Här hittar du de växtodlingsstrategier som Lantmännen utvecklat kring odling av potatis. Allt du behöver om ogräsbehandling, bladmögel, alternariebehandling, blastdödning, betning, insektsbehandling, gödsel och mycket mer som är av stor nytta för din potatisdling.

Att tänka på:
• Det är viktigt med rätt kväve-, fosfor- och kaliumtillförsel för att t.ex. få rätt kokkvalitet i matpotatis och hög stärkelsehalt i stärkelsepotatis.
• Ett friskt utsäde med rätt betning är viktigt för att skydda grödan mot svamp för en god etablering och jämn uppkomst.
• Potatis är en konkurrenssvag gröda som kräver rätt insats av ogräsbehandling för att kunna utvecklas optimalt.
• Bladmögel och alternaria är mycket viktigt att kontrollera och behandla regelbundet för att hålla ett gott skydd. 

Växtskyddsstrategier

I tabellen beskrivs i vilket utvecklingsstadie behandlingar kan utföras.
Läs alltid på etiketten för att kontrollera i vilka stadier preparatet är registrerat.

På nästkommande sidor visas produkt- och strategival, där du även hittar Lantmännens rekommendationer.

Interaktiv modul för ogräsbehandling

Interaktiv modul för ogräsbehandling

Potatis – bladmögelbehandling

Preparat

Dos per ha

Kommentar

Karenstid

Revus

0,6 l

7–10 dagars intervall. Max 6 gånger per säsong och högst hälften av behandlingarna. Kontaktverkande och translaminärt.

3

Revus Top

0,6 l

7–10 dagars intervall mellan behandlingar. Max antal behandlingar 3. Kontaktverkande och translaminärt. Även effekt mot alternaria.

3

Infinito

1,2–1,6 l

7–10 dagars intervall. Translaminär och systemiskt. Max antal behandlingar 4. Totala maxdosen är 4,8 l. Den lägre dosen vid stärkelsepotatis. 

7

Ranman Top

0,5 l

5–10 dagars intervall. Kontaktverkande. Max antal behandlingar 6.

7

Zignal

0,3–0,4 l

7–10 dagars intervall. Kontaktverkande. Max antal behandlingar 6.

7

Zorvec Endavia

0,4 l 

7-10 dagars intervall. Systemisk och kontaktverkade effekt. Max antal behandlingar 4, med max 3 behandlingar i rad. Max 1/3 av totala antalet behandlingar får vara med Zorvec Endavia. 

7

Cymbal

0,25 kg

7-10 dagars intervall. Blanda alltid med ett förebyggande preparat. Högst antal behandlingar 6. Translaminärt.

7

Proxanil

2,0–2,5 l

7–10 dagars intervall. Max antal behandlingar 6. Maxdos vid varje tillfälle 2,5 l. Systemisk och translaminärt. Produkten ska alltid blandas med Ranman Top/annan produkt. Max 2 behandlingar i rad om produkten används ensam. 

14

 

 

Potatis – alternariabehandling

Preparat

Dos

Kommentar

Karenstid

Narita

0,4 l

10-14 dagars intervall mellan behandlingar. Max antal behandlingar 3. Systemisk och translaminärt. Observera! Samma aktiva substans mot alternaria som Revus Top. För bästa effekt blanda med Ranman Top.

14

Revus Top

0,6 l

7–10 dagars intervall mellan behandlingar. Max antal behandlingar 3. Kontaktverkande och translaminärt. När Revus Top körs som Alternariabehandling bör invervallet 10-14 dagar hållas. Observera! Samma aktiva substans mot Alternaria som Narita.

3

Propulse

0,45 l

10-14 dagars intervall mellan behandlingar. Max antal behandlingar 2. Systemisk produkt med god effekt mot Alternatia Solani. Används som huvudstrategi i stärkelsepotatis växlande med Revus Top/Narita. Propulse avslutar behandlingarna mot alternaria. 

21

Signum

0,25 kg

Behandling från mitten av juli vid behov. Max 4 gånger med 5–10 dagars intervall per säsong. Växla mellan produkter med annan aktiv substans för bästa Alternariaeffekt. Rekommendation är att använda Signum med max två behandlingar i ett program där man alternerar med andra produkter som har god effekt mot Alternaria.

3

Mirador

0,5 l

7-10 dagars intervall mellan behandlingar. Behandling från mitten av juli vid behov. Max antal behandlingar 2.

7

Växla mellan produkter med olika aktiva substanser för att minska risken för resistensutveckling.

 

Potatis - bladmögel- och alternariastrategier

Exempel på olika behandlingsprogram mot bladmögel, alternaria och mikronäring

*Strategi framtagen i samarbete med Lyckeby. Dos anpassas efter infektionstryck (prognosmodell). 

