Hur behandlar man kvickrot i stubb, vallbrott och träda? Här hittar du svaren! Men också det du behöver veta om Glyfosat och avdödning.

Glyfosat - Stubb, vallbrott och träda

Att tänka på innan behandling:

Det är viktigt att växterna är i god tillväxt och att det finns tillräckligt med bladmassa för att få optimal effekt. Kvickroten ska ha minst 3-4 blad. Om en tidig kvickrotsbe- handling planeras efter skörd, använd en högre stubbhöjd vid tröskning för att öka mängden kvarvarande bladyta att träffa på kvickroten. Kvickroten får inte vara täckt av skörderester. Behandling kan oftast utföras inom 5 dagar efter skörd.

 • Om grödan odlas inom ett stödsystem, t.ex. mellangröda, miljöersättning för vallodling, gröda godkänd för minskat kväveläckage (fånggröda och/eller vårbearbetning) finns ett tidigaste godkänt brytdatum att ta hänsyn till.

 • Det är viktigt med tillväxt för att uppnå god effekt av glyfosatbehandlingar. Därför är tidiga och mycket sena behandlingar på året svåra för att ge fullgod effekt. Det kan ta 3-4 veckor innan missfärgning kan ses i gräsogräsen.

 • Tistel, åkermolke och hästhov går snabbt in i vintervila på hösten. Därför avtar roteffekten av glyfosat tidigt under augusti, beroende på årets väderlek. Sikta på att göra tistelbehand- ling direkt efter tröskan (hög stubb) under första halvan av augusti för optimal effekt.

Vid normal stubbhöjd bör behandling utfö- ras efter kvickrotens återväxt för god effekt, oftast inom 2–4 veckor efter skörd. Bortför alternativt hacka och fördela halmen jämnt.

Rekommenderad vätskemängd: 100–125 l/ha. Om vattenmängden överskrider 50 liter per liter glyfosat (360 g/l) bör 0,1-0,3 l vätmedel tillsättas/ha.

• Om rotogräs ska bekämpas och har fått en be- handling på våren i växande gröda, kan dosen hållas i det lägre intervallet.

• Jordbearbetning kan utföras vid synbar miss- färgning, normalt 7-14 dagar efter behandling, 2-5 dagar för Roundup Flex. Se respektive produktetikett.

• Mycket hårt eller humusrikt vatten kan försämra effekten. Vid hårt vatten och/eller högt pH bör en vattenkvalitetshöjare tillsättas enligt produk- tens optimala dosering. För bästa effekt, ta ett prov på ditt vatten och lämna till din säljare för rätt dosering av pH-Opti. Vissa av produkterna på marknaden har redan detta i formuleringen, t.ex. Roundup Flex, och behöver inte denna vattenkvalitetshöjare.

Att tänka på vid behandling:
För att uppnå bäst effekt med en glyfosatbehandling måste det vara optimala sprutbetingelser.
Saknas en eller flera av dessa förutsättningar väljs den högsta dosen i respektive intervall.

Mycket viktigt:

 • Plantor i god tillväxt

 • Kvickrot med minst 3–4 friska blad

 • Torra plantor, daggfritt

 • Vattenmängd mindre än 150 l/ha

 • Efter behandling krävs 6 timmar regnfri/dagg-

  fri tid för Glypper. För Roundup Flex 1 timme.

Viktigt:

-Hög rel. fuktighet, mer än 70 procent Sprutning på förmiddagen
-Dagstemperatur över 15 °C
-Kontrollera glyfosatens maxdos och registrering innan tillredning
-Sprutvätska ska tillredas och användas direkt

Så lyckas du med din glyfosatbehandling

 1. Applicera på torra blad, se till att den växtlighet som ska avdödas har tillväxt.

 2. Ha en hög koncentration av glyfosat i sprutvätskan, sikta på vattenmängder om 100-125 l/ha med traditionell sprutteknik.

  Undvik hårt vatten! Vatten med högt innehåll av karbonater minskar effekten mycket

 3. snabbt. Testa ditt vatten och tillsätt vid behov vattenstabilitetshöjare (pH-sänkare).

  Kontakta din säljare för att få hjälp med ett vattenprov.

 4. Var noggrann med appliceringen! Eftersträva en bra täckning av bladmassan, gärna med dubbelspalt-munstycken eller luftassistans och en hastighet om 6-8 km/h.

 5. Oftast blir långtidseffekterna (systemisk verkan) på rotogräsen bäst under maj-juli, gäller särskilt tisteln, åkermolke och hästhov, då tillväxten är som bäst.

Stubb:

• Vid tidig behandling efter skörd är det viktigt att ta hög stubb för att ha 3-4 gröna blad på kvick- roten/tisteln för snabb etablering av höstsäd efter behandling

• Bortför alternativt hacka och fördela halmen jämt. Kvickroten får inte vara täckt av skörderester

• Vid normal stubbhöjd kan behandling göras efter kvickrotens återväxt. Normalt inom 2–4 veckor


Vallbrott:

• Bör ske först efter god nytillväxt, ca 10 cm åter- växt för att ha bladmassa att träffa

• Kvickroten ska ha minst 3 blad och skräppa ha utvecklat en rosett

• Tänk på att om du har miljöersättning för vall- odling kan du inte ogräsbehandla vallen kemiskt under de tre år som vallen ligger i stödet. År tre får du bryta vallen tidigast den 31 juli antingen mekaniskt eller med hjälp av glyfosat

