Här hittar du de växtodlingsstrategier som Lantmännen utvecklat kring odling av vårkorn eller maltkorn. Allt du behöver om ogräsbehandling, svampbehandling, insektsbehandling, tillväxtreglering, växtnäring och mycket mer som är av stor nytta för din vårkornodling.

Att tänka på:  

• Vårkorn odlas till ölmalt, whiskeymalt, foder och etanol. Dessa kräver olika odlingsstrategier främst vad gällande kväve.
• Att dela kvävegivan ger bättre förutsättningar att uppnå önskad proteinhalt.
• Nyttja om möjligt hjälpmedel, t.ex. Yara N-Sensor, Cropsat och Yara N-Tester för att platsanpassa kvävet inom fält.

Växtskyddsstrategier Vårkorn  Maltkorn

Utvecklingsstadier med indikator för växtskydd för Vårkorn Maltkorn

I ovan tabell beskrivs i vilket utvecklingsstadie behandlingar kan utföras.
Läs alltid etiketten för att kontrollera vilka stadier preparatet är registrerat för.
På nästkommande sidor visas produkt- och strategival, där du även hittar Lantmännens rekommendationer. 

Interaktiv modul för ogräsbehandling

Vårkorn – svampbehandling

Tidig svampbehandling ihop med ogräsbehandling

Preparat

Dos per ha

Kommentar

Talius

0,15-0,25 l

>DC25. Förebyggande mot mjöldagg. 

Comet Pro

0,25 l

>DC25. Mot tidiga angrepp av bladfläcksvampar och rost

 

 

Bladfläcksvampar – Flaggbladsbehandling DC 37-45

Preparat

Dos per ha

Kommentar

Priaxor

0,5-0,75 l

mot rost och bladfläcksvampar

Ascra Xpro + Delaro

0,4 l + 0,2 l

mot rost och bladfläcksvampar

 

 

Bladfläcksvampar – uppföljande behandling DC 45-55

Preparat Dos per ha Kommentar
Delaro 0,4 l Vid behov, mot rost och ramularia

 

 

Etablerat mjöldaggsangrepp

Preparat

Dos per ha

Kommentar

Talius + Forbel

0,15 l + 0,3-0,4 l

DC 31-49. 2021 är sista året som Forbel får användas. 

 

 


Etablerat kornrostangrepp

Preparat

Dos per ha

Kommentar

Forbel + Comet Pro

0,4–0,5 l + 0,3– 0,4 l

DC 31-51. Forbel för kurativ effekt. Högre dosintervallet vid större angrepp. 2021 är sista året som Forbel får användas. 

Folicur Xpert

0,4 l

DC 30-61. Kurativ effekt.

Se effektschema för fungicider


Bekämpningströsklar för svampsjukdomar i vårkorn

Mjöldagg bekämpas vid angrepp på vart tredje blad på bladnivå 3 i stadie DC 37. I känsliga sorter då de första kolonierna uppträder på bladnivå 3.

Sköldfläcksjuka och andra bladfläcksvampar bekämpas vid angrepp på vart tredje blad på bladnivå 3 samt regnigt väder under de två senaste veckorna.

Kornrost
bekämpas i mottagliga sorter då mer än 25 procent av plantorna är angripna i stadie DC 30-31.

Vårkorn – insektsbehandling

Preparat

Dos per ha Bladlöss

Dos per ha Fritfluga

Dos per ha Minerarfluga

Dos per ha Sädesbladbagge

Dos per ha Trips

Behandlingar/år

Teppeki**

0,1-0,14 kg

Saknar effekt

Saknar effekt

Saknar effekt

Saknar effekt

1

Mavrik

0,075–0,15 l

Rek ej

Rek ej

0,15–0,2 l

0,15–0,2 l

2

Fastac 50

0,2–0,3 l

0,2–0,3 l

Rek ej

0,2–0,3 l

0,2–0,3 l

2

Nexide CS

0,05 l

Rek. saknas

Rek. saknas

Rek. saknas

Rek. saknas

1

**Tillsätt 0,25 l superolja

 

Läs produktens etikett och beakta de begränsningar som gäller grödans utvecklingsstadium, karenstid, bifarlighet, krav på avdriftsreducerande utrustning, skyddsavstånd och övriga villkor. 2021 är sista året som Fastac får användas.

Bekämpningströsklar för havrebladlus i vete, korn och havre

 

DC 31

DC 51

DC 59

Avräkningspris kr/dt

antal löss/strå

100

3

5

11

150

2

3,5

7

200

1,5

2,5

5,5

250

1

2

4,5

300

1

2

3,5

 

 

Vårkorn – tillväxtreglering

Utvecklingsstadie

Preparat

Dos per ha

Kommentar

DC 31-39

Cuadro NT

0,4 l

Mot liggsäd. Kräver tillväxt, kör från 10 °C.

