Alla som använder växtskydd måste tillämpa Integrerat Växtskydd. Detta för att minska beroendet av kemiska växtskyddsmedel. Här kan du förkovra dig i säker bekämpningsteknik.

Användning växtskyddsmedel

Att tänka på vid användning och tillredning av växtskyddsmedel:

 • Använd växtskyddsmedel med försiktighet.

 • Använd rätt personlig skyddsutrustning

 • Iaktta extra försiktighet vid bekämpning mot insekter, särskilt om pollinerande insekter förekommer i eller i anslutning till fält (läs preparatetikett).

 • Skydda våra vattendrag (brunnar, diken och större vatten), bostadstomter, förskolor, skolor och ekologiska odlingar genom att använda fasta och anpassade skyddsavstånd.

 • Använd Hjälpredan för att bestämma anpassat skyddsavstånd.

 • Minsta fasta skyddsavstånd mot öppet dike, dagvattenbrunnar och dräneringsbrunnar är 2 meter.

 • Minsta fasta skyddsavstånd mot sjöar och vattendrag räknat från strandlinje för hög- vattenyta eller strandbrinkens överkant är 6 meter.

 • Minsta fasta skyddsavstånd mot dricks- vattenbrunnar är 12 meter.
Läs preparatetikett om användningsvillkor noga innan behandling!
Använd alltid hjälpredan från Säkert växtskydd, se www.sakertvaxtskydd.se


Integrerat växtskydd

Alla användare av växtskyddsmedel är skyldiga att tillämpa integrerat växtskydd. Avsikten med integrerat växtskydd är att minska beroendet av kemiska växtskyddsmedel. Detta genom att i första hand arbeta för att förebygga växtskyddsproblem och endast använda kemisk bekämpning vid ett konstaterat behov. Du kan läsa mer om integrerat växtskydd på: www.jordbruksverket.se

Behandlingsteknik

Genom att välja rätt behandlingsteknik ger du växtskyddet rätt förutsätt- ningar för bästa resultat. Temperatur, vind, luftfuktighet, solinstrålning, vattenkvalitet och stadie på grödan eller ogräset/svampen är faktorer som påverkar resultatet. Genom minskad vindavdrift minskar påverkan på miljön och behandlingsresultatet ökar.

Innan behandlingen påbörjas finns några viktiga punkter att gå igenom:

 • Läs alltid etiketten på de aktuella preparaten innan fyllning av sprutan. Detta minimerar risk för felblandningar.

 • Ha alltid en väl rengjord spruta innan behandling påbörjas. Det förekommer då och då tråkiga sprutskador som ofta kan härledas till undermålig rengöring. Tänk på attmodernasprutoroftaharsilarochfilter som är väldigt effektiva, där vissa produkter kan ansamlas. Sätt upp en rutin för din rengöring och använd tvättmedel. Kör hellre en disk för mycket för att vara på säkra sidan. Lämna inte kvar färdigblandad sprutvätska längre tid i sprutan.

 • Gå igenom sprutans funktion årligen med hjälpavdokumentetegenteknisköversyn av sprutan (ETÖ) som du hittar på www.jordbruksverket.se eller som film

  på www.sakertvaxtskydd.se. Alla växt- skyddssprutor i Sverige måste vart tredje år godkännas i ett funktionstest där bl.a. flöde, pump, slangar, filter, munstycke och styr- system testas. Vid sprutning av stora arealer rekommenderas funktionstest årligen.

 • Anlägg en nollruta i fältet för att känna trygghet för uppföljning av effekter. Markera med käppar eller motsvarande för att lätt kunna återvända och följa upp behandlingen. Du lär dig produkten/bland- ningen och vid en eventuell reklamation kan du titta på nollrutan för att se om den urskiljer sig mot övriga fältet.

 • Analysera dittv atten då både pH och vattnets hårdhet kan påverka behand- lingsresultatet. Tillsätt vid behov pH-Opti eller motsvarande produkt för att göra vattnet mjukare och sänka pH. Din säljare på Lantmännen kan hjälpa dig med analys och rätt dosering av pH-Opti.

