Här hittar du de växtodlingsstrategier som Lantmännen utvecklat kring odling av vårkorn. Allt du behöver om ogräsbehandling, svampbehandling, insektsbehandling, tillväxtreglering, växtnäring och mycket mer som är av stor nytta för din vårkornodling.

Att tänka på:  

• Vårkorn odlas till ölmalt, whiskeymalt, foder och etanol. Dessa kräver olika odlingsstrategier främst vad gällande kväve.
• Att dela kvävegivan ger bättre förutsättningar att uppnå önskad proteinhalt.
• Nyttja om möjligt hjälpmedel, t.ex. Yara N-Sensor, Cropsat och Yara N-Tester för att platsanpassa kvävet inom fält.

Växtskyddsstrategier

I ovan tabell beskrivs i vilket utvecklingsstadie behandlingar kan utföras.
Läs alltid etiketten för att kontrollera vilka stadier preparatet är registrerat för.
På nästkommande sidor visas produkt- och strategival, där du även hittar Lantmännens rekommendationer. 

Interaktiv modul för ogräsbehandling

Vårkorn – svampbehandling

Tidig svampbehandling ihop med ogräsbehandling

Preparat Dos per ha Kommentar  
Talius 0,15-0,25 l >DC25. Förebyggande mot mjöldagg. 
Comet Pro 0,25 l >DC25. Mot tidiga angrepp av bladfläcksvampar och rost

 

Bladfläcksvampar – Flaggbladsbehandling DC 37-45

Preparat Dos per ha Kommentar  
Priaxor 0,5-0,75 l mot rost och bladfläcksvampar
Ascra Xpro + Delaro 0,4 l + 0,2 l mot rost och bladfläcksvampar

 

Bladfläcksvampar – uppföljande behandling DC 45-55

Preparat Dos per ha Kommentar
Delaro 0,4 l Vid behov, mot rost och ramularia

 

Etablerat mjöldaggsangrepp

Preparat Dos per ha Kommentar
Talius + Forbel 0,15 l + 0,3-0,4 l DC 31-49. 


Etablerat kornrostangrepp

Preparat Dos per ha Kommentar  
Forbel + Comet Pro 0,4–0,5 l + 0,3– 0,4 l DC 31-51. Forbel för kurativ effekt. Högre dosintervallet vid större angrepp. 

 

 

Se effektschema för fungicider


Bekämpningströsklar för svampsjukdomar i vårkorn

Mjöldagg bekämpas vid angrepp på vart tredje blad på bladnivå 3 i stadie DC 37. I känsliga sorter då de första kolonierna uppträder på bladnivå 3.

Sköldfläcksjuka och andra bladfläcksvampar bekämpas vid angrepp på vart tredje blad på bladnivå 3 samt regnigt väder under de två senaste veckorna.

Kornrost
bekämpas i mottagliga sorter då mer än 25 procent av plantorna är angripna i stadie DC 30-31.

Vårkorn – insektsbehandling

Preparat Dos per ha Bladlöss Dos per ha Fritfluga Dos per ha Minerarfluga Dos per ha Sädesbladbagge Dos per ha Trips Behandlingar/år
Teppeki** 0,1-0,14 kg Saknar effekt Saknar effekt Saknar effekt Saknar effekt 1
Mavrik 0,075–0,15 l Rek ej Rek ej 0,15–0,2 l 0,15–0,2 l 2
Fastac 50 0,2–0,3 l 0,2–0,3 l Rek ej 0,2–0,3 l 0,2–0,3 l 2

**Tillsätt 0,25 l superolja

Läs produktens etikett och beakta de begränsningar som gäller grödans utvecklingsstadium, karenstid, bifarlighet, krav på avdriftsreducerande utrustning, skyddsavstånd och övriga villkor.

Bekämpningströsklar för havrebladlus i vete, korn och havre

  DC 31 DC 51 DC 59
Avräkningspris kr/dt antal löss/strå
100 3 5 11
150 2 3,5 7
200 1,5 2,5 5,5
250 1 2 4,5
300 1 2 3,5

Vårkorn – tillväxtreglering

Utvecklingsstadie Preparat Dos per ha Kommentar
DC 31-49 Terpal 0,5–1,0 l Mot liggsäd. Kräver tillväxt, kör från 10 °C. Senare behandling minskar risk för axbrytning. Max 0,5 l vid blandning med svampprodukter.
DC 29-39 Medax Max 0,3-0,5 kg Mot liggsäd. Kräver tillväxt, kör från 8 °C.

