Här hittar du de växtodlingsstrategier som Lantmännen utvecklat kring odling av höstvete. Allt du behöver om ogräsbehandling, svampbehandling, insektsbehandling, växtnäring, tillväxtreglering och mycket mer som är av stor nytta för din veteodling.

Att tänka på:
- Välj sort utifrån dina produktionsmål och med hänsyn till dina geografiska förutsättningar.
- För att uppnå en stabilt hög skörd krävs god markstatus vad gäller pH, struktur, packning och dränering.
- Utnyttja hösten för att bekämpa problemogräs såsom vitgröe, renkavle, blåklint, vallmo och åkerven.
- Nyttja om möjligt hjälpmedel, t.ex. Yara N-Sensor, Cropsat och Yara N-Tester för att platsanpassa kvävet inom fält efter grödans behov.

Växtskyddsstrategier

I tabellen beskrivs i vilket utvecklingsstadie behandlingar kan utföras. Läs alltid på etiketten för att kontrollera i vilka stadier preparatet är registrerat. På nästkommande sidor visas produkt- och strategival, där du även hittar Lantmännens rekommendationer.

Interaktiv modul för ogräsbehandling

Höstvete – svampbehandling

Tidig svampbehandling ihop med ogräsbehandling

Utvecklingsstadie Preparat Dos per ha Kommentar      
DC 30-32 Mirador Forte 0,4-0,6 l Mot svartpricksjuka och gulrost. I blandning med ogräskörning.
DC 30-32 Prosaro/ Folicur Xpert 0,3-0,4 l Mot DTR om riklig förekomst. Obs! Max 2 ggr/år med protiokonazol-produkt.
DC 30-32 Property 0,25 l Förebyggande mot mjöldagg    
DC 25-32 Talius 0,15-0,25 l Förebyggande mot mjöldagg. Speciellt i mjöldaggsresistenta områden.

 

Bladfläcksvampar - Delad behandling

Utvecklingsstadie Preparat Dos per ha Kommentar      
DC 39-41 Ascra Xpro + Delaro 0,5-0,75 l + 0,2 l Svartpricksjuka, DTR, gul- och brunrost. Högre dos vid högt svamptryck.
DC 39-41 Revystar XL 0,75 l Svartpricksjuka, DTR, gul- och brunrost.  
DC 51-65 Prosaro/ Folicur Xpert 0,5 l Svartpricksjuka, DTR, gul- och brunrost. Obs! Max 2 ggr/år med protiokonazol-produkt. 

 

Bladfläcksvampar - Enkel behandling

Utvecklingsstadie Preparat Dos per ha Kommentar    
DC 39-55 Ascra Xpro + Delaro 0,5-0,75 l + 0,2 l Svartpricksjuka, DTR, gul- och brunrost. Högre dos vid högt svamptryck.
DC 39-55 Revystar XL 0,75 l Svartpricksjuka, DTR, gul- och brunrost.

 

Stråknäckare

Utvecklingsstadie Preparat Dos per ha Kommentar  
DC 31-32 Property 0,5 l Kör så sent som möjligt, senast i DC 32. 

 

Etablerat mjöldaggsangrepp

Utvecklingsstadie Preparat Dos per ha Kommentar  
DC 31-61 Property + Forbel 0,25–0,5 l + 0,4-0,5 l    
DC 31-59 Talius + Forbel 0,15-0,25 l + 0,4-0,5 l Speciellt i mjöldaggsresistenta områden

 

Gulrost och Brunrost

Utvecklingsstadie Preparat Dos per ha Kommentar    
DC 31-59 Forbel 0,5 l Kurativ effekt. För etablerat angrepp.
DC 25-69 Comet Pro 0,3 l Lägg med i axgångsbehandling vid angrepp av rost.

 

Axfusarios

Utvecklingsstadie Preparat Dos per ha Kommentar  
DC 61-69 Prosaro 0,8-1,0 l Kör när det börjar blomma.

