Alla som använder växtskydd måste tillämpa Integrerat Växtskydd. Detta för att minska beroendet av kemiska växtskyddsmedel. Här kan du förkovra dig i säker bekämpningsteknik.

Användning växtskyddsmedel

Att tänka på vid användning och tillredning av växtskyddsmedel:

 • Använd växtskyddsmedel med försiktighet

 • Använd rätt personlig skyddsutrustning, se vår skyddsutrustning

 • Iaktta extra försiktighet vid bekämpning mot insekter, särskilt om pollinerande insekter förekommer i eller i anslutning till fält (läs preparatetikett).

 • Skydda våra vattendrag (brunnar, diken och större vatten), bostadstomter, förskolor, skolor och ekologiska odlingar genom att använda fasta och anpassade skyddsavstånd.

 • Använd Hjälpredan för att bestämma anpassat skyddsavstånd

 • Minsta fasta skyddsavstånd mot öppet dike, dagvattenbrunnar och dränerings­ brunnar är 2 meter.

 • Minsta fasta skyddsavstånd mot sjöar och vattendrag räknat från strandlinje för högvattenyta eller strandbrinkens överkant är 6 meter.

 • Minsta fasta skyddsavstånd mot dricks­ vattenbrunnar är 12 meter.

 

Dokumentera i sprutjournalen vid behandlingstillfället:

Om någon ruta i sprutjournalen inte är aktuell, markera detta med ett streck istället för att lämna fältet tomt i sprutjournalen.

 1. Skifte
 2. Gröda
 3. Datum
 4. Tid
 5. Sprutförare
 6. Syfte med bekämpning
 7. Preparatnamn
 8. Dos
 9. Fast skyddsavstånd
 10. Anpassat skyddsavstånd
 11. Blommande vegetation
 12. Karenstid till skörd
 13. Skördedatum
 14. Dokumentera gärna vind och temperatur för uppföljning (ej krav för godkänd dokumentation)
Om någon ruta i sprutjournalen inte är aktuell, markera detta med ett streck istället för att lämna fältet tomt i sprutjournalen.

Läs preparatetikett noga innan behandling!
Använd alltid hjälpredan från Säkert växtskydd.

Integrerat växtskydd

Alla användare av växtskyddsmedel är skyldiga att tillämpa integrerat växtskydd. Avsikten med integrerat växtskydd är att minska beroendet av kemiska växtskyddsmedel. Detta genom att i första hand arbeta för att förebygga växtskyddsproblem och endast använda kemisk bekämpning vid ett konstaterat behov. Du kan läsa mer om integrerat växtskydd på: www.jordbruksverket.se.

Behandlingsteknik

Genom att välja rätt behandlingsteknik ger du växtskyddet rätt förutsätt- ningar för bästa resultat. Temperatur, vind, luftfuktighet, solinstrålning, vattenkvalitet och stadie på grödan eller ogräset/svampen är faktorer som påverkar resultatet. Genom minskad vindavdrift minskar påverkan på miljön och behandlingsresultatet ökar.

OBS!
På etiketten till växtskyddet finns all viktig information man behöver ta hänsyn till för ett lyckat behandlingsresultat.

 

Innan behandlingen påbörjas finns några viktiga punkter att gå igenom:

 • Ha alltid en väl rengjord spruta innan behandling påbörjas. Det förekommer då och då tråkiga sprutskador som ofta kan härledas till undermålig rengöring. Tänk på att moderna sprutor ofta har silar och filter som är väldigt effektiva, där vissa produkter kan ansamlas. Sätt upp en rutin för din rengöring och använd tvättmedel. Kör hellre en disk för mycket för att vara på säkra sidan. Lämna inte kvar färdigblandad sprutvätska längre tid i sprutan.

 • Gå igenom sprutans funktion årligen med hjälp av dokumentet egen teknisk översyn av sprutan (ETÖ) som du hittar på www.jordbruksverket.se eller som film på www.sakertvaxtskydd.se. Alla växtskyddssprutor i Sverige måste vart tredje år godkännas i ett funktionstest där bl.a. flöde, pump, slangar, filter, munstycke och styrsystem testas. Vid sprutning av stora arealer rekommenderas funktionstest årligen.