**Bladmögelprodukten byts ut mot Revus Top som har både effekt på bladmögel och alternaria

För bekämpning och förbyggande behandling mot Alternaria tillsätts Narita/Revus Top, Propulse, Signum eller Mirador till bladmögelbehandlingen.

Observera att bladmögelprodukten Revus Top har effekt på Alternaria.

Potatis – blastdödning

Blastdöda potatisen genom krossning eller motsvarande metod när önskad knölstorlek är uppnådd, ca 14–21 dagar före planerad upptagning.

Preparat

Dos per ha

Kommentar

Efter blastkrossning

 

 

Spotlight Plus

1,0 l

Stjälkarna ska vara väl avbladade från gröna blad. Behandla när blasten har torkat in. 3 dagar efter krossning. Snabb effekt. Karenstid 7 dagar. Obs! Ny produkt med reg.nr: 5577 får inte användas både mot ogräs och blastdödning samma år. 

Gozai + Renol (superolja)

samt 

Gozai + Renol (superolja)

0,8 l + 1,5 l

samt 

0,8 l + 1,5 l

Gozai har dispens för nedvissning i potatis mellan 2 juli och 30 oktober i år (2021). Gozai är kontaktverkande på gröna delar, både på blad och stjälk, samt på plantans omväxt. Full nedvissning sker inom 14-21 dagar. Två behand­lingar får göras med minst 5 dagar mellan. Vid behandling efter blastkrossning ska stjälk­arna vara väl avbladade. Optimala förhållanden är soligt och klart väder med behandling på förmiddagen. För optimal effekt krävs minst 4 timmar dagsljus efter behandlingen.

Rekommendationen är att köra 0,8 l Gozai + 1,5 l Renol (superolja) och följa upp med 0,8 l Gozai + 1,5 l Renol (superolja) ca 5-8 dagar senare.  

Obs! För att få nyttja dispensen måste produkten Spot­light Plus ha använts vid ogräsbehand­lingen 2021 samt att produkten Finalsan Ogräs Effekt koncentrat Proffs, reg.nr: 4867 inte kan användas.

Vid blastdödning är det viktigt med god täckning på bladen. Kör därför med vattenmängd på 400 l/ha.

 

Potatis – insektsbehandling

Preparat

Bladlöss

Stritar, 
stinkflyn

Potatis-
virus Y

Kommentar

Mospilan SG

250 g

250 g

 

Max 1 behandling per säsong. 3 dagar karens.

Mavrik

0,2 l

0,2 l

 

DC 12-49. Max 2 behandlingar per säsong med minst 14 dagar intervall. 7 dagar karens.

Fastac 50

0,3 l

0,3 l

 

DC 10-89. Max 2 behandlingar per säsong. 14 dagar karens. Krav på 90 % avdriftsreducering vid användning närmare än 100 m från sjöar, vattendrag eller öppna diken. 2021 är sista året som Fastac får användas. 

Teppeki

0,16 kg

 

 

DC 40-90. Max 2 behandlingar per säsong med minst 21 dagar intervall. 21 dagar karens. Obs bara löss!

Fibro

 

 

5 l /ha i 200 l vatten

DC 10-89. Virusolja endast för utsädesodlingar! Öka med 1,0 l olja och 40 l vatten för varje behandling upp till 10 l/ha i 400 l vatten. Max 8 behandlingar. 

 

 

Potatis – betning

Preparat

Dos per ton

Kommentar

Maxim 100 FS

0,25 l

Effekt mot groddbränna, filtsjuka, lackskorv, silverskorv, vanlig skorv och pulverskorv. 

Diabolo

0,15 l

Effekt mot blåsskorv, silderskorv, phomaröta och fusariumröta

Serenade ASO

5 l (/ha)

Effekt mot lackskorv i samband med sättning, spruta i fåra. Dosering gäller 5 l/ha.

Lantmännens huvudstrategi är Maximbetning enligt dosering.

 

Viktigt med anpassad näring

Potatis är en gröda som behöver välplanerat stöd av växtnäring, växtskydd och dessutom ofta bevattning. Det är mycket viktigt att ge rätt typ av näring, vid rätt tidpunkt.

"Planera gödslingen efter målet med din odling"

Sorter och etablering

Det finns ett stort urval av sorter att välja på. Valet av sort beror på produktionsinriktning och olika odlingsegenskaper som exempelvis tidighet, sjukdomsresistens, avkastning, och näringsbehov.