 

Snömögel och Stråknäckare höstbehandling

Utvecklingsstadie Preparat Dos per ha Kommentar  
DC 22-32 Topsin WG 0,3 - 0,4 kg Kör så sent som möjligt, från mitten av oktober.

Se effektschema för fungicider

Bekämpningströsklar svampsjukdomar i höstvete
Svartprick- sjuka Om angrepp på bladnivå 2 och 3 vid DC 37 välj delad svampbehandling.
DTR Begynnande angrepp på översta bladen.
Mjöldagg 10 % angripna plantor i DC 30-31.
Strå- knäckare  20 % av skotten med symtom på andra levande bladslidan utifrån räknat i DC 31-32. 
Rost Begynnande angrepp.

Höstvete – insektsbehandling

Preparat Dos per ha Dos per ha Dos per ha Dos per ha Dos per ha Dos per ha Behandlingar/år Kommentar
  Bladlöss Fritfluga Sädesbladbagge Trips Vetemygga Randig Dvärgstrit  
Teppeki 0,1-0,14 kg Saknar effekt Saknar effekt Saknar effekt Saknar efekt Saknar effekt 2 Ej höstbehandling
Mavrik 0,075 - 0,15 l Rek. ej 0,15 - 0,2 l 0,15 - 0,2 l 0,15 - 0,2 l 0,2 l 3 Max 1 beh. på höst och 2 beh. på våren.
Beta-Baythroid 0,3-0,5 l 0,3-0,5 l 0,3-0,5 l 0,3-0,5 l 0,3-0,5 l 0,3-0,5 l 2  
Fastac 50 0,25 - 0,3 l 0,25 - 0,3 l 0,25 - 0,3 l 0,25 - 0,3 l 0,25 - 0,3 l 0,25 - 0,3 l 2  

Läs produktens etikett och beakta de begränsningar som gäller grödans utvecklingsstadium, karenstid, bifarlighet, krav på avdriftsreducerande utrustning, skyddsavstånd och övriga villkor.

Bekämpningströsklar för insekter i höstvete

Havrebladlus: 1,5-2 st per strå i DC 31, 3 st per strå i DC 51 och 6 st per strå i DC 59.
Trips: Bekämpa vid 1–2 trips per strå innanför övre bladslidan jämnt fördelat över fältet i DC 43-47.
Gul vetemygga: 1 mygga/3 ax (150–200 myggor/m2).
Röd vetemygga: 1 mygga/6 ax (75–100 myggor/m2).

 

Sädesbladlus: antal löss/strå

  DC 59 DC 69 DC 75      
Avräkningspris kr/ton < 8 ton skörd > 8 ton skörd < 8 ton skörd > 8 ton skörd < 8 ton skörd > 8 ton skörd
1000 1,5 1 5 4 10 5
1500 1 0,5 4 2 7 3,5
2000 1 0,5 3 2 5 2,5
2500 0,5 <0,5 2 1,5 4 2

 

Höstvete – tillväxtreglering

Utvecklingsstadie Preparat Dos per ha Kommentar  
DC 25-30 Stabilan 750 SL 1,2 l Mot liggsäd. Kräver tillväxt, kör från 8 °C.
DC 25-31 Cycocel Plus 2 - 2,5 l Mot liggsäd. Kräver tillväxt, kör från 8 °C.
DC 29-39 Medax Max 0,3-0,75 kg Mot liggsäd. Kräver tillväxt, kör från 8 °C.
DC 31-49 Terpal 1-1,5 l Mot liggsäd. Kräver tillväxt, kör från 10 °C. Senare behandling minskar risk för axbrytning. Lägre dosen vid blandning med svampprodukter.