 • Anlägg en nollruta i fältet för att känna trygghet för uppföljning av effekter. Markera med käppar eller motsvarande för att lätt kunna återvända och följa upp behandlingen. Du lär dig produkten/ blandningen och vid en eventuell reklamation kan du titta på nollrutan för att se om den urskiljer sig mot övriga fältet.

 • Analysera ditt vatten då både pH och vattnets hårdhet kan påverka behandlingsresultatet. Tillsätt vid behov pH-Opti eller motsvarande produkt för att göra vattnet mjukare och sänka pH. Din säljare på Lantmännen kan hjälpa dig med analys och rätt dosering av pH-Opti.

 • Använd Hjälpredan (lantbruksspruta med bom) för att ta fram anpassat skyddsavstånd för det specifika fältet. Ger rådande förutsättningar orimligt långa skyddsavstånd bör du om möjligt vänta med behandling eller använda teknik som kan få ner de anpassade skyddsavstånden, t.ex. genom munstycksval eller luftassistans.

 • Sektionsavstängning (GPS-styrning) är ett verktyg som ökar i popularitet. De stora fördelarna med GPS-styrning jämfört med manuell hantering av start och stopp är att överlappen minimeras, vilket är bra både för miljön och för ekonomin. Samtidigt avlastas föraren i arbetet. Brunnar kan läggas in i kartorna för automatisk avstängning. Du ser tydligt vilka områden på fältet som är kvar att behandla i displayen och ytan var du anlagt en nollruta.

Att tänka på under behandling:

 • Jämn körhastighet och hastighet anpassad utifrån fält för att minimera bomrörelser i höjd- och längdled.
  Vid stora rörelser störs fördelningen av växtskyddsmedlet och det kan medföra ojämn dos över en yta vid horisontella rörelser, samt fel dosfördelning vid vertikala rörelser eftersom munstycken normalt överlappar varandra.

 • Anpassa vätskemängd efter grödans stadie och beståndets täthet.
  Större bladmassa kräver generellt oftare en högre vätskemängd. T.ex. insekter i ett ax kräver en mindre vätskemängd jämfört med insekter långt nere i ett bestånd. Svampbehandling i höstvete kräver ofta en hög vätskemängd för att nå ned ovanifrån i beståndet.

 • Temperatur.
  Följ rekommendationen på respektive preparat och behandla aldrig mitt på dagen vid höga temperaturer över 22-25o C eller vid stark solinstrålning. Risken är avdunstning, nedbrytning och brännskador på grödan. Extra känsligt är tillväxtsreglerande produkter som används i senare stadier.

 

 

Ordningen som produkterna ska hällas i växtskyddssprutan:

 1. Börja att fylla sprutan till 2/3 med vatten. Tillsätt därefter pH-Optivid hårt vatten och/eller pH är över 6. Dosen pH-Opti anpassas efter vattnets hårdhetsgrad. Blanda därefter enligt schemat nedan men blanda inte flera olika produkter samtidigt i preparatpåfyllaren
 2. Flytande produkter av gräsherbicider
 3. Flytande produkter resterande
 4. Granulat och tabletter
 5. Vätmedel, superolja, PG26N, Dash
 6. Mikronäringsprodukter
 7. Se blandningstabellerna i digitala Odla för eventuella undantag
 8. Fyll därefter upp sprutan till slutlig sprutvolym

 

Var noggrann vid sprutning – förebygg läckage
Halterna av bekämpningsmedel i vattendrag ligger på vissa håll över godkända gränsvärden. Förebygg läckage till vattendrag genom att hålla minst 2 m fast skyddsavstånd mot öppet dike, dagvattenbrunnar och dräneringsbrunnar (6 m mot sjöar och större vattendrag). Anlägg en gräsbevuxen skyddszon runt brunnar och vattendrag för minskad läckagerisk. Minska vindavdrift genom att använda avdriftsreducerande munstycke och/eller luftassistans. Anpassa doserna så långt som möjligt och kör inte mer än vad som krävs. Särskilt viktigt är att hålla ned doserna vid höstbehandling, då läckagerisken är stor på senhösten.

 

GPS-styrning av sprutan
Intresset för GPS-styrning av sprutan med tilldelningsfil (styrfil) ökar. Detta ger möjlighet att variera doser inom fält, vid t. ex. svampbehandling eller tillväxtreglering utifrån biomassakarta. Styrfil går också att använda för att punktbehandla med rak dosering i delar av fältet som har t. ex. kvickrot, tistel eller liknande ogräs.

