Här hittar du de växtodlingsstrategier som Lantmännen utvecklat kring odling av vårkorn eller maltkorn. Allt du behöver om ogräsbehandling, svampbehandling, insektsbehandling, tillväxtreglering, växtnäring och mycket mer som är av stor nytta för din vårkornodling.

Att tänka på:  

  • Vårkorn odlas till ölmalt, whiskeymalt, foder och etanol. Dessa kräver olika odlingsstrategier främst vad gällande kväve.

  • Att dela kvävegivan ger bättre förutsättningar att uppnå önskad proteinhalt.

  • Nyttja om möjligt hjälpmedel, t.ex. Yara N-Sensor, Cropsat och Yara N-Tester för att platsanpassa kvävet inom fält.

Växtskyddsstrategier Vårkorn  Maltkorn

I ovan tabell beskrivs i vilket utvecklingsstadie behandlingar kan utföras.
Läs alltid etiketten för att kontrollera vilka stadier preparatet är registrerat för.
På nästkommande sidor visas produkt- och strategival, där du även hittar Lantmännens rekommendationer.

Interaktiv modul för ogräsbehandling

 

Vårkorn – svampbehandling

Preparat Dos per ha Kommentar
Tidig svampbehandling ihop med ogräsbehandling
Talius 0,15-0,25 l >DC25. Förebyggande mot mjöldagg. 
Comet Pro 0,25 l >DC25. Mot tidiga angrepp av bladfläcksvampar och rost
Bladfläcksvampar – Flaggbladsbehandling DC 37-45
Priaxor 0,5-0,75 l mot rost och bladfläcksvampar
Ascra Xpro + Delaro 0,4 l + 0,2 l mot rost och bladfläcksvampar
Etablerat mjöldaggsangrepp
Talius 0,15 l DC 25-49.
Etablerat kornrostangrepp
Comet Pro 0,3– 0,4 l DC 31-51. Högre dosintervallet vid större angrepp.
Folicur Xpert 0,4 l DC 30-61. Kurativ effekt.
Axfusarios
Poleposition 0,6 l Kör i full blom, DC 60-69 vilket inträffar innan hela axet är framme.  

Se effektschema för fungicider

 

Bekämpningströsklar för svampsjukdomar i vårkorn

Mjöldagg bekämpas vid angrepp på vart tredje blad på bladnivå 3 i stadie DC 37. I känsliga sorter då de första kolonierna uppträder på bladnivå 3.

Sköldfläcksjuka och andra bladfläcksvampar bekämpas vid angrepp på vart tredje blad på bladnivå 3 samt regnigt väder under de två senaste veckorna.

Kornrost bekämpas i mottagliga sorter då mer än 25 procent av plantorna är angripna i stadie DC 30-31.

 

Vårkorn – insektsbehandling

Preparat Dos per ha Bladlöss Dos per ha Fritfluga Dos per ha Minerarfluga Dos per ha Sädesbladbagge Dos per ha Trips Dos per ha Kornfluga Behandlingar/år
Teppeki** 0,1-0,14 kg Saknar effekt Saknar effekt Saknar effekt Saknar effekt Saknar effekt 1
Mavrik 0,075–0,15 l Rek. ej Rek. ej 0,15–0,2 l 0,15–0,2 l Rek. ej 2
Nexide CS 0,05 l Rek. saknas (0,05 l) Rek. saknas (0,05 l) Rek. saknas (0,05 l) Rek. saknas (0,05 l) 0,05 l 1

**Tillsätt 0,25 l superolja

Läs produktens etikett och beakta de begränsningar som gäller grödans utvecklingsstadium, karenstid, bifarlighet, krav på avdriftsreducerande utrustning, skyddsavstånd och övriga villkor.

 

Bekämpningströsklar för havrebladlus: antal löss/strå

  DC 31 DC 51 DC 59
Avräkningspris kr/kg antal löss/strå
1,00 3 5 11
1,50 2 3,5 7
2,00 1,5 2,5 5,5
2,50 1 2 4,5
3,00 <1 1,5 3,5

 

Bekämpningströsklar för insekter i vårkorn

Havrebladlus: 1,5­2,0 st per strå i DC 31, 2,5­3,5 st per strå i DC 51 och 5,5­7 st per strå i DC 69.

Sädesbladbagge: Bekämpa vid 0,5­1,0 larv/ strå (oftast i stråskjutning).

Kornjordloppa: Bekämpningströskel saknas men kör när beståndet ser hotat ut.

Kornfluga: Bekämpningströskel saknas. Bekämpa vid inflygning/äggläggning, oftast i mitten av maj till mitten av juni.

