Här hittar du de växtodlingsstrategier som Lantmännen utvecklat kring odling av havre. Allt du behöver om ogräsbehandling, svampbehandling, insektsbehandling, tillväxtreglering, växtnäring och mycket mer som är av stor nytta för din havreodling.

Att tänka på:
- För havre finns det främst tre avsättningsmöjligheter: grynhavre, framställning av betaglukan eller foder.
- Sortvalet styrs av tänkt avsättning men egenskaper så som avkastning, rymdvikt och stråstyrka bör även beaktas.
- Vid risk för höga DON-­halter bör havren svamp­behandlas i full blom.

Växtskyddsstrategier

I ovan tabell beskrivs i vilket utvecklingsstadie behandlingar kan utföras. Läs alltid etiketten för att kontrollera vilka stadier preparatet är registrerat för. På nästkommande sidor visas produkt- och strategival, där du även hittar Lantmännens rekommendationer.

Havre – ogräsbehandling

Mikronäring rekommenderas att tillföras minst en gång per säsong.
Se bladgödslingstabell

Havre – svampbehandling

Preparat Bästa strategi Dos per ha Kommentar
Bladfläcksvampar, kronrost och svartrost
Priaxor 1 0,4-0,5 l DC 30-69
Delaro 2 0,3–0,4 l DC 32-61
Förebyggande mot mjöldagg
Flexity/Property 1 0,25 l Tidig svampbehandling ihop med ogräsbehandling.
Talius 2 0,15 l Tidig svampbehandling ihop med ogräsbehandling. Speciellt i mjöldaggsresistenta områden.
Etablerat mjöldaggsangrepp
Flexity/Property + Tern   0,25–0,5 l + 0,25–0,5 l DC 31-51
Talius + Tern   0,15 l + 0,25-0,5 l DC 31-49, speciellt i mjöldaggsresistenta områden.
Axfusarios
Proline   0,6 l Kör i full blom, DC 60-69 vilket inträffar ca 5 dagar efter att hela vippan är framme.

* Lantmännens strategier där 1 är förstahandsvalet.

 

Läs alltid etiketten
Våra rekommendationer ersätter inte etikettexten på förpackningen.
Läs alltid etiketten noggrant före användning.

Bekämpningströsklar för svampsjukdomar i havre

Mjöldagg och bladfläcksvampar bekämpas vid begynnande angrepp på bladnivå 2.
Kronrost bekämpas vid begynnande angrepp i stadie DC 32-50.
Fritfluga: Aktuell temperatursumma och bedömning av mängden övervintrade fritflugor meddelas via växtskyddsbrev och www.jordbruksverket.se/vsc

Havre – insektsbehandling

Preparat Bästa strategi Dos per ha Bladlöss Dos per ha Fritfluga Dos per ha Minerarfluga Dos per ha Sädesbladbagge Dos per ha Trips Behandlingar/år
Teppeki** 1 0,1-0,14 kg Saknar effekt Saknar effekt Saknar effekt Saknar effekt 1
Mavrik 2 0,075–0,15 l Rek ej Rek ej 0,15–0,2 l 0,15–0,2 l 2
Fastac 50 3 0,25–0,3 l 0,25–0,3 l 0,25–0,3 l 0,25–0,3 l 0,25–0,3 l 2

* Lantmännens rekommendationer.
**Tillsätt 0,25 l superolja

Läs produktens etikett och beakta de begränsningar som gäller grödans utvecklingsstadium, karenstid, bifarlighet, krav på avdriftsreducerande utrustning, skyddsavstånd och övriga villkor.


Bekämpningsströsklar för havrebladlus i havre

  DC 31 DC 51 DC 59
Avräkningspris kr/dt  antal löss per strå antal löss per strå antal löss per strå
100 3 5 11
150 2 3,5 7
200 1,5 2,5 5,5
250 1 2 4,5

Havre – tillväxtreglering

Preparat Bästa strategi Utvecklingsstadie Dos per ha Kommentar
Stabilan 750 SL 1 DC 30-31 1,0-1,25 l Mot liggsäd. Kräver tillväxt.
Cycocel Plus 2 DC 25-32 1,5–2,0 l Mot liggsäd. Kräver tillväxt.
Trimaxx 3 DC 31-33 0,3 l Mot liggsäd. Temperaturkrav på 10 °C.
Medax Max 3 DC 29-33 0,3-0,5 kg Mot liggsäd. Kräver tillväxt, kör från 8 °C.

Temperaturen bör vara över 10° C och plantorna i god tillväxt för att ha effekt av tillväxtregleringen. Undvik kallt väder före och efter behandling, samt molnigt väder vid behandlingen. Temperaturen bör inte vara över 22-24° C. Grynhavre N+ och grynhavre barnmat får inte tillväxtregleras. Det kan även finnas andra specialkontrakt som inte tillåter tillväxtreglering. Ta därför reda på vad som gäller för kontrakt som inte är standardvara.

sökord, sökord1 ordordord

Växtnäring till havre

Mikronäring

Brist på ett eller flera mikronäringsämnen kan ge betydande skördebortfall. Mangan och kopparbrist är inte ovanliga i havre. Är bristsymtomen återkommande bör du överväga att ändra odlingsstrategi. Lantmännens rekommendation är att bladgödsla, med en mikronäringsprodukt, i samband med annan behandling minst en gång under säsong.
Se bladgödslingstabell 

Rekommenderat gödselmedel till havre
• YaraMila 20-5-10, YaraMila 24-4-5, NPK 15-7-12 eller NPK 20-4-8 vid P-AL klass III och vid K-AL klass II–III.
• YaraMila 22-6-6 eller NPK 15-7-12 vid lägre P-AL klasser och vid odling på mulljord med lågt kvävebehov.
• YaraMila 27-3-3 eller NPK 27-3-5 vid höga P-AL och K-AL klasser.


Riktlinjer för fosforgödsling

  Gödslingsbehov kg P/ha utifrån P-klass (P–AL)
Skörd (ton/ha) I
(0–2)
II
(2–4)
III
(4–8)
IVa
(8–12)
IVb–V
(>12)
3 20 15 10 0 0
5 25 20 15 5 0
7 35 30 25 10 0

Spannmål bortför ca 3,5 kg P/ton kärna och under 1 kg P/ton halm.


Riktlinjer för kaliumgödsling

  Gödslingsbehov kg K/ha utifrån K-klass (K-AL)
Skörd (ton/ha) I
(0–4)
II
(4–8)
IIIa
(8–12)
lllb
(12–16)
IV-V
(>16)
3 40 30 10 0 0
5 50 40 20 5 0
7   50 30 15 0
9   60 40 25 0

Spannmål bortför ca 4,5 kg K/ton kärna och 10 kg K/ ton halm. Vid halmbärgning ökas kaliumgivan med ca 20 kg K/ha.


Skördeanpassad kvävegödsling kg N/ha

  Gödsling till förväntad skörd, ton/ha
Gröda 3 4 5 6 7 8
Syd- och Mellansverige            
Havre, foder och gryn   75-85 90-100 105-115 120-130 135-145
Norra Sverige            
Havre 60 80 100      


Riktlinjer för kvävefördelning

Gröda Vid sådd Tidig komplettering 31-32 Sen komplettering 37-45
Havre, normal såtidpunkt 70–100 %   0–30 %
Havre, sen sådd 100 %