Här hittar du de växtodlingsstrategier som Lantmännen utvecklat kring odling av höstvete. Allt du behöver om ogräsbehandling, svampbehandling, insektsbehandling, växtnäring, tillväxtreglering och mycket mer som är av stor nytta för din veteodling.

Att tänka på:
- Välj sort utifrån dina produktionsmål och med hänsyn till dina geografiska förutsättningar.
- För att uppnå en stabil hög skörd krävs rätt mängd växtnäring och god markstatus vad gäller pH, struktur, packning och dränering.
- Utnyttja hösten för att bekämpa problemogräs såsom vitgröe, renkavle, blåklint, vallmo och åkerven.
- Nyttja hjälpmedel, t.ex. Yara N-Sensor, Atfarm, Cropsat och Yara N-Tester för att platsanpassa kvävet inom fält efter grödans behov.

Växtskyddsstrategier

I tabellen beskrivs i vilket utvecklingsstadie behandlingar kan utföras.
Läs alltid på etiketten för att kontrollera i vilka stadier preparatet är registrerat.

På nästkommande sidor visas produkt- och strategival, där du även hittar Lantmännens rekommendationer.

Interaktiv modul för ogräsbehandling

Höstvete – svampbehandling

Tidig svampbehandling ihop med ogräsbehandling

Utvecklingsstadie Preparat Dos per ha Kommentar
DC 30-32 Mirador Forte 0,4-0,6 l Mot svartpricksjuka och gulrost. I samband med ogräsbehandling. Högre dosen i gulrostkänslig sort.
DC 30-32 Prosaro/ Folicur Xpert 0,3-0,4 l Mot DTR om riklig förekomst. Obs! Max 2 ggr/år med protiokonazol-produkt.
DC 30-32 Property 0,25 l Förebyggande mot mjöldagg
DC 25-32 Talius 0,15-0,25 l Förebyggande mot mjöldagg. Speciellt i mjöldaggsresistenta områden.

 

Bladfläcksvampar - Delad behandling

Utvecklingsstadie Preparat Dos per ha Kommentar
DC 39-41 Revystar XL 0,75 l Svartpricksjuka, gul- och brunrost. 
DC 39-41 Ascra Xpro + Delaro 0,5-0,75 l + 0,2 l Svartpricksjuka, DTR, gul- och brunrost. Högre dos vid högt svamptryck.
DC 51-65 Prosaro/ Folicur Xpert 0,5 l Svartpricksjuka, DTR, gul- och brunrost. Obs! Max 2 ggr/år med protiokonazol-produkt. 

 

Bladfläcksvampar - Enkel behandling

Utvecklingsstadie Preparat Dos per ha Kommentar
DC 39-55 Revystar XL 0,75 l Svartpricksjuka, gul- och brunrost. 
DC 39-55 Ascra Xpro + Delaro 0,5-0,75 l + 0,2 l Svartpricksjuka, DTR, gul- och brunrost. Högre dos vid högt svamptryck.

 

Stråknäckare

Utvecklingsstadie Preparat Dos per ha Kommentar
DC 31-32 Property 0,5 l Kör så sent som möjligt, senast i DC 32. 

 

Etablerat mjöldaggsangrepp

Utvecklingsstadie Preparat Dos per ha Kommentar
DC 31-61 Property + Forbel 0,25–0,5 l + 0,4-0,5 l 2021 är sista året som Forbel får användas. 
DC 31-59 Talius + Forbel 0,15-0,25 l + 0,4-0,5 l Speciellt i mjöldaggsresistenta områden. 2021 är sista året som Forbel får användas. 

 

Gulrost och Brunrost

Utvecklingsstadie Preparat Dos per ha Kommentar
DC 31-59 Forbel 0,5 l Kurativ effekt. För etablerat angrepp. 2021 är sista året som Forbel får användas. 
DC 30-69 Folicur Xpert 0,5 l Kurativ effekt.
DC 25-69 Comet Pro 0,3 l Lägg med i axgångsbehandling vid angrepp av rost.