Vårkorn – tillväxtreglering

Utvecklingsstadie Preparat Dos per ha Kommentar
DC 30-39 Cuadro NT 0,4 l Mot liggsäd. Kräver tillväxt, kör från 10 °C.
DC 31-49 Terpal 0,5-1 l Mot liggsäd och axbrytning. Kräver tillväxt, kör från 10 °C. Senare behandling minskar risk för axbrytning. Obs! 60 dagars karens
DC 32-49 Cerone 0,15-0,3 l Mot liggsäd och axbrytning. Kräver tillväxt, kör från 10 °C. Senare behandling minskar risk för axbrytning. Vid beräknad skörd tidigare än 60 dagar efter behandling. Ingen karens

Maltkorn får tillväxtregleras. Det kan finnas andra specialkontrakt som inte tillåter tillväxtreglering. Ta därför reda på vad som gäller för kontrakt som inte är standardvara på www.lantmannenlantbruk.se eller prata med din säljare.

Vid stråsvaga sorter, rekommenderas en delad behandling. Cuadro NT senast i DC 31 och uppföljning med Terpal eller Cerone i DC 39-49.

Temperaturen bör vara över 10 °C under dagen och plantorna i god tillväxt för att ha effekt av tillväxtregleringen. Undvik kallt väder före och efter behandling, samt molnigt väder vid behandlingen. Temperaturen bör inte vara över 22-24 °C. Generellt bör dosen hållas i det lägre intervallet i blandning med svampmedel.

 

Växtnäring till Vårvete

Mikronäring

Brist på ett eller flera mikronäringsämnen kan ge betydande skördebortfall. Mangan och kopparbrist är inte ovanliga i korn. Lantmännens rekommendation är att bladgödsla med en mikronäringsprodukt, minst en gång under säsong.


Riktlinjer – mikronäring vårkorn

Produkt Dos/ha
Mikro Spannmål 1-2 l
Mikro Mangan 0,5-1 l
Mangannitrat 235 1-2 l
Mikro Mangan/Koppar 1,0-1,5 l 
Mikro Koppar 0,5 l
Mikro Start 3 l

Se bladgödslingstabell  

Rekommenderat gödselmedel till vårkorn

  • YaraMila 20­5­10, YaraMila 24­4­5, NPK 15­7­12, eller NPK 21­4­8 vid P­AL klass III och vid K­AL klass II­III.

  • YaraMila 22­6­6 eller NPK 15­7­12 vid lägre P­AL klasser och vid odling på mulljord med lågt kvävebehov.

  • YaraMila 27­3­3 eller NPK 27­3­5 vid höga P­AL och K­AL klasser.

  • Kompletteringsgödsling vid DC 31­32 (37): NS 27­4, Axan eller Kalksalpeter.

  • Om Urea, N34 eller N27 används som kväve­ gödsel måste svavel tillföras separat med t.ex. NS 21­24. Obs! Urea måste myllas inom 4 timmar på obevuxen mark.

För att jämna ut proteinhalt och platsanpassa kväve, nyttja Yara N­Sensor eller Atfarm i stråskjutningen. Även hjälpmedel som t.ex. Cropsat och Yara N­Tester är lämpliga för att styra kvävegödslingen till rätt proteinhalt efter grödans skördepotential.

 

Riktlinjer för kvävefördelning

Skördenivå Vid sådd Tidig komplettering DC 31-32 (37)
Korn, mer än 5 ton 80% 20%
Korn, mindre än 5 ton  100%  

Skördeanpassad kvävegödsling kg N/ha

Gröda 4 5 6 7 8 9
Vårkorn, foder 85 100 120 135 150 170
Vårkorn, ölmalt 70-75 85-95 100-110 115-125 130-145 145-160
Vårkorn, whiskey 90-100 110-120 130-145 150-165 170-185 190-200

 

Riktlinjer för fosforgödsling

Skörd (ton/ha) Gödslingsbehov kg P/ha utifrån P-klass (P–AL)
(0–2) I
(2–4)
II
(4–8)
III
(8–12)
IVa
(>12)
IVb–V

3 20 15 10 0 0
5 25 20 15 5 0
7 35 30 25 10 0
9   35 30 15 0

Spannmål bortför ca 3,5 kg P/ton kärna och under 1 kg P/ton halm.

 

Riktlinjer för kaliumgödsling

Skörd (ton/ha) Gödslingsbehov kg K/ha utifrån K-klass (K-AL)

(0–4)
I
(4–8)
II
(8–12)
IIIa
(12–16)
lllb
(>16)
IV-V

3 40 30 10 0 0
5 50 40 20 5 0
7   50 30 15 0
9   60 40 25 0

Spannmål bortför ca 4,5 kg K/ton kärna och 10 kg K/ton halm. Vid halmbärgning ökas kaliumgivan med ca 20 kg K/ha.

 

Denna sida är uppdaterad: 2023-03-23

Odla 2024

Nedan kommer innehåll från Odla 2024 att synas. Materialet för 2023 ligger kvar ovan till dess att vi är klara med uppdateringen.