Här hittar du de växtodlingsstrategier som Lantmännen utvecklat kring odling av vårvete. Allt du behöver om ogräsbehandling, svampbehandling, insektsbehandling, tillväxtreglering, växtnäring och mycket mer som är av stor nytta för din vårveteodling. Följ våra råd för vete med god kvarnkvalitet.

Att tänka på:
- Vid odling till kvarnkvalité bör en protein- halt på minst 13 procent uppnås. Utnyttja därför bra förfrukter och kvävelevererande jordar.
- Egenskaper som är viktiga vid sortvalet, förutom tänkt avsättning, är hög avkastning och ett stabilt falltal.
- Många svampar som drabbar höstvete angriper även vårvete. Håll svamputvecklingen under uppsikt, speciellt gulrost, och bekämpa vid behov.

Växtskyddsstrategier

I ovan tabell beskrivs i vilket utvecklingsstadie behandlingar kan utföras.
Läs alltid etiketten för att kontrollera vilka stadier preparatet är registrerat för.
På nästkommande sidor visas produkt- och strategival, där du även hittar Lantmännens rekommendationer.

Interaktiv modul för ogräsbehandling

Vårvete – svampbehandling

Tidig svampbehandling ihop med ogräsbehandling

Utvecklingsstadie

Preparat

Dos per ha

Kommentar

DC 30-32

Mirador Forte

0,4-0,6 l

Mot svartpricksjuka och gulrost. Högre dosen i gulrostkänslig sort.

DC 30-32

Prosaro/ Folicur Xpert

0,3-0,4 l

Mot DTR om riklig förekomst. Obs! Max 2 ggr/år med protiokonazol-produkt.

DC 25-32

Talius

0,15-0,25 l

Förebyggande mot mjöldagg.

 

 

 

Bladfläcksvampar - Delad behandling

Utvecklingsstadie

Preparat

Dos per ha

Kommentar

DC 39-41

Revystar XL

0,75 l

Svartpricksjuka, gul- och brunrost.

DC 39-41

Ascra Xpro + Delaro

0,5-0,75 l + 0,2 l

Svartpricksjuka, DTR, gul- och brunrost. Högre dos vid högt svamptryck.

DC 51-65

Prosaro/ Folicur Xpert

0,5 l

Svartpricksjuka, DTR, gul- och brunrost. Obs! Max 2 ggr/år med protiokonazol-produkt.

 

 

Bladfläcksvampar - Enkel behandling

Utvecklingsstadie

Preparat

Dos per ha

Kommentar

DC 39-55

Revystar XL

0,75 l

Svartpricksjuka, gul- och brunrost.

DC 39-55

Ascra Xpro + Delaro

0,5-0,75 l + 0,2 l

Svartpricksjuka, DTR, gul- och brunrost. Högre dos vid högt svamptryck.

 

 

Etablerat mjöldaggsangrepp

Utvecklingsstadie

Preparat

Dos per ha

Kommentar

DC 31-59

Talius + Forbel

0,15-0,25 l + 0,4-0,5 l

2021 är sista året som Forbel får användas.

 

 


Gulrost och Brunrost

Utvecklingsstadie

Preparat

Dos per ha

Kommentar

DC 31-59

Forbel

0,5 l

Kurativ effekt. För etablerat angrepp. 2021 är sista året som Forbel får användas.

DC 25-69

Comet Pro

0,3 l

Lägg med i axgångsbehandling med vid angrepp av rost.

 

 

Axfusarios

Utvecklingsstadie

Preparat

Dos per ha

Kommentar

DC 61-69

Prosaro

0,8-1,0 l

Kör när det börjar blomma.

 

Se effektschema för fungicider
Läs produktens etikett och beakta de begränsningar som gäller grödans utvecklingsstadium, karenstid, bifarlighet, krav på avdriftsreducerande utrustning, skyddsavstånd och övriga villkor.


Bekämpningströsklar för svampbehandling i vete

Mjöldagg bekämpas vid mer än 10 procent angripna plantor i stadie DC 30-31 och vid mer än 25 procent angripna plantor i stadie DC 32-39.
Gulrost bekämpas vid begynnande angrepp och brunrost vid begynnande angrepp på de två översta bladen i DC 47-59.

Vårvete – insektsbehandling

Preparat

Dos per ha Bladlöss

Dos per ha Fritfluga

Dos per ha Sädesbladbagge

Dos per ha Trips

Dos per ha Vetemygga

Behandlingar/år

Teppeki**

0,1-0,14 kg

Saknar effekt

Saknar effekt

Saknar effekt

Saknar effekt

2

Mavrik

0,075–0,15 l

Rek ej

0,15–0,2 l

0,15–0,2 l

0,15–0,2 l

2

Fastac 50

0,25–0,3 l

0,25–0,3 l

0,25–0,3 l

0,25–0,3 l

0,25–0,3 l

2

Nexide CS

0,05 l

Rek. saknas

Rek. saknas

Rek. saknas

Rek. saknas

1

** Tillsätt 0,25 l superolja.
Läs produktens etikett och beakta de begränsningar som gäller grödans utvecklingsstadium, karenstid, bifarlighet, krav på avdriftsreducerande utrustning, skyddsavstånd och övriga villkor. 2021 är sista året som Fastac får användas.

