Här hittar du de växtodlingsstrategier som Lantmännen utvecklat kring odling av potatis. Allt du behöver om ogräsbehandling, bladmögel, alternariebehandling, blastdödning, betning, insektsbehandling, gödsel och mycket mer som är av stor nytta för din potatisdling.

Att tänka på:
• Det är viktigt med rätt kväve-, fosfor- och kaliumtillförsel för att t.ex. få rätt kokkvalitet i matpotatis och hög stärkelsehalt i stärkelsepotatis.
• Ett friskt utsäde med rätt betning är viktigt för att skydda grödan mot svamp för en god etablering och jämn uppkomst.
• Potatis är en konkurrenssvag gröda som kräver rätt insats av ogräsbehandling för att kunna utvecklas optimalt.
• Bladmögel och alternaria är mycket viktigt att kontrollera och behandla regelbundet för att hålla ett gott skydd.

Växtskyddsstrategier

I tabellen beskrivs i vilket utvecklingsstadie behandlingar kan utföras. Läs alltid på etiketten för att kontrollera i vilka stadier preparatet är registrerat. På nästkommande sidor visas produkt- och strategival, där du även hittar Lantmännens rekommendationer.

Interaktiv modul för ogräsbehandling

Interaktiv modul för ogräsbehandling

Potatis – bladmögelbehandling

Preparat Dos per ha Kommentar Karenstid
Revus 0,6 l 7–10 dagars intervall. Max 6 gånger per säsong och högst hälften av behandlingarna. Kontaktverkande och translaminärt. 3
Revus Top 0,6 l 7–10 dagars intervall mellan behandlingar. Max antal behandlingar 3. Kontaktverkande och translaminärt. Även effekt mot alternaria. 3
Infinito 1,2–1,6 l 7–10 dagars intervall. Translaminär och systemiskt. Max antal behandlingar 4. Totala maxdosen är 4,8 l. Den lägre dosen vid stärkelsepotatis.  7
Ranman Top 0,5 l 5–10 dagars intervall. Kontaktverkande. Max antal behandlingar 6. 7
Shirlan 0,3–0,4 l 7–10 dagars intervall. Kontaktverkande. Max antal behandlingar 6. 7
Cymbal 0,25 kg 7-10 dagars intervall. Blanda alltid med ett förebyggande preparat. Högst antal behandlingar 6. Translaminärt. 7
Proxanil 2,0–2,5 l 7–10 dagars intervall. Max antal behandlingar 6. Maxdos vid varje tillfälle 2,5 l. Systemisk och translaminärt. Produkten ska alltid blandas med Ranman Top/annan produkt. Max 2 behandlingar i rad om produkten används ensam.  14

 

Potatis - bladmögel- och alternariastrategier

Exempel på olika behandlingsprogram mot bladmögel, alternaria och mikronäring

Vid svampbehandling i potatis är det viktigt med god täckning på bladen, använd därför god sprutteknik, gärna med luftassistans och vattenmängd på minst 200 l/ha.

Potatis – blastdödning

Blastdöda potatisen genom krossning eller motsvarande metod när önskad knölstorlek är uppnådd, ca 14–21 dagar före planerad upptagning.

Preparat Dos per ha Kommentar
Efter blastkrossning    
Spotlight Plus 1,0 l Stjälkarna ska vara väl avbladade från gröna blad. Behandla när blasten har torkat in. 3 dagar efter krossning. Snabb effekt. Karenstid 7 dagar. Obs! Ny produkt med reg.nr: 5577 får inte användas både mot ogräs och blastdödning samma år. 
Spotlight Plus 0,6 l Följ upp första behandling 3 dagar senare. Gäller endast reg.nr: 4851. Snabb effekt. Karenstid 7 dagar.

Vid blastdödning är det viktigt med god täckning på bladen. Kör därför med vattenmängd på 400 l/ha.