Certifierat utsäde och val av sorter som är mindre mottagliga för sjukdomar, till exempel bladmögel, är kanske de viktigaste förebyggande åtgärderna för en friskare potatisgröda. Väldränerade fält och en växtföljd med tre till fyra år mellan potatisgrödor ger bra förutsättningar.Växtnäring i korthet

Potatisgrödan ställer stora krav på växtnäringstillförseln och vattentillgången.
När du planerar gödslingen är det viktigt
att du har lagt fast målet med odlingen samt bedömt hur stor den potentiella skörden är. Även balansen mellan växtnäringsämnena påverkar knölens sammansättning och framförallt kokkvaliteten. Tänk på att det krävs god vattenförsörjning för att potatisen ska kunna utnyttja den växtnäring du tillför.

 

Under säsongen

Potatisbladmögel måste bekämpas förebyggande eftersom svampen är svår att kontrollera när den väl fått fäste. Bladmögelbekämpningen är även viktig för att minska risken för angrepp av brunröta i knölarna. Bekämpningen påbörjas i matpotatis när plantan är cirka 20 cm hög och pågår med intervall om ungefär 7 dagar. Är tillväxten kraftig och förhållandena gynnsamma för svampen behöver intervallet minskas till 4 dagar. Är det däremot torrt och tillväxten svag kan intervallet ökas till 7–10 dagar.

Se exempel på hur du växlar mellan olika preparat inom intervallet i behandlingsprogrammet på sidan 204-205. Dos- och/ eller intervallanpassning efter prognosmodeller kan göras, se jordbruksverkets sida www.jordbruksverket.se under Odling | Växtskydd | Prognos och varning - jord- bruk. Här hittar du prognoserna VIPS och Skimmelstyring. 

Fosfor och kalium

Gödslingen justeras med 0,5 kg fosfor och med 5 kg kalium för varje ton avvikelse från angiven skördenivå i tabellen, på sidan 211. Bladgödsling med fosfor vid begynnande knölbildning rekommenderas i P-AL klass III eller lägre. Marktillförseln kan då dras ner med minst motsvarande mängd fosfor. Tänk på potatisodling efter vallbrott kan behöva ytterligare tillförsel av kalium.

Mikronäring

Näringsbrist i potatis påverkar både skördenivå och kvalitet. Då potatis är känslig för näringsbrist ska näring tillföras både med vanlig mineralgödsel och som bladgödsel. Tillför bor minst en gång under potatisens tidigare stadier för att minska risken för inre kvalitetsproblem i knölen.

Mangan är svårrörligt i växten och ska därför tillföras flera gånger under plantans tillväxt för att tillgodose behovet hos nytillväxta blad. Lämpligen tillförs mangan i samband med bladmögelbehandlingen. Se s. 204-205 för mikronäringsstrategi ihop med svampbehandlingen. På mycket lätta jordar är rekommendationen att tillföra mangan i varje behandling fram till mitten/slutet av juli.

Vid bristsymtom eller efter växtanalys ska specifik näringsbrist åtgärdas, annars används lämpligen ett multinäringsbladgödselmedel, t ex Mikro Potatis.

Mikronäring potatis

 

Produkt

Dos/ha

Bor 150

1 l

Mikro Potatis

10 l (5 l + 5 l)

Mikro Mangan

0,5-1 l

Mangannitrat 235

1-2 l

Mer information om mikronäringssortiment och doser finns nedan.

Växtnäring till potatis

Potatis behöver mycket och lättillgänglig växtnäring då den har ett stort upptag samtidigt som rötternas utbredning är begränsad. Dessutom påverkas knölarnas kvalitet negativt om tillförseln är obalanserad. Använd klorfri gödsel för att undvika kvalitetsförsämring. Regelbunden markkartering av fälten är viktig för att kunna styra gödslingen efter varje fälts förutsättningar av fosfor- och kaliumstatus. Gödslingen av fosfor (P) till potatis måste vara större än bortförseln med pota- tisskörden för att matpotatis ska hålla rätt kokkvalitet. Upptaget av fosfor i potatis gynnas av radmyllning vid sättningen. Rekommenderad fosforgödsling till potatis räcker normalt också till efterföljande gröda. Tänk på att ha rätt pH-status i marken då fosfor annars fastläggs och blir icke växttillgänglig. Fosfor är mest tillgänglig mellan pH 6,5-7,0.

Ett sätt att maximera fosfor och andra växtnäringsämnens tillgänglighet vid lägre pH
är att gödsla (kalka) med Calciprill före sättning. Calciprill är kalkstensmjöl av krita. Potatis kräver höga kaliumgivor för att undvika problem med mörkfärgning vid kokning. Bortförseln av kalium (K) är hög och närmast jämförbar med en vallgröda. Stallgödsel eller annan organisk gödsel bör inte nyttjas vid odling av matpotatis, då sen kvävemineralisering kan äventyra kvaliteten.