 

Axfusarios

Utvecklingsstadie Preparat Dos per ha Kommentar
DC 61-69 Prosaro 0,8-1,0 l Kör när det börjar blomma.

 

Snömögel och Stråknäckare höstbehandling

Utvecklingsstadie Preparat Dos per ha Kommentar
DC 22-32 Topsin WG 0,3 - 0,4 kg Kör så sent som möjligt, från mitten av oktober. Topsin får användas t.o.m. 19 oktober 2021.

 

Se effektschema för fungicider

 

Bekämpningströsklar svampsjukdomar i höstvete

Svartprick- sjuka Om angrepp på bladnivå 2 och 3 vid DC 37 välj delad svampbehandling.
DTR Begynnande angrepp på översta bladen.
Mjöldagg 10 % angripna plantor i DC 30-31.
Stråknäckare  20 % av skotten med symtom på andra levande bladslidan utifrån räknat i DC 31-32. 
Rost Begynnande angrepp.

Höstvete – insektsbehandling

Preparat Dos per ha Dos per ha Dos per ha Dos per ha Dos per ha Dos per ha Behandlingar/år Kommentar
  Bladlöss Fritfluga Sädesbladbagge Trips Vetemygga Randig Dvärgstrit  
Teppeki 0,1-0,14 kg Saknar effekt Saknar effekt Saknar effekt Saknar effekt Saknar effekt 2 Ej höstbehandling
Mavrik 0,075 - 0,15 l Rek. ej 0,15 - 0,2 l 0,15 - 0,2 l 0,15 - 0,2 l 0,2 l 3 Max 1 beh. på höst och 2 beh. på våren.
Fastac 50 0,25 - 0,3 l 0,25 - 0,3 l 0,25 - 0,3 l 0,25 - 0,3 l 0,25 - 0,3 l 0,25 - 0,3 l 2  
Nexide CS 0,05 l Rek. saknas Rek. saknas Rek. saknas Rek. saknas Rek. saknas 1  

2021 är sista året som Fastac får användas.

 

Bekämpningströsklar för insekter i höstvete

Havrebladlus: 1,5-2 st per strå i DC 31, 3 st per strå i DC 51 och 6 st per strå i DC 59.
Trips: Bekämpa vid 1–2 trips per strå innanför övre bladslidan jämnt fördelat över fältet i DC 43-47.
Gul vetemygga: 1 mygga/3 ax (150–200 myggor/m2).
Röd vetemygga: 1 mygga/6 ax (75–100 myggor/m2).

 

Sädesbladlus: antal löss/strå

  DC 59 DC 69 DC 75      
Avräkningspris kr/ton < 8 ton skörd > 8 ton skörd < 8 ton skörd > 8 ton skörd < 8 ton skörd > 8 ton skörd
1000 1,5 1 5 4 10 5
1500 1 0,5 4 2 7 3,5
2000 1 0,5 3 2 5 2,5
2500 0,5 <0,5 2 1,5 4 2

 

Höstvete – tillväxtreglering

Utvecklingsstadie Preparat Dos per ha Kommentar
DC 25-31 Cycocel Plus 0,75- 2,0 l Mot liggsäd. Kräver tillväxt, kör från 8 °C.
DC 31-39 Cuadro NT 0,4 l Mot liggsäd. Kräver tillväxt, kör från 10 °C.
DC 31-49 Terpal 1-1,5 l Mot liggsäd. Kräver tillväxt, kör från 10 °C. Senare behandling minskar risk för axbrytning. Lägre dosen vid blandning med svampprodukter.

Vid stråsvaga sorter, t.ex. Hallfreda rekommenderas en delad behandling. Cycocel Plus senast i DC 31 och uppföljning med 1-1,5 l Terpal i DC 37-45.

Kvarnvete N+ får inte tillväxtregleras. Det kan även finnas andra specialkontrakt som t.ex. höstvete till Absolut Company som inte tillåter tillväxtreglering. Ta därför reda på vad som gäller för kontrakt som inte är standardvara på www.lantmannenlantbruk.se eller prata med din säljare.
Temperaturen bör vara över 10° C och plantorna i god tillväxt för att ha effekt av tillväxtregleringen. Undvik kallt väder före och efter behandling, samt molnigt väder vid behandlingen. Temperaturen bör inte vara över 22-24° C.

