Växtodlingsstrategier utvecklade av Lantmännen för havre, både foderhavre och grynhavre. Allt du behöver veta om ogräsbehandling, svampbehandling, insektsbehandling, tillväxtreglering och växtnäring i din havreodling.

Att tänka på:
- För havre finns det främst tre avsättningsmöjligheter: grynhavre, framställning av betaglukan eller foder.
- Sortvalet styrs av avsättning och egenskaper så som avkastning, rymdvikt och stråstyrka.
- Vid risk för höga DON-­halter bör havren svamp­behandlas i full blom.

Växtskyddsstrategier Havre

I ovan tabell beskrivs i vilket utvecklingsstadie behandlingar kan utföras. Läs alltid etiketten för att kontrollera vilka stadier preparatet är registrerat för. På nästkommande sidor visas produkt- och strategival, där du även hittar Lantmännens rekommendationer.

Interaktiv modul för ogräsbehandling

Havre – svampbehandling

Förebyggande mot mjöldagg

Preparat

Dos per ha

Kommentar

Talius

0,15-0,25 l

>DC 25. Förebyggande mot mjöldagg. Tidig svampbehandling ihop med ogräsbehandling. 

Mirador Forte

0,5-0,75 l

DC 30-32. Förebyggande mot mjöldagg. Tidig svampbehandling ihop med ogräsbehandling. Viss stråstärkande effekt. 

 


Bladfläcksvampar, kronrost och svartrost

Preparat

Dos per ha

Kommentar

Priaxor

0,3-0,4 l

DC 30-60. Bladfläcksjuka och rost

 

 

Etablerat mjöldaggsangrepp

Preparat

Dos per ha

Kommentar

Talius + Forbel

0,15 l + 0,3-0,4 l

DC 31-49. 2021 är sista året som Forbel får användas. 

 

 


Axfusarios

Preparat

Dos per ha

Kommentar

Proline/ Protendo

0,6 l

Kör i full blom, DC 60-69 vilket inträffar ca 5 dagar efter att hela vippan är framme.

Se effektschema för fungicider.

 

Bekämpningströsklar för svampsjukdomar i havre
Mjöldagg och bladfläcksvampar bekämpas vid begynnande angrepp på bladnivå 2.

Kronrost bekämpas vid begynnande angrepp i stadie DC 32-50.

Fritfluga: Aktuell temperatursumma och bedömning av mängden övervintrade fritflugor meddelas via växtskyddsbrev och www.jordbruksverket.se/vsc

Läs alltid etiketten

Våra rekommendationer ersätter inte etikettexten på förpackningen.
Läs alltid etiketten noggrant före användning.

Havre – insektsbehandling

Preparat

Dos per ha Bladlöss

Dos per ha Fritfluga

Dos per ha Minerarfluga

Dos per ha Sädesbladbagge

Dos per ha Trips

Behandlingar/år

Teppeki**

0,1-0,14 kg

Saknar effekt

Saknar effekt

Saknar effekt

Saknar effekt

1

Mavrik

0,075–0,15 l

Rek ej

Rek ej

0,15–0,2 l

0,15–0,2 l

2

Fastac 50

0,25–0,3 l

0,25–0,3 l

0,25–0,3 l

0,25–0,3 l

0,25–0,3 l

2

Nexide CS

0,05 l

Rek. saknas

Rek. saknas

Rek. saknas

Rek. saknas

1

**Tillsätt 0,25 l superolja


Läs produktens etikett och beakta de begränsningar som gäller grödans utvecklingsstadium, karenstid, bifarlighet, krav på avdriftsreducerande utrustning, skyddsavstånd och övriga villkor. 2021 är sista året som Fastac får användas.