Rekommenderade gödselmedel vid sättningen av potatis:
• YaraMila ProMagna 8-5-19 mikro, vid lågt till normalt P- och K-innehåll i jorden
• YaraMila ProMagna 11-5-18 mikro, vid högt P- och K-innehåll i jorden
• NPK 11-4-17 mikro, vid högt P- och K-innehåll i jorden

Om du använder stallgödsel eller organisk gödsel till stärkelsepotatis, var noga med att ta analys av gödseln för att kunna precisera mineralgödseln.

Rekommenderade gödselmedel vid komplettering i växande gröda:

Då kväve är lättrörligt i marken ska tillförsel av kväve delas till potatis, särskilt vid högre givor. Tillför lämpligen 50–70 procent av totalkvävet vid sättningen, för att tillföra resterande kväve efter 3–4 veckor och 6–7 veckor efter uppkomst.

Om enbart kväve ska kompletteras:
Använd Axan eller kalksalpeter. Bladgödsling med t.ex. urea kan vara lämpligt som sista giva för att styra kokkvaliteten.

Om behov finns av mer kalium än vad som är tillfört med NPK-gödsel vid sättningen: Använd ett NK-gödsel (t.ex. YaraMila
22-0-12, Unika Calcium eller Unika Plus) vid den första kompletteringsgödslingen för att sedan lägga ett kvävegödsel (t.ex. Kalksalpeter eller Axan).

För att styra enbart kaliumgivan: använd Kalimagnesia, Kaliumsulfat eller Polysulphate. Gödsling med Kaliumsulfat förutsätter dock att du har en annan magnesiumkälla.

Ta hänsyn till K/Mg-kvoten från din markkartering när du planerar kaliumgödslingen. Om kvoten är över 2,5 i K-AL-klass I-II ska Kalimagnesia tillföras. För K-AL-klass III gäller värden över 2,0 och för K-AL-klass IV-V gäller värden över 1,5. För värden under ovan nämn- da går det bra att kaliumgödsla med Kaliumsulfat.

Undvik Kalisalt (K50) då denna gödsel innehåller höga halter klor vilket kan ge negativ kvalitetspåverkan.

 

Riktlinjer för kvävegödsling till potatis, kg N/ha

Sort eller
användning

Skördenivå vid optimal gödsling, ton/ha

 

20

30

40

50

60

Färskpotatis 60 80      
Mycket lågt kvävebehov    40–50 60–70 80–90 100–110
Lågt kvävebehov    60–70 80–90 100–110 120–130
Måttligt kvävebehov   90–100 120–130 150–160 170–180
Högt kvävebehov   100–110 130–140 160–170 180–190
Stärkelsepotatis     150-170 170-190 190-200

Ovanstående tabell ska ses som riktlinjer för kvävegödsling. Den högre riktgivan är för jordar med låg mineralisering.

 

Nivån måste anpassas till sort, växtplats och årsmån. Bladgödsling med N fungerar bra i potatis, blasten är normalt mer tålig mot brännskador orsakade av näringslösningar jämfört med stråsäd.

Riktlinjer för fosforgödsling

    Gödslingsbehov kg P/ha utifrån P-klass (P-AL)      
Potatis Skörd ton/ha I
(0–2)
II
(2–4)
III
(4–8)
IVa
(8–12)
IVb-V
(>12)

Mat- och industri

40

105

85

65

45

25

 

50

110

90

70

50

30

 

60

115

95

75

55

35

Stärkelse

40

70

60

50

40

20

 

50

75

65

55

45

25

 

60

80

70

60

50

30

Justera fosforgivan med 0,5 kg P/ton avvikande skörd från tabellen. Tänk på att att vid pH-värde över 7 krävs högre P-giva för samma effekt. Rekommendationerna förutsätter radmyllning.

 

Riktlinjer för kaliumgödsling

Potatis Skörd ton/ha Gödslingsbehov kg K/ha utifrån K-klass (K-AL)        
    I
(0–4)
II
(4–8)
IIIa
(8–12)
IIIb
(12–16)
IVa
(16–20)
IVb-V
(>20)

Mat- och industri

40

340

300

220

180

140

50

 

50

380

340

250

200

150

60

 

60

 

380

280

220

160

70

Stärkelse

40

210

190

170

140

100

40

 

50

250

230

210

180

120

50

 

60

 

270

250

220

140

60

Justera kaliumgivan med 5 kg K/ton avvikande skörd från tabellen.

Denna sida är uppdaterad: 2021-03-08