Här hittar du de växtodlingsstrategier som Lantmännen utvecklat kring odling av vårvete. Allt du behöver om ogräsbehandling, svampbehandling, insektsbehandling, tillväxtreglering, växtnäring och mycket mer som är av stor nytta för din vårveteodling. Följ våra råd för vete med god kvarnkvalitet.

Att tänka på:

  • Vid odling till kvarnkvalité bör en proteinhalt på minst 13 procent uppnås. Utnyttja därför bra förfrukter och kvävelevererande jordar.

  • Egenskaper som är viktiga vid sortvalet, förutom tänkt avsättning, är hög avkastning och ett stabilt falltal.

  • Många svampar som drabbar höstvete angriper även vårvete. Håll svamputvecklingen under uppsikt, speciellt gulrost, och bekämpa vid behov.

Växtskyddsstrategier

I ovan tabell beskrivs i vilket utvecklingsstadie behandlingar kan utföras.
Läs alltid etiketten för att kontrollera vilka stadier preparatet är registrerat för.
På nästkommande sidor visas produkt- och strategival, där du även hittar Lantmännens rekommendationer.

Interaktiv modul för ogräsbehandling

Vårvete – svampbehandling

Utvecklingsstadie Preparat Dos per ha Kommentar
Tidig svampbehandling ihop med ogräsbehandling
DC 30-32 Mirador Forte 0,4-0,6 l Mot svartpricksjuka och gulrost. Högre dosen i gulrostkänslig sort.
DC 30-32 Prosaro/ Folicur Xpert 0,3-0,4 l Mot DTR om riklig förekomst. Obs! Max 2 ggr/år med protiokonazol-produkt. 
DC 25-32 Talius 0,15-0,25 l Förebyggande mot mjöldagg. 
Bladfläcksvampar - Delad behandling
DC 39-41 Revystar XL 0,75 l Svartpricksjuka, gul- och brunrost.
DC 39-41 Ascra Xpro + Delaro 0,5-0,75 l + 0,2 l Svartpricksjuka, DTR, gul- och brunrost. Högre dos vid högt svamptryck.
DC 51-65 Prosaro/ Folicur Xpert 0,5 l Svartpricksjuka, DTR, gul- och brunrost. Obs! Max 2 ggr/år med protiokonazol-produkt. 
Bladfläcksvampar - Enkel behandling
DC 39-55 Revystar XL 0,75 l Svartpricksjuka, gul- och brunrost.
DC 39-55 Ascra Xpro + Delaro 0,5-0,75 l + 0,2 l Svartpricksjuka, DTR, gul- och brunrost. Högre dos vid högt svamptryck.
Etablerat mjöldaggsangrepp
DC 25-49 Talius 0,15-0,25 l  
Gulrost och Brunrost
DC 25-69 Comet Pro 0,3 l Lägg med i axgångsbehandling med vid angrepp av rost.
Axfusarios
DC 61-69 Poleposition 0,6 l Kör när det börjar blomma.

Se effektschema för fungicider

 

Läs produktens etikett och beakta de begränsningar som gäller grödans utvecklingsstadium, karenstid, bifarlighet, krav på avdriftsreducerande utrustning, skyddsavstånd och övriga villkor.

 

Bekämpningströsklar för svampbehandling i vete

Mjöldagg bekämpas vid mer än 10 procent angripna plantor i stadie DC 30-31 och vid mer än 25 procent angripna plantor i stadie DC 32-39.

Gulrost bekämpas vid begynnande angrepp och brunrost vid begynnande angrepp på de två översta bladen i DC 47-59.

Svartpricksjuka bekämpas om angrepp på bladnivå 2 och 3 vid DC 37, välj delad behandling. Behandla om mer än 30-40 mm nederbörd kommit räknat från DC 32 (eller 4 regndagar räknat

från DC 32).
DTR bekämpas om begynnande angrepp på översta bladen.

Vårvete – insektsbehandling

Preparat Dos per ha Bladlöss Dos per ha Fritfluga Dos per ha Sädesbladbagge Dos per ha Trips Dos per ha Vetemygga Dos per ha Kornfluga Behandlingar/år
Teppeki** 0,1-0,14 kg Saknar effekt Saknar effekt Saknar effekt Saknar effekt Saknar effekt 2
Mavrik 0,075–0,15 l Rek. ej 0,15–0,2 l 0,15–0,2 l 0,15–0,2 l Rek. ej 2
Nexide CS 0,05 l 0,05 l* (dispens 2023) Rek. saknas (0,05 l) Rek. saknas (0,05 l) Rek. saknas (0,05 l) 0,05 l 1

*Vårveten cirka 1,5 blad (godkänd DC 11-14, ett till fyra blad). Dispens säsong 2023, dispensen gäller till 2023-06-30. Max 1 behandling/år och fält.

** Tillsätt 0,25 l superolja.

Läs produktens etikett och beakta de begränsningar som gäller grödans utvecklingsstadium, karenstid, bifarlighet, krav på avdriftsreducerande utrustning, skyddsavstånd och övriga villkor.

 

Bekämpningströsklar för bladlus i vårvete, löss/strå

Sädesbladlus: antal löss/strå
  DC 59 DC 69 DC 75
Avräkningspris kr/kg < 8 ton skörd > 8 ton skörd < 8 ton skörd > 8 ton skörd < 8 ton skörd > 8 ton skörd
1,00 1,5 1 5 4 10 5
1,50 1 0,5 4 2 7 3,5
2,00 1 0,5 3 2 5 2,5
2,50 0,5 <0,5 2 1,5 4 2
3,00 0,5 <0,5 2 1,5 4 2

Bekämpningströsklar för insekter i vårvete

Havrebladlus: 1-1,5 st per strå i DC 31, 1,5-2 st per strå i DC 51 och 3,5-4,5 st per strå i DC 69 (räknat på 2-3 kr/kg spannmål).