DC 31-49

Terpal

0,5-1 l

Mot liggsäd och axbrytning. Kräver tillväxt, kör från 10 °C. Senare behandling minskar risk för axbrytning. Obs! 60 dagars karens

DC 32-49

Cerone

0,15-0,3 l

Mot liggsäd och axbrytning. Kräver tillväxt, kör från 10 °C. Senare behandling minskar risk för axbrytning. Vid beräknad skörd tidigare än 60 dagar efter behandling. Ingen karens

 

Maltkorn får tillväxtregleras. Det kan finnas andra specialkontrakt som inte tillåter tillväxtreglering. Ta därför reda på vad som gäller för kontrakt som inte är standardvara på www.lantmannenlantbruk.se eller prata med din säljare.

Vid stråsvaga sorter, rekommenderas en delad behandling. Cuadro NT senast i DC 31 och uppföljning med Terpal eller Cerone i DC 39-49.

Temperaturen bör vara över 10° C och plantorna i god tillväxt för att ha effekt av tillväxtregleringen. Undvik kallt väder före och efter behandling, samt molnigt väder vid behandlingen. Temperaturen bör inte vara över 22-24° C.

Generellt bör dosen hållas i det lägre intervallet i blandning med svampmedel.

Växtnäring till Vårvete

Mikronäring

Brist på ett eller flera mikronäringsämnen kan ge betydande skördebortfall. Mangan och kop- parbrist är inte ovanliga i korn. Lantmännens rekommendation är att bladgödsla med en mik- ronäringsprodukt, minst en gång under säsong.

Besök Yaras sida för att identifiera bristsymptom i korn!

Produkt Dos/ha
Mikro Spannmål 1-2 l
Mikro Mangan 0,5-1 l
Mangannitrat 235 1-2 l
Mikro Mangan/Koppar 1,0-1,5 l 
Mikro Koppar 0,5 l

Se bladgödslingstabell  

Rekommenderat gödselmedel till vårkorn

• YaraMila 20-5-10, YaraMila 24-4-5, NPK 15-7-12 eller NPK 20-4-8 vid P-AL klass III och vid K-AL klass II-III.
• YaraMila 22-6-6 eller NPK 15-7-12 vid lägre P-AL klasser och vid odling på mulljord med lågt kvävebehov.
• YaraMila 27-3-3 eller NPK 27-3-5 vid höga P-AL och K-AL klasser.
• Kompletterinsgödsling vid DC 31-32 (37): NS 27-4, Axan eller Kalksalpeter. För att jämna ut proteinhalt och platsanpassa kväve, nyttja Yara N-Sensor eller Atfarm i stråskjutningen. Även hjälpmedel som t.ex. Cropsat och Yara N-Tester är lämpliga för att styra kvävegödslingen till rätt proteinhalt efter grödans skördepotential. Nya högavkastande sorter, t. ex. RGT Planet och Laureate kräver högre kvävegiva än tidigare sorter, t.ex. Propino för att uppnå rätt proteinhalt beroende av en högre avkastning.

Riktlinjer för kvävefördelning

Skördenivå Vid sådd Tidig komplettering DC 31-32 (37)
Korn, mer än 5 ton 80 % 20 %
Korn, mindre än 5 ton  100 %  

Skördeanpassad kvävegödsling kg N/ha

Gödsling till förväntad skörd, ton/ha
Gröda 4 5 6 7 8 9
Vårkorn, foder 85 100 120 135 150 170
Vårkorn, ölmalt 70-75 85-95 100-110 115-125 130-145 145-160
Vårkorn, whiskey 90-100 110-120 130-145 150-165 170-185 190-200

Riktlinjer för fosforgödsling

Gödslingsbehov kg P/ha utifrån P-klass (P–AL)
Skörd (ton/ha) I
(0–2)
II
(2–4)
III
(4–8)
IVa
(8–12)
IVb–V
(>12)
3 20 15 10 0 0
5 25 20 15 5 0
7 35 30 25 10 0
9   35 30 15 0

Spannmål bortför ca 3,5 kg P/ton kärna och under 1 kg P/ton halm.

Riktlinjer för kaliumgödsling

Gödslingsbehov kg K/ha utifrån K-klass (K-AL)
Skörd (ton/ha) I
(0–4)
II
(4–8)
IIIa
(8–12)
lllb
(12–16)
IV-V
(>16)
3 40 30 10 0 0
5 50 40 20 5 0
7   50 30 15 0
9   60 40 25 0

Spannmål bortför ca 4,5 kg K/ton kärna och 10 kg K/ton halm. Vid halmbärgning ökas kaliumgivan med ca 20 kg K/ha.

Denna sida är uppdaterad: 2021-03-04