Växtodlingsstrategier utvecklade av Lantmännen för havre, både foderhavre och grynhavre. Allt du behöver veta om ogräsbehandling, svampbehandling, insektsbehandling, tillväxtreglering och växtnäring i din havreodling.

Att tänka på:

 • För havre finns det främst tre avsättningsmöjligheter: grynhavre, framställning av betaglukan eller foder.

 • Sortvalet styrs av avsättning och egenskaper så som avkastning, rymdvikt och stråstyrka.

 • Vid risk för höga DON-halter bör havren svamp- behandlas i full blom.

Växtskyddsstrategier Havre

I ovan tabell beskrivs i vilket utvecklingsstadie behandlingar kan utföras.
Läs alltid etiketten för att kontrollera vilka stadier preparatet är registrerat för.
På nästkommande sidor visas produkt- och strategival, där du även hittar Lantmännens rekommendationer.

Interaktiv modul för ogräsbehandling

Havre – svampbehandling

Preparat Dos per ha Kommentar
Förebyggande mot mjöldagg 
Talius 0,15-0,25 l >DC 25. Förebyggande mot mjöldagg. Tidig svampbehandling ihop med ogräsbehandling. 
Mirador Forte 0,5-0,75 l DC 30-32. Förebyggande mot mjöldagg. Tidig svampbehandling ihop med ogräsbehandling. Viss stråstärkande effekt. 
Bladfläcksvampar, kronrost och svartrost
Priaxor 0,3-0,4 l DC 30-60. Bladfläcksjuka och rost
Etablerat mjöldaggsangrepp
Talius 0,15 l DC 25-49.
Axfusarios    
Poleposition 0,6 l Kör i full blom, DC 60-69 vilket inträffar ca 5 dagar efter att hela vippan är framme.

Se effektschema för fungicider.

 

Bekämpningströsklar för svampsjukdomar i havre

Mjöldagg och bladfläcksvampar bekämpas vid begynnande angrepp på bladnivå 2.

Kronrost bekämpas vid begynnande angrepp i stadie DC 32-50.

Läs alltid etiketten

Våra rekommendationer ersätter inte etikettexten på förpackningen. Läs alltid etiketten noggrant före användning.

Havre – tillväxtreglering

Utvecklingsstadie Preparat Dos per ha Kommentar
DC 25-32 Cycocel Plus 1,5–2,0 l Mot liggsäd. Kräver tillväxt, kör från 8 °C.
DC 30-31 Stabilan 750 SL 0,9-1,2 l  Mot liggsäd. Kräver tillväxt, kör från 8 °C.
DC 30-32 Cuadro NT 0,3 l Mot liggsäd. Kräver tillväxt, kör från 10 °C.

Obs! Havre ska behandlas med tillväxtreglering senast i 2:nodsstadiet.

Grynhavre N+, Business, Klimat & Natur och grynhavre barnmat får inte tillväxtregleras. Det kan även finnas andra specialkontrakt som inte tillåter tillväxtreglering. Ta därför reda på vad som gäller för kontrakt som inte är standardvara.

Temperaturen bör vara över 10 °C under dagen och plantorna i god tillväxt för att ha effekt av tillväxtregleringen. Undvik kallt väder före och efter behandling, samt molnigt väder vid behandlingen. Temperaturen bör inte vara över 22-24 °C.

Generellt bör dosen hållas i det lägre intervallet i blandning med svampmedel.

 

Havre – insektsbehandling

Preparat Dos per ha Bladlöss Dos per ha Fritfluga Dos per ha Minerarfluga Dos per ha Sädesbladbagge Dos per ha Trips Dos per ha Kornfluga Behandlingar/år
Teppeki** 0,1-0,14 kg Saknar effekt Saknar effekt Saknar effekt Saknar effekt Saknar effekt 1
Mavrik 0,075–0,15 l Rek. ej Rek. ej 0,15–0,2 l 0,15–0,2 l Rek. ej 2
Nexide CS 0,05 l 0,05 l* (dispens 2023) Rek. saknas (0,05 l) Rek. saknas (0,05 l) Rek. saknas (0,05 l) 0,05 l 1

*Havren cirka 1,5 blad (godkänd DC 11-14, ett till fyra blad). Dispens säsong 2023, dispensen gäller till 2023-06-30. Max 1 behandling/år och fält.