När det gäller att variera vätskemängden inom fält är det viktigt att tänka igenom dosering i relation till vätskemängd och hur mycket som doseringen ska kunna varieras. Därefter tittar man på sprutans tekniska funktioner och avgör lämpligt munstycke som klarar en variation av vätskemängd med bibehållen duschkvalietet (droppstorlek). Svamp och tillväxtreglering kan varieras efter biomasskarta från t. ex. Cropsat, Atfarm eller Yara N-Sensor. Ofta kan dosering varieras plus/minus 15-20 %.

Svampbehandling i höstvete med varierad dosering/vätskemängd utifrån Cropsat biomasskarta. Här används fläktarna på HARDI TWIN-systemet för att pressa ned sprutvätskan i beståndet. Med Autoselect (två munstycke) på rampen kan vätskemängden varieras efter större ändringar med bibehållen effekt och duschkvalitet.

 

 

Munstycken

Valet av munstyckstyp och munstyckets storlek är en balans mellan olika faktorer. Man bör beakta behovet av god täckning/nedträngning, vindavdrift, preparatets effekt samt körhastighet. Beroende på om du ska behandla ogräs, svamp, insekter eller tillväxtreglera kan munstycksvalet behöva vara olika. Även förutsättningarna vid spruttillfället eller preparatvillkor kan påverka valet.

 

Kom ihåg!
Tvätta och diska alltid sprutan omsorgsfullt efter användning.


Vätskemängd, droppstorlek och växtstadie inverkar på den biologiska effekten av be­ handlingen. Det är nu relativt vanligt med munstycken som monteras i hållare för tri­ pletter. Där kan man på ett enkelt och säkert sätt byta munstycken vid t.ex. byte av pro­ dukt, gröda eller om väderleken kräver andra munstycken. Det finns också Autoselect där föraren kan växla munstycke direkt under körningen.

Tidigare har spaltmunstycken dominerat marknaden men lowdrift­ och injektormun­ stycken blir allt vanligare, ofta med dubbel­ dusch med en vinklad stråle framåt och en bakåt. Dessa kan köras med minskad vind­ avdrift och med gott resultat.


Droppstorlek
Munstycksval, vätskemängd och tryck in­ verkar på droppstorleken. Alltså kan vissa munstycke ge både fin dusch och grov dusch beroende av vätskemängd och tryck. Vissa munstycken är dock mycket jämna och kan ha t.ex. medium duschkvalitet över ett större register. Färgen på munstycket visar vilka flöden/min de är anpassade för, men det kan skilja i duschkvalitet mellan olika tillverkare. Vid normal lantbruksanvändning indelas droppstorleken i fyra storleksklasser (fin, medel, grov, mycket grov). Droppstorleken har stor betydelse för slutresultat.

I allmänhet kräver ogräs i tidigt växtstadie och kontaktverkande preparat mera finför­ delade droppar. Medelgrova droppar kan användas för preparat som rör sig systemiskt i växten samt vid behandling av svamp.

Körhastighet samt duschkvalitet och vatten­ mängd samverkar och för att välja mun­ stycken till sin spruta så är det här man måste börja. Vid en viss hastighet och tryck ger sprutan en viss vätskemängd med en viss duschkvalitet. Beroende på vilken produkt och vad målet är med behandlingen ställs oftast krav på vilken duschkvalitet som är önskvärd. Vissa insektspreparat är kontakt­ verkande där insekten måste träffas för effekt och där är mindre droppar alternativt högre vätskemängder en fördel.

 

Vätskemängd
Som en huvudregel för att säkerställa den optimala effekten bör den standardiserade vattenmängden inte underskrida 150 l/ha med en konventionell spruta och 100 l/ha vid användning av en luftassisterad spruta, t.ex. Hardi TWIN. Beroende på hur det stämmer med sprutans volym och fältets storlek bör vätskemängden ökas om möjligt. 175-200 l/ha är en vanlig vätskemängd vid användning av vanlig sprutramp utan lufttillsats eller annan liknande utrustning.

På dunketiketterna har ofta tillverkarna angivit rekommenderad vätskemängd. Generellt ger en hög vätskemängd ett bättre resultat. En för låg vätskemängd kan ge sämre täckning och nedträngning och därmed utebliven effekt. En jordverkande produkt kräver ofta högre vätskemängd, särskilt vid grov jordstruktur och vid torra förhållanden. Likaså är det viktigt med högre vätskemängd för en kontaktverkande produkt, än en systemiskt verkande produkt. Vid tankblandningar ska vattenmängden justeras enligt det mest krävande växtskyddet.

