Här hittar du de växtodlingsstrategier som Lantmännen utvecklat kring odling av majs. Allt du behöver om ogräsbehandling, svampbehandling, insektsbehandling, växtnäring och mycket mer som är av stor nytta för din fodermajsodling.

Att tänka på:
- Välj rätt sort för ditt odlingsområde. Den viktigaste egenskapen är att sorten hinner mogna.
- Med rätt växtnäring utnyttjas skördepotentialen. Förutom rätt kväve är fosfor extra viktigt till majs p g a det grunda rotsystemet. Majs är känslig för brist på mikronäring som bor, mangan och zink.
- Majs har svag konkurrenskraft mot ogräs, så planera för en dubbel ogräsbehandling. Håll koll på skadegörare som fritfluga och svamp.

Växtskyddsstrategier

Dessa strategier är generella och andra strategier kan krävas vid specifika problem. För preparat och dosering, se nästkommande sidor.

Fodermajs – ogräsbehandling

Dessa strategier är generella och andra strategier kan krävas vid specifika problem. För preparat och dosering, se nästkommande sidor.

Fodermajs – svampbehandling

Preparat Dos per ha Kommentar
Comet Pro 0,8–1,0 l Majsen cirka 115 cm. Bladfläcksjuka och ögonfläcksjuka.

Fodermajs – insektsbehandling

Preparat Dos per ha Kommentar
Fastac 50 0,3 l Fritfluga. Majsen har 1,5–2 blad.
Beta-Baythroid 0,3-0,5 l Frifluga, behandling vid 1,5 blad,  DC 11.
Steward 30 WG 125 g Majsmott. UPMA. Gäller produkt med reg.nr 4979

Läs produktens etikett och beakta de begränsningar som gäller grödans utvecklingsstadium, karenstid, bifarlighet, krav på avdriftsreducerande utrustning, skyddsavstånd och övriga villkor.

Växtnäring till fodermajs

Majs har en lång vegetationsperiod men jämfört med slåttervall är kvävebehovet lägre vid samma skördenivå.

Fosfor
Fodermajs har behov av lättillgänglig fosfor vid sin tillväxtstart för att utvecklas optimalt från början. Därför rekommenderar
Lantmännen en startgiva med MAP (NP 12- 23), radmyllad vid sådd. P-klass I-III: 150 kg MAP/ha P-klass IV-V: 100 kg MAP/ha Försök visar att majs vid denna giva utvecklas tidigare, samt ger en högre skörd och en högre ts-halt även om stallgödsel tillförts före sådd.

Kväve
Fodermajs har visat stor förmåga att producera en hög ts-skörd med en relativt låg
kvävegiva. En för hög kvävegiva ökar proteinhalten marginellt medan mängden kväve i marken efter skörd ökar. Försök visar att optimal kvävegiva vid skördenivåer under 10 ton TS/ha är 100 kg N. En skörd på 14 ton TS/ha kräver 170 kg N. Båda rekommendationerna räknas som lättillgängligt kväve. Ta därför en stallgödselanalys om det är stallgödsel som är kvävekällan. Ofta sprids stallgödsel före sådd. Givan täcker en stor del av kvävebehovet och resten kompletteras med en NS-produkt som även täcker svavelbehovet.

Kalium
En skörd på 10 ton ts per ha bortför cirka 140 kg kalium per hektar medan 14 ton ts per ha bortför ca 190 kg kalium per hektar. Jordar i klass II behöver minst tillföras den sistnämnda mängden. Från klass III och uppåt täcker oftast 40 m3 flytgödsel behovet. Vid högre skördenivåer på lättare jordar i kaliumklass 2 är vår rekommendation att stallgödseln kompletteras med kalium i form av YaraMila 22-0-12 eller Kalisalt.

Mikronäring
Fodermajs odlas ofta på lätta jordar med stor risk för manganbrist. För en bred bladgödsling med mikro- och makronäring kör MikroMajs Opti. Majs är även känslig för zinkbrist vilket framförallt uppkommer på lätta jordar med högt pH. Använd YaraVita Zintrac för att avhjälpa zinkbrist.

Gödslingsbehov i fodermajs, P och K

Majsskörd ton ts/ha Kväve kg N/ha Fosfor kg/ha P-klass (P-AL) Kalium kg/ha K-klass (K-AL)
    III IV II III
10 ton 100 25 20 140 120
14 ton 170 40 30 170 150

Se ytterligare information under bladgödslingstabellen. Mikronäring rekommenderas att tillföras minst en gång per säsong.