Här hittar du både bortförseltabell och Lantmännens mineralgödselsortiment. I listan ser du vilka namn du kan hitta gödseln under i olika spridartabeller.

Det är viktigt att tillföra rätt gödning till grödan utifrån markstatus, beräknad skördenivå, grödor i växtföljden samt förfrukten. Det är viktigt att anpassa näringen till just dina förutsättningar. Det finns stora skillnader mellan gårdar och inom fält.

Yara har tagit fram ett digitalt verktyg "Bördighetsanpassad Fosfor- och Kaliumgödsling" där du skriver in ditt P-AL och K-AL på fältet samt grödor och skördenivåer. Utifrån detta kan du simulera olika förutsättningar och se vad skörden bortför och vilken nivå av P och K du bör tillföra.

Bortförseltabell växtnäring

Gröda Växtdel Kväve
kg/ton
Fosfor
kg/ton
Kalium
kg/ton
Svavel
kg/ton
Magnesium
kg/ton
Bor
g/ton
Koppar
g/ton
Mangan
g/ton
Vete kärna 18 3,4 4,1 1,7 1,7 5 5 20
Korn kärna 16 3,6 4,2 1,6 1,6 5 6 20
Havre kärna 18 3,4 4,2 1,2 1,4 5 4 40
Stråsäd halm 6 1 10 1,5 1,3 5 2,5 25
Raps frö 33 8 10 3,7 3 67 10 40
Raps halm 10 1,3 30 3,3 2 15 8,3 90
Vall ensilage (ts) 20 2,1 16 1,3 2,4 14 8,6 60
Potatis knöl 3,5 0,5 5 0,4 0,4 2 0,8 1,6
Potatis blast 4,8 0,2 5,8 0,5 0,4 7 1 5,8
Sockerbeta beta 2 0,4 2 0,2 0,4 4 1 6,2
Sockerbeta blast 5 0,5 5 0,5 0,8 8 1,1 10

Kvävekällor i mark och gödning

Näringsämnet kväve är helt avgörande för växtens metabolism. Brist visar sig som försämrad tillväxt och syntesen av klorofyll avstannar, vilket gör att växten bleknar och gulnar. Kväve förekommer i olika former i marken.
Den övervägande delen är organiskt bundet medan en mindre del återfinns i mineralform, huvudsakligen ammonium (NH4+) och nitrat (NO3-).

Organiskt kväve som förekommer i jorden, i stallgödsel och andra organiska gödsel- medel ombildas till ammoniumkväve via mineralisering. Mineraliseringens hastighet och storlek beror av temperatur, markfukt och typ av organiskt material (C/N-kvot).

Kväveformer & förlustvägar


I handelsgödsel finns kvävet oftast som en blandning av olika kväveformer. Kalksalpeter består till största del av nitratkväve, vilket gör den mycket effektiv och snabbverkande. NS 27-4, Axan, N27, N34 och Sulfan (NS 24-6) består till hälften av nitratkväve och hälften ammoniumkväve. Alltså finns det både lättill- gängligt och mer svårtillgängligt kväve för växten i dessa produkter. Ammoniumkväve binder till markpartiklar vilket gör att det rör sig långsamt i marken.

Ammonium kan också ombildas till organisk form. Ammonium ombildas till nitratkväve med hjälp av mikroorganismer i jorden. Ombildningens hastighet beror av temperatur, markfukt, luft och jordtyp.

Urea som handelsgödsel har utifrån prisbild inte varit prioriterad som gödselmedel de senaste åren i Sverige. Urea är globalt det mest använda kvävegödselmedlet.

Urea består helt av amidkväve och kan inte tas upp av grödan direkt. Genom en kemisk process omvandlas först amid-kvävet till ammonium och därefter till nitrat i jorden. Urea är generellt något långsammare än ammonium- och/eller nitratbaserade gödselmedel. Denna gödsel är viktig att hantera på rätt sätt för att minimera förluster (ammoniakavgång) i odlingen. I stallgödsel och biogödsel finns den större delen av kvävet i form av organiskt kväve, vilket tar lång tid att omvandla till växttillgängligt kväve. Detta påverkas av temperatur, markfukt och jordtyp.


Att tänka på vid hantering av urea

• Mineralgödsel som innehåller urea ska vid spridning på obevuxen mark myllas eller brukas ned inom fyra timmar.

• Urea försurar mer än Ammoniumnitrat. Tänk på att kompensera med kalk.

