Här hittar du de växtodlingsstrategier som Lantmännen utvecklat kring odling av oljelin. Allt du behöver veta om att gödsla, ogräsbehandla, svampbehandla och insektsbehandla oljelin. 

Att tänka på:

  • Etableringen bygger skörden. Så i rätt tid, med rätt utsädesmängd och rätt gödning.
  • Oljeväxter är en utmärkt avbrottsgröda till stråsäd, med bra förfruktsvärde till året efter.
  • Oljeväxter är känsliga för konkurrens från spillsäd och ogräs strax efter uppkomst till ca 3 örtblad. Ha en genomtänkt spillsädesstrategi och räkna med minst en ogräsbehandling.
  • Håll noga uppsikt över fälten för att upptäcka skadeinsekter och bekämpa vid behov.
  • På skiften där det odlats raps/oljelin oftare än vart sjätte år ska man räkna med en svampbehandling mot bomullsmögel och Alternaria.

Växtskyddsstrategier

I ovan tabell beskrivs i vilket utvecklingsstadie behandlingar kan utföras. Läs alltid etiketten för att kontrollera vilka stadier preparatet är registrerat för. Nedan visas produkt- och strategival, där du även hittar Lantmännens rekommendationer.Oljeväxter - insektsbehandling

Preparat
lin
Linjordloppa Antal
beh/
säsong
Registrerad Karens
dagar
Mavrik  0,2 l 1 DC 10-19 60

Oljelin - snigelbehandling

Preparat Dos per ha Kommentar
Ironmax Pro 4–7 kg Läggs direkt på ytan vid/efter sådd. Vid starka angrepp eller efter kraftigt regn kan en upprepad behandling vara nödvändig.

Nedvissning av gröna växtdelar

Preparat Dos/ha Kommentar
Raps och oljelin    
Roundup Flex 2,25 l Karens 10 dagar. 
Spectra FL 3,0 l Karens 10 dagar. 

 

Glyfosater kan skilja i registreringar vad gäller dosering och godkända användningsområden. Läs alltid aktuell etikett.Växtnäring till oljeväxter

Kväve

För oljelin finns en tumregel om att kvävegivan ska vara i nivå med utsädesmängden, t.ex. 60 kg utsäde ska ha 60 kg kväve. Försök visar att oljelin kan hantera kvävegivor på högre nivåer än så, upp till 100-120 kg N. Ekonomiskt netto i försök från 2010-2011 avtar över 80 kg N. Vid gödsling över 60 kg N, tillför cirka 70 % av kvävegivan vid sådd och resterande kväve när linet är cirka 5 cm högt.


Svavel

Det är mycket viktigt att svavelbehovet uppfylls till oljeväxter. Svavel bör tillföras i mängd som motsvarar 20 % av kvävenivån. Komplettering av svavel är aktuellt t.ex. vid användning av rena kväveprodukter som urea och kalksalpeter eller vid större del av kvävet med stallgödsel. Komplettera vid behov med någon svavelstark produkt t.ex. Kieserit, Sulfoprill, NS 21-24 eller NS 26-13.


Fosfor

Fosfor spelar en viktig roll under oljeväxternas tidiga utveckling och eftersom oljeväxter är känsligare för fosforbrist än många andra grödor är det viktigt att välja rätt fosforstrategi. Basen bör vara en NPK som myllas vid sådd. Fosfor ska inte bredspridas och/eller harvas ned utan istället myllas för att ge maximal effekt till årets gröda.


Kalium

Oljeväxter konsumerar stora mängder kalium. De gånger som oljeväxter odlas på jordar med låg kaliumklass (särskilt mulljordar) bör därför gödslingsstrategin lägga stor vikt på en kaliumstark NPK. I höstoljeväxter är det viktigt för att öka chanserna till en god övervintring.

Till våroljeväxter & oljelin:

  • YaraMila Raps (17-5-10) eller NPK 15-7-12 vid sådd.
  • Komplettering med Sulfan (NS 24-6) eller NS 26-13 om PK-behovet blivit tillgodosett. Alternativt YaraMila Raps (17-5-10) eller NPK 15-7-12 till komplettering.

 

Riktlinjer för kvävegödsling till oljeväxter

Gröda Gödsling till förväntad skörd, ton/ha
  1,5 2 2,5 3
Vårraps/rybs 105 115 125 135
Oljelin 60 70 80  

Rekommendationerna gäller vid radmyllning under normala förhållanden. Vid bredspridning ökas givan med 10 kg N/ha. Tänk på att justera efter förfrukt, stallgödsel och kvävemineralisering.


Riktlinjer för fosforgödsling

Skörd(ton/ha) Gödslingsbehov kg P/ha utifrån P-klass (P–AL)
  I
(0–2)
II
(2–4)
III
(4–8)
IVa
(8–12)
IVb–V
(>12)
2 35 25 15 10 0
3   30 25 15 0
4   35 30 20 0
5   40 35 25 0

Oljeväxter bortför ca 8 kg P/ton frö och 1,3 kg P/ton halm.


Riktlinjer för kaliumgödsling

Skörd(ton/ha) Gödslingsbehov kg K/ha utifrån K-klass (K-AL)
  I
(0–4)
II
(4–8)
IIIa
(8–12)
lllb
(12–16)
IV-V
(>16)
2 60 40 20 10 0
3   50 30 10 0
4   60 40 20 0
5   70 50 30 0

Oljeväxter bortför ca 10 kg K/ton frö men ska även gödslas för de 30 kg K/ton i halmen.


Mikronäring
Brist på ett eller flera mikronärings- ämnen kan ge betydande skördebortfall. Mikronäringsämnen tas upp i mycket små mängder men är helt nödvändiga för grödan. I oljeväxter är bor och mangan de viktigaste mikronäringsämnena. Bor ökar cellväggarnas stabilitet och förbättrar transporten av bl.a. kolhydrater inom plantan. Bor är speciellt viktig för frösättning då det behövs vid pollengroning.

Mangan aktiverar enzymer som ingår i bland annat klorofyllbildningen, fotosyntesen och proteinomsättningen. Lantmännens rekommendation är att bladgödsla med mikronäringsprodukt, minst en gång under säsong.


Riktlinjer - mikronäring oljeväxter

Produkt Dos/ha Kommentar
Mikro Raps 3 l Ihop med ogräsbehandling tidigt innan knopparna sträcks
Bor 150 1-3 l Ihop med ogräsbehandling tidigt innan knopparna sträcks
Mikro Mangan 0,5-1 l Behandling vid högt pH och lätta jordar
Mangannitrat 235 1-2 l  Behandling vid högt pH och lätta jordar
Mikro Start 3 l  Behandling från 4 blad. Bladgödsling av fosfor. 

Mer information om mikronäringssortiment och doser

Denna sida är uppdaterad: 2024-03-26