Här hittar du de växtodlingsstrategier som Lantmännen utvecklat kring odling av vårvete. Allt du behöver om ogräsbehandling, svampbehandling, insektsbehandling, tillväxtreglering, växtnäring och mycket mer som är av stor nytta för din vårveteodling. Följ våra råd för vete med god kvarnkvalitet.

Att tänka på:

  • Vid odling till kvarnkvalité bör en proteinhalt på minst 13 procent uppnås. Utnyttja därför bra förfrukter och kvävelevererande jordar.
  • Egenskaper som är viktiga vid sortvalet, förutom tänkt avsättning, är hög avkastning och ett stabilt falltal.
  • Många svampar som drabbar höstvete angriper även vårvete. Håll svamputvecklingen under uppsikt, speciellt gulrost, och bekämpa vid behov.

Växtskyddsstrategier

I ovan tabell beskrivs i vilket utvecklingsstadie behandlingar kan utföras. Läs alltid etiketten för att kontrollera vilka stadier preparatet är registrerat för. Nedan visas produkt- och strategival, där du även hittar Lantmännens rekommendationer.

Vårvete - svampbehandling

Utvecklingsstadie Preparat Dos per ha Kommentar
Tidig svampbehandling ihop med ogräsbehandling
DC 30-32 Mirador Forte 0,4-0,6 l Mot svartpricksjuka och gulrost. Högre dosen i gulrostkänslig sort.
DC 30-32 Folicur Xpert 0,3-0,4 l Mot DTR om riklig förekomst. Obs! Max 2 ggr/år med protiokonazol-produkt. 
DC 25-32 Talius 0,15-0,25 l Förebyggande mot mjöldagg. 
Bladfläcksvampar - Delad behandling
DC 39-41 Revystar XL 0,75 l Körning 1: Svartpricksjuka, gul- och brunrost.
DC 39-41 Ascra Xpro + Delaro 0,5-0,75 l + 0,2 l Körning 1: Svartpricksjuka, DTR, gul- och brunrost. Högre dos vid högt svamptryck.
DC 51-65 Folicur Xpert 0,5 l Körning 2: Svartpricksjuka, DTR, gul- och brunrost. Obs! Max 2 ggr/år med protiokonazol-produkt. 
Bladfläcksvampar - Enkel behandling
DC 39-55 Revystar XL 0,75 l Svartpricksjuka, gul- och brunrost.
DC 39-55 Ascra Xpro + Delaro 0,5-0,75 l + 0,2 l Svartpricksjuka, DTR, gul- och brunrost. Högre dos vid högt svamptryck.
Etablerat mjöldaggsangrepp
DC 25-49 Talius 0,15-0,25 l  
Gulrost och Brunrost
DC 30-69 Folicur Xpert 0,5 l Kurativ effekt. Lägg med i axgångsbehandling med vid angrepp av rost.
Xfusarios
DC 61-69 Poleposition 0,6 l Kör när det är full blom, DC 63-65 för optimal effekt. 

Se effektschema för fungicider

 

Bekämpningströsklar svampsjukdomar i vårvete  
Svartpricksjuka Om angrepp på bladnivå 2 och 3 vid DC 37 välj delad behandling. Behandla om mer än 30-40 mm nederbörd kommit räknat från DC 32 (eller 4 regndagar räknat från DC 32).
DTR Begynnande angrepp på översta bladen. Mjöldagg Bekämpas vid mer än 10 procent angripna plantor i stadie DC 30-31 och vid mer än 25 procent angripna plantor i stadie DC 32-39.
Stråknäckare 20 % av skotten med symtom på andra levande bladslidan utifrån räknat i DC 31-32.
Gulrost Bekämpas vid begynnande angrepp och brunrost vid begynnande angrepp på de två översta bladen i DC 47-59.

Vårvete - insektsbehandling

Preparat Dos per ha Bladlöss Dos per ha Fritfluga Dos per ha Sädesbladbagge Dos per ha Trips Dos per ha Vetemygga Dos per ha Kornfluga Behandlingar/år Kommentar
Teppeki* 0,1-0,14 kg Saknar effekt Saknar effekt Saknar effekt Saknar effekt Saknar effekt 2 DC 21-77.
Mavrik 0,075–0,15 l Rek. ej 0,15–0,2 l 0,15–0,2 l 0,15–0,2 l Rek. ej 2 DC 10-75.
Nexide CS 0,05 l 0,05 l 0,05 l 0,05 l 0,05 l 0,05 l 1 DC 12-75.

* Tillsätt 0,25 l Superolja
Läs produktens etikett och beakta de begränsningar som gäller grödans utvecklingsstadium, karenstid, bifarlighet, krav på avdriftsreducerande utrustning, skyddsavstånd och övriga villkor.


Bekämpningströsklar för sädesbladlus i vårvete: löss/strå

  DC 59 DC 59 DC 69 DC 69 DC 75 DC 75
Avräkningspris kr/kg < 8 ton skörd > 8 ton skörd < 8 ton skörd > 8 ton skörd < 8 ton skörd > 8 ton skörd
1,00 1,5 1 5 4 10 5
1,50 1 0,5 4 2 7 3,5
2,00 1 0,5 3 2 5 2,5
2,50 0,5 <0,5 2 1,5 4 2
3,00 0,5 <0,5 2 1,5 4 2

För bekämpningströskel för havrebladlus, se nedan.