**Tillsätt 0,25 l superolja

Läs produktens etikett och beakta de begränsningar som gäller grödans utvecklingsstadium, karenstid, bifarlighet, krav på avdriftsreducerande utrustning, skyddsavstånd och övriga villkor.


Bekämpningsströsklar för havrebladlus i havre

  DC 31 DC 51 DC 59
Avräkningspris kr/dt  antal löss per strå
1,00 3 5 11
1,50 2 3,5 7
2,00 1,5 2,5 5,5
2,50 1 2 4,5
3,00 1 1,5 3,5


Bekämpningströsklar för insekter i havre

Havrebladlus: 1,5-2,0 st per strå i DC 31, 2,5-3,5 st per strå i DC 51 och 5,5-7 st per strå i DC 69.

Sädesbladbagge: Bekämpa vid 0,5-1,0 larv/ strå (oftast i stråskjutning).

Fritfluga: Aktuell temperatursumma och bedömning av mängden övervintrade fritflugor meddelas via växtskyddsbrev och

www.jordbruksverket.se/vsc

 

Växtnäring till havre

Mikronäring

Brist på ett eller flera mikronäringsämnen kan ge betydande skördebortfall. Mangan och kopparbrist är inte ovanliga i havre. Lantmännens rekommendation är att bladgödsla med en mikronäringsprodukt, minst en gång under säsong.

Riktlinjer - mikronäring havre

Produkt Dos/ha
Mikro Spannmål 1-2 l
Mikro Mangan 0,5-1 l
Mangannitrat 235 1-2 l
Mikro Mangan/Koppar 1,0-1,5 l 
Mikro Koppar 0,5 l
Mikro Start 3 l

Se bladgödslingstabell 

 

Rekommenderat gödselmedel till havre

 • YaraMila 20-5-10, YaraMila 24-4-5, NPK 15-7-12 eller NPK 21-4-8 vid
  P-AL klass III och vid K-AL klass II–III.

 • YaraMila 22-6-6 eller NPK 15-7-12 vid lägre P-AL klasser och vid odling på mulljord med lågt kvävebehov.

 • YaraMila 27-3-3 eller NPK 27-3-5 vid höga P-AL och K-AL klasser.

  Kompletteringsgödsling vid DC 31-37:
  • NS 27-4, Axan, Kalksalpeter, NS 30-7 eller NPK.

• Om Urea, N34 eller N27 används som kvävegödsel måste svavel tillföras separat med t.ex. NS 21-24. Obs! Urea måste myllas inom 4 timmar på obevuxen mark.

 

Riktlinjer för fosforgödsling

Skörd (ton/ha) Gödslingsbehov kg P/ha utifrån P-klass (P–AL)

(0–2)
I
(2–4)
II
(4–8)
III
(8–12)
IVa
(>12)
IVb–V

3 20 15 10 0 0
5 25 20 15 5 0
7 35 30 25 10 0
9   35 30 15 0

Spannmål bortför ca 3,5 kg P/ton kärna och under 1 kg P/ton halm.


Riktlinjer för kaliumgödsling

Skörd (ton/ha) Gödslingsbehov kg K/ha utifrån K-klass (K-AL)
  I
(0–4)
II
(4–8)
IIIa
(8–12)
lllb
(12–16)
IV-V
(>16)
3 40 30 10 0 0
5 50 40 20 5 0
7   50 30 15 0
9   60 40 25 0

Spannmål bortför ca 4,5 kg K/ton kärna och 10 kg K/ton halm. Vid halmbärgning ökas kaliumgivan med
ca 20 kg K/ha.


Skördeanpassad kvävegödsling kg N/ha

Gröda Gödsling till förväntad skörd, ton/ha
  4 5 6 7 8
Havre, foder och gryn 75-85 90-100 105-115 120-130 135-145

Riktlinjer för kvävefördelning

Gröda Vid sådd Tidig komplettering 31-32 Sen komplettering 37-45
Havre, normal såtidpunkt 70–100 %   0–30 %
Havre, sen sådd 100 %    

Denna sida är uppdaterad: 2023-03-23