Här hittar du de växtodlingsstrategier som Lantmännen utvecklat kring odling av havre. Allt du behöver om ogräsbehandling, svampbehandling, insektsbehandling, tillväxtreglering, växtnäring och mycket mer som är av stor nytta för din havreodling.

Att tänka på:
- För havre finns det främst tre avsättningsmöjligheter: grynhavre, framställning av betaglukan eller foder.
- Sortvalet styrs av tänkt avsättning men egenskaper så som avkastning, rymdvikt och stråstyrka.
- Vid risk för höga DON-­halter bör havren svamp­behandlas i full blom.

Växtskyddsstrategier

I ovan tabell beskrivs i vilket utvecklingsstadie behandlingar kan utföras. Läs alltid etiketten för att kontrollera vilka stadier preparatet är registrerat för. På nästkommande sidor visas produkt- och strategival, där du även hittar Lantmännens rekommendationer.

Interaktiv modul för ogräsbehandling

Havre – svampbehandling

Förebyggande mot mjöldagg

Preparat Dos per ha Kommentar  
Talius 0,15-0,25 l Förebyggande mot mjöldagg. Tidig svampbehandling ihop med ogräsbehandling. 


Bladfläcksvampar, kronrost och svartrost

Preparat Dos per ha Kommentar
Priaxor 0,3-0,4 l DC 30-60. Bladfläcksjuka och rost
Delaro 0,3–0,4 l DC 32-61. Bladfläcksjuka och rost

 

Etablerat mjöldaggsangrepp

Preparat Dos per ha Kommentar
Talius + Forbel 0,15 l + 0,3-0,4 l DC 31-49


Axfusarios

Preparat Dos per ha Kommentar
Proline 0,6 l Kör i full blom, DC 60-69 vilket inträffar ca 5 dagar efter att hela vippan är framme.

Se effektschema för fungicider.

Havre – insektsbehandling

Preparat Dos per ha Bladlöss Dos per ha Fritfluga Dos per ha Minerarfluga Dos per ha Sädesbladbagge Dos per ha Trips Behandlingar/år
Teppeki** 0,1-0,14 kg Saknar effekt Saknar effekt Saknar effekt Saknar effekt 1
Mavrik 0,075–0,15 l Rek ej Rek ej 0,15–0,2 l 0,15–0,2 l 2
Fastac 50 0,25–0,3 l 0,25–0,3 l 0,25–0,3 l 0,25–0,3 l 0,25–0,3 l 2

**Tillsätt 0,25 l superolja

Läs produktens etikett och beakta de begränsningar som gäller grödans utvecklingsstadium, karenstid, bifarlighet, krav på avdriftsreducerande utrustning, skyddsavstånd och övriga villkor.


Bekämpningsströsklar för havrebladlus i havre

  DC 31 DC 51 DC 59
Avräkningspris kr/dt  antal löss per strå
100 3 5 11
150 2 3,5 7
200 1,5 2,5 5,5
250 1 2 4,5

Havre – tillväxtreglering

Utvecklingsstadie Preparat Dos per ha Kommentar
DC 30-31 Stabilan 750 SL 1,0-1,25 l  Mot liggsäd. Kräver tillväxt, kör från 8 °C.
DC 25-32 Cycocel Plus 1,5–2,0 l Mot liggsäd. Kräver tillväxt, kör från 8 °C.
DC 29-33 Medax Max 0,3-0,5 kg Mot liggsäd. Kräver tillväxt, kör från 8 °C.

Grynhavre N+ och grynhavre barnmat får inte tillväxtregleras. Det kan även finnas andra specialkontrakt som inte tillåter tillväxtreglering. Ta därför reda på vad som gäller för kontrakt som inte är standardvara.
Temperaturen bör vara över 10° C och plantorna i god tillväxt för att ha effekt av tillväxtregleringen. Undvik kallt väder före och efter behandling, samt molnigt väder vid behandlingen. Temperaturen bör inte vara över 22-24° C.

sökord, sökord1 ordordord

Växtnäring till havre

Mikronäring

Brist på ett eller flera mikronäringsämnen kan ge betydande skördebortfall. Mangan och kopparbrist är inte ovanliga i havre. Är bristsymtomen återkommande bör du överväga att ändra odlingsstrategi. Lantmännens rekommendation är att
bladgödsla med en mikronäringsprodukt, minst en gång under säsong. Kör 1-1,5 l Mikro Spannmål 2.0 och/eller 0,5-1,0 l
Mikro Mangan i samband med ogräs- eller svampbehandling i grödans bestockning/ stråskjutning.
Se bladgödslingstabell 

Rekommenderat gödselmedel till havre
• YaraMila 20-5-10, YaraMila 24-4-5, NPK 15-7-12 eller NPK 20-4-8 vid P-AL klass III och vid K-AL klass II–III.
• YaraMila 22-6-6 eller NPK 15-7-12 vid lägre P-AL klasser och vid odling på mulljord med lågt kvävebehov.
• YaraMila 27-3-3 eller NPK 27-3-5 vid höga P-AL och K-AL klasser.

Kompletteringsgödsling vid DC 31-37:
• NS 27-4, Axan, Kalksalpeter NS 30-7 eller NPK.

Riktlinjer för fosforgödsling

Gödslingsbehov kg P/ha utifrån P-klass (P–AL)

Skörd (ton/ha) I
(0–2)
II
(2–4)
III
(4–8)
IVa
(8–12)
IVb–V
(>12)
3 20 15 10 0 0
5 25 20 15 5 0
7 35 30 25 10 0

Spannmål bortför ca 3,5 kg P/ton kärna och under 1 kg P/ton halm.


Riktlinjer för kaliumgödsling

Gödslingsbehov kg K/ha utifrån K-klass (K-AL)

Skörd (ton/ha) I
(0–4)
II
(4–8)
IIIa
(8–12)
lllb
(12–16)
IV-V
(>16)
3 40 30 10 0 0
5 50 40 20 5 0
7   50 30 15 0
9   60 40 25 0

Spannmål bortför ca 4,5 kg K/ton kärna och 10 kg K/ ton halm. Vid halmbärgning ökas kaliumgivan med ca 20 kg K/ha.


Skördeanpassad kvävegödsling kg N/ha

Gröda Gödsling till förväntad skörd, ton/ha
  3 4 5 6 7 8
Syd- och Mellansverige   
Havre, foder
och gryn
  75-85 90-100 105-115 120-130 135-145
   
Norra Sverige   
Havre 60  80 100      


Riktlinjer för kvävefördelning

Gröda Vid sådd Tidig komplettering 31-32 Sen komplettering 37-45
Havre, normal såtidpunkt 70–100 %   0–30 %
Havre, sen sådd 100 %    

Denna sida är uppdaterad: 2020-03-04