Här hittar du de växtodlingsstrategier som Lantmännen utvecklat kring odling av sockerbeta. Allt du behöver om ogräsbehandling, svampbehandling, insektsbehandling, växtnäring och mycket mer som är av stor nytta för din betodling.

Att tänka på:
• En lyckad ogräsbekämpning är en förutsättning för hög avkastning.
• pH-värdet bör vara närmare 7,5, vid lägre pH-värde justera med Calciprill eller vanlig kalkning före sådd.
• Svampbehandla 1-2 gånger på hösten för at maximera avkastningspotentialen.

Växtskyddsstrategier

Interaktiv modul för ogräsbehandling

Sockerbetor – svampbehandling

Preparat Dos per ha Kommentar
Amistar Gold 1,0 l Första behandling i början till mitten av augusti.
Comet Pro 0,3–0,6 l Andra behandling 2–3 veckor senare. Vid tidig upptagning eller lågt svamptryck, behandla en gång i början av augusti. Karens 28 dagar.

Bekämpningströskel: 1 av 33 blad angripna av betrost eller bladfläcksvampar. Vid högt tryck eller sen upptagning välj dubbel-behandlingen.

Sockerbetor – insektsbehandling

  Preparat alt 1 Preparat alt 2  
Insekter Dos /ha Dos/ha Bekämpningströskel*
Betfluga 0,25 l Fastac 0,3 l Beta-Baythroid Angrepp på 50 % av bladen i DC 16-18
Betbladlus 0,25 l Fastac 0,3 l Beta-Baythroid 20 löss/planta och löss på 40 % av plantorna
Persikobladlus 0,25 l Fastac 0,3 l Beta-Baythroid 0,25 ovingade löss/planta

*Bekämpningströsklarna för bladlöss är framtagna för behandling med Pirimor (avregistrerad). Att behandla med pyretroid ger sämre effekt och har även effekt på nyttoinsekterna.

Beta-Baythroid och Fastac får användas vardera två gånger per säsong i sockerbetor.

Växtnäring till sockerbetor

Kvävegödsling kg N/ha

Gödslingsmetod Kvävegiva kg N/ha
Bredspridning 100–120
Radmyllning 80–110

Kvävegivan kan minskas om marken är extra kvävelevererande, t ex om det är mycket stallgödsel i växtföljden.


Fosfor och kalium

Senaste årens försök med fosfor- och kaliumstege i sockerbetor visar att vi lägger för låga givor av fosfor och kalium. Rekommendationerna för fosfor och kalium ligger också betydligt högre i norra Tyskland. Skördarna har ökat de senaste åren men gödslingsstrategierna har inte hängt med. Rekommendationerna för fosfor och kalium är därför höjda. En gödsling med ProBeta ger för lite kalium och fosfor i klass I-III. Enligt försöksresultaten är det lönsamt att lägga extra kalium som Kalisalt och fosfor som P20 eller MAP.

Riktlinjer för fosfor- och kaliumgödsling
Gödslingsbehov kg P/ha och K/ha utifrån P- och K-klass (P-AL, K-AL)

Växtnäring I II III IVa IVb-V
Fosfor (P) kg/ha 60 45 35 20 0
Kalium (K) kg/ha 150 90 65 40 0

Rekommenderat gödselmedel

• YaraMila Probeta (15-4-8) med mikronäring
• YaraMila Raps (NPK 17-510) + Besal + Mikronäring
• NPK 15-7-12 + Besal + Mikronäring. Till jordar med låga P och K-klasser.
• P20 och MAP (NP 12-23)
• K50 (Kalisalt)


Natrium

Att gödsla med natrium ger en skördeökning på ca 5 % enligt försöken. ProBeta inehåller redan natrium, men sker gödsling med andra gödselmedel kompletteras natrium med Besal. Bäst är att sprida Besal med gödningsspridare innan sista harvningen. Gödslingsbehovet är ungefär 60–100 kg Na/ha , vilket motsvarar 120-200 kg Besal.


Mikronäring

I sockerbetsodling ska bor och mangan tillföras antingen med NPK-gödslingen eller som bladgödsling vid 6-8 blad. Se Mikronäringssortimentet

 

Spridning av gödning

Bäst effekt av gödningen fås vid exakt radmyllning i samband med sådd. På andra plats kommer radmyllning innan sådd med vanlig såmaskin. Metoden att bredsprida gödningen och sedan harva ned är den snabbaste. Försök har visat att radmyllningseffekten fås även vid en mindre gödningsgiva som radmyllas. För att få effektivitet vid sådd kan därför 80 % av kvävegivan spridas innan sådd och 20 % radmyllas vid sådd utan att tappa i skörd.

 

Kalkning och pH-värde

Sockerbetor har ett behov av högt pH-värde. Försök visar att det ska ligga över pH 7 och pH 7,5 visar på högst skörd. Ofta förekommer områden på skiften med lägre pH-värden. Använd din markkartering. Vid lägre pH-värde kan 400 kg Calciprill myllas innan sådd, för en ettårseffekt. Calciprill är prillad kalk. Det har även effekt mot Aphanomyces. För att långsiktigt höja och jämna ut pH, sprid kalk på hösten efter skörd och använd spridare med GPS och tilldelningsfil.

Denna sida är uppdaterad: 2020-03-05