Bekämpningströsklar för insekter i vårvete
Havrebladlus: 1-1,5 st per strå i DC 31, 1,5-2 st per strå i DC 51 och 3,5-4,5 st per strå i DC 69 (räknat på 2-3 kr/kg spannmål).
Sädesbladbagge: Bekämpa vid 0,5-1,0 larv/strå (oftast i stråskjutning). Kornfluga: Bekämpningströskel saknas. Bekämpa vid inflygning/äggläggning, oftast i mitten av maj till mitten av juni.
Fritfluga: Aktuell temperatursumma och bedömning av mängden övervintrade fritflugor meddelas via växtskyddsbrev och www.jordbruksverket.se/vsc. Bekämpa när 90 daggrader uppnåtts och vårveten inte har passerat 1,5-bladstadiet.

 

Vårvete - tillväxtreglering

Utvecklingstadie Preparat Dos per ha Kommentar
DC 25-30 Stabilan 750 SL 0,9 l Mot liggsäd. Kräver tillväxt, kör från 8 °C.
DC 30-39 Cuadro NT 0,4 l Mot liggsäd. Kräver tillväxt, kör från 10 °C.
DC 31-49 Terpal 1-1,5 l Mot liggsäd. Kräver tillväxt, kör från 10 °C. Senare behandling minskar risk för axbrytning. Lägre dosen vid blandning med svampprodukter. Obs! 60 dagars karens.

Vårvete N+ får inte tillväxtregleras. Det kan även finnas andra specialkontrakt som inte tillåter tillväxtreglering. Ta därför reda på vad som gäller för kontrakt som inte är standardvara på www.lantmannenlantbruk.se eller prata med din säljare.
Temperaturen bör vara över 10 °C under dagen och plantorna i god tillväxt för att ha effekt av tillväxtregleringen. Undvik kallt väder före och efter behandling, samt molnigt väder vid behandlingen. Temperaturen bör inte vara över 22-24 °C.
Generellt bör dosen hållas i det lägre intervallet i blandning med svampmedel.
Mer info om tillväxtreglering

Växtnäring till Vårvete

Skördeanpassad kvävegödsling kg N/ha

Gödsling till förväntad skörd, ton/ha
Proteinhalt 4 5 6 7 8
13,0–13,5 %  130 150 170 190 210
14,0–14,5 % 150 170 190 210 230
Foder/stärkelse/etanol 110 130 150 170 190


Riktlinjer för kvävefördelning

Gröda Vid
sådd
Tidig komplettering
31-32
Sen komplettering 
37-45
Vårvete, tidig sådd samt i Sydsverige  60 % 20 % 20 %
Vårvete, normal såtidpunkt 75 %   25 %

 

Rekommenderat gödselmedel till vårvete

Vid sådd:

  • YaraMila 20-5-10, YaraMila 24-4-5, eller NPK 15-7-12 vid P-AL klass III och vid K-AL klass II-III.
  • YaraMila 22-6-6 eller NPK 15-7-12 vid lägre P-AL klasser (Klass <III) och vid odling på mulljord med lågt kvävebehov. • YaraMila 27-3-3 eller NPK 27-3-5 vid vid P-AL och K-AL klasser >IV.

Kompletteringsgödsling vid DC 31-45:

  • NS 27-4, Axan, Kalksalpeter.
  • Om Urea, N34 eller N27 används som kvävegödsel måste svavel tillföras separat med t.ex. NS 21-24. Obs! Urea måste myllas inom 4 timmar på obevuxen mark.

 

För att jämna ut proteinhalt och platsanpassa kväve, nyttja Yara N-Sensor, Atfarm eller Cropsat innan axgång (senast DC 45). Även hjälpmedel som Yara N-Tester är lämpliga för att bestämma kvävegivans storlek till rätt proteinhalt efter grödans skördepotential.


Mikronäring
Brist på ett eller flera mikronäringsämnen kan ge betydande skördebortfall. Lantmännens rekommendation är att bladgödsla med en mikronäringsprodukt, minst en gång under säsong.

Riktlinjer - mikronäring vårvete

Produkt Dos/ha
Mikro Spannmål 1-2 l
Mikro Mangan 0,5-1 l
Mangannitrat 235 1-2 l
Mikro Koppar 0,5 l
Mikro Start 3 l

Mikronäringssortiment och innehåll 

 

Riktlinjer för kaliumgödsling

Gödslingsbehov kg K/ha utifrån K-klass (K-AL)
Skörd
(ton/ha)
I
(0–4)
II
(4–8)
IIIa
(8–12)
lllb
(12–16)
IV-V
(>16)
3 40 30 10 0 0
5 50 40 20 5 0
7   50 30 15 0
9   60 40 25 0

Spannmål bortför ca 4,5 kg K/ton kärna och 10 kg K/ton halm.
Vid halmbärgning ökas kaliumgivan med ca 20 kg K/ha.

Riktlinjer för fosforgödsling

Gödslingsbehov kg P/ha utifrån P-klass (P–AL)
Skörd
(ton/ha)
I
(0–2)
II
(2–4)
III
(4–8)
Iva
(8–12)
IVb–V
(>12)
3 20 15 10 0 0
5 25 20 15 5 0
7 35 30 25 10 0
9   35 30 15 0

Spannmål bortför ca 3,5 kg P/ton kärna och under 1 kg P/ton halm.


Denna sida är uppdaterad: 2024-03-28