Bekämpningsströsklar för havrebladlus i havre

 

DC 31

DC 51

DC 59

Avräkningspris kr/dt 

antal löss per strå

100

3

5

11

150

2

3,5

7

200

1,5

2,5

5,5

250

1

2

4,5

 

Havre – tillväxtreglering

Utvecklingsstadie

Preparat

Dos per ha

Kommentar

DC 25-32

Cycocel Plus

0,75–2,0 l

Mot liggsäd. Kräver tillväxt, kör från 8 °C.

DC 31-32

Cuadro NT

0,3 l

Mot liggsäd. Kräver tillväxt, kör från 10 °C.

Obs! Havre ska behandlas senast i 2-3:nodsstadiet.

Grynhavre N+ och grynhavre barnmat får inte tillväxtregleras. Det kan även finnas andra specialkontrakt som inte tillåter tillväxtreglering. Ta därför reda på vad som gäller för kontrakt som inte är standardvara.

Temperaturen bör vara över 10° C och plantorna i god tillväxt för att ha effekt av tillväxtregleringen. Undvik kallt väder före och efter behandling, samt molnigt väder vid behandlingen. Temperaturen bör inte vara över 22-24° C.

Generellt bör dosen hållas i det lägre intervallet i blandning med svampmedel.

Växtnäring till havre

Mikronäring

Brist på ett eller flera mikronäringsämnen kan ge betydande skördebortfall. Mangan och kopparbrist är inte ovanliga i havre. Lantmännens rekommendation är att bladgödsla med en mikronäringsprodukt, minst en gång under säsong.

Besök Yaras sida för att identifiera bristsymptom i korn!

Mikronäring stråsäd

 

Produkt

Dos/ha

Mikro Spannmål

1-2 l

Mikro Mangan

0,5-1 l

Mangannitrat 235

1-2 l

Mikro Mangan/Koppar

1,0-1,5 l 

Mikro Koppar

0,5 l


Se bladgödslingstabell 

Rekommenderat gödselmedel till havre
• YaraMila 20-5-10, YaraMila 24-4-5, NPK 15-7-12 eller NPK 20-4-8 vid P-AL klass III och vid K-AL klass II–III.
• YaraMila 22-6-6 eller NPK 15-7-12 vid lägre P-AL klasser och vid odling på mulljord med lågt kvävebehov.
• YaraMila 27-3-3 eller NPK 27-3-5 vid höga P-AL och K-AL klasser.

Kompletteringsgödsling vid DC 31-37:
• NS 27-4, Axan, Kalksalpeter NS 30-7 eller NPK.

Riktlinjer för fosforgödsling

 

Gödslingsbehov kg P/ha utifrån P-klass (P–AL)

Skörd (ton/ha) I
(0–2)
II
(2–4)
III
(4–8)
IVa
(8–12)
IVb–V
(>12)

3

20

15

10

0

0

5

25

20

15

5

0

7

35

30

25

10

0

9

 

35

30

15

0

Spannmål bortför ca 3,5 kg P/ton kärna och under 1 kg P/ton halm.


Riktlinjer för kaliumgödsling

 

Gödslingsbehov kg K/ha utifrån K-klass (K-AL)

Skörd (ton/ha) I
(0–4)
II
(4–8)
IIIa
(8–12)
lllb
(12–16)
IV-V
(>16)

3

40

30

10

0

0

5

50

40

20

5

0

7

 

50

30

15

0

9

 

60

40

25

0

Spannmål bortför ca 4,5 kg K/ton kärna och 10 kg K/ ton halm. Vid halmbärgning ökas kaliumgivan med ca 20 kg K/ha.

 


Skördeanpassad kvävegödsling kg N/ha

Gröda

Gödsling till förväntad skörd, ton/ha

 

4

5

6

7

8

Havre, foder och gryn

75-85

90-100

105-115

120-130

135-145

 


Riktlinjer för kvävefördelning

Gröda

Vid sådd

Tidig komplettering 31-32

Sen komplettering 37-45

Havre, normal såtidpunkt

70–100 %

 

0–30 %

Havre, sen sådd

100 %

 

 

 

Denna sida är uppdaterad: 2021-03-04