Här hittar du de växtodlingsstrategier som Lantmännen utvecklat kring odling av oljelin. Allt du behöver veta om att gödsla, ogräsbehandla, svampbehandla och insektsbehandla oljelin. 

Att tänka på:
- Etableringen bygger skörden. Så i rätt tid, med rätt utsädesmängd och rätt gödning.
- Oljelin är en utmärkt avbrottsgröda till stråsäd, med bra förfruktsvärde till året efter.
- Oljelin är känsliga för ogräskonkurrens i början så planera in en ogräsbehandling. Håll insekter under uppsikt från sådden och framåt.

Interaktiv modul för ogräsbehandling

Oljelin – insektsbehandling

Preparat
Oljelin

Linjordloppa

Antal
beh/säsong

Registrerad

Karens dagar

Mavrik 

0,2 l

1

DC 10-12

60

 

Oljeväxter – snigelbehandling

Preparat

Dos per ha

Kommentar

Sluxx HP

3-7kg

Järnfosfat. Vid starka angrepp kan en upprepad behandling vara nödvändig.

 

 

Växtnäring till oljelin

Svavel
Det är mycket viktigt att svavelbehovet uppfylls till oljeväxter, ca 15-20 % av tillfört kväve bör vara svavel. Komplettera med t.ex. Kieserit eller någon svavelstark produkt om det saknas.

Till våroljeväxter:
• YaraMila Raps (17-5-10) eller NPK 15-7-12 vid sådd
• Komplettering med Sulfan (NS 24-6) eller NS 30-7 om PK-behovet blivit tillgodosett. Annars YaraMila Raps (17-5-10) eller NPK 15-7-12 till komplettering.

Mikronäring
Bor
ökar cellväggarnas stabilitet och förbättrar transporten av bl a kolhydrater inom plantan. Bor är speciellt viktig för frösättning då det behövs vid pollengroning.

Mangan aktiverar enzymer som ingår i bland annat klorofyllbildningen, fotosyntesen och proteinomsättningen. Se rekommendationer för mikronäring i oljeväxter längre ner på denna sida. 

Kväve
Riktlinjer för kvävegödsling till oljeväxter

Gröda

Skördenivå
ton/ha

 

 

 

 

1,5

2

2,5

3

Oljelin

60

70

80

 

Rekommendationerna gäller vid radmyllning under normala förhållanden. Vid bredspridning ökas givan med 10 kg N/ha. Tänk på att justera efter förfrukt, stallgödsel och kvävemineralisering. Normalt läggs hela givan vid sådd.

Riktlinjer för fosforgödsling

Skörd(ton/ha) Gödslingsbehov kg P/ha utifrån P-klass (P–AL)  
  I
(0–2)
II
(2–4)
III
(4–8)
IVa
(8–12)
IVb–V
(>12)

2

35

25

15

10

0

3

 

30

25

15

0

Oljeväxter bortför ca 8 kg P/ton frö och 1,3 kg P/ton halm.

Riktlinjer för kaliumgödsling

Skörd(ton/ha) Gödslingsbehov kg K/ha utifrån K-klass (K-AL)  
  I
(0–4)
II
(4–8)
IIIa
(8–12)
lllb
(12–16)
IV-V
(>16)

2

60

40

20

10

0

3

 

50

30

10

0

Oljeväxter bortför ca 10 kg K/ton frö men ska även gödslas för de 30 kg K/ton i halmen.

Mikronäring oljeväxter

Produkt

Dos/ha

Kommentar

Mikro Raps

3 l

Höst ihop med ogräsbehandling och/eller vårbehandling tidigt innan knopparna sträcks

Bor 150

1 l

Höst ihop med ogräsbehandling om blandning möjlig. Ej blandbar med Belkar. Tidig vår innan knopparna sträcks

Mikro Mangan

1 l

Höst- och/eller vårbehandling vid högt pH och lätta jordar

Mangannitrat 235

2 l 

Höst- och/eller vårbehandling vid högt pH och lätta jordar

Mikro Start

1-3 l 

Höst- och/eller vårbehandling från 4 blad. Bladgödsling av fosfor. 

Se fler mikronäringsprodukter

 

Denna sida är uppdaterad: 2021-05-26