Här hittar du de växtodlingsstrategier som Lantmännen utvecklat kring odling av majs. Allt du behöver om ogräsbehandling, svampbehandling, insektsbehandling, växtnäring och mycket mer som är av stor nytta för din fodermajsodling.

Att tänka på:
• Välj rätt sort för ditt odlingsområde. Den viktigaste egenskapen är att sorten hinner mogna.
• Med rätt växtnäring utnyttjas skördepotentialen. Förutom rätt kväve är fosfor extra viktigt till majs på grund av det grunda rotsystemet. Majs är känslig för brist på mikronäring som bor, mangan och zink.
• Majs har svag konkurrenskraft mot ogräs, så planera för en dubbel ogräsbehandling. Håll koll på skadegörare som fritfluga och svamp.

Växtskyddsstrategier

Utvecklinggstadier för majs växtskydd  i Lantmännen Odla

Dessa strategier är generella och andra strategier kan krävas vid specifika problem. För preparat och dosering, se nästkommande sidor.

Interaktiv modul för ogräsbehandling

Fodermajs – insektsbehandling

Preparat Dos per ha Kommentar
Fastac 50 0,3 l Frifluga, behandling vid 1,5 blad,  DC 11.
Beta-Baythroid 0,3-0,5 l Frifluga, behandling vid 1,5 blad,  DC 11.
Steward 30 WG 125 g Majsmott. UPMA. 14 dagars karens.

Läs produktens etikett och beakta de begränsningar som gäller grödans utvecklingsstadium, karenstid, bifarlighet, krav på avdriftsreducerande utrustning, skyddsavstånd och övriga villkor.

Fodermajs – svampbehandling

Preparat Dos per ha Kommentar
Comet Pro 0,8–1,0 l Majsen cirka 115 cm. Bladfläcksjuka och ögonfläcksjuka.

Växtnäring till fodermajs

Majs har en lång vegetationsperiod men jämfört med slåttervall är kvävebehovet lägre vid samma skördenivå.

Kväve
Fodermajs har visat stor förmåga att producera en hög ts-skörd med en relativt låg
kvävegiva. En för hög kvävegiva ökar proteinhalten marginellt medan mängden kväve i marken efter skörd ökar. Försök visar att optimal kvävegiva vid skördenivåer under 10 ton TS/ha är 100 kg N. En skörd på 14 ton TS/ha kräver 170 kg N. Båda rekommendationerna räknas som lättillgängligt kväve. Ta därför en stallgödselanalys om det är stallgödsel som är kvävekällan. Ofta sprids stallgödsel före sådd. Givan täcker en stor del av kvävebehovet och resten kompletteras med en NS-produkt som även täcker svavelbehovet.

Skörd (ts/ha) 10 12 14 16
kg N 100 130 170 200Givorna skall ses som riktvärden och anpassas efter gårdens förutsättningar.

 

Fosfor
Fodermajs har behov av lättillgänglig fosfor vid sin tillväxtstart för att utvecklas optimalt från början. Därför rekommenderar Lantmännen en startgiva med MAP
(NP 12-23), radmyllad vid sådd.
P-klass I-III: 150-175 kg MAP
P-klass IV-V: 100-125 kg MAP
Försök visar att majs vid denna giva utvecklas tidigare, samt ger en högre skörd och en högre ts-halt även om stallgödsel tillförts före sådd.
Om pH-värdet inte är optimalt för jorden fastläggs fosforn snabbt. Se därför till att markkartera och kalka kontinuerligt
i växtföljden.

Kalium
Från klass III och uppåt täcker oftast 40 m3 flytgödsel behovet av kalium. Vid högre skördenivåer på lättare jordar i kaliumklass II är vår rekommendation att stallgödseln kompletteras med kalium i form av YaraMila 22-0-12 eller Kalisalt.

Mikronäring
Fodermajs odlas ofta på lätta jordar med stor risk för manganbrist. För en bred bladgödsling med mikro- och makronäring kör 6-10 l Mikro Majs 2.0 och 0,5-1 l Mikro Mangan. Majs är även känslig för zinkbrist vilket framförallt uppkommer på  ätta jordar med högt pH. Använd YaraVita Zintrac för att avhjälpa zinkbrist.

Se ytterligare information i bladgödslingstabellen. Mikronäring rekommenderas att tillföras minst en gång per säsong.

Riktlinjer för fosforgödsling

  Gödslingsbehov kg P/ha utifrån P-klass (P-AL)    
Skörd
ton ts/ha
I
(0-2)
II
(2-4)
III
(4-8)
IVa
(8-12)
IVb
(12-16)
V
(>16)
10 35 30 25 20 15 15
12 40 35 30 25 20 20
14 45 40 35 30 25 25
16   45 40 35 30 30

Givorna skall ses som riktvärden och anpassas efter gårdens förutsättningar. Majs bortför ca 2,5 kg P/ton ts.

Riktlinjer för kaliumgödsling

  Gödslingsbehov kg K/ha utifrån K-klass (K-AL)  
Skörd
ton ts/ha
I
(0-4)
II
(4-8)
III
(8-16)
IV
(16-20)
V
(>20)
10 150 130 100 65 0
12 170 150 120 85 20
14 190 170 140 105 40
16   190 160 115 60

Givorna skall ses som riktvärden och anpassas efter gårdens förutsättningar. Majs bortför ca 8 kg K/ton ts.

Denna sida är uppdaterad: 2020-03-05