Generellt bör dosen hållas i det lägre intervallet i blandning med svampmedel.

Växtnäring till Höstvete

Skördeanpassad kvävegödsling kg N/ha

Gröda Gödsling till förväntad skörd, ton/ha
  4 5 6 7 8 9 10 11
Stärkelse- och fodervete  105 120 135-140 140-155 155-175 175-195 195-215 215-230
Kvarnvete 120 130-135 145-150 165-175 185-195 205-220 230-240 250-260

Riktlinjer för kvävefördelning

Gröda Från tillväxtstart till stråskjutning Tidig komplettering DC 31-32 Sen komplettering DC 37-45
Kvarnvete skördepotential >8 ton/ha 30 - 50 % 30 - 50 % 0 - 40%
Kvarnvete skördepotential <8 ton/ha 70 - 80 %   20 - 30 %
Foder-och stärkelsevete 70 - 80 %   20 - 30 %

Riktlinjer för fosforgödsling

Skörd (ton/ha) Gödslingsbehov kg P/ha utifrån P-klass (P - AL)    
  I
(0 - 2)
II
(2 - 4)
III
(4 - 8)
IVa
(8 - 12)
IVb - V
(>12)
6 30 25 15-20 0 0
8 35 30 20-25 5 0
10   35 25-30 15 0

Spannmål bortför ca 3,5 kg P/ton kärna och under 1 kg P/ton halm.

Riktlinjer för kaliumgödsling

  Gödslingsbehov kg K/ha utifrån K-klass (K-AL)    
Skörd
(ton/ha)
I
(0 - 4)
II
(4 - 8)
IIIa
(8 - 12)
lllb
(12 - 16)
IV-V
(>16)
3 40 30 10 0 0
5 50 40 20 5 0
7   50 30 15 0
9   60 40 25 0

Spannmål bortför ca 4,5 kg K/ton kärna och 10 kg K/ton halm. Vid halmbärgning ökas kaliumgivan med ca 20 kg K/ha.

Rekommenderade gödselmedel till höstvete

Höst MAP NP 12-23 Till jordar med P-klass III och under men hög K-klass. 
  PK 11-21 Till jordar med P- och K-klass III och under.
  YaraMila Höst 8-10,5-20 Mn Till jordar med P- och K-klass III och lägre. Till jordar med risk för manganbrist.
  YaraMila Höst 10-14-12 Till jordar med P-klass III och lägre samt K-klass III och högre.
  NPK 10-11-22 Till jordar med P- och K-klass III och lägre. 
Vår NPK 27-3-5/YaraMila 27-3-3 Där ingen P och K tillförts på hösten. 
  YaraMila 24-4-5 och YaraMila 21-3-10 Låga P och K klasser där ingen P och K tillförts på hösten. 
  NS 30-7, Axan, NS 27-4  
  N34 Svavel måste tillföras i annan gödsling. 
  NS 27-4 flytande Sprutning med 5/7-hålsmunstycken 
Kvävekomplettering Axan, NS 27-4 Ammoniumkväve behöver mer regn och tid för att bli växttillgängligt. 
  Kalksalpeter Snabbt växttillgängligt, inget svavel
  NS 27-4 flytande Max 15-20 kg N/ha med flytande NS 27-4 efter DC 37

Mikronäring

Brist på ett eller flera mikronäringsämnen kan ge betydande skördebortfall. Lantmännens rekommendation är att blad- gödsla med en mikronäringsprodukt, minst en gång under säsong.

Se hur bristerna ser ut på Yaras sida!

Mikronäring stråsäd

Produkt Dos/ha
Mikro Spannmål 1-2 l
Mikro Mangan 0,5-1 l
Mangannitrat 235 1-2 l

Mikronäringssortiment och innehåll finns på vår bladgödslingstabell

Denna sida är uppdaterad: 2021-03-04