Dosering efter växtslag Glypper* (360 g/l) Roundup Flex (480 g/l)
  Dos per ha Dos per ha
Stubb och vallbrott 3-6 l 2,3-4,5 l
Kvickrot 3-4 l 2,3-3 l
Tistel i stubb/vall 4-5 l 3-3,8 l
Fettistel i stubb/vall 3-4 l 2,3-3 l
Skräppa 4-6 l 3-4,5 l
Hästhov 4-6 l 3-4,5 l
Oljerättika 3-4 l 2,3-3 l
Engelskt rajgräs 3–4 l 2,3-3 l
Italienskt rajgräs 2 l 1,5 l
Ängssvingel 4 l 3 l
Rödsvingel 6 l 4,5 l
Ängsgröe 3 l 2,3 l
Vitgröe 2 l 1,5 l
Renkavle 2-3 l 1,5-2,3 l
Rödklöver 6 l 4,5 l
Vitklöver 6 l 4,5 l
Lusern 6 l 4,5 l
Mindre örtogräs innan sådd 1-1,5 l 0,8-1,1 l
Örtogräs i stubb 1,5-2 l 1,1-1,5 l
Höstspillsäd i stubb 2,5 l 1,9 l
Vårspillsäd i stubb 2 l 1,5 l
Spillraps eller åkersenap 2-3 l 1,5-2,3 l

*Glypper kan bytas mot liknande 360 g/l-glyfosat.

Osäker framtid för glyfosat - hantera problemen redan nu

Glyfosat är ett hett ämne i miljödebatten och framtiden för denna typ av produkt är högst osäker. Det är därför en klok idé att utnyttja glyfosatprodukterna under den kommande växtodlingssäsongen, då godkännandet sträcker sig på EU-nivå till 2023-12-15. Passa därför på att bekämpa t.ex. kvickrot, tistel och gräsogräs efter skörd när vi fortfarande har möjligheten. Alternativa produkter för totalbekämpning i framtiden kommer med största sannolikhet att ha strängare restriktioner vid användning.

 

Mekaniska alternativ utan glyfosat

Om spillsädes- och ogräsproblematiken är liten kan ogräs- eller spillsädesbekämp- ningen från den jordbearbetningen som sker inför höst- eller vårsådd vara fullt till- räcklig. Förbered dig för ett eventuellt glyfo- satförbud genom att staka ut en mekanisk ogrässtrategi för gården och var proaktiv i bekämpningen av rotogräsen.

Vid plöjning krävs i regel ingen annan mekanisk bearbetning mot spillsäd, förut- satt att plöjning sker till ett rejält djup och att plogens förplogar är optimalt inställda. Spill från tröskan vänds tillsammans med ogräs och växtrester ner till ett tillräckligt stort djup för att inte kunna gro.

Vid reducerad bearbetning krävs en mer komplex strategi. Inför höstsådd bör först en grund bearbetning till ca 3 cm utföras med

en tallrikskultivator direkt efter tröskan. Detta lockar spillsäd och ogräsfrön att gro. Uppkomna plantor kan sedan bekämpas med djupare kultivering som sker nära sådden.

Strategier för kombinerad ogräsbekämpning och jordbearbetning ska alltid anpassas efter fältens ogräsflora, jordart och gröda.

T. ex. problemogräset renkavle kräver en genomtänkt jordbearbetningsstrategi. Här kan en grund bearbetning direkt efter tröskan vara en nackdel. Däremot miss- gynnas den av direktsådd utan bearbetning samt ökad andel vårgrödor och vall i växt- följden. Sandlosta som ökat sista säsongerna missgynnas av plöjning och vårgrödor i växtföljden.

 

 

  • Hösten 2021 sände EU ut en rapport om glyfosat för remiss till olika instanser. Rapporten visar sammanfattningsvis att glyfosat är ett i förhållande harmlöst preparat men samtidigt mycket effektivt. Det som skett sedan förra förläng- ningen av den aktiva substansen (glyfosat) inom EU är att mer fokus ligger på klimatet, vilket ger glyfosat en fördel.

  • Glyfosat är ett salt som är löst i vatten med olika tillsatser och formuleringar. Många glyfosatprodukter i standard-segmentet innehåller 360 g glyfosat/l och premiumglyfosater innehåller ofta runt 450-500 g glyfosat/l.

  • Det finns främst två typer av glyfosatsalter, kaliumsalt och isopropylaminsalt. De nyaste produkterna innehåller kaliumsalt med olika formuleringar. Formulering och andra tillsatser som vätmedel kan ge produkten dess specifika egenskaper som snabb regnfasthet, snabbt upptag och effekt.

Rotsystem och tillväxtegenskaper hos rotogräs

(Källa: Jordbruksverket)

Art

Starkast tillväxt

Vilo

Komp.punkt

Kvickrot*

Tidig vår till sen höst, torka avstannar tillväxt

Nej

3-4 blad

Åkertistel

Vår till tidig höst

Sen höst

3-5 blad

Åkermolke

Vår och sommar

Höst

4-5 blad

Hästhov

Vår och försommar

Höst

3-5 blad

Krusskräppa

Vår till höst

Nej

5-6 blad

Maskros

Vår till höst

Nej

Knoppstadium

Gråbo*

Vår till höst

Nej

Tidigt knoppstadium

*Mycket god effekt av uttorkning.

Denna sida är uppdaterad: 2023-03-23

Odla 2024

Nedan kommer innehåll från Odla 2024 att synas. Materialet för 2023 ligger kvar ovan till dess att vi är klara med uppdateringen.