Potatis – alternariabehandling

Preparat Dos Kommentar Karenstid
Narita 0,4 l 10-14 dagars intervall mellan behandlingar. Max antal behandlingar 3. Systemisk och translaminärt. Observera! Samma aktiva substans mot alternaria som Revus Top. För bästa effekt blanda med Ranman Top. 14
Revus Top 0,6 l 7–10 dagars intervall mellan behandlingar. Max antal behandlingar 3. Kontaktverkande och translaminärt. När Revus Top körs som Alternariabehandling bör invervallet 10-14 dagar hållas. Observera! Samma aktiva substans mot Alternaria som Narita. 3
Signum 0,25 kg Behandling från mitten av juli vid behov. Max 4 gånger med 5–10 dagars intervall per säsong. Växla mellan produkter med annan aktiv substans för bästa Alternariaeffekt. Rekommendation är att använda Signum med max två behandlingar i ett program där man alternerar med andra produkter som har god effekt mot Alternaria. 3
Mirador 0,5 l Behandling från mitten av juli vid behov. Max 1 gång/säsong.  7

Växla mellan produkter med olika aktiva substanser för att minska risken för resistensutveckling.

*Strategi framtagen i samarbete med Lyckeby. Dos och preparatval anpassas efter infektionstryck (prognosmodell).
**Bladmögelprodukten byts ut mot Revus Top som har både effekt på bladmögel och alternaria
För bekämpning och förbyggande behandling mot alternaria tillsätts Narita/Revus Top, Signum eller Mirador till
bladmögelbehandlingen.

 

Från 2020 är Dikvat-produkter förbjudna för all typ av användning (blastdödning och ogräsbehandling i potatis). Detta är ett EU-beslut. Det söks godkännande för nya blastdödningsprodukter vid tryck av denna skrift. Se digitala Odla för senaste information. www.odla.lantmannenlantbruk.se

Potatis – insektsbehandling

Preparat Bladlöss Stritar, stinkflyn Potatis-virus Y Kommentar
Mospilan SG 250 g 250 g   Max 1 behandling per säsong. 3 dagar karens.
Biscaya 0,3 l 0,3 l   DC 51-80. Max 1 behandling per säsong. 14 dagar karens.
Mavrik 0,2 l 0,2 l   DC 12-49. Max 2 behandlingar per säsong med minst 14 dagar intervall. 7 dagar karens.
Beta-Baythroid 0,4-0,5 l 0,4-0,5 l   Max 1 behandling per säsong. 28 dagar karens
Fastac 50 0,3 l 0,3 l   DC 10-89. Max 2 behandlingar per säsong. 14 dagar karens. Krav på 90 % avdriftsreducering  vid användning närmare än 100 m från sjöar, vattendrag eller öppna diken.
Teppeki 0,16 kg     DC 40-90. Max 2 behandlingar per säsong med minst 21 dagar intervall. 21 dagar karens. Obs bara löss!
Fibro     5 l /ha i 200 l vatten DC 10-89. Virusolja endast för utsädesodlingar! Öka med 1,0 l olja och 40 l vatten för varje behandling upp till 10 l/ha i 400 l vatten. Max 8 behandlingar. 

Potatis – betning

Preparat Dos per ton Kommentar
Maxim 100 FS 0,25 l Effekt mot groddbränna, filtsjuka, lackskorv, silverskorv, vanlig skorv och -pulverskorv. 
Monceren 0,6 l Effekt mot groddbränna, filtsjuka och lackskorv.
Diabolo 0,15 l Effekt mot blåsskorv, silderskorv, phomaröta och fusariumröta

Lantmännens strategi är Maximbetning enligt dosering.

Viktigt med anpassad näring

Potatis är en gröda som behöver välplanerat stöd av växtnäring, växtskydd och dessutom ofta bevattning. Det är mycket viktigt att ge rätt typ av näring, vid rätt tidpunkt.

 

Sorter och etablering
Det finns ett stort urval av sorter att välja på. Valet av sort beror på produktionsinriktning och olika odlingsegenskaper som exempelvis tidighet, sjukdomsresistens, avkastning, och näringsbehov. Certifierat utsäde och sorter som är mindre mottagliga för sjukdomar, till exempel bladmögel, är kanske de viktigaste förebyggande åtgärderna för en friskare potatisgröda. Väldränerade fält och en växtföljd med tre till fyra år mellan potatisgrödor ger bra förutsättningar.Växtnäring i korthet

Potatisgrödan ställer stora krav på växtnäringstillförseln och vattentillgången. När du planerar gödslingen är det viktigtatt du har lagt fast målet med odlingen samt bedömt hur stor den potentiella skörden är. Även balansen mellan växtnäringsämnena påverkar knölens sammansättning och framförallt kokkvaliteten. Tänk på att det krävs god vattenförsörjning för att potatisen ska kunna utnyttja den växtnäring du tillför.


