Här hittar du de växtodlingsstrategier som Lantmännen utvecklat kring odling av potatis. Allt du behöver om ogräsbehandling, bladmögel, alternariebehandling, blastdödning, betning, insektsbehandling, gödsel och mycket mer som är av stor nytta för din potatisdling.

Att tänka på:

  • Det är viktigt med rätt kväve-, fosfor- och kalium- tillförsel för att t.ex. få rätt kokkvalitet i matpotatis och hög stärkelsehalt i stärkelsepotatis.

  • Ett friskt utsäde med rätt betning är viktigt för att skydda grödan mot svamp för en god etablering och jämn uppkomst.

  • Potatis är en konkurrenssvag gröda som kräver rätt insats av ogräsbehandling för att kunna utvecklas optimalt.

  • Bladmögel och alternaria är mycket viktigt att kontrol- lera och behandla regelbundet för att hålla ett gott skydd.

Växtskyddsstrategier

I tabellen beskrivs i vilket utvecklingsstadie behandlingar kan utföras.
Läs alltid på etiketten för att kontrollera i vilka stadier preparatet är registrerat.

På nästkommande sidor visas produkt- och strategival, där du även hittar Lantmännens rekommendationer.

Interaktiv modul för ogräsbehandling

Interaktiv modul för ogräsbehandling

Potatis – bladmögelbehandling

Preparat Dos per ha Kommentar Karenstid
Revus 0,6 l 7–10 dagars intervall. Max 6 behandlingar/år och högst hälften av behandlingarna. Kontaktverkande och translaminärt. Revus bör blandas med annan svampprodukt (annan aktiv substans) mot bladmögel för att minimera resistensrisk.  3
Revus Top 0,6 l 7–10 dagars intervall mellan behandlingar. Max antal behandlingar 3. Kontaktverkande och translaminärt. Även effekt mot alternaria. 3
Infinito 1,2–1,6 l 7–10 dagars intervall. Translaminär och systemiskt. Max antal behandlingar 4. Totala maxdosen är 4,8 l. Den lägre dosen vid stärkelsepotatis.  7
Ranman Top 0,5 l 5–10 dagars intervall. Kontaktverkande. Max antal behandlingar 6. 7
Zignal 0,3–0,4 l 7–10 dagars intervall. Kontaktverkande. Max antal behandlingar 6. 7
Zorvec Endavia 0,4 l  7-10 dagars intervall. Systemisk och kontaktverkade effekt. Max antal behandlingar 4, med max 3 behandlingar i rad. Max 1/3 av totala antalet behandlingar får vara med Zorvec Endavia.  7
Zorvec Enicade (Zorvec + Azuleo) 0,15 l + 0,3 l 7-10 dagars intervall. Systemisk och kontaktverkade effekt. Max antal behandlingar 4, med max 3 behandlingar i rad. Max 1/3 av totala antalet behandlingar får vara med Zorvec Endavia/ Enicade. Zorvec Enicade, en sampack av Zorvec (oxathiapiprolin) som alltid ska blandas med Azuleo (cyazofamid, finns i Ranman Top) eller Leimay. 7
Cymbal 0,25 kg 7-10 dagars intervall. Blanda alltid med ett förebyggande preparat. Högst antal behandlingar 6. Translaminärt. 7
Proxanil 2,0–2,5 l 7–10 dagars intervall. Max antal behandlingar 6. Maxdos vid varje tillfälle 2,5 l. Systemisk och translaminärt. Produkten ska alltid blandas med Ranman Top/annan produkt. Max 2 behandlingar i rad om produkten används ensam.  14
Evagio Plus 0,6 l 6–10 dagars intervall. Max antal behandlingar 3, vart tredje år.  Kontaktverkande och translaminärt.  7

