Här hittar du de växtodlingsstrategier som Lantmännen utvecklat kring odling av majs. Allt du behöver om ogräsbehandling, svampbehandling, insektsbehandling, växtnäring och mycket mer som är av stor nytta för din fodermajsodling.

Att tänka på:
• Välj rätt sort för ditt odlingsområde. Den viktigaste egenskapen är att sorten hinner mogna.
• Med rätt växtnäring utnyttjas skördepotentialen. Förutom rätt kväve är fosfor extra viktigt till majs på grund av det grunda rotsystemet. Majs är känslig för brist på mikronäring som bor, mangan och zink.
• Majs har svag konkurrenskraft mot ogräs, så planera för en dubbel ogräsbehandling. Håll koll på skadegörare som fritfluga och svamp.
• Växla om möjligt fält i växtföljden för att minska risk för uppförökning och resistensselektering av ogräs samt insekter och svamp, bl.a. majsmott.

 

Växtskyddsstrategier

Dessa strategier är generella och andra strategier kan krävas vid specifika problem. För preparat och dosering, se nästkommande sidor.

Ogräsbehandling i fodermajs – viktigt att tänka på

  • Eftersom den aktiva substansen mesotrion riskerar att läcka till grundvattnet finns restriktioner. Om behandling ska utföras varje år på samma fält får maximalt 100 g/0,5 l produkt per ha användas varje enskilt år. Om behandling ska utföras vartannat år på samma fält får maximalt 240 g/1,2 l produkt per ha användas under behandlingsåret.

  • Vi rekommenderar att växtföljden med majs varieras mellan fält, för att kunna nyttja den högre dosen av mesotrion och att kunna hantera ogräs på ett effektivt sätt. Växtföljd minskar risken för uppförökning och resistensselektering av ogräs. En varierad växtföljd minskar även risken för insekter och svampar bl.a. majsmott på ett effektivt sätt.

  • Rekommendationen är en dubbelbehandling: 1:a behandling görs från ogräsens hjärtbladsstadium till max 1–2 örtblad. 2:a behandlingen görs när nytt ogräs har max 1–2 örtblad (10-14 dagar senare).

  • Som komplement mot örtogräs kan radhacka användas efter andra ogräsbehandlingen. En viss effekt kan även fås på rotogräsen. För att inte skada majsens ytliga rotsystem får inte hackan gå för nära majsplantan. Vänta minst 7 dagar efter en kemisk behandling för att inte försämra ogräseffekten.

 

Interaktiv modul för ogräsbehandling

Fodermajs – insektsbehandling

Preparat

Dos per ha

Kommentar

Fastac 50

0,3 l

Frifluga, behandling vid 1,5 blad,  DC 11. 2021 är sista året som Fastac får användas.

Steward 30 WG

125 g

Majsmott. UPMA. 14 dagars karens.

 

 

Fodermajs – svampbehandling

Preparat

Dos per ha

Kommentar

Comet Pro

0,8–1,0 l

Majsen cirka 115 cm. Vid begynnande angrepp av bladfläcksjuka och ögonfläcksjuka

Propulse

0,8-1,0 l 

Majsen cirka 115 cm. Vid begynnande angrepp av bladfläcksjuka och ögonfläcksjuka

Läs produktens etikett och beakta de begränsningar som gäller grödans utvecklingsstadium, karenstid, bifarlighet, krav på avdriftsreducerande utrustning, skyddsavstånd och övriga villkor.

 

Växtnäring till fodermajs

Majs har en lång vegetationsperiod och jämfört med slåttervall är kvävebehovet lägre vid samma skördenivå.

Kväve
Fodermajs har visat stor förmåga att producera en hög ts-skörd med en relativt låg kvävegiva. En för hög kvävegiva ökar proteinhalten marginellt medan mängden kväve i marken efter skörd ökar. En hög kvävegiva försenar också skörden, vilket kan vara besvärligt i kallare lägen. Försök visar att optimal kvävegiva vid skördenivåer under 10 ton TS/ha är 100 kg N. En skörd på 14 ton TS/ha kräver 170 kg N. Båda rekommendationerna räknas som lättillgängligt kväve. Ta därför en stallgödselanalys om det är stallgödsel som är kvävekällan. Ofta sprids stallgödsel före sådd. Givan täcker en stor del av kvävebehovet och resten kompletteras med en NS-produkt som även täcker svavelbehovet.

Skördeanpassad kvävegödsling kg N/ha

Skörd (ts/ha)

10

12

14

16

kg N

100

130

170

200

Givorna ska ses som riktvärden och anpassas efter gårdens förutsättningar.

 

Fosfor
Fodermajs har behov av lättillgänglig fosfor vid sin tillväxtstart för att utvecklas optimalt från början. Därför rekommenderar Lantmännen en startgiva med MAP (NP 12-23), radmyllad vid sådd.

P-klass I-III: 150-175 kg MAP
P-klass IV-V: 100-125 kg MAP
Försök visar att majs vid denna giva utvecklas tidigare, samt ger en högre skörd och en högre ts-halt även om stallgödsel tillförts före sådd. Om pH-värdet inte är optimalt för jorden fastläggs fosforn snabbt. Se därför till att markkartera och kalka kontinuerligt i växtföljden.

Kalium
Från klass III och uppåt täcker oftast 40 m3 flytgödsel behovet av kalium. Vid högre skördenivåer på lättare jordar i kaliumklass II är vår rekommendation att stallgödseln kompletteras med kalium i form av YaraMi- la 22-0-12, YaraMila 21-3-10/NPK 22-3-10, Kalisalt (K50) eller liknande produkt.


Mikronäring
Fodermajs odlas ofta på lätta jordar med stor risk för manganbrist. För en bred bladgödsling med mikro- och makronäring kör 3-5 l Mikro Majs och 0,5-1 Mikro Mangan eller 3-5 l Mikro Start. Majs är även känslig för zinkbrist vilket framförallt uppkommer på lätta jordar med högt pH. Använd en mikronäringsprodukt med hög andel zink för att avhjälpa brist, t.ex. Zinknitrat. Mikronäring rekommenderas att tillföras minst en gång per säsong, i samband med andra ogräsbehandlingen.

Mikronäring fodermajs

 

Produkt

Dos/ha

Mikro Start

1-3 l

Mikro Majs

3-5 l

Mikro Mangan

0,5-1 l

Mangannitrat 235

1-2 l

Mikronäring rekommenderas att tillföras minst en gång per säsong. Mer information om mikronäringssortiment och doser i bladgödslingstabellen.

Riktlinjer för fosforgödsling

  Gödslingsbehov kg P/ha utifrån P-klass (P-AL)    
Skörd
ton ts/ha
I
(0-2)
II
(2-4)
III
(4-8)
IVa
(8-12)
IVb
(12-16)
V
(>16)

10

35

30

25

20

15

15

12

40

35

30

25

20

20

14

45

40

35

30

25

25

16

 

45

40

35

30

30

Givorna sak ses som riktvärden och anpassas efter gårdens förutsättningar. Majs bortför ca 2,5 kg P/ton ts.

 

Riktlinjer för kaliumgödsling

  Gödslingsbehov kg K/ha utifrån K-klass (K-AL)  
Skörd
ton ts/ha
I
(0-4)
II
(4-8)
III
(8-16)
IV
(16-20)
V
(>20)

10

150

130

100

65

0

12

170

150

120

85

20

14

190

170

140

105

40

16

 

190

160

115

60

Givorna ska ses som riktvärden och anpassas efter gårdens förutsättningar. Majs bortför ca 8 kg K/ton ts.

 

Denna sida är uppdaterad: 2021-03-08