”Planera gödslingen

efter ditt mål
med odlingen”

Under säsongen
Potatisbladmögel måste bekämpas före-byggande eftersom svampen är svår att kontrollera när den väl fått fäste. Bladmögelbekämpningen är även viktig för att minska risken för angrepp av brunröta i knölarna. Bekämpningen startas i matpotatis när plantan är cirka 20 cm hög och pågår med intervall om ungefär 7 dagar. Är tillväxten kraftig och förhållandena gynnsamma för svampen behöver intervallet minskas till 4 dagar. Är det däremot torrt och tillväxten svag kan intervallet ökas till 7–10 dagar. Se exempel på hur du växlar mellan olika preparat inom intervallet i behandlingsprogrammet på sidan 130-131. Dos- och/eller intervallanpassning efter prognosmodeller kan göras, se jordbruksverkets sida www.jordbruksverket.se under Odling | Växtskydd | Prognos och varning - jordbruk. Här hittar du
prognoserna VIPS och Skimmelstyring. 

Växtnäring till potatis

Potatis behöver mycket och lättillgänglig växtnäring då den har ett stort upptag samtidigt som rötternas utbredning är begränsad. Dessutom påverkas knölarnas kvalitet negativt om tillförseln är obalanserad. Använd klorfria gödsel för att undvika kvalitetsförsämring. Regelbunden markkartering av fälten är viktig för att kunna styra gödslingen efter varje fälts förutsättningar av fosfor- och kaliumstatus. Gödslingen av fosfor (P) till potatis måste vara större än bortförseln med potatisskörden för att matpotatis skall hålla rätt kokkvalitet. Upptaget av P i potatis gynnas av radmyllning vid sättningen. Rekommenderad fosforgödsling till potatis räcker normalt också till efterföljande gröda. Tänk på att du har rätt pH-status i marken då fosforn annars fastläggs och blir icke växttillgänglig. Fosfor är mest tillgänglig mellan pH 6,5-7,0.

Potatis kräver höga kaliumgivor för att undvika problem med mörkfärgning vid kokning. Bortförseln av kalium (K) är hög och närmast jämförbar med en vallgröda. Stallgödsel eller annan organisk gödsel bör inte nyttjas vid odling av matpotatis, då sen kvävemineralisering kan äventyra kvaliteten. Om du använder stallgödsel eller organisk gödsel till stärkelsepotatis, var noga med att ta analys av gödseln för att kunna precisera mineralgödseln.

Rekommenderade gödselmedel vid sättningen av potatis:
• YaraMila ProMagna 8-5-19 mikro, vid lågt till normalt P- och K-innehåll i jorden
• YaraMila ProMagna 11-5-18 mikro, vid högt P- och K-innehåll i jorden
• NPK 11-4-17 mikro, vid högt P- och K-innehåll i jorden

Rekommenderade gödselmedel vid komplettering i växande gröda:
Då kväve är lättrörligt i marken ska tillförsel av kväve delas till potatis, särskilt vid högre givor. Tillför lämpligen 50–70 procent av totalkvävet vid sättningen, för att tillföra resterande kväve efter 3–4 veckor och 6–7 veckor efter uppkomst.

Om enbart kväve skall kompletteras: Använd Axan eller kalksalpeter. Bladgödsling med t.ex. urea kan vara lämpligt som sista giva för att styra kokkvaliteten.

Om behov finns av mer kalium än vad som är tillfört med NPK-gödsel vid sättningen: Använd ett NK-gödsel (t.ex. YaraMila 22-0-12, Unika Calcium eller Unika Plus) vid den första kompletteringsgödslingen
för att sedan lägga en kvävegödsel (t.ex. kalksalpeter eller Axan).

För att styra enbart kaliumgivan: använd Kalimagnesia, Kaliumsulfat eller Polysulphate. . Gödsling med Kaliumsulfat förutsätter dock att du har en annan magnesiumkälla.