 

Bekämpningströsklar för bladlus i vårvete, löss/strå

 

DC 59

DC 69

DC 75

Avräkningspris kr/kg

< 8 ton skörd

> 8 ton skörd

< 8 ton skörd

> 8 ton skörd

< 8 ton skörd

> 8 ton skörd

1

1,5

1

5

4

10

5

1,5

1

0,5

4

2

7

3,5

2

1

0,5

3

2

5

2,5

 

Läs alltid etiketten
Våra rekommendationer ersätter inte etikettexten på förpackningen. Läs alltid etiketten noggrant före användning.

Vårvete – tillväxtreglering

Utvecklingstadie

Preparat

Dos per ha

Kommentar

DC 25-31

Cycocel Plus

0,75 l - 2,0 l

Mot liggsäd. Kräver tillväxt, kör från 8 °C.

DC 31-39

Cuadro NT

0,4 l

Mot liggsäd. Kräver tillväxt, kör från 10 °C.

DC 31-49

Terpal

1-1,5 l

Mot liggsäd. Kräver tillväxt, kör från 10 °C. Senare behandling minskar risk för axbrytning. Lägre dosen vid blandning med svampprodukter.

Vårvete N+ får inte tillväxtregleras. Det kan även finnas andra specialkontrakt som inte tillåter tillväxtreglering. Ta därför reda på vad som gäller för kontrakt som inte är standardvara på www.lantmannenlantbruk.se eller prata med din säljare.

Temperaturen bör vara över 10° C och plantorna i god tillväxt för att ha effekt av tillväxtregleringen. Undvik kallt väder före och efter behandling, samt molnigt väder vid behandlingen. Temperaturen bör inte vara över 22-24° C.

Generellt bör dosen hållas i det lägre intervallet i blandning med svampmedel.

Växtnäring till Vårvete

Skördeanpassad kvävegödsling kg N/ha

 

Gödsling till förväntad skörd, ton/ha

Proteinhalt

4

5

6

7

8

13,0 –13,5 % 

130

150

170

190

210

14,0–14,5 %

150

170

190

210

230

Foder/stärkelse/etanol

110

130

150

170

190


Riktlinjer för kvävefördelning

Gröda

Vid sådd

Tidig  komplettering 31-32

Sen komplettering 37-45

Vårvete, tidig sådd samt i Sydsverige 

60 %

20 %

20 %

Vårvete, normal såtidpunkt

75 %

 

25 %

För att jämna ut proteinhalt och plats- anpassa kväve, nyttja Yara N-Sensor, Atfarm eller Cropsat innan axgång (senast DC
45). Även hjälpmedel som Yara N-Tester är lämpliga för att bestämma kvävegivans storlek till rätt proteinhalt efter grödans skördepotential.

Mikronäring

Brist på ett eller flera mikronäringsämnen kan ge betydande skördebortfall. Lantmännens rekommendation är att bladgödsla med en mikronäringsprodukt, minst en gång under säsong.

Se hur bristerna ser ut på Yaras sida!

Mikronäring stråsäd

 

Produkt

Dos/ha

Mikro Spannmål

1-2 l

Mikro Mangan

0,5-1 l

Mangannitrat 235

1-2 l

Mikro Mangan/Koppar

1,0-1,5 l 

Mikro Koppar

0,5 l

 

Se bladgödslingstabell

 

Rekommenderat gödselmedel till vårvete

Vid sådd:
• YaraMila 20-5-10, YaraMila 24-4-5, NPK 15-7-12 eller NPK 20-4-8 vid P-AL klass III och vid K-AL klass II-III.
• YaraMila 22-6-6 eller NPK 15-7-12 vid läg- re P-AL klasser (Klass <III) och vid odling på mulljord med lågt kvävebehov.
• YaraMila 27-3-3 eller NPK 27-3-5 vid vid P-AL och K-AL klasser >IV.

Kompletteringsgödsling vid DC 31-45:
• NS 27-4, Axan, Kalksalpeter NS 30-7.

 

Riktlinjer för kaliumgödsling

Gödslingsbehov kg P/ha utifrån P-klass (P–AL)
Skörd (ton/ha) I
(0–2)
II
(2–4)
III
(4–8)
IVa
(8–12)
IVb–V
(>12)

3

40

30

10

0

0

5

50

40

20

5

0

7

 

50

30

15

0

9

 

60

40

25

0

Spannmål bortför ca 4,5 kg K/ton kärna och 10 kg K/Ton halm. Vid halmbärgning ökas kaliumgivan med ca 20 kg K/ha.


Riktlinjer för fosforgödsling

Gödslingsbehov kg P/ha utifrån P-klass (P–AL)
Skörd (ton/ha) I
(0–2)
II
(2–4)
III
(4–8)
IVa
(8–12)
IVb–V
(>12)

3

20

15

10

0

0

5

25

20

15

5

0

7

35

30

25

10

0

9

 

35

30

15

0

Spannmål bortför ca 3,5 kg P/ton kärna och under 1 kg P/ton halm.

 

Denna sida är uppdaterad: 2021-03-04