Vattenmängden har också stor betydelse för kapaciteten. Med mindre vattenmängder går mindre tid åt för påfyllning och landsvägskörning, men samtidigt försämras täckningen. Med Hardi TWIN luftassisterad spruta kan man tryggt använda mindre vattenmängder (ca 30 % mindre) utan att äventyra sprutresultatet.Vinklade munstycken
Använd lämplig teknik för bäst effekt vid varje enskilt tillfälle. Bladverkande preparat mot gräsogräs kan möta svåra utmaningar, då flera ogräs inte bör bli för stora vid behandling. I vissa fall är behandling vid 1-1,5 blad önskvärt och då står ofta gräsogräset rakt upp med en mycket liten yta att träffa rakt uppifrån. Jämför detta med ett örtogräs som oftare har en större yta sett uppifrån. Vinklade munstycken ökar träffbilden på ogräs, svamp och insekter då de träffas både ovanifrån och snett i vinkel mot ogräset/grödan. Vid behandling av gräsogräs, speciellt renkavle och flyghavre rekommenderas alltid vinklade munstycken, t.ex. lowdrift med dubbeldusch (om inte luftassistans eller annan utrustning finns på sprutan).

Försök med olika munstycken vid gräsogräsbehandling av åkerven i höstvete testades 2019 vid höstbehandling. Spaltspridare jämfördes med dubbeldusch, samt ett munstycke godkänt för 90 % avdriftreduktion. Det blev väldigt små eller inga skillnader i effekter, vilket även visade sig i skördeökningarna, som blev lika oavsett munstycke.

 

Hjälp vid val av munstycke för behandlingen
Hur mycket vatten (vätskemängd, l/ha), vilken hastighet och vilken duschkvalitet (droppstorlek) önskas?

Tack vare applikationer i din mobil eller surfplatta är munstycksvalet lätt. Beroende på körhastighet, väderförhållanden och önskad vätskemängd föreslås olika munstycksalternativ som är lämpligast för
aktuell behandling:

 • Spridarval - Munstycksval från Jordbruksverkets databas. Finns både som app och digitalt på www.jordbruksverket.se 
 • Appar för olika växtskyddssprutor, t.ex. Kuhn Nozzle Configurator, Hardi Nozzles och My Hardi m.fl.
 • Hjälpredan, (lantbruksspruta med bom) – finns både i tryckt form, app och digitalt under www.sakertvaxtskydd.se 
 • För djupare information rekommenderas litteraturen Säker bekämpning i lantbruk, trädgårdsodling och skogsbruk utgiven av Natur & Kultur (kursmaterial vid behörighetskurserna).
 • Vattenkänsligt papper som sätts ut i fält före en behandling är bra för att få erfarenhet om duschkvalitet och täckning i fält efter avslutad behandling.

 

Autoselect – växla munstycke under körning
Autoselect är en teknik på sprutan som innebär att sprutföraren från hytten kan växla munstycken under körning. Det går att växla mellan två olika eller att använda båda samtidigt. Detta underlättar vid ändringar av hastighet och vätskemängd inom fält för bibehållen duschkvalitet. Fördelen är också att kunna växla över till ett munstycke godkänt för avdrift, t.ex. vid brunnar, trädgårdar m.m. Detta gör att behandling kan ske närmare med mindre risk för avdrift.


Avdriftsreducerande utrustning
En del produkter har krav på avdriftsreducerande utrustning, t.ex. 50, 70 eller 90 % minskad vindavdrift från sprutduschen. Detta gäller t.ex. produkter innehållande prosulfokarb där kravet är minst 75 % vindavdrift för att få nyttja produkterna. Avdriftsreducerande utrustning är t.ex. luftassistans, mun-stycken med grövre droppar eller släpduk. En vanlig spruta utan luftassistans kan reglera detta genom val av munstycken. Luftassisterad spruta t.ex. Hardi Twin ger god täckning samt penetration i beståndet. Tekniken tillåter något lägre vätskemängd och därmed ökad kapacitet. Mer information om godkända tekniker för sprutor finns på www.sakertvaxtskydd.se.