Potatis – alternariabehandling

Preparat Dos Kommentar Karenstid
Narita 0,4 l 10-14 dagars intervall mellan behandlingar. Max antal behandlingar 3. Systemisk och translaminärt. Observera! Samma aktiva substans mot alternaria som Revus Top. För bästa effekt blanda med Ranman Top. 14
Revus Top 0,6 l 7–10 dagars intervall mellan behandlingar. Max antal behandlingar 3. Kontaktverkande och translaminärt. När Revus Top körs som Alternariabehandling bör invervallet 10-14 dagar hållas. Observera! Samma aktiva substans mot Alternaria som Narita. 3
Propulse 0,45 l 10-14 dagars intervall mellan behandlingar. Max antal behandlingar 2. Systemisk produkt med god effekt mot Alternaria Solani. Används som huvudstrategi i stärkelsepotatis växlande med Revyona/Revus Top/Narita.  21
Revyona 1,25 l 10-14 dagars intervall mellan behandlingar. Max antal behandlingar 2. Systemiskt verkningssätt med mycket bra effekt mot Alternaria Solani. Används som huvudstrategi i stärkelsepotatis växlande med Propulse/Revus Top/Narita. Revyona avslutar behandlingarna mot Alternaria. 3
Signum 0,25 kg 5–10 dagars intervall mellan behandlingar. ehandling från mitten av juli vid behov. Max 4 behandlingar/år. Växla mellan produkter med annan aktiv substans för bästa Alternariaeffekt. Rekommendation är att använda Signum med max två behandlingar i ett program där man alternerar med andra produkter som har god effekt mot Alternaria. 3

Växla mellan produkter med olika aktiva substanser för att minska risken för resistensutveckling.

 

 

Potatis - bladmögel- och alternariastrategier

Resistens potatisbladmögel
2022 upptäcktes resistens hos potatisbladmögel mot mandipropamid som finns i Revus, framförallt i Danmark men även något fall i Sverige. I samma FRAC-grupp finns Evagio Plus, Revus, Revus Top, Banjo Forte och Zorvec Endavia. För att undvika vidare resistensutveckling ska mandipropamid (Revus/ Revus Top) blandas med ett preparat med ett annat verksamt ämne t.ex. Zignal eller Ranman Top. Blanda och växla mellan olika preparatgrupper. Använd inte preparaten mer än nödvändigt – använd prognosmodell. Undvik korsresistens genom att inte använda Revus (eller produkt med samma verkningssätt, FRAC-grupp 40) flera gånger i följd och bekämpa inte på etablerat angrepp.

Vid svampbehandling i potatis är det viktigt med god täckning på bladen, använd därför god sprutteknik, gärna med luftassistans och vattenmängd på minst 200 l/ha.

*Strategi framtagen i samarbete med Lyckeby. Dos och preparatval anpassas efter infektionstryck (prognosmodell). **Bladmögelprodukten byts ut mot Revus Top som har både effekt på bladmögel och alternaria.
***Revus bör blandas med annan svampprodukt (annan aktiv substans) mot bladmögel för att minimera resistensrisk. ****Kan bytas mot Zorvec Enicade.

Potatis – insektsbehandling

Preparat Bladlöss Stritar, stinkflyn Potatis-virus Y Kommentar
Mospilan SG 0,25 kg 0,25 kg   DC 40-89. Max 2 behandling/år med minst 21 dagar mellan. 3 dagar karens.
Mavrik 0,2 l 0,2 l   DC 12-49. Max 2 behandlingar per säsong med minst 14 dagar intervall. 7 dagar karens.
Teppeki 0,16 kg     DC 40-90. Max 2 behandlingar per säsong med minst 21 dagar intervall. 21 dagar karens. Obs bara löss!
Fibro     5 l /ha i 200 l vatten DC 10-89. Virusolja endast för utsädesodlingar! Öka med 1,0 l olja och 40 l vatten för varje behandling upp till 10 l/ha i 400 l vatten. Max 8 behandlingar. 

