Lantmännen ligger i framkant inom precisionsodling, ta hjälp av oss för att öka din skördepotential genom att variera dina odlingsåtgärder efter variationerna i ditt fält snarare än efter ett medelvärde. Här kan du läsa om hur det fungerar!

Genom att ta hänsyn till variationen effektiviseras och optimeras insatserna till varje del av fälten, för att förbättra kvaliteten, öka skörden och minska miljöpåverkan. Ju större skillnad det är över skiftet i exempelvis lerhalt, mullhalt, pH-värde eller näringsstatus desto mer effekt kommer varierade insatser med gödning, kalkning och utsäde att ge. När variationen är känd kan man skapa en karta för hur man ska göra eller köra över fältet, en så kallad tilldelningsfil (styrfil). Förutom styrfiler krävs en maskin (såmaskin, kalkspridare, gödningsspridare eller spruta) som kan hantera varierad giva. Det krävs också utrustning som kan kommunicera med maskinen, till exempel en GPSdisplay eller ControlMaster från Dataväxt som kommunicerar via din smartphone eller surfplatta.


Utsäde 

Ju högre lerhalt desto högre utsädesmängd krävs för att uppnå ett visst antal skott/ax per m2. Optimalt antal ax till stråsäd är mellan 600 till 800 per m2 beroende av gröda och sort. För att göra en optimal styrfil för varierad utsädesgiva krävs en tillförlitlig markkartering med lerhalter (ofta tillval i analyspaketen). På markdata.se kan du utan markkartering skapa en styrfil. Du kan även använda markdata.se för att tillverka styrfil utifrån egen markkartering med bättre noggrannhet. Det finns även andra programvaror för att göra styrfiler.


Växtnäring – Kväve, fosfor och kalium

För att minska risken för liggsäd och klara kvalitetskraven (protein) för maltkorn och höstvete krävs rätt mängd kväve utifrån årets förutsättningar. Mät därför grödans kvävebehov med Yara N-Tester, Yara N-Sensor eller nitratstickor. Ta hjälp av satellitbilder över biomassan på Atfarm, cropsat.com/se eller bilder från drönare för att skapa din tilldelningsfil.

Med en GPS-markkartering kan du variera fosfor och kalium på din såmaskin eller gödningsspridare genom tilldelningsfil. Styrfil kan tillverkas med cropmap.datavaxt.se, www.markkartering.se, markdata.se eller annan motsvarande tjänst.Kalk och annan växtnäring

Kalk är mycket viktigt att sprida med varierad giva, då de flesta fält har varierande pH, mullhalt och jordart inom fält. Ju jämnare förutsättningar vi ger till grödorna desto sannolikare är en högre skörd och odlingsnetto. Förutom fosfor och kalium är också magnesium och koppar viktigt att sprida bara på de delar av fältet som behöver. Med höga insatskostnader blir det viktigt att lägga rätt mängd på rätt plats. Sannolikt kommer det inte att bli billigare att gödsla upp våra odlingsjordar i framtiden. Ta hjälp av precisionsodling för att på sikt öka din lönsamhet. Det är också viktigt att din odlingsjord har god dränering och pH-status innan du börjar med precisionsodling.


Vilken teknik krävs?

  • Data från t.ex. markkartering, Yara N-Sensor, satellit eller drönare 
  • GPS-koordinater för insatserna 
  • GPS inbyggt i traktor eller externt system (t.ex. Trimble) 
  • Kommunikation mellan GPS och maskinens styrdator 
  • Redskap med möjlighet att ändra giva under körning 
  • Verktyg för att tillverka styrfil till redskap, t.ex. www.markdata.se, www.markkartering.se, cropmap.datavaxt.se, Atfarm eller www.cropsat.com/se
Om du vill veta mer eller behöver hjälp med precisionsodling kontakta Lantmännens odlingsrådgivning VäxtRåd www.lantmannenlantbrukmaskin.se/vaxtrad

Denna sida är uppdaterad: 2024-03-20