Här hittar du de växtodlingsstrategier som Lantmännen utvecklat kring odling av höstvete. Allt du behöver om ogräsbehandling, svampbehandling, insektsbehandling, växtnäring, tillväxtreglering och mycket mer som är av stor nytta för din veteodling.

Att tänka på:
- Välj sort utifrån dina produktionsmål och med hänsyn till dina geografiska förutsättningar.
- För att uppnå en stabilt hög skörd krävs god markstatus vad gäller pH, struktur, packning och dränering.
- Utnyttja hösten för att bekämpa problemogräs såsom vitgröe, renkavle, blåklint, vallmo och åkerven.
- Nyttja om möjligt hjälpmedel, t.ex. Yara N-Sensor, Cropsat och Yara N-Tester för att platsanpassa kvävet inom fält. 

Växtskyddsstrategier

I tabellen beskrivs i vilket utvecklingsstadie behandlingar kan utföras. Läs alltid på etiketten för att kontrollera i vilka stadier preparatet är registrerat. På nästkommande sidor visas produkt- och strategival, där du även hittar Lantmännens rekommendationer.

Höstvete – ogräsbehandling på hösten

* Lantmännens strategi där 1 är förstahandsvalet.

Alternativ renkavlestrategi är Othello eller Atlantis på hösten. Eventuell dubbelbehandling höst. dvs först Pro-Opti + legacy följt av Othello eller atlantis 4 veckor senare. Det är aktuellt vid tidig sådd och varm höst, som i år. På våren körs Foxtrot.
Mikronäring rekommenderas att tillföras minst en gång per säsong, se sortiment.
Det förekommer mycket manganbrist i höstvete på våren. Gödsla med mangan i samband med ogräs-/eller svampbehandling.

Höstvete – ogräsbehandling på våren

* Lantmännens strategi där 1 är förstahandsvalet.

Cleave tas upp via bladen och kan användas från tidig vår (+5°C).
Attribut Twin Plus ger bred ogräsverkan med både jord- och bladverkan. Säkraste produkt mot flyghavre. Kräver plöjning innan höstrapssådd.
Broadway Star är systemisk och tas upp via bladen. Inga restriktioner för efterföljande gröda. Atlantis OD och Cossack tas upp via bladen. Mest effektiv på små ogräs i god tillväxt. Används på torr gröda.
Atlantis OD och Cossack tas upp via bladen. Mest effektiv på små ogräs i god tillväxt. Används på torr gröda.
Foxtrot tas upp via bladen. Bäst effekt i temperaturintervallet 5–20°C.
Nautius tas upp via bladen och verkar systemiskt.
Legacy 500 SC kontaktherbicid som tas upp via blad eller när ogräsen bryter markytan och kommer i kontakt med preparatet.
MCPA är resistensbrytande. Kräver över 14 grader för bra effekt.

Höstvete – svampbehandling

Preparat Utvecklingsstadie Bästa valet Dos per ha Kommentar
  Tidig svampbehandling ihop med ogräsbehandling      
Tilt 250 EC DC 26-32   0,25 l Mot svartpricksjuka och gulrost. I blandning med ogräskörning.
Flexity/Property DC 30-32   0,25 l Mot mjöldagg förebyggande
Talius DC 25-32   0,125 l Mot mjöldagg förebyggande. Speciellt i mjöldaggsresistenta områden.
         
  Bladfläcksvampar - Delad behandling      
Ascra Xpro + Delaro DC 37-39 1 0,5-0,75 l + 0,2 l Svartpricksjuka, DTR, gul- och brunrost.
Ascra Xpro DC 37-39 2 0,75 l Svartpricksjuka, DTR, gul- och brunrost.
Folicur Xpert DC 51-65   0,5 l Svartpricksjuka, DTR, gul- och brunrost.
         