• Risk för ammoniakavgång vid torra förhållande om urea läggs på ytan i växande gröda.

• Väder (regn) avgör strategin – om torrt kommande veckor bör urea myllas även i växande gröda, t.ex. höstsäd.

• Urea kan vara aggressiv mot metall – lämna ingen vara i maskinen över natten och skölj maskinen varje kväll.

• Urea saknar svavel och måste därför kompletteras med en extra gödsling.

• Rätt hanterad har urea ungefärlig kväve- effektivitet som N27 (ammoniumnitrat).

• I höstgrödor, lägg ca 70-90 % av planerat totalkväve i form av urea tidig vår (mars). Läggutca15-30kgSiformavNS21-24i mars/april. Kvävekomplettera med N27/NS 27-4/ Axan.

• I vårgrödor, lägg ca 70-80 % av planerat totalkväve i form av urea innan sådd myllat med såmaskinen eller harva ned urean (radmyllning är enligt försök bättre än ned- harvning). Vid sådd gödslas NPK/ PK-produkt med kombisåmaskin. Lägg ut ca 10-30 kg S
i form av NS 21-24 vid sådd/uppkomst. Kvävekomplettera med N27/ NS 27-4/ Axan.

• I vall, lägg 90-100 % av planerat totalkväve till förstaskörden i form av urea tidig vår (mars). Lägg ut ca 20-30 kg S i form av NS 21-24 i mars/april. Lägg därefter N27/ NS 27-4/ Axan till andra-, tredje-, och fjärde- skörd i maj-augusti.


Svavel

Svavel är viktigt för växtens uppbyggnad och behövs för att bygga aminosyror och proteiner. Vid brist blir plantorna ofta gula, små och klena. Svavel bör tillföras grödan
i förhållande till kväve, 1:10 för stråsäd och 1:5 för oljeväxter samt baljväxter. I marken och i organisk gödsel är majoriteten av svavlet bundet i organisk form, vilket frigörs vid mineralisering. I växten tas svavel upp som sulfatjoner. Generellt kan sägas att svavel ska tillföras grödan varje år (även till stallgödsel). Vid användning av organiska gödselmedel i växtföljden kommer viss del svavel successivt mineraliseras från jordens markförråd.

Svavelbrist medför oftast reducerad skörde- potential och när bristen syns är det svårt att hinna åtgärda. Svavelbehovet är generellt större på lätta, mullfattiga jordar. Det naturliga nedfallet av svavel i Sverige är endast 1-2 kg S/ha och år.

Vid användning av gödselmedel som inne- håller endast kväve, t.ex. Urea, N27 och N34, behöver svavel kompletteras tidigt vid första gödsling på våren eller vid sådd.

Svavelkällor som komplement till rena kväveprodukter och/eller stall-/biogödsel:
NS 21-24 (ammoniumsulfat), Sulfoprill, Kieserit, Kaliumsulfat och Polysulphate.

Mineralgödselsortiment

Benämning Totalkväve Nitratkväve Fosfor (P)   Kalium Magnesium Svavel  Övriga näringsämnen Kadmiumklass
  N  %   % citratlösl. % vattenlösl. %   K % Mg %   S % %  
Kvävemedel
Kalksalpeter 15,5  14,4            Ca 18.8   
Suprasalpeter N27 27,0  13,5       2,4      
Axan NS 27-4 (Rostock, Sluskil) 27,0  13,5       0,6 3,7    
NS 27-4 27 13,5         4    
Sulfan NS 24-6 24 12       0,5 6    
N 34  34 17              
Urea  46                
NS 26-13 26 7         13    
Ammoniumsulfat, NS 21-24 750 kg (witt, BF m.fl) 21           24    
N27 CAN Witt  27 13,5              
N27 CAN Bagfas 27 13,5              
N27 CAN OCI 27 13,5              
N27 CAN Lit 27 13,5              
Urea Witt Granulerad 46                

 

Benämning Totalkväve Nitratkväve Fosfor (P)   Kalium Magnesium Svavel  Övriga näringsämnen Kadmiumklass
  N  %   % citratlösl. % vattenlösl. %   K % Mg %   S % %  
P/PK/NP-medel
P 20      20,0  19,1     1,2   C
PK 11-21      10,9 10,6  20,8   1,6   C
MAP NP 11-23 Witt 11   23 20   2,4     C
MAP NP 10-20 KAZ 10   20 17         C

 

