Här hittar du de växtodlingsstrategier som Lantmännen utvecklat kring odling av vårvete. Allt du behöver om ogräsbehandling, svampbehandling, insektsbehandling, tillväxtreglering, växtnäring och mycket mer som är av stor nytta för din vårveteodling.

Att tänka på:
- Vid odling till kvarnkvalité bör en proteinhalt på minst 13 procent uppnås. Utnyttja därför bra förfrukter och kvävelevererande jordar.
- Egenskaper som är viktiga vid sortvalet, förutom tänkt avsättning, är hög avkastning och ett stabilt falltal.
- Många svampar som drabbar höstvete angriper även vårvete. Håll svamputvecklingen under uppsikt, speciellt gulrost, och bekämpa vid behov.

Växtskyddsstrategier

I ovan tabell beskrivs i vilket utvecklingsstadie behandlingar kan utföras.
Läs alltid etiketten för att kontrollera vilka stadier preparatet är registrerat för.
På nästkommande sidor visas produkt- och strategival, där du även hittar Lantmännens rekommendationer.

Interaktiv modul för ogräsbehandling

Vårvete – svampbehandling

Tidig svampbehandling ihop med ogräsbehandling

Utvecklingsstadie Preparat Dos per ha Kommentar  
DC 30-32 Mirador Forte 0,4-0,6 l Mot svartpricksjuka och gulrost.   
DC 30-32 Prosaro/ Folicur Xpert 0,3-0,4 l Mot DTR om riklig förekomst. Obs! Max 2 ggr/år med protiokonazol-produkt. 
DC 25-32 Talius 0,15-0,25 l Förebyggande mot mjöldagg.   

 

Bladfläcksvampar - Delad behandling

Utvecklingsstadie Preparat Dos per ha Kommentar    
DC 39-41 Ascra Xpro + Delaro 0,5-0,75 l + 0,2 l Svartpricksjuka, DTR, gul- och brunrost. Högre dos vid högt svamptryck.
DC 39-41 Revystar XL 0,75 l Svartpricksjuka, DTR, gul- och brunrost.  
DC 51-65 Prosaro/ Folicur Xpert 0,5 l Svartpricksjuka, DTR, gul- och brunrost. Obs! Max 2 ggr/år med protiokonazol-produkt. 

 

Bladfläcksvampar - Enkel behandling

Utvecklingsstadie Preparat Dos per ha Kommentar  
DC 39-55 Ascra Xpro + Delaro 0,5-0,75 l + 0,2 l Svartpricksjuka, DTR, gul- och brunrost. Högre dos vid högt svamptryck.
DC 39-55 Revystar XL 0,75 l Svartpricksjuka, DTR, gul- och brunrost.

 

Etablerat mjöldaggsangrepp

Utvecklingsstadie Preparat Dos per ha Kommentar
DC 31-59 Talius + Forbel 0,15-0,25 l + 0,4-0,5 l  


Gulrost och Brunrost

Utvecklingsstadie Preparat Dos per ha Kommentar  
DC 31-59 Forbel 0,5 l Kurativ effekt. För etablerat angrepp.  
DC 25-69 Comet Pro 0,3 l Lägg med i axgångsbehandling med vid angrepp av rost.

 

Axfusarios

Utvecklingsstadie Preparat Dos per ha Kommentar
DC 61-69 Prosaro 0,8-1,0 l Kör när det börjar blomma.

 

Se effektschema för fungicider
Läs produktens etikett och beakta de begränsningar som gäller grödans utvecklingsstadium, karenstid, bifarlighet, krav på avdriftsreducerande utrustning, skyddsavstånd och övriga villkor.


Bekämpningströsklar för svampbehandling i vete

Mjöldagg bekämpas vid mer än 10 procent angripna plantor i stadie DC 30-31 och vid mer än 25 procent angripna plantor i stadie DC 32-39.
Gulrost bekämpas vid begynnande angrepp och brunrost vid begynnande angrepp på de två översta bladen i DC 47-59.

Vårvete – insektsbehandling

Preparat Dos per ha Bladlöss Dos per ha Fritfluga Dos per ha Sädesbladbagge Dos per ha Trips Dos per ha Vetemygga Behandlingar/år
Teppeki** 0,1-0,14 kg Saknar effekt Saknar effekt Saknar effekt Saknar effekt 2
Mavrik 0,075–0,15 l Rek ej 0,15–0,2 l 0,15–0,2 l 0,15–0,2 l 2
Beta-Baythroid 0,3-0,5 l 0,3-0,5 l 0,3-0,5 l 0,3-0,5 l 0,3-0,5 l 2
Fastac 50 0,25–0,3 l 0,25–0,3 l 0,25–0,3 l 0,25–0,3 l 0,25–0,3 l 2

** Tillsätt 0,25 l superolja.
Läs produktens etikett och beakta de begränsningar som gäller grödans utvecklingsstadium, karenstid, bifarlighet, krav på avdriftsreducerande utrustning, skyddsavstånd och övriga villkor.