  Bladfläcksvampar - Enkel behandling      
Ascra Xpro + Delaro DC 37-55 1 0,5-0,75 l + 0,2 l Svartpricksjuka, DTR, gul- och brunrost.
Ascra Xpro DC 37-55 2 0,75 l Svartpricksjuka, DTR, gul- och brunrost.
  Stråknäckare      
Flexity DC 31-32   0,5 l Kör så sent som möjligt, senast i DC 32.
  Etablerat mjöldaggsangrepp      
Flexity/Property + Tern DC 31-61   0,25–0,5 l + 0,25–0,5 l  
Talius + Tern DC 31-59   0,15-0,25 l + 0,25-0,5 l Speciellt i mjöldaggsresistenta områden
  Gulrost och Brunrost      
Forbel DC 31-59   0,5 l Kurativ effekt. För etablerat angrepp.
Comet Pro DC 25-69   0,3 l Lägg med i axgångsbehandling med vid angrepp av rost.
  Axfusarios      
Proline DC 61-69   0,6 l Kör när det börjar blomma.
  Snömögel och Stråknäckare höstbehandling      
Topsin WG DC 22-32   0,3 - 0,4 kg Kör så sent som möjligt, från mitten av oktober.

* Lantmännens strategier där 1 är förstahandsvalet.

 

Bekämpningströsklar
svampsjukdomar i
höstvete
 
Svartpricksjuka Om angrepp på bladnivå 2 och 3 vid DC 37 välj delad svampbehandling.
DTR Begynnande angrepp på översta bladen.
Mjöldagg 10 % angripna plantor i DC 30-31.
Stråknäckare  20 % av skotten med symtom på andra levande bladslidan utifrån räknat i DC 31-32.
Rost Begynnande angrepp.

 

Höstvete – insektsbehandling

Preparat Bästa valet Dos per ha Dos per ha Dos per ha Dos per ha Dos per ha Dos per ha Behandlingar/år Kommentar
    Bladlöss Fritfluga Sädesbladbagge Trips Vetemygga Randig Dvärgstrit  
Teppeki 1 0,1-0,14 kg Saknar effekt Saknar effekt Saknar effekt Saknar efekt Saknar effekt 2 Ej höstbehandling
Mavrik 2 0,075 - 0,15 l Rek. ej 0,15 - 0,2 l 0,15 - 0,2 l 0,15 - 0,2 l 0,2 l 3 Max 1 beh. på höst och 2 beh. på våren.
Beta-Baythroid 3 0,3-0,5 l 0,3-0,5 l 0,3-0,5 l 0,3-0,5 l 0,3-0,5 l 0,3-0,5 l 2  
Fastac 50 4 0,25 - 0,3 l 0,25 - 0,3 l 0,25 - 0,3 l 0,25 - 0,3 l 0,25 - 0,3 l 0,25 - 0,3 l 2  


Läs produktens etikett och beakta de begränsningar som gäller grödans utvecklingsstadium, karenstid, bifarlighet, krav på avdriftsreducerande utrustning, skyddsavstånd och övriga villkor.

Bekämpningströsklar för insekter i höstvete

Havrebladlus: 1,5-2 st per strå i DC 31, 3 st per strå i DC 51 och 6 st per strå i DC 59.
Trips: Bekämpa vid 1–2 trips per strå innanför övre bladslidan jämnt fördelat över fältet i DC 43-47.
Gul vetemygga: 1 mygga/3 ax (150–200 myggor/m2).
Röd vetemygga: 1 mygga/6 ax (75–100 myggor/m2).

 

Sädesbladlus: antal löss/strå

  DC 59 DC 69 DC 75
Avräkningspris kr/ton < 8 ton skörd > 8 ton skörd < 8 ton skörd > 8 ton skörd < 8 ton skörd > 8 ton skörd
1000 1,5 1 5 4 10 5
1500 1 0,5 4 2 7 3,5
2000 1 0,5 3 2 5 2,5
2500 0,5 <0,5 2 1,5 4 2

 

Höstvete – tillväxtreglering

Preparat Bästa valet Utvecklingsstadie Dos per ha Kommentar
Stabilan 750 SL 1 DC 25-30 1,2 l Kräver tillväxt.
Cycocel Plus 2 DC 25-31 2 - 2,5 l Kräver tillväxt. Vid blandning med herbicid, välj den lägre dosen.
Trimaxx 3 DC 31-39 0,4 - 0,5 l Mot liggsäd. Värme krävs, minst 10 °C.
Medax Max 3 DC 29-39 0,3-0,75 kg

Mot liggsäd. Kräver tillväxt, kör från 8 °C.