I Hjälpredan finner du godkända munstycken för anpassat skyddsavstånd med olika reduktion av vindavdriften. Mot känsliga objekt som trädgårdar ökar kravet på minskad vindavdrift, trots att växtskyddsmedlet inte har detta krav.Utan luftassistans (1) och med luftassistans (2) för minskad vindavdrift, bättre täckning och därmed god behandlingseffekt.

 

Skyddsutrustning

Vårt sortiment av skyddsutrustning kan beställas tillsammans med växtskyddsmedel från Lantmännen. Produkterna finns även tillgängliga i Lantmännen Maskins butiker.

 

 

 

Huvudställning med visir

Huvudställning med skruvjustering i nacken och reglerbar hjässhöjd. Levereras med 1 styck klart polykarbonatvisir, bredd 400 mm och höjd 200 mm. Visiret försett med aluminiumlist för enkel tillpassning.

 

Partikelfilter SR 510

Filter SR 510 P3 R är ett mekaniskt partikelfilter med extremt lågt andningsmotstånd. SR 510 skyddar mot alla typer av partiklar (damm, rök, dimma, spray, asbest), även bakterier, virus och radioaktivt nedfall.

 

Gasfilter SR 218

Filter SR 218 A2 skyddar mot organiska föreningar med en kokpunkt över 65oC. Gasfilter som kan användas i kombination med partikelfilter som då trycks fast utanpå gasfiltret.

 

Flergångshandske

 • Längd 33 cm, tjocklek 0,38 mm
 • Bomullsflockad insida
 • Oljebeständiga
 • Nitril – skyddar mot många kemikalier
 • Mycket slitstarka och bra grepp
 • Finns i storlekarna S-XXL

 

Korttidshandske

 • Lätt att ta av och på och har utmärkt grepp i vått och torrt
 • Texturerade fingertoppar
 • Puderfri
 • Finns i storlekarna S-XL

 

Förfilter

Förfilter bör alltid användas med partikelfilter gasfilter och kombinationsfilter. Förfiltret skyddar huvudfiltret mot för tidig igensättning av större partiklar.

 • 5 st per förpackning

 

Filtrerande halvmask

3MTM Filtrerande andningsskydd 8822BF. 5 stycken per förpackning. Den unika ventilen och det formbeständiga skalet ger säkert och bekvämt skydd – särskilt i varm och fuktig miljö.

 • Komfort: Traditionell konvex form, med näsbygel och två band samt låg vikt och bekväm form
 • Säkerhet: Tillförlitligt och effektivt skydd mot fina partiklar samt tåligt och formbeständigt innerskal
 • 3MTM Cool FlowTM Utandningsventil: Avlägsnar värme (ger svalare och bekvämare användning) och utandningsluft (minimerar risken för imbildning på glasögon)

Helmask SR 200

Helmask SR 200 är avsedd att användas när man behöver maximal säkerhet och god andningskomfort. Tillverkad i silikon med en unik luftgenomströmning som minimerar in- och utandningsmotstånd.

 • Material och färgpigment i maskstommen är FDA och BGA, godkända för livsmedel
 • Sfärisk siktskiva med mycket stort synfält
 • Integrerad innermask för enkel rengöring

 

Halvmask SR 100

Skyddar mot organiska föreningar med en kokpunkt över 65o, oorganiska föreningar och sura gaser/ångor samt mot ammoniak och mot alla typer av partiklar (damm, rök, dimma, spray, asbest), även bakterier, virus och radioaktivt nedfall.
Den nya “Premium Plus Pack” innehåller:

 • 1 st halvmask SR 100 M/L
 • 1 st partikelfilter SR 510 P3 R
 • 1 st gasfilter SR 297 ABEK1
 • 5 st förfilter SR 221
 • 1 st provningsrondell
 • 1 st förfilterhållare
 • 1 st rengöringsservett och bruksanvisning med skötselråd

Förkläde med hel överdel

Förkläde med hel överdel och resår i ärmslut, dubbel front för extra slitstyrka. Snabblås och resår baktill.

 • Finns i storlekarna S – 2XL
 • 100 % PVC-belagd polyester 330 g/m²

 

Korttidsoverall Microgard 2000

Microgard 2000 standardtyp 5,6 dräkt, av PE-laminerat material. Lämpar sig utmärkt för användning inom sprutlackering, livsmedels-, kemikalie-, elektronik-, kärnkraftsindustri, lantbruk, veterinärstationer och renrum.