Benämning Totalkväve Nitratkväve Fosfor (P)   Kalium Magnesium Svavel  Övriga näringsämnen Kadmiumklass
  N  %   % citratlösl. % vattenlösl. %   K % Mg %   S % %  
K-medel
Kalisalt/60er kali       49,8         
Kaliumsulfat a)       42   18.0     
Kalimagnesia/Patentkali a)      24,9 6,0  18.0     
Polysulphate       11,6 3,6 19,2 Ca 12.2  

 

Benämning Totalkväve Nitratkväve Fosfor (P)   Kalium Magnesium Svavel  Övriga näringsämnen Kadmiumklass
  N  %   % citratlösl. % vattenlösl. %   K % Mg %   S % %  
NPKS-medel
YaraMila Raps 17-5-10 17 7,2 4,6 3,4 10 1,2 4 B 0,15 A
YaraMila 21-3-10  20,6 9,4 2,6 1,9 9,6 1,1 3,4 B 0,02 A
YaraMila 22-6-6 21,6 8,4 5,9 5 5,8 0,6 3 B 0,02 A
YaraMila 24-4-5 23,6  10,3 3,6 2,6 4,6 0,5 3   A
YaraMila 27-3-3 26,6 11,9 2,6 1,8 2,6 0,5 3   A
YaraMila 20-5-10 19,6 7,7 4,6 2,8 9,6   3   A
NPK 27-3-5 27 12 2,6 1 5   2   C
NPK 20-4-8+2 S 20 8,6 4,4 3,3 8,3   2   C
NPK 15-7-12+11S 14,8 0 6,5 6 12,5 0,3 11,7   C
YaraMila Höst 8-10.5-20 Mn 8 0,8 10,5 9,2 19,9   2 Mn 0,5, B 0,01, Zn 0,01, Fe 0,1  A
YaraMila Höst 10-14-12 10 0,5 14 10,5 12,5   1,2   A
YaraMila ProBeta 15-4-8, mikro 15 6,4 3,6 3 8 0,9 2 Na 8,0 B 0,1 Mn 0,6 A
YaraMila ProMagna 8-5-19, mikro a) 8,0  2,4 5,0  4 18,6 2,5 12,6 B 0,05, Cu 0,05, Mn 0,25 A
YaraMila ProMagna 11-5-18, mikro a) 11 4 4,6 3,9 17,6 1,6  10,4 B 0,04, Fe 0,08, Cu 0,03, Mn 0,25, Zn 0,05 A
NPK 11-4-17 Mikro a) 11 1 4 3,5 17 1,5 16 B 0,02, Zn 0,01 A

 

Benämning Totalkväve Nitratkväve Fosfor (P)   Kalium Magnesium Svavel  Övriga näringsämnen Kadmiumklass
  N  %   % citratlösl. % vattenlösl. %   K % Mg %   S % %  
Övriga medel
Kieserit            15,0  20    
Besal               Na 38,0  
Nitrabor  15,4 14,1           Ca 18,3, B 0,3
Unika Calcium a) 14,2 13,7     19,9     Ca 8,6  
Unika Plus a) 12 12     38,2        
Calciprill               Ca 38  
Sulfoprill*             14 Ca 32  
Magprill           9,5   Ca 25  

 

a) Låg klorhalt
Ca = kalcium, B=bor, Zn=zink, Mn=mangan,
Na = natrium, Cu=koppar

Förväntad kadmiumhalt:
A = 0–12 B = 12–25 C = >25 mg Cd/kg P
*Sulfoprill är pH-höjande med tillsats av svavel.

Gödselns namn i spridningstabeller

Nedan redovisas alternativa namn som förekommer i spridartillverkares spridartabeller

