Här hittar du de växtodlingsstrategier som Lantmännen utvecklat kring odling av oljelin. Allt du behöver veta om att gödsla, ogräsbehandla, svampbehandla och insektsbehandla oljelin. 

Att tänka på:

  • Etableringen bygger skörden. Så i rätt tid, med rätt utsädesmängd och rätt gödning.

  • Oljeväxter är en utmärkt avbrottsgröda till stråsäd, med bra förfruktsvärde till året efter.

  • Oljeväxter är känsliga för ogräskonkurrens i början när plantorna etableras. Ha en genomtänkt ogrässtrategi och räkna med minst en ogräsbehandling. 

  • Håll noga uppsikt över fälten för att upptäcka skadeinsekter och bekämpa vid behov.

  • På skiften där det odlats raps oftare än vart 6:e år ska man räkna med en svampbehandling mot bomullsmögel och Alternaria.

Interaktiv modul för ogräsbehandling

Oljelin – insektsbehandling

Preparat
lin
Linjord-
loppa
Antal beh/
säsong
Registrerad Karens
dagar
Mavrik  0,2 l 1 DC 10-12 60

 

Oljeväxter – snigelbehandling

Preparat Dos per ha Kommentar
Ironmax Pro/ Sluxx HP 4–7 kg Läggs direkt på ytan vid/efter sådd. Vid starka angrepp kan en upprepad behandling vara nödvändig.

 

Växtnäring till oljelin

Kväve
För oljelin finns en tumregel om att kvävegivan ska vara i nivå med utsädesmängden, t.ex. 60 kg utsäde ska ha 60 kg kväve. Försök visar att oljelin kan hantera kvävegivor på högre nivåer än så, upp till 100-120 kg N.  Ekonomiskt netto i försök från 2010-2011 avtar över 80 kg N. Vid gödsling över 60 kg N, tillför cirka 70 % av kvävegivan vid sådd och resterande kväve när linet är cirka 5 cm högt.

Svavel
Det är mycket viktigt att svavelbehovet uppfylls till oljeväxter. Svavel bör tillföras i mängd som motsvarar 15-20 % av kvävenivån. Komplettera vid behov med någon svavelstark produkt t.ex. Kieserit, Sulfoprill 14 (Calciprill S14) eller NS 21-24.

Fosfor
Fosfor spelar en viktig roll under oljeväxternas tidiga utveckling och eftersom oljeväxter är känsligare för fosforbrist än många andra grödor är det viktigt att välja rätt fosforstrategi. Basen bör vara en NPK som myllas vid sådd. Fosfor ska inte bredspridas och/eller harvas ned utan istället myllas för att ge maximal effekt till årets gröda.

Kalium
Oljeväxter konsumerar stora mängder kalium. De gånger som oljeväxter odlas på jordar med låg kaliumklass (särskilt mulljordar) bör därför gödslingsstrategin lägga stor vikt på en kaliumstark NPK. I höstoljeväxter är det viktigt för att öka chanserna till en god övervintring.

Till våroljeväxter & oljelin:
• YaraMila Raps (17-5-10) eller NPK 15-7-12 vid sådd.

• Komplettering med Sulfan (NS 24-6) eller NS 30-7 om PK-behovet blivit tillgodosett. Alternativt YaraMila Raps (17-5-10) eller NPK 15-7-12 till komplettering.

Riktlinjer för kvävegödsling till oljeväxter

Gröda

Skördenivå
ton/ha

 

 

 

 

1,5

2

2,5

3

Oljelin

60

70

80

 

Rekommendationerna gäller vid radmyllning under normala förhållanden. Vid bredspridning ökas givan med 10 kg N/ha. Tänk på att justera efter förfrukt, stallgödsel och kvävemineralisering. Normalt läggs hela givan vid sådd.

Riktlinjer för fosforgödsling

Skörd(ton/ha) Gödslingsbehov kg P/ha utifrån P-klass (P–AL)  
  I
(0–2)
II
(2–4)
III
(4–8)
IVa
(8–12)
IVb–V
(>12)

2

35

25

15

10

0

3

 

30

25

15

0

Oljeväxter bortför ca 8 kg P/ton frö och 1,3 kg P/ton halm.

Riktlinjer för kaliumgödsling

Skörd(ton/ha) Gödslingsbehov kg K/ha utifrån K-klass (K-AL)  
  I
(0–4)
II
(4–8)
IIIa
(8–12)
lllb
(12–16)
IV-V
(>16)

2

60

40

20

10

0

3

 

50

30

10

0

Oljeväxter bortför ca 10 kg K/ton frö men ska även gödslas för de 30 kg K/ton i halmen.

Mikronäring
Brist på ett eller flera mikronäringsämnen kan ge betydande skördebortfall. Bor ökar cellväggarnas stabilitet och förbättrar transporten av bl.a. kolhydrater inom plantan. Bor är speciellt viktig för frösättning då det behövs vid pollengroning. Mangan aktiverar enzymer som ingår i bland annat klorofyllbildningen, fotosyntesen och proteinomsättningen. Lantmännens rekommendation är att bladgödsla med mikronäringsprodukt, minst en gång under säsong.

Riktlinjer - mikronäring oljeväxter

Produkt

Dos/ha

Kommentar

Mikro Raps

3 l

Vårbehandling tidigt innan knopparna sträcks

Bor 150

1-3 l

Tidig vår innan knopparna sträcks

Mikro Mangan

0,5-1 l

Vårbehandling vid högt pH och lätta jordar

Mangannitrat 235

1-2 l 

Vårbehandling vid högt pH och lätta jordar

Mikro Start

3 l 

Vårbehandling från 4 blad. Bladgödsling av fosfor. 

Mikronäring rekommenderas att tillföras minst en gång per säsong.

Se fler mikronäringsprodukter

Denna sida är uppdaterad: 2023-07-25

Odla 2024

Nedan kommer innehåll från Odla 2024 att synas. Materialet för 2023 ligger kvar ovan till dess att vi är klara med uppdateringen.