Hur behandlar man kvickrot i stubb, vallbrott och träda? Här hittar du svaren! Men också det du behöver veta om Glyfosat och avdödning.

Glyfosat - Stubb, vallbrott och träda

Att tänka på innan behandling:

Det är viktigt att växterna är i god tillväxt och att det finns tillräckligt med bladmassa för att få optimal effekt. Kvickroten ska ha minst 3-4 blad. Om tidig behandling i stubb efter skörd, bör en hög stubb tas för tillräcklig träffyta. Kvickroten får inte vara täckt av skörderester. Behandling kan oftast utföras inom 5 dagar efter skörd. Vid normal stubbhöjd bör behandling utföras efter kvickrotens återväxt för god effekt, oftast inom 2–4 veckor efter skörd. Bortför alternativt hacka och fördela halmen jämnt. Rekommenderad vätskemängd: 100–150 l/ ha. Om vattenmängden överskrider 50 liter per liter glyfosat (360 g/l) bör 0,3-0,4 l vätmedel tillsättas/ha.

• Om grödan odlas inom ett stödsystem, t.ex. mellangröda inom ekologisk fokusareal, miljöersättning för vallodling eller gröda godkänd för minskat kväveläckage (fånggröda och/eller vårbearbetning), finns ett tidigaste godkänt brytdatum att ta hänsyn till.

• Det är viktigt med tillväxt för att uppnå god effekt av glyfosatbehandlingar. Därför är tidiga och mycket sena behandlingar på året svåra för att ge fullgod effekt. Det kan ta 3-4 veckor innan missfärgning kan ses i gräsogräsen.

• Tistel, åkermolke och hästhov går snabbt in i vintervila på hösten. Därför avtar roteffekten av glyfosat tidigt under augusti, beroende på årets väderlek. Sikta på att göra tistelbehandling direkt efter tröskan (hög stubb) under första halvan av augusti för optimal effekt.

• Om rotogräs ska bekämpas och har fått en behandling på våren i växande gröda, kan dosen hållas i det lägre intervallet.

• Jordbearbetning kan utföras vid synbar missfärgning, normalt 7–14 dagar efter behandling, 2-5 dagar för Roundup Gold ST. Se respektive produktetikett .

• Mycket hårt eller humusrikt vatten kan försämra effekten. Vid hårt vatten och/eller högt pH bör en vattenkvalitetshöjare tillsättas enligt produktens optimala dosering. För bästa effekt, ta ett prov på ditt vatten och lämna till din säljare för rätt dosering av pH-Opti. Vissa av produkterna på marknaden har redan detta i formuleringen, t.ex. Roundup Gold ST, och behöver inte denna vattenkvalitetshöjare.

 

Att tänka på vid behandling:

För att uppnå bäst effekt med en glyfosatbehandling måste det vara optimala sprutbetingelser. Saknas en eller flera av dessa förutsättningar väljs den högsta dosen i respektive intervall.

 

Mycket viktigt:
• Plantor i god tillväxt
• Kvickrot med minst 3–4 friska blad
• Torra plantor, daggfritt
• Vattenmängd mindre än 150 l/ha
• Efter behandling krävs 6 timmar regnfri/daggfri tid för Spectra. För Roundup Gold ST 1 timme.

Viktigt:

• Hög rel. fuktighet, mer än 70 procent
• Sprutning på förmiddagen
• Dagstemperatur över 15°C
• Kontrollera glyfosatens maxdos och registrering innan tillredning
• Sprutvätska ska tillredas och användas direkt

Så lyckas du med din glyfosatbehandling

  1. Applicera på torra blad, se till att den växtlighet som ska avdödas har tillväxt
  2. Ha en hög koncentration av glyfosat i sprutvätskan, sikta på vattenmängder om 100-125 l/ha med traditionell sprutteknik. 
  3. Undvik hårt vatten! Vatten med högt innehåll av karbonater minskar effekten mycket snabbt. Testa ditt vatten och tillsätt vid behov vattenstabilitetshöjare (pH-sänkare). Kontakta din säljare för att få hjälp med ett vattenprov. 
  4. Var noggrann med appliceringen! Eftersträva en bra täckning av bladmassan, gärna med dubbelspalt-munstycken eller luftassistans och en hastighet om 6-8 km/h. 
  5. Oftast blir långtidseffekterna (systemisk verkan) på rotogräsen bäst under maj-juli, gäller särskilt tisteln, åkermolke och hästhov, då tillväxten är som bäst.

