Här hittar du de växtodlingsstrategier som Lantmännen utvecklat kring odling av sockerbeta. Allt du behöver om ogräsbehandling, svampbehandling, insektsbehandling, växtnäring och mycket mer som är av stor nytta för din betodling.

Att tänka på:

  • En lyckad ogräsbekämpning är en förutsättning för hög avkastning.

  • pH-värdet i marken bör vara närmare 7,5. Sträva efter kalkning i växtföljden minst 1,5 år innan betodling så kalken hinner blandas in och verka ordentligt. Vid lägre pH-värde vid sådd kan Calciprill (Granulerad kritamjöl) vara en kortsiktig lösning till det enskilda odlingsåret.

  • Svampbehandla 1-2 gånger på hösten för att maximera avkastningspotentialen.

Växtskyddsstrategier

Sockerbetor – ogräsbehandling

Rekommendationer med Betanal

 

Rekommendationer med Betasana SC

**Vid torka, välj Goltix SC700/Target SC vid första behandlingen och följ upp med Goltix Queen behandling 2 och 3.

Mikronäring rekommenderas att tillföras minst en gång per säsong. Mer information om mikronäringssortiment och doser finns på Mikronäringssortimentet

Interaktiv modul för ogräsbehandling

Sockerbetor – svampbehandling

Preparat Dos per ha Kommentar
Comet Pro + Revyona 0,3 l + 0,6 l Första behandling vid uppnådd bekämpningströskel från mitten av juli och framåt.
Comet Pro  + Revyona  0,3 l + 0,6 l Andra behandling ca 3 veckor senare. Vid tidig upptagning eller lågt svamptryck, behandla en gång i början av augusti.  Minst 7 dagar mellan första och andra behandling gäller för Comet Pro. Karens 28 dagar till skörd för Comet Pro och Revyona.

Bekämpningströskel: 1 av 33 blad angripna av betrost eller bladfläcksvampar. Vid högt tryck eller sen upptagning välj dubbel-behandlingen.

 

Sockerbetor – insektsbehandling

  Preparat  
Insekter Dos /ha Bekämpningströskel*
Jordloppa Godkänd pyretroid Saknas. Från hjärtblad till 4 örtblad. Endast aktuellt vid mycket kraftiga angrepp. 
Lilla betbaggen Godkänd pyretroid Saknas. Från hjärtblad till 4 örtblad. Endast aktuellt vid mycket kraftiga angrepp. 
Trips Godkänd pyretroid Saknas. Från hjärtblad till 4 örtblad. Endast aktuellt vid mycket kraftiga angrepp. 
Betfluga 0,2 l Mavrik När ägg förekommer på undersidan av bladen på hälften av plantorna fram till DC 16-18. Därefter angrepp på 50 % av bladen i DC 16-18 (6-8 blad). 
Betbladlus 0,14 kg Teppeki/ 0,2 l Mavrik  20 löss/planta eller löss på 40 % av plantorna
Persikobladlus 0,14 kg Teppeki 0,25 ovingade löss/planta. (Grön lus jämfört mot betbladlusen som är svart.)

*Bekämpningströsklarna för bladlöss är framtagna för behandling med Pirimor (avregistrerad).

Att behandla med pyretroid ger sämre effekt och har även effekt på nyttoinsekterna.

Teppeki får användas 1 gång/år i sockerbetor. Teppeki får köras i DC 16-49 med karenstid 60 dagar.

Mikronäring

Brist på ett eller flera mikronäringsämnen kan ge betydande skördebortfall.

I sockerbetsodling ska bor och mangan till- föras antingen med NPK-gödslingen eller som bladgödsling från 4 blad tills raderna sluter sig/bladtäcks.

Riktlinjer - mikronäring sockerbetor

Produkt Dos/ha
Bor 150 1-3 l
Mikro Mangan 0,5-1 l
Mangannitrat 235 1-2 l

Mikronäringssortimentet

Växtnäring till sockerbetor

Gödslingsmetod Kvävegiva kg N/ha
Bredspridning 100–120
Radmyllning 80–110

Kvävegivan kan minskas om marken är extra kväveleve- rerande, t. ex. om det är mycket stallgödsel i växtföljden.


Fosfor och kalium

Senaste årens försök med fosfor- och kalium- stege i sockerbetor visar att vi lägger för låga givor av fosfor och kalium. Skördarna har ökat de senaste åren men gödslingsstrategi- erna har inte hängt med. Gödsla enligt tabell nedan. En gödsling med ProBeta ger för lite kalium och fosfor i klass I-III. Enligt försöksresultaten är det lönsamt att lägga extra kalium som K50 (Kalisalt) och fosfor som P20 eller MAP.

 

Riktlinjer för fosfor- och kaliumgödsling

  Gödslingsbehov kg P/ha och K/ha utifrån P- och K-klass (P-AL, K-AL)
Växtnäring I II III IVa IVb-V
Fosfor (P) kg/ha 90 75 60 30 0
Kalium (K) kg/ha 160 140 60 40 0

Rekommendationen gäller 65 ton skörd, framtagen i samarbete med NBR. Sockerbetor bortför ca 5 kg P och 15 kg K /10 ton skörd. Om blasten bortförs bör efterföljande gröda gödslas med 75 kg extra kalium.

 

Rekommenderat gödselmedel

  • YaraMila Probeta (NPK 15-4-8) med mikronäring

  • YaraMila Raps (NPK 17-5-10) + Besal + mikronäring

      • NPK 15-7-12 + Besal + mikronäring. Till jordar med låga P och K-klasser;

      • P20 eller MAP (NP 12-23) • K50(Kalisalt)

 


Natrium

Att gödsla med natrium ger en skörde- ökning på ca 5 % enligt försöken. ProBeta innehåller redan natrium, men sker gödsling med andra gödselmedel tillsätts natrium med Besal. Bäst är att sprida Besal med gödningsspridare innan sista harvningen. Gödslingsbehovet är ungefär 60–100 kg Na/ha, vilket motsvarar 120-200 kg Besal.

 

Spridning av gödning

Bäst effekt av gödningen fås vid exakt radmyllning i samband med sådd. På andra plats kommer radmyllning innan sådd med vanlig såmaskin. Metoden att bredsprida gödningen och sedan harva ned är den snabbaste. Försök har visat att radmyllningseffekten fås redan från mindre givor vid sådd. Kör minst 20-40 % av kvävet som radmyllat vid sådd och resten innan harvning/sådd.

 

Kalkning och pH-värde

Sockerbetor har ett behov av högt pH-värde. Försök visar att det ska ligga över pH 7 och pH 7,5 visar på högst skörd. Ofta förekommer områden på skiften med lägre pH-värden. Använd din markkartering. Vid lägre pH-värde kan 400 kg Calciprill, som är granulerad kalk, myllas innan sådd. Denna mängd kalk ger en ettårseffekt på pH. Calciprill har även effekt mot Aphanomyces. För att långsiktigt höja och jämna ut pH, sprid kalk på hösten efter skörd och använd spridare med GPS och tilldelningsfil.

Denna sida är uppdaterad: 2023-03-22

Odla 2024

Nedan kommer innehåll från Odla 2024 att synas. Materialet för 2023 ligger kvar ovan till dess att vi är klara med uppdateringen.