Potatis – betning

Preparat Dos per ton Kommentar
Maxim 100 FS 0,25 l Effekt mot groddbränna, filtsjuka, lackskorv, silverskorv, vanlig skorv och pulverskorv. 
Allstar 0,2 l  Betning på rullbord eller sprutning på fallande knöl vid sättning. Effekt mot grodbränna, lackskorv, filtsjuka, silverskorv, svartpricksjuka.
Diabolo 0,15 l Effekt mot blåsskorv, silverskorv, phomaröta och fusariumröta

Potatis – svampbehandling i fåra

Preparat Dos per ha Kommentar
Allstar 0,6 l Sprutning i fåra i samband med sättning. Effekt mot grodbränna, lackskorv, filtsjuka, silverskorv, svartpricksjuka
Amistar 2,0 l Sprutning i fåra i samband med sättning. Effekt mot groddbränna, silverskorv, svartpricksjuka 
Serenade ASO 5 l (/ha) Effekt mot lackskorv i samband med sättning, spruta i fåra. Dosering gäller 5 l/ha.

Potatis – blastdödning

Blastdöda potatisen genom krossning eller motsvarande metod när önskad knölstorlek är uppnådd, ca 14–21 dagar före planerad upptagning.

Preparat Dos per ha Kommentar
Efter blast-krossning    
Mizuki samt Mizuki 2,0 l samt 2,0 l

Dispens 2023 mellan 16 juni och 12 oktober. Full nedvissning sker inom 14-21 dagar. Två behandlingar får göras med minst 5 dagar mellan. Karens till skörd är 7 dagar. Efter blastkrossning ska stjälkarna vara väl avbladade. God täckning är viktigt, använd därför minst 200 l vatten/ha, gärna 300-400 l/ha. Behandla torr gröda på morgon/ förmiddag. 

Obs! För att få nyttja dispensen måste produkten Spotlight Plus ha använts vid ogräsbehandlingen 2023. I annat fall är 1 l Spotlight Plus rekommendation efter mekanisk blastkrossning. Länk till beslutet

     
Spotlight Plus 1,0 l Stjälkarna ska vara väl avbladade från gröna blad. Behandla när blasten har torkat in. 3 dagar efter krossning. Snabb effekt. Karenstid 7 dagar. Obs! Spotlight Plus med reg.nr: 5577 får inte användas både mot ogräs och blastdödning samma år. 
     

Vid blastdödning är det viktigt med god täckning på bladen. Kör därför med vattenmängd på 400 l/ha.

 

 

Viktigt med anpassad näring

Potatis är en gröda som behöver välplanerat stöd av växtnäring, växtskydd och dessutom ofta bevattning. Det är mycket viktigt att ge rätt typ av näring, vid rätt tidpunkt.

 

Sorter och etablering

Det finns ett stort urval av sorter att välja på. Valet av sort beror på produktionsinriktning och olika odlingsegenskaper som exempelvis tidighet, sjukdomsresistens, avkastning, och näringsbehov.

Certifierat utsäde och val av sorter som är mindre mottagliga för sjukdomar, till exem- pel bladmögel, är kanske de viktigaste före- byggande åtgärderna för en friskare potatis- gröda. Väldränerade fält och en växtföljd med tre till fyra år mellan potatisgrödor ger bra förutsättningar.

 

Under säsongen

Potatisbladmögel måste bekämpas före- byggande eftersom svampen är svår att kontrollera när den väl fått fäste. Bladmögel- bekämpningen är även viktig för att minska risken för angrepp av brunröta i knölarna. Bekämpningen påbörjas i matpotatis när plantan är cirka 20 cm hög och pågår med intervall om ungefär 7 dagar. Är tillväxten kraftig och förhållandena gynnsamma för svampen behöver intervallet minskas till

4 dagar. Är det däremot torrt och tillväxten svag kan intervallet ökas till 7–10 dagar. Se exempel på hur du växlar mellan olika preparat inom intervallet i behandlings- programmet på s. 218–219. Dos- och/eller intervallanpassning efter prognosmodeller kan göras, se jordbruksverkets sida www.jordbruksverket.se under Odling | Växtskydd | Prognos och varning - jordbruk. Här hittar du prognoserna VIPS och Skimmelstyring.

