pyretroid

* Avaunt är registrerat mot rapsbagge, men har även sidoeffekt mot andra insekter.
Om rapsbaggar i området inte är resistenta mot pyretroid kan behandling göras med Mavrik. Pyretroider har endast knockdowneffekt. Avaunt och Mospilan har långtidseffekt.


Bekämpningströsklar

Antal insekter i medeltal per planta i knoppstadier

Insekter raps

Jordloppor

Rapsbagge

 

 

Blygrå rapsvirvel

Gröda/
utvecklingsstadie

DC 10

Tidigt >DC 51

DC 52-53

DC 59

DC 57-69

Våroljeväxter

30 % uppäten bladyta

0,5-1

1-2

2-3

1-2

Det lägre intervallen vid förväntad hög skörd och högt rybspris.

 

Rybs – svampbehandling

Enkel behandling

Svamp

Preparat

Dos/ha

Behandling

Kommentar

Bomullsmögel, alternaria

Mirador Forte + Cantus

1,0 l + 0,25 kg

DC 61-65

DC 65 - full blom för bäst effekt. Undvik frost i samband med Mirador Forte-behandling. 

Bomullsmögel, alternaria

Mirador Forte

2,0 l

DC 61-65

DC 65 - full blom för bäst effekt. Undvik frost i samband med Mirador Forte-behandling. 

Bomullsmögel, alternaria

Pictor Active

1,0 l

DC 61-65

DC 65 - full blom för bäst effekt

Ljus bladfläcksjuka 

Propulse

1,0 l

DC 57-69

Vid angrepp på 1/3 av plantorna


Delad behandling

Svamp

Preparat

Dos/ha

Behandling

Kommentar

Bomullsmögel, alternaria - behandling 1

Mirador Forte + Cantus

1,0 l + 0,25 kg

DC 61-65

DC 65 - full blom för bäst effekt. Undvik frost i samband med Mirador Forte-behandling. 

Bomullsmögel, alternaria - behandling 2

Pictor Active

0,8 l 

DC 65-69

DC 65 - full blom för bäst effekt

Svamparna kransmögel, kålbladmögel och klumprotsjuka går inte att behandla med växtskydd. Här gäller det att hålla en god växtföljd och undvika oljeväxter 6-10 år efter större förekomster. Det är även mycket viktigt att hålla rent för ogräs och spillplantor som kan hålla smittan vid liv åren efter förekomst. Vissa sorter har gener för tolerans mot bl.a. klumprotsjuka och kransmögel.

Oljeväxter – snigelbehandling

Preparat

Dos per ha

Kommentar

Sluxx HP

3-7kg

Järnfosfat. Vid starka angrepp kan en upprepad behandling vara nödvändig.

 

 

Nedvissning av gröna växtdelar

Preparat

Dos/ha

Kommentar

Raps och Rybs

 

 

Roundup Gold ST

2,5–3,2 l

Karens 10 dagar

Spectra

3,0-4,0 l

Karens 10 dagar. 

Observera att alla glyfosater inte är godkända för avdödning, se dunketikett för registrerade grödor och användningsområden.

Glyfosater kan skilja i registreringar vad gäller dosering och godkända användningsområden. Läs alltid dunketikett, EU-godkännandet för glyfosater sträcker sig till 15 december 2022.

Växtnäring till vårrybs

Svavel
Det är mycket viktigt att svavelbehovet uppfylls till oljeväxter, ca 15-20 % av tillfört kväve bör vara svavel. Komplettera med t.ex. Kieserit eller någon svavelstark produkt om det saknas.

Till våroljeväxter:
• YaraMila Raps (17-5-10) eller NPK 15-7-12 vid sådd
• Komplettering med Sulfan (NS 24-6) eller NS 30-7 om PK-behovet blivit tillgodosett. Annars YaraMila Raps (17-5-10) eller NPK 15-7-12 till komplettering.

Mikronäring
Bor ökar cellväggarnas stabilitet och förbättrar transporten av bl a kolhydrater inom plantan. Bor är speciellt viktig för frösättning då det behövs vid pollengroning.

Mangan aktiverar enzymer som ingår i bland annat klorofyllbildningen, fotosyntesen och proteinomsättningen. Se rekommendationer för mikronäring i oljeväxter längre ner på denna sida. 


Riktlinjer för kvävegödsling till oljeväxter

 

Gröda

Skördenivå
ton/ha

 

 

 

 

1,5

2

2,5

3

Vårrybs

105

115

125

135

Rekommendationerna gäller vid radmyllning under normala förhållanden. Vid bredspridning ökas givan med 10 kg N/ha. Tänk på att justera efter förfrukt, stallgödsel och kvävemineralisering. Normalt läggs hela givan vid sådd.

Riktlinjer för fosforgödsling

Skörd(ton/ha) Gödslingsbehov kg P/ha utifrån P-klass (P–AL)  
  I
(0–2)
II
(2–4)
III
(4–8)
IVa
(8–12)
IVb–V
(>12)

2

35

25

15

10

0

3

 

30

25

15

0

Oljeväxter bortför ca 8 kg P/ton frö och 1,3 kg P/ton halm.

Riktlinjer för kaliumgödsling

Skörd(ton/ha) Gödslingsbehov kg K/ha utifrån K-klass (K-AL)  
  I
(0–4)
II
(4–8)
IIIa
(8–12)
lllb
(12–16)
IV-V
(>16)

2

60

40

20

10

0

3

 

50

30

10

0

Oljeväxter bortför ca10 kg K/ton frö men ska även gödslas för de 30 kg K/ton i halmen.

 

Mikronäring Vårrybs

Produkt

Dos/ha

Kommentar

Mikro Raps

3 l

Ihop med ogräsbehandling och/eller tidigt innan knopparna sträcks.

Bor 150

1 l

Tidig vår innan knopparna sträcks.

Mikro Mangan

1 l

Behandling vid högt pH och lätta jordar.

Mangan- nitrat 235

2 l 

Behandling vid högt pH och lätta jordar.

Mikro Start

1-3 l 

Behandling från 4 blad. Bladgödsling av fosfor. 

Se fler mikronäringsprodukter

 

Denna sida är uppdaterad: 2021-05-26