Ta hänsyn till K/Mg-kvoten från din markkartering när du planerar kaliumgödslingen. Om kvoten är över 2,5 i K-AL-klass
I-II skall Kalimagnesia tillföras. För K-ALklass III gäller värden över 2,0 och för K-AL-klass IV-V gäller värden över 1,5.För
värden under ovan nämnda går det bra att kaliumgödsla med Kaliumsulfat.

Undvik Kalisalt (K50) då denna gödsel innehåller höga halter klor vilket kan ge negativ kvalitetspåverkan.

 

Riktlinjer för kvävegödsling till potatis, kg N/ha

Sort eller
användning
Skördenivå
vid optimal
gödsling,
ton/ha
       
  20 30 40 50 60
Färskpotatis 60 80      
Mycket lågt kvävebehov    40–50 60–70 80–90 100–110
Lågt kvävebehov    60–70 80–90 100–110 120–130
Måttligt kvävebehov   90–100 120–130 150–160 170–180
Högt kvävebehov   100–110 130–140 160–170 180–190
Stärkelsepotatis     150-170 170-190 190-200

Ovanstående tabell ska ses som riktlinjer för kvävegödsling. Den högre riktgivan är för jordar med låg mineralisering. Nivån måste anpassas till sort, växtplats och årsmån. Bladgödsling med N fungerar bra i potatis, blasten är normalt mer tålig mot brännskador orsakade av näringslösningar jämfört med stråsäd.

Riktlinjer för fosforgödsling

    Gödslingsbehov kg P/ha utifrån P-klass (P-AL)      
Potatis Skörd ton/ha I
(0–2)
II
(2–4)
III
(4–8)
IVa
(8–12)
IVb-V
(>12)
Mat- och industri 40 105 85 65 45 25
  50 110 90 70 50 30
  60 115 95 75 55 35
Stärkelse 40 70 60 50 40 20
  50 75 65 55 45 25
  60 80 70 60 50 30

Justera fosforgivan med 0,5 kg P/ton avvikande skörd från tabellen. Tänk på att att vid pH-värde över 7 krävs högre
P-giva för samma effekt. Rekommendationerna förutsätter radmyllning.

Riktlinjer för kaliumgödsling

Potatis Skörd ton/ha Gödslingsbehov kg K/ha utifrån K-klass (K-AL)        
    I
(0–4)
II
(4–8)
IIIa
(8–12)
IIIb
(12–16)
IVa
(16–20)
IVb-V
(>20)
Mat- och industri 40 340 300 220 180 140 50
  50 380 340 250 200 150 60
  60   380 280 220 160 70
Stärkelse 40 210 190 170 140 100 40
  50 250 230 210 180 120 50
  60   270 250 220 140 60

Justera kaliumgivan med 5 kg K/ton avvikande skörd från tabellen.

 

 

Mikronäring
Näringsbrist i potatis påverkar både skördenivå och kvalitet. Då potatis är känslig för näringsbrist ska näring tillföras både
med vanlig mineralgödsel och som bladgödsel. Tillför bor minst en gång under potatisens tidigare stadier för att minska risken för inre kvalitetsproblem i knölen.

Mangan är svårrörligt i växten och skall därför tillföras flera gånger under plantans tillväxt för att tillgodose behovet hos nytillväxta blad. Lämpligen tillförs mangan i samband med bladmögelbehandlingen. Se s. 130-131 för
mikronäringsstrategi ihop med svampbehandlingen. På mycket lätta jordar är rekommendationen att tillföra mangan i varje behandling fram till mitten/slutet av juli.

Vid bristsymtom eller efter växtanalys ska specifik näringsbrist åtgärdas, annars används lämpligen ett multinäringsbladgödselmedel, t ex Mikro Potatis 2.0. Se bladgödslingstabell

Fosfor och kalium
Gödslingen justeras med 0,5 kg P och med 5 kg K för varje ton avvikelse från angiven skördenivå i tabellen, på sidan 135. Bladgödsling med fosfor vid begynnande knölbildning rekommenderas i P-AL klass III eller lägre. Marktillförseln kan då dras ner med minst motsvarande mängd fosfor. Tänk på potatisodling efter vallbrott kan behöva ytterligare tillförsel av kalium.

Denna sida är uppdaterad: 2020-03-05