Sädesbladbagge: Bekämpa vid 0,5-1,0 larv/strå (oftast i stråskjutning).

Kornfluga: Bekämpningströskel saknas. Bekämpa vid inflygning/äggläggning, oftast i mitten av maj till mitten av juni.

Fritfluga: Aktuell temperatursumma och bedömning av mängden övervintrade fritflugor meddelas via växtskyddsbrev och www.jordbruksverket.se/vsc

 

Vårvete – tillväxtreglering

Utvecklingstadie Preparat Dos per ha Kommentar
DC 25-31 Cycocel Plus 1,5-2,0 l Mot liggsäd. Kräver tillväxt, kör från 8 °C.
DC 25-30 Stabilan 750 SL 0,9 l Mot liggsäd. Kräver tillväxt, kör från 8 °C.
DC 30-39 Cuadro NT 0,4 l Mot liggsäd. Kräver tillväxt, kör från 10 °C.
DC 31-49 Terpal 1-1,5 l Mot liggsäd. Kräver tillväxt, kör från 10 °C. Senare behandling minskar risk för axbrytning. Lägre dosen vid blandning med svampprodukter.

Vårvete N+ och Klimat & Natur får inte tillväxtregleras. Det kan även finnas andra specialkontrakt som inte tillåter tillväxtreglering. Ta därför reda på vad som gäller för kontrakt som inte är standardvara på www.lantmannenlantbruk.se eller prata med din säljare.

Temperaturen bör vara över 10 °C under dagen och plantorna i god tillväxt för att ha effekt av tillväxtregleringen. Undvik kallt väder före och efter behandling, samt molnigt väder vid behandlingen. Temperaturen bör inte vara över 22-24 °C.

Generellt bör dosen hållas i det lägre intervallet i blandning med svampmedel.

 

Läs alltid etiketten
Våra rekommendationer ersätter inte etikettexten på förpackningen.
Läs alltid etiketten noggrant före användning.

Växtnäring till Vårvete

Skördeanpassad kvävegödsling kg N/ha

  Gödsling till förväntad skörd, ton/ha
Proteinhalt 4 5 6 7 8
13,0–13,5 %  130 150 170 190 210
14,0–14,5 % 150 170 190 210 230
Foder/stärkelse/etanol 110 130 150 170 190

Riktlinjer för kvävefördelning

Gröda Vid sådd Tidig  komplettering 
31-32
Sen komplettering 
37-45
Vårvete, tidig sådd samt i Sydsverige  60 % 20 % 20 %
Vårvete, normal såtidpunkt 75 %   25 %

För att jämna ut proteinhalt och platsanpassa kväve, nyttja Yara N-Sensor, Atfarm eller Cropsat innan axgång (senast DC 45). Även hjälpmedel som Yara N-Tester är lämpliga för att bestämma kvävegivans storlek till rätt proteinhalt efter grödans skördepotential.Mikronäring

Brist på ett eller flera mikronäringsämnen kan ge betydande skördebortfall. Lantmännens rekommendation är att blad- gödsla med en mikronäringsprodukt, minst en gång under säsong.

 

Riktlinjer - mikronäring vårvete

Produkt Dos/ha
Mikro Spannmål 1-2 l
Mikro Mangan 0,5-1 l
Mangannitrat 235 1-2 l
Mikro Mangan/Koppar 1,0-1,5 l 
Mikro Koppar 0,5 l
Mikro Start 3 l

Se bladgödslingstabell

 

Rekommenderat gödselmedel till vårvete

Vid sådd:

  • YaraMila 20-5-10, YaraMila 24-4-5, NPK 15-7-12 eller NPK 21-4-8 vid P-AL klass III och vid K-AL klass II-III.

  • YaraMila 22-6-6 eller NPK 15-7-12 vid lägre P-AL klasser (Klass <III) och vid odling på mulljord med lågt kvävebehov.

  • YaraMila 27-3-3 eller NPK 27-3-5 vid vid P-AL och K-AL klasser >IV.

    Kompletteringsgödsling vid DC 31-45:

  • NS 27-4, Axan, Kalksalpeter, NS 30-7.

  • Om Urea, N34 eller N27 används som kvävegödsel måste svavel tillföras separat med t.ex. NS 21-24. Obs! Urea måste myllas inom 4 timmar på obevuxen mark.

 

Riktlinjer för kaliumgödsling

Skörd (ton/ha) Gödslingsbehov kg K/ha utifrån K-klass (K-AL)
(0–4) I
(4–8)
II
(8–12)
IIIa
(12–16)
lllb
(>16)
IV-V

3 40 30 10 0 0
5 50 40 20 5 0
7   50 30 15 0
9   60 40 25 0

Spannmål bortför ca 4,5 kg K/ton kärna och 10 kg K/ton halm. Vid halmbärgning ökas kaliumgivan med ca 20 kg K/ha.Riktlinjer för fosforgödsling

Skörd (ton/ha) Gödslingsbehov kg P/ha utifrån P-klass (P–AL)

(0–2)
I
(2–4)
II
(4–8)
III
(8–12)
IVa
(>12)
IVb–V

3 20 15 10 0 0
5 25 20 15 5 0
7 35 30 25 10 0
9   35 30 15 0

Spannmål bortför ca 3,5 kg P/ton kärna och under 1 kg P/ton halm.

 

 

Denna sida är uppdaterad: 2023-03-23

Odla 2024

Nedan kommer innehåll från Odla 2024 att synas. Materialet för 2023 ligger kvar ovan till dess att vi är klara med uppdateringen.