Artnr. Artikel Namn i spridartabell Tillverkare/Fabrik
300095 Achema Urea 500kg Urea, Jonava Prillad Achema, Jonava
300033 Amfert P20 750kg Superfosfat P20 ICL fertilizers (Amfert), Amsterdam
300034 Amfert PK 11-21 750kg PK 11-21 ICL fertilizers (Amfert), Amsterdam
301475 AmmnitLit N34 UN2067(5,1)500kg N34 Achema/ Jonava
301143 Ammonsulfat NS 21-24 1000kg SSA Domogran 45, N 21-24 Ammonsulfat Domo
300078 Axan 750kg Axan Yara, Rostock, Sluskil
300024 H&M Besal 750kg Besal Nnatrium Hanson & Möhring
300057 K+S ESTA Kieserit  600kg ESTA Kieserit gran K+S, Vera
300082 K+S60er Kali(Kalisalt 50)750kg Kali 60er gran K+S, Vera
300108 K+SKaliSop (Kaliumsul42) 750kg KaliSop 50 K+S, Vera
300081 K+SPatentkali (Kalimag25)750kg Patentkali 30/10 K+S, Vera
301120 Kalkkväve 600kg Perkalkstickstoff Perlka
300076 Kalksalpeter 750kg Kalksalpeter Yara, Porsgrunn
300074 Litauen NS 27-4 500kg NS 27-4 Achema, Jonava
300079 Litauen NS 27-4 750kg NS 27-5 Achema, Jonava
300093 MAP NP 12-23 Yara 750kg MAP NP 12-24 Yara
301051 NS 27-4 Mynitras 750kg NS 27-4 Mynitras, GPN Agriculture 27% 9S Borealis, Grand Quevilly
301077 NS 27-4 Ferteberia Nitramon 27 (S) Ferteberia
301205 Polysulphate 750kg Polysulphate  Yara, ICL Amfert
300089 ProBeta 750kg Probeta Yara, Nystad
300085 ProMagna 8-5-19 750kg Promagna 8-5-19 Yara, Nystad
300084 Promagna 11-5-18 750kg Promagna 11-5-18 Yara, Nystad
300106 Sulfan 750kg Sulfan Yara, Rostock
300077 Suprasalpeter N27 750kg Suprasalpeter N27 Yara, Rostock
300109 Unika Calcium 600kg Unika Calcium  Yara, Antwerpen
300038 Unika Kali 600kg Unika Kali 600kg Yara, SQM Chile
301216 YaraMila 20-5-10 750kg YaraMila 20-5-10 750kg Yara, Siilinjärvi, (ev. Nystad)
300083 YaraMila 21-3-10 750kg YaraMila 21-3-10 750kg Yara, Siilinjärvi, (ev. Nystad)
300086 YaraMila 22-6-6 750kg YaraMila 22-6-6 750kg Yara, Siilinjärvi, (ev. Nystad)
300040 YaraMila 23-3-7 750kg YaraMila 23-3-7 750kg Yara, Siilinjärvi, (ev. Nystad)
300087 YaraMila 24-4-5 750kg YaraMila 24-4-5 750kg Yara, Nystad (ev. Siilinjärvi)
300088 YaraMila 27-3-3 750kg YaraMila 27-3-3 750kg Yara, Nystad
300091 YaraMila raps 17-5-10 750kg YaraMila raps 17-5-10 750kg Yara, Nystad, Siilinjärvi
301312 YaraMila Höst 8-10,5-20 750 kg YaraMila Höst 8-10,5-20 Yara, Nystad
301611 YaraMila Höst 10-14-12 750 kg YaraMila Höst 10-14-12 Yara, Nystad
301494 NPK 11-4-17 Mikro 750 kg Arvi 11-09-20 Arvi, Marijampole
301747 Ammoniumsulfat witt 750 kg ZAT AS Macro Grupa Azoty, Tarnow
301749 N27 CAN Witt 750 kg Saletrzak 27 Grupa Azoty, Kedzierzyn
301757 N27 CAN Bagfas CAN 27 Bagfas, Turkiet
301753 N27 CAN OCI Nutramon N27 OCI, Gelreen, Holland
301745 N27 CAN Lit CAN 27 Achema, Jonava
301751 MAP NP 11-23 Witt MAP NP 11-52 OCP, Marocko
301763 Urea Witt Granulerad Urea Dangote, Nigeria
300032 Ammoniumsulfat BF 750 kg Ammoniasulphate Granmax, Litauen
301778 MAP NP 10-20 KAZ MAP NP 10-46 KAZPHOSPHATE LLC, Kazakstan
301548 N34 Myprem UN2067(5,1) 600kg KF Mypremian 33,5 Borealis, Grand Quevilly
301800 NPK 15-7-12+10S Witt OCP  NPK 15-15-15 OCP, Marocko
301798 NS 27-4 Anwil 750kg Canwil S Anwil, Wloclawek
301808 NPK 27-3-5 FERTEBERIA 750kg Nitromax Dynamic 27-6-6 Ferteberia, Setubal, Portugal
301814 NS 26-13 FERTEBERIA 750kg Ammonium Nitrosulfate Ferteberia, Aviles, Spanien
300990 NS 27-4 ZAK 750kg Salmag+S Grupa Azoty, Kedzierzyn

Denna sida är uppdaterad: 2024-03-14