 

 


Växtnäring i korthet

Potatisgrödan ställer stora krav på växt- näringstillförseln och vattentillgången. När du planerar gödslingen är det viktigt att du har lagt fast målet med odlingen samt bedömt hur stor den potentiella skörden är. Även balansen mellan växtnäringsämnena påverkar knölens sammansättning och framförallt kokkvaliteten.

Tänk på att det krävs god vattenförsörjning för att potatisen ska kunna utnyttja den växt- näring du tillför.

 

Fosfor och kalium

Gödslingen justeras med 0,5 kg fosfor och med 5 kg kalium för varje ton avvikelse från angiven skördenivå i tabellen, på sidan 225. Bladgödsling med fosfor vid begynnande knölbildning rekommenderas i P-AL klass III eller lägre. Marktillförseln kan då dras ner med minst motsvarande mängd fosfor. Tänk på potatisodling efter vallbrott kan behöva ytterligare tillförsel av kalium.Mikronäring

Brist på ett eller flera mikronäringsämnen kan ge betydande skördebortfall. Närings- brist i potatis påverkar både skördenivå och kvalitet. Då potatis är känslig för närings- brist ska näring tillföras både med vanlig mineralgödsel och som bladgödsel. Tillför bor minst en gång under potatisens tidigare stadier för att minska risken för inre kvalitetsproblem i knölen.

06.12.2021 10.30

Mangan är svårrörligt i växten och ska där- för tillföras flera gånger under plantans till- växt för att tillgodose behovet hos nytillväxta blad. Lämpligen tillförs mangan i samband med bladmögelbehandlingen. Se s. 218–219 för mikronäringsstrategi ihop med svamp- behandlingen. På mycket lätta jordar är rekommendationen att tillföra mangan i varje behandling fram till mitten/slutet av juli.

Vid bristsymtom eller efter växtanalys ska specifik näringsbrist åtgärdas, annars används lämpligen ett multinäringsblad- gödselmedel, t.ex. Mikro Potatis.

Mer information om mikronäringssortiment och innehåll

 

Växtnäring till potatis

Potatis behöver mycket och lättillgänglig växtnäring då den har ett stort upptag sam- tidigt som rötternas utbredning är begrän- sad. Dessutom påverkas knölarnas kvalitet negativt om tillförseln är obalanserad. Använd klorfri gödsel för att undvika kvalitetsför- sämring. Regelbunden markkartering av fälten är viktig för att kunna styra gödslingen efter varje fälts förutsättningar av fosfor- och kaliumstatus. Gödslingen av fosfor (P) till potatis måste vara större än bortförseln med potatisskörden för att matpotatis ska hålla rätt kokkvalitet. Upptaget av fosfor i potatis gynnas av radmyllning vid sättningen. Rekommenderad fosforgödsling till potatis räcker normalt också till efterföljande gröda. Tänk på att ha rätt pH-status i marken då fosfor annars fastläggs och blir icke växt- tillgänglig. Fosfor är mest tillgänglig mellan pH 6,5-7,0.

Ett sätt att maximera fosfor och andra växt- näringsämnens tillgänglighet vid lägre pH är att gödsla (kalka) med Calciprill före sättning. Calciprill är kalkstensmjöl av krita. Potatis kräver höga kaliumgivor för att undvika problem med mörkfärgning vid kokning. Bortförseln av kalium (K) är hög och närmast jämförbar med en vallgröda. Stallgödsel eller annan organisk gödsel bör inte nyttjas vid odling av matpotatis då sen kvävemineralisering kan äventyra kvaliteten.

Om du använder stallgödsel eller organisk gödsel till stärkelsepotatis, var noga med att ta analys av gödseln för att kunna precisera mineralgödseln.

Rekommenderade gödselmedel vid sättningen av potatis:

 • YaraMilaProMagna8-5-19mikro, vid lågt till normalt P- och K-innehåll i jorden

 • YaraMilaProMagna11-5-18mikro, vid högt P- och K-innehåll i jorden

 • NPK11-4-17mikro,vidhögtP-och K-innehåll i jorden

Rekommenderade gödselmedel vid komplettering i växande gröda:

Då kväve är lättrörligt i marken ska tillförsel av kväve delas till potatis, särskilt vid högre givor. Tillför lämpligen 50–70 procent av totalkvävet vid sättningen, för att tillföra resterande kväve efter 3–4 veckor och 6–7 veckor efter uppkomst.