Kvarnvete N+ får inte tillväxtregleras. Det kan även finnas andra specialkontrakt som t.ex. höstvete till Absolut Company
som inte tillåter tillväxtreglering. Ta därför reda på vad som gäller för kontrakt som inte är standardvara på www.lantmannenlantbruk.se eller prata med din säljare. Temperaturen bör vara över 10° C och plantorna i god tillväxt för att ha effekt av tillväxtregleringen. Undvik kallt väder före och efter behandling, samt molnigt väder vid behandlingen. Temperaturen bör inte vara över 22-24° C.

Växtnäring till Höstvete

 

Skördeanpassad kvävegödsling kg N/ha

Gröda Gödsling till förväntad skörd, ton/ha
  4 5 6 7 8 9 10 11
Stärkelse- och fodervete  105 120 135-140 140-155 155-175 175-195 195-215 215-230
Kvarnvete 120 130-135 145-150 165-175 185-195 205-220 230-240 250-260

 

Riktlinjer för kvävefördelning

Gröda Från tillväxtstart till stråskjutning Tidig komplettering DC 31-32 Sen komplettering DC 37-45
Kvarnvete Skördepotential >8 ton/ha 30 - 50 % 30 - 50 % 0 - 40%
Kvarnvete Skördepotential <8 ton/ha 70 - 80 %   20 - 30 %
Foder-och stärkelsevete 70 - 80 %   20 - 30 %

 

Riktlinjer för fosforgödsling

Skörd (ton/ha) Gödslingsbehov kg P/ha utifrån P-klass (P - AL)    
  I II III IVa IVb - V
  (0 - 2) (2 - 4) (4 - 8) (8 - 12) (>12)
6 30 25 15-20 0 0
8 35 30 20-25 5 0
10   35 25-30 15 0

Spannmål bortför ca 3,5 kg P/ton kärna och under 1 kg P/ton halm.

 

Riktlinjer för kaliumgödsling

  Gödslingsbehov kg K/ha utifrån K-klass (K-AL)    
Skörd
(ton/ha)
I
(0 - 4)
II
(4 - 8)
IIIa
(8 - 12)
lllb
(12 - 16)
IV-V
(>16)
3 40 30 10 0 0
5 50 40 20 5 0
7   50 30 15 0
9   60 40 25 0

Spannmål bortför ca 4,5 kg K/ton kärna och 10 kg K/ton halm. Vid halmbärgning ökas kaliumgivan med ca 20 kg K/ha.

 

Rekommenderade gödselmedel till höstvete

Höst MAP NP 12-23 Till jordar med P-klass III och under men hög K-klass. 
  PK 11-21 Till jordar med P- och K-klass III och under.  
  YaraMila Höst 8-10,5-20 Mn Till jordar med P- och K-klass III och lägre. Till jordar med risk för manganbrist.
  NPK 10-11-22 Till jordar med P- och K-klass III och lägre.   
Vår NPK 27-3-5/YaraMila 27-3-3 Där ingen P och K tillförts på hösten.   
  YaraMila 24-4-5 och YaraMila 21-3-10 Låga P och K klasser där ingen P och K tillförts på hösten. 
  NS 30-7, Axan, NS 27-4    
  N34 Svavel måste tillförsas i annan gödsling.   
  NS 27-4 flytande Sprutning med 5/7-hålsmunstycken   
Kvävekomplettering Axan, NS 27-4 Ammoniumkväve behöver mer regn och tid för att bli växttillgängligt. 
  Kalksalpeter Snabbt växttillgängligt, inget svavel  
  NS 27-4 flytande Max 15-20 kg N/ha med flytande NS 27-4 efter DC 37

Mikronäring
Brist på ett eller flera mikronäringsämnen kan ge betydande skördebortfall. Lantmännens rekommendation är att bladgödsla med en mikronäringsprodukt, minst en gång under säsong. Kör 1-1,5 l Mikro Spannmål 2.0 och/eller 0,5-1,0 l Mikro Mangan i samband med ogräs- eller svampbehandling i grödans bestockning/stråskjutning.

Se bladgödslingstabell

 

Denna sida är uppdaterad: 2020-03-03