Skjutkraftstestet används för att säkra att utsädet gror även under tuffare förhållanden. Testet visar utsädets grobarhet i riktig jord under kyliga förhållanden. Thermoseed innebär att utsädet saneras från olika svampar utan kemikalier.

Skjutkraftstestat och ThermoSeed

För att ge odlingen en bra start krävs ett friskt och livskraftigt utsäde. Därför gör Lantmännen skjutkraftstest på allt vårutsäde* samt allt ThermoSeed-behandlat utsäde. Vår idé är att producera ett utsäde av bästa kvalitet för högsta skörd. Mervärdet i våra produkter blir en säkrare etablering, även under tuffare förhållanden.

Skjutkraftstestat utsäde för en säkrare etablering

Skjutkraftstestet används för att säkra att utsädet gror även under tuffare förhållanden. Testet visar utsädets grobarhet i riktig jord under kyliga förhållanden, vilket bättre motsvarar jorden vid vårsådd än ett traditionellt papperstest. Resultatet används till beslut om partiet håller bra kvalitet eller ska kasseras, samt vilken behandlings- eller betningsmetod som är optimal för partiet.

Lantmännen gör skjutkraftstest på allt vårutsäde* och allt ThermoSeedbehandlat utsäde, inkl det ekologiska utsädet. Att Lantmännen gör skjutkraftstest* innebär att vi ställer högre krav på vårt utsäde än vad branschen kräver. Testerna gör vi för att verkligen kunna erbjuda dig det bästa utsädet med optimal behandling. Ett bra utsäde innefattar såväl hög utsädeskvalitet som en odlingsmässigt bra sort som är attraktiv på marknaden.

*Skjutkraftstest görs på allt vårkorn, vårvete, havre samt vårrågvete som produceras av Lantmännen. Även höstutsäde som ska ThermoSeedbehandlas skjutkraftstestas. Med vägledning av vårt skjutkraftstest väljer vi den utsädesbehandling som ger bäst resultat. Skjutkraftstesten görs i riktig jord och efterliknar sådd under våta och kalla förhållanden i fält. Det ger en extra kvalitetssäkring av utsädet.


ThermoSeed – revolutionerande utsädesbehandling

ThermoSeed-behandlat utsäde är unikt i sitt slag. Utan kemikalier saneras utsädet från olikasvampar vilket oftast är orsaken till sämre grobarhet och skjutkraft. Utsädet behandlas med noga reglerad varm, fuktig luft under en bestämd tid. Det är en metod som är utvecklad och patenterad i Sverige. Utsädet som är helt fritt från kemikalier kan du bara köpa av Lantmännen.

Bilden visar ThermoSeed-behandlingens effektivitet vid sanering av vårkorn. Obehandlad (till höger) och ThermoSeed (till vänster). Det obehandlade utsädet är angripet av olika svamparter, medan ThermoSeed-behandlingen resulterar i friska, rena och livskraftiga frön.


Betning - säkrare etablering

Eget utsäde ska analyseras avseende sjukdomar. Även utsäde man skördat under bra förhållanden i god växtföljd kan innehålla sjukdomar som påverkar utfallet negativt. En utsädesanalys bör förutom analys av sjukdomar och sundhet innehålla grobarhet, tusenkornvikt och sotanalys, då sotsjukdomar har ökat de senaste åren. Sotanalyser begärs separat och bör alltid analyseras på eget utsäde. Tusenkornvikt är viktigt för att kunna så ut rätt antal grobara kärnor. Undvik partier med mycket höga smittor och välj hellre friskare partier om det finns möjlighet. Certifieringsgränsen för grobarhet är 85 % och för att säkerställa en bra kvalitet är det positivt om den är högre än det. Grobarheten kan påverkas positivt av betning, framförallt i vårvete.

Tänk på att grobarheten från maltkornsanalysen inte är detsamma som grobarhetsanalysen för utsäde. För att provet ska bli så bra som möjligt är det viktigt att ta ut ett representativt prov. Ta flera små prov från olika delar av partiet. Blanda ihop dessa och ta därefter ut analysprovet.

Proven skickas till Frökontrollen www.frokontrollen.se eller Utsädesenheten, Jordbruksverket www.jordbruksverket.se.

För effekter av enskilda betningsmedel och rekommenderad dos, gränsvärden när betning är nödvändig samt registreringar för enskilda produkter, se tabeller nedan.


Produkters registreringar mot betning av svampsjukdomar i stråsäd

Produkt Vårgröda Syfte:
Celest Formula M Vete, råg, rågvete, havre, korn Mot svampsjukdomar
Celest Extra Formula M Vete, råg, rågvete, havre, korn Mot svampsjukdomar
Difend Extra Vete, råg, rågvete, havre, korn Mot svampsjukdomar
Seedron Vete, råg, rågvete, havre, korn Mot svampsjukdomar
Vibrance Duo Vete, råg, rågvete, havre Mot svampsjukdomar
Vibrance Gold Vete, råg, rågvete, havre, korn Mot svampsjukdomar
Vibrance Star Vete, råg, rågvete, korn Mot svampsjukdomar
Cedomon Korn, Havre Mot svampsjukdomar
Cerall Vete Mot svampsjukdomar

Källa: www.kemi.se
Ofta är det betningsbehov även vid mindre förekomst av svampsmittor. Fusarium och snömögel går inte att skilja rent analystekniskt. Därför bör man beta redan vid lägre smitta på utsädet.


Gränsvärden för betningsbehov

Gröda Sjukdomar Smitta %
Höstråg, höstrågvete, höstvete, höstspeltvete Fusarium spp, snömögel,  brunfläcksjuka, bipolaris Sammanlagt >30 %
Vårvete, durumvete, vårråg Fusarium spp, brunfläcksjuka, bipolaris Sammanlagt >30 %
Höstkorn, vårkorn Fusarium spp >25
  Bipolaris spp >20
  Kornets bladfläcksjuka >15
  Total förekomst av dessa sjukdomar >35
Havre Fusarium spp >20
  Havrens bladfläcksjuka >50
  Total förekomst av dessa sjukdomar inkl Bipolaris >60

Källa: Jordbruksverkets Svampar och Insekter 2024
Rekommenderade gränsvärden för betning av flygsot är i vårkorn > 0,5 % och i havre >500 sporer/g kärna.

Effekter mot sjukdomar i stråsäd för olika produkter

*Effekt 3 vid smitta mindre än 30 % och grobarhet över 85 %, annars effekt 2.
**I fältförsök 2018-2019 har effekterna på kornets bladfläcksjuka sjunkit.
***B =biologiskt, K=kontaktverkande, S=systemiskt, LS=lokalsystemiskt, TE=termiskt.
4 = Mycket bra effekt
3 = Bra effekt
2 = Viss effekt
1 = Otillfredsställande effekt
- = Uppgift saknas eller ej aktuellt

Källa effekter: Jordbruksverkets Svampar och Insekter 2024 samt leverantörer av produkterna

Kom ihåg!
Kontrollera alltid produktens registering och användningsvillkor. Vissa sjukdomar är inte alltid registrerade för alla produkter, även om effekten kan vara god.

 

Denna sida är uppdaterad: 2024-03-20