Läs vad som gäller om stråförkortning för olika avtal på www.lantmannenlantbruk.se eller prata med din säljare som har aktuell information.
Temperaturen bör vara över 10° C och plantorna i god tillväxt för att ha effekt av tillväxtregleringen. Undvik kallt väder före och efter behandling, samt molnigt väder vid behandlingen. Temperaturen bör inte vara över 22-24° C.

Växtnäring till Höstvete

Mikronäring
Brist på ett eller flera mikronäringsämnen kan ge betydande skördebortfall. Är bristsymptomen återkommande, lägg med minst en körning med mikronäring i din strategi.

Att bladgödsla, med en mikronäringsprodukt, i samband med annan behandling minst en gång under säsong är en billig försäkring som snabbt kan bli lönsam.

Se bladgödslingstabell

 

Skördeanpassad kvävegödsling kg N/ha

Gröda Gödsling till förväntad skörd, ton/ha
  4 5 6 7 8 9 10 11
Stärkelse- och fodervete  105 120 135-140 140-155 155-175 175-195 195-215 215-230
Kvarnvete 120 130-135 145-150 165-175 185-195 205-220 230-240 250-260

 

Riktlinjer för kvävefördelning

Gröda Från tillväxtstart till stråskjutning Tidig komplettering DC 31-32 Sen komplettering DC 37-45
Kvarnvete Skördepotential >8 ton/ha 30 - 50 % 30 - 50 % 0 - 40%
Kvarnvete Skördepotential <8 ton/ha 70 - 80 %   20 - 30 %
Foder-och stärkelsevete 70 - 80 %   20 - 30 %

 

Riktlinjer för fosforgödsling

  Gödslingsbehov kg P/ha utifrån P-klass (P - AL)    
Skörd
(ton/ha)
I
(0 - 2)
II
(2 - 4)
III
(4 - 8)
IVa
(8 - 12)
IVb - V
(>12)
6 30 25 15-20 0 0
8 35 30 20-25 5 0
10   35 25-30 15 0


Spannmål bortför ca 3,5 kg P/ton kärna och under 1 kg P/ton halm.

Riktlinjer för kaliumgödsling

  Gödslingsbehov kg K/ha utifrån K-klass (K-AL)
Skörd
(ton/ha)
I
(0 - 4)
II
(4 - 8)
IIIa
(8 - 12)
lllb
(12 - 16)
IV-V
(>16)
3 40 30 10 0 0
5 50 40 20 5 0
7   50 30 15 0
9   60 40 25 0


Spannmål bortför ca 4,5 kg K/ton kärna och 10 kg K/ton halm. Vid halmbärgning ökas kaliumgivan med ca 20 kg K/ha.

Rekommenderade gödselmedel till höstvete

Höst MAP NP 12-23 Till jordar med P-klass III och lägre men hög K-klass. 
  PK 11-21 Till jordar med P- och K-klass III och lägre.
  YaraMila Höst 8-10,5-20 Mn  Till jordar med P- och K-klass III och lägre. Till jordar med risk för manganbrist.
Vår NPK 27-3-5/YaraMila 27-3-3 Där ingen P och K tillförs på hösten.
  NS 30-7  
  Axan 27-4  
  NS 27-4  
  N34 Svavel måste tillföras i någon av gödslingarna.
  NS 27-4 flytande Vid sprutning av flytande NS 27-4 använd speciell utrustning (munstycken) för flytande kväve.
Axgångsgiva Kalksalpeter  
  Flytande kväve NS 27-4 Max 15-20 kg N/ha med flytande NS 27-4 efter DC 37.