Om enbart kväve ska kompletteras:
Använd Axan eller kalksalpeter. Bladgödsling med t.ex. urea kan vara lämpligt som sista giva för att styra kokkvaliteten.

Om behov finns av mer kalium än vad som är tillfört med NPK-gödsel vid sättningen, använd ett NK-gödsel (t.ex. YaraMila 22-0-12, Unika Calcium eller Unika Plus) vid den första kompletteringsgödslingen för att sedan lägga ett kvävegödsel (t.ex. Kalksal- peter eller Axan).

För att styra enbart kaliumgivan använd Kalimagnesia, Kaliumsulfat eller Polysul- phate. Gödsling med Kaliumsulfat förutsätter dock att du har en annan magnesiumkälla.

Ta hänsyn till K/Mg-kvoten från din mark- kartering när du planerar kaliumgödslingen. Om kvoten är över 2,5 i K-AL-klass I-II ska Kalimagnesia tillföras. För K-AL-klass III gäller värden över 2,0 och för K-AL-klass IV-V gäller värden över 1,5. För värden under ovan nämnda går det bra att kaliumgödsla med Kaliumsulfat.

Undvik Kalisalt (K50) då denna gödsel inne- håller höga halter klor vilket kan ge negativ kvalitetspåverkan.

Riktlinjer för kvävegödsling till potatis, kg N/ha

Sort eller användning Skördenivå vid optimal gödsling, ton/ha
  20 30 40 50 60
Färskpotatis 60 80      
Mycket lågt kvävebehov    40–50 60–70 80–90 100–110
Lågt kvävebehov    60–70 80–90 100–110 120–130
Måttligt kvävebehov   90–100 120–130 150–160 170–180
Högt kvävebehov   100–110 130–140 160–170 180–190
Stärkelsepotatis     150-170 170-190 190-200

Ovanstående tabell ska ses som riktlinjer för kvävegödsling. Den högre riktgivan är för jordar med låg mineralisering.

Nivån måste anpassas till sort, växtplats och årsmån. Bladgödsling med N fungerar bra i potatis, blasten är normalt mer tålig mot brännskador orsakade av näringslösningar jämfört med stråsäd.

Riktlinjer för fosforgödsling

Potatis Skörd 
ton/ha
Gödslingsbehov kg P/ha utifrån P-klass (P-AL)
    I
(0–2)
II
(2–4)
III
(4–8)
IVa
(8–12)
IVb-V
(>12)
Mat- och industri 40 105 85 65 45 25
  50 110 90 70 50 30
  60 115 95 75 55 35
Stärkelse 40 70 60 50 40 20
  50 75 65 55 45 25
  60 80 70 60 50 30

Justera fosforgivan med 0,5 kg P/ton avvikande skörd från tabellen. Tänk på att att vid pH-värde över 7 krävs högre P-giva för samma effekt. Rekommendationerna förutsätter radmyllning.

 

Riktlinjer för kaliumgödsling

Potatis Skörd 
ton/ha
Gödslingsbehov kg K/ha utifrån K-klass (K-AL)
    I
(0–4)
II
(4–8)
IIIa
(8–12)
IIIb
(12–16)
IVa
(16–20)
IVb-V
(>20)
Mat- och industri 40 340 300 220 180 140 50
  50 380 340 250 200 150 60
  60   380 280 220 160 70
Stärkelse 40 210 190 170 140 100 40
  50 250 230 210 180 120 50
  60   270 250 220 140 60

Justera kaliumgivan med 5 kg K/ton avvikande skörd från tabellen.

Denna sida är uppdaterad: 2023-07-25

Odla 2024

Nedan kommer innehåll från Odla 2024 att synas. Materialet för 2023 ligger kvar ovan till dess att vi är klara med uppdateringen.