Stubb:
• Vid tidig behandling efter skörd är det viktigt att ta hög stubb för att ha 3-4 gröna blad på kvickroten/tisteln för snabb etablering av höstsäd efter behandling
• Bortför alternativt hacka och fördela halmen jämt. Kvickroten får inte vara täckt av skörderester
• Vid normal stubbhöjd kan behandling göras efter kvickrotens återväxt. Normalt inom 2–4 veckor


Vallbrott:

• Bör ske först efter god nytillväxt, ca 10 cm återväxt för att ha bladmassa att träffa
• Kvickroten ska ha minst 3 blad och skräppa ha utvecklat en rosett
• Tänk på att om du har miljöersättning för vallodling kan du inte ogräsbehandla vallen kemiskt under de tre år som vallen ligger i stödet. År tre får du bryta vallen tidigast den 31 juli antingen mekaniskt eller med hjälp av glyfosat

Dosering efter
växtslag

Spectra* (360 g/l)

Roundup Gold ST (450 g/l)

 

Dos per ha

Dos per ha

Stubb och vallbrott

3-6 l

2,4-4,8 l

Kvickrot

3-4 l

2,4-3,2 l

Tistel i stubb/vall

4-5 l

3,2-4 l

Fettistel i stubb/vall

3-4 l

2,4-3,2 l

Skräppa

4-6 l

3,2-4,8 l

Hästhov

4-6 l

3,2-4,8 l

Oljerättika

3-4 l

2,4-3,2 l

Engelskt rajgräs

3–4 l

2,4-3,2 l

Italienskt rajgräs

2 l

1,6 l

Ängssvingel

4 l

3,2 l

Rödsvingel

6 l

4,8 l

Ängsgröe

3 l

2,4 l

Vitgröe

2 l

1,6 l

Renkavle

2-3 l

1,6-2,4 l

Rödklöver

6 l

4,8 l

Vitklöver

6 l

4,8 l

Lusern

6 l

4,8 l

Mindre örtogräs innan sådd

1-1,5 l

0,8-1,2 l

Örtogräs i stubb

1,5-2 l

1,2-1,6 l

Höstspillsäd i stubb

2,5 l

2 l

Vårspillsäd i stubb

2 l

1,6 l

Spillraps eller åkersenap

2-3 l

1,6-2,4 l

 

 

*Spectra kan bytas mot liknande 360 g/l-glyfosat.

Osäker framtid för glyfosat - hantera problemen redan nu

Glyfosat är ett hett ämne i miljödebatten och framtiden för dessa typ av produkter är högst osäker. Det
är därför en klok idé att utnyttja glyfosatprodukterna under de kommande två växtodlingssäsongerna som godkännandet stäcker sig på EU-nivå (2022-12-15). Passa därför på att bekämpa t.ex. kvickrot, tistel och gräsogräs efter skörd när vi fortfarande har möjligheten. Alternativa produkter för totalbekämpning i framtiden kommer med största sannolikhet att ha strängare restriktioner vid användning.

 

Mekaniska alternativ utan glyfosat

Om spillsädes- och ogräsproblematiken är liten kan ogräs- eller spillsädesbekämpningen från den jordbearbetningen som sker inför höst- eller vårsådd vara fullt tillräcklig. Förebered dig för ett eventuellt glyfosatförbud genom att staka ut en mekanisk ogrässtrategi för gården och var med direkt på rotogräsen.

Vid plöjning krävs i regel ingen annan mekanisk bearbetning mot spillsäd, förutsatt att plöjing sker till ett rejält djup och att plogens förplogar är optimalt inställda. Spill från tröskan vänds tillsammans med ogräs och växtrester ner till ett tillräckligt stort djup för att inte kunna gro, förutsatt att plogen är rätt inställd och att tiltorna vänder runt helt.

Vid reducerad bearbetning krävs en mer komplex strategi. Inför höstsådd bör först en grund bearbetning till ca 3 cm utföras med en tallrikskultivator direkt efter tröskan. Detta lockar spillsäd och ogräsfrön att gro. Uppkomna plantor kan sedan bekämpas med djupare kultivering som sker nära sådden.

Strategier för kombinerad ogräsbekämpning och jordbearbetning ska alltid anpassas efter fältens ogräsflora, jordart och gröda.

 

Rotsystem och tillväxtegenskaper hos rotogräs

(Källa: Jordbruksverket)

Art

Starkast tillväxt

Vilo

Komp.punkt

Kvickrot*

Tidig vår till sen höst, torka avstannar tillväxt

Nej

3-4 blad

Åkertistel

Vår till tidig höst

Sen höst

3-5 blad

Åkermolke

Vår och sommar

Höst

4-5 blad

Hästhov

Vår och försommar

Höst

3-5 blad

Krusskräppa

Vår till höst

Nej

5-6 blad

Maskros

Vår till höst

Nej

Knoppstadium

Gråbo*

Vår till höst

Nej

Tidigt knoppstadium

*Mycket god effekt av uttorkning.

Glyfosater kan skilja i registreringar vad gäller dosering och godkända användningsområden. Läs alltid dunketikett, EU-godkännandet för glyfosater sträcker sig till 15 december 2022.

Denna sida är uppdaterad: 2021-03-08