 • Finns i storlekarna S–2XL
 • Huvan är tredelad, för optimal anpassning för helmask
 • Med resår runt handled, midja, anklar, huva och med tumresår
 • Dräkten är antistatisk, silikonfri, ång- och vätsketät
 • Med förstärkning i grenen och under armarna

 

Precisionsodling – öka din skördepotential

Precisionsodling även kallad växtplatsanpassad eller platsspecifik odling innebär att man varierar olika odlingsåtgärder efter variationen inom fältet, istället för att styra efter ett medelvärde.

Genom att ta hänsyn till variationen effektiviseras och optimeras insatserna till varje del av fälten, för att förbättra kvaliteten, öka skörden och minska miljöpåverkan. Ju större skillnad det är över skiftet i t.ex. lerhalt, mullhalt, pH-värde eller näringsstatus desto mer effekt kommer varierade insatser med gödning, kalkning och utsäde att ge. När variationen är känd kan man skapa en karta för hur man ska göra eller köra över fältet, en så kallad tilldelningsfil (styrfil). Förutom styrfiler krävs en maskin (såmaskin, kalkspridare, gödningsspridare eller spruta) som kan hantera varierad giva och utrustning som kan kommunicera med maskinen. T.ex. en GPS-display eller ControlMaster från Dataväxt som kommunicerar via din smartphone eller surfplatta.

Utsäde
Ju högre lerhalt desto högre utsädesmängd krävs för att få samma antal skott/ax per m2 som på en lättare jord med lägre utsädesmängd. Optimalt antal ax till stråsäd är mellan 600 till 800 per m2 beroende av gröda och sort. För att göra en optimal styrfil för varierad utsädesgiva krävs en tillförlitlig markkartering med lerhalter. På markdata.se kan du utan markkartering skapa en styrfil. Du kan även använda markdata.se för att tillverka styrfil utifrån egen markkartering med bättre noggrannhet. Det finns även andra programvaror för att göra styrfiler.

 

Växtnäring - Kväve, fosfor och kalium
För att minska risken för liggsäd och klara kvalitetskraven (protein) för maltkorn och höstvete krävs rätt mängd kväve utifrån årets förutsättningar. Mät därför grödans kvävebehov med Yara N-Tester, Yara N-Sensor eller nitratstickor. Ta hjälp av satellitbilder över biomassan på atfarm eller cropsat.se eller bilder från drönare för att skapa din tilldelningsfil.

Med en GPS-markkartering kan du variera fosfor och kalium på din såmaskin eller gödningsspridare genom tilldelningsfil (styrfil). Styrfil kan tillverkas med markdata.se  eller annan motsvarande tjänst.

 

 

 

Kalk och annan växtnäring
Kalk är mycket viktigt att sprida med varie- rad giva, då de flesta fält har varierande pH, mullhalt och jordart inom fält. Ju jämnare förutsättningar vi ger till grödorna desto sannolikare är en högre skörd och odlings- netto. Förutom fosfor och kalium är också magnesium och koppar viktigt att sprida bara på de delar av fältet som behöver. Från säsong 2022 har insatsvarorna, särskilt gödseln ökat till en mycket hög nivå historiskt. Med höga insatskostnader blir det viktigt att lägga rätt mängd på rätt plats. Sannolikt kommer det inte att bli billigare att gödsla upp våra odlingsjordar i framtiden. Ta hjälp av precisionsodling för att på sikt öka din lönsamhet. Det är också viktigt att din odlingsjord har god dränering och pH-status innan du börjar precisionsodling.

Vilken teknik krävs?
• Data från t.ex. markkartering, Yara N-Sensor, satellit eller drönare
• GPS-koordinater för insatserna
• GPS i traktor från inbyggt eller externt system (t.ex. Trimble)
• Kommunikation mellan GPS och maskinens styrdator
• Redskap med möjlighet att ändra giva under körning
• Verktyg för att tillverka styrfil till redskap, t.ex. markdata.se, www.markkartering.se eller cropsat.se.

 

Denna sida är uppdaterad: 2023-03-29

Odla 2024

Nedan kommer innehåll från Odla 2024 att synas. Materialet för 2023 ligger kvar ovan till dess att vi är klara med uppdateringen.