 

Bekämpningströsklar för bladlus i vårvete, löss/strå

  DC 59 DC 69 DC 75
Avräknings-
pris kr/kg
< 8 ton skörd > 8 ton skörd < 8 ton skörd > 8 ton skörd < 8 ton skörd > 8 ton skörd
1 1,5 1 5 4 10 5
1,5 1 0,5 4 2 7 3,5
2 1 0,5 3 2 5 2,5

Läs alltid etiketten
Våra rekommendationer ersätter inte etikettexten på förpackningen. Läs alltid etiketten noggrant före användning.

Vårvete – tillväxtreglering

Utvecklingstadie Preparat Dos per ha Kommentar
DC 25-30 Stabilan 750 SL 0,9 l Mot liggsäd. Kräver tillväxt, kör från 8 °C.
DC 25-32 Cycocel Plus 1,0–2,0 l Mot liggsäd. Kräver tillväxt, kör från 8 °C.
DC 29-39 Medax Max 0,3-0,5 kg Mot liggsäd. Kräver tillväxt, kör från 8 °C. Högst 0,3 kg/ha efter DC 35.

Vårvete N+ får inte tillväxtregleras. Det kan även finnas andra specialkontrakt som inte tillåter tillväxtreglering. Ta därför
reda på vad som gäller för kontrakt som inte är standardvara på www.lantmannenlantbruk.se eller prata med din säljare.

Temperaturen bör vara över 10 °C och plantorna i god tillväxt för att ha effekt av tillväxtregleringen. Undvik kallt väder före och efter behandling, samt molnigt väder vid behandlingen. Temperaturen bör inte vara över 22-24 °C.

Växtnäring till Vårvete

Mikronäring

Brist på ett eller flera mikronäringsämnen kan ge betydande skördebortfall. Är bristsymtomen återkommande bör du över- väga att ändra odlingsstrategi.

Lantmännens rekommendation är att bladgödsla med en mikronäringsprodukt, minst en gång under säsong. Kör 1-1,5 l Mikro Spannmål 2.0 och/eller 0,5-1,0 l Mikro Mangan i samband med ogräs- eller svampbehandling i grödans bestockning/stråskjutning.
Se bladgödslingstabell

För att jämna ut proteinhalt och platsanpassa kväve, nyttja Yara N-Sensor eller Cropsat innan axgång (senast DC 45). Även hjälpmedel som Yara N-Tester är lämpliga för att bestämma kvävegivans storlek till rätt proteinhalt efter grödans skördepotential.

Rekommenderat gödselmedel till vårvete

Vid sådd:
• YaraMila 20-5-10, YaraMila 24-4-5, NPK 15-7-12 eller NPK 20-4-8 vid P-AL klass III och vid K-AL klass II-III.
• YaraMila 22-6-6 eller NPK 15-7-12 vid lägre P-AL klasser och vid odling på mulljord med lågt kvävebehov.
• YaraMila 27-3-3 eller NPK 27-3-5 vid höga P-AL och K-AL klasser >IV.

Kompletteringsgödsling vid DC 31-45:
• NS 27-4, Axan, Kalksalpeter, Sulfan, 30-7, NS 30-7

Riktlinjer för fosforgödsling

  Gödslingsbehov kg P/ha utifrån P-klass (P–AL)
Skörd (ton/ha) I
(0–2)
II
(2–4)
III
(4–8)
IVa
(8–12)
IVb–V
(>12)
3 20 15 10 0 0
5 25 20 15 5 0
7 35 30 25 10 0

Spannmål bortför ca 3,5 kg P/ton kärna och under 1 kg P/ton halm.


Riktlinjer för kaliumgödsling

  Gödslingsbehov kg P/ha utifrån P-klass (P–AL)
Skörd (ton/ha) I
(0–2)
II
(2–4)
III
(4–8)
IVa
(8–12)
IVb–V
(>12)
3 20 15 10 0 0
5 25 20 15 5 0
7 35 30 25 10 0
9   60 40 25 0

Spannmål bortför ca 4,5 kg K/ton kärna och 10 kg K/Ton halm. Vid halmbärgning ökas kaliumgivan med ca 20 kg K/ha.


Riktlinjer för kvävefördelning

Gröda Vid sådd Tidig  komplettering 31-32 Sen komplettering 37-45
Vårvete, tidig sådd samt i Sydsverige  60 % 20 % 20 %
Vårvete, normal såtidpunkt 75 %   25 %


Skördeanpassad kvävegödsling kg N/ha

  Gödsling till förväntad skörd, ton/ha
Proteinhalt 4 5 6 7 8
13,0 –13,5 %  130 150 170 190 210
14,0–14,5 % 150 170 190 210 230
Foder/stärkelse/etanol 110 130 150 170 190

Denna sida är uppdaterad: 2020-03-04