Maltkorn får tillväxtregleras. Det kan finnas andra specialkontrakt som inte tillåter tillväxtreglering. Ta därför reda på vad som gäller för kontrakt som inte är standardvara på www.lantmannenlantbruk.se eller prata med din säljare.

Temperaturen bör vara över 10° C och plantorna i god tillväxt för att ha effekt av tillväxtregleringen. Undvik kallt väder före och efter behandling, samt molnigt väder vid behandlingen. Temperaturen bör inte vara över 22-24° C.

Växtnäring till Vårvete

Mikronäring

Brist på ett eller flera mikronäringsämnen kan ge betydande skördebortfall. Vårkorn är speciellt känsligt för manganbrist. Är bristsymtomen återkommande bör du överväga att ändra odlingsstrategi. Lantmännens rekommendation är att bladgödsla med en mikronäringsprodukt, minst en gång under säsong. Kör 1-1,5 l Mikro Spannmål 2.0 och/eller 0,5-1,0 l Mikro Mangan i samband med ogräs- eller svampbehandling i grödans bestockning/stråskjutning.

Se bladgödslingstabell

 

Rekommenderat gödselmedel till vårkorn

• YaraMila 20-5-10, YaraMila 24-4-5, NPK 15-7-12 eller NPK 20-4-8 vid P-AL klass III och vid K-AL klass II-III.
• YaraMila 22-6-6 eller NPK 15-7-12 vid lägre P-AL klasser och vid odling på mulljord med lågt kvävebehov.
• YaraMila 27-3-3 eller NPK 27-3-5 vid höga P-AL och K-AL klasser.
• Kvävekomplettering med Axan, NS 27-4, NS 30-7 eller Kalksalpeter

• För att jämna ut proteinhalt och platsanpassa kväve, nyttja Yara N-Sensor i stråskjutningen. Även hjälpmedel som t.ex. Cropsat och Yara N-Tester är lämpliga för att styra kvävegödslingen till rätt proteinhalt efter grödans skördepotential.
• Nya högavkastande sorter, t. ex. RGT Planet och Laureate kräver högre kvävegiva än tidigare sorter, t.ex. Propino för att uppnå rätt proteinhalt beroende av en högre avkastning.

Riktlinjer för kvävefördelning

Skördenivå Vid sådd Tidig komplettering DC 31-32 (37)
Korn, mer än 5 ton 80% 20%
Korn, mindre än 5 ton  100%  


Skördeanpassad kvävegödsling kg N/ha

Gödsling till förväntad skörd, ton/ha
Gröda 3 4 5 6 7 8 9
Syd- och Mellansverige
Vårkorn, foder   85 100 120 135 150 170
Vårkorn, ölmalt   70-75 85-95 100-110 115-125 130-145 145-160
Vårkorn, whiskey   90-100 110-120 130-145 150-165 170-185 190-200
Norra Sverige
Vårkorn, foder 60 80 100 120      


Riktlinjer för fosforgödsling

Gödslingsbehov kg P/ha utifrån P-klass (P–AL)
Skörd (ton/ha) I
(0–2)
II
(2–4)
III
(4–8)
IVa
(8–12)
IVb–V
(>12)
3 20 15 10 0 0
5 25 20 15 5 0
7 35 30 25 10 0


Spannmål bortför ca 3,5 kg P/ton kärna och under 1 kg P/ton halm.


Riktlinjer för kaliumgödsling

Gödslingsbehov kg K/ha utifrån K-klass (K-AL)
Skörd (ton/ha) I
(0–4)
II
(4–8)
IIIa
(8–12)
lllb
(12–16)
IV-V
(>16)
3 40 30 10 0 0
5 50 40 20 5 0
7   50 30 15 0
9   60 40 25 0


Spannmål bortför ca 4,5 kg K/ton kärna och 10 kg K/ton halm. Vid halmbärgning ökas kaliumgivan med ca 20 kg K/ha.

Denna sida är uppdaterad: 2020-03-04