 • Använd Hjälpredan(lantbruksspruta med bom) för att ta fram anpassat skydds- avstånd för det specifika fältet. Ger rådande förutsättningar orimligt långa skydds- avstånd bör du om möjligt vänta med behandling eller använda teknik som kan få ner de anpassade skyddsavstånden, t.ex. genom munstycksval eller luftassistans.

 • Sektionsavstängning(GPS-styrning)är ett verktyg som ökar i popularitet. De stora fördelarna med GPS-styrning jämfört med manuell hantering av start och stopp är att överlappen minimeras, vilket är bra både för miljön och för ekonomin. Samtidigt avlastas föraren i arbetet. Brunnar kan läggas in i kartorna för automatisk avstängning.
  Du ser tydligt vilka områden på fältet som är kvar att behandla i displayen och ytan var du anlagt en nollruta.

OBS! På etiketten till växtskyddet finns all viktig information man behöver ta hänsyn till för ett lyckat behandlingsresultat.


Att tänka på under behandling:

 • Jämn körhastighet och hastighet anpassad utifrån fält för att minimera bomrörelser i
  höjd- och längdled.
  Vid stora rörelser störs fördelningen av växtskyddsmedlet och det kan medföra ojämn dos över en yta vid horisontella rörelser, samt fel dosfördelning vid vertikala rörelser eftersom munstycken normalt överlappar varandra.

 • Anpassa vätskemängd efter grödans stadie och beståndets täthet.
  Större bladmassa kräver generellt oftare en högre vätskemängd. T.ex. insekter i ett ax kräver en mindre vätskemängd jämfört med insekter långt nere i ett bestånd. Svampbehandling i höstvete kräver ofta en hög vätskemängd för att nå ned i beståndet.

 • Temperatur.
  Följ rekommendationen på respektive preparat och behandla aldrig mitt på dagen vid höga temperaturer över 22-25o C eller vid stark solinstrålning. Risken är avdunstning, nedbrytning och brännskador på grödan. Extra känsligt är tillväxtreglerande produkter som används i senare stadier.

Var noggrann vid sprutning – förebygg läckage

Halterna av bekämpningsmedel i vatten- drag ligger på vissa håll över godkända gränsvärden. Förebygg läckage till vatten- drag genom att hålla minst 2 m fast skydds- avstånd mot öppet dike, dagvattenbrunnar och dräneringsbrunnar (6 m mot sjöar och större vattendrag). Anlägg en gräsbevuxen skyddszon runt brunnar och vattendrag för minskad läckagerisk. Minska vindavdrift genom att använda avdriftsreducerande munstycke och/eller luftassistans. Anpassa doserna så långt som möjligt och kör inte mer än vad som krävs. Särskilt viktigt är att hålla ned doserna vid höstbehandling, då läckage- risken är stor på senhösten.


GPS-styrning av sprutan

Intresset för GPS-styrning av sprutan med tilldelningsfil (styrfil) ökar. Detta ger möjlighet att variera doser inom fält, vid t.ex. svampbehandling eller tillväxtreglering utifrån biomassakarta. Styrfil går också att använda för att punktbehandla med rak dosering i delar av fältet som har t.ex. kvickrot, tistel eller liknande ogräs. När det gäller att variera vätskemängden inom fält är det viktigt att tänka igenom dosering i relation till vätskemängd och hur mycket som doseringen ska kunna varieras. Därefter tittar man på sprutans tekniska funktioner och avgör lämpligt munstycke som klarar en variation av vätskemängd med bibehållen duschkvalietet (droppstorlek). Svamp och tillväxtreglering kan varieras efter biomasskarta från t.ex. Cropsat, Atfarm eller Yara N-Sensor. Ofta kan dosering varieras plus/ minus 15-20 %.


Munstycken

Valet av munstyckstyp och munstyckets storlek är en balans mellan olika faktorer. Man bör beakta behovet av god täckning/nedträngning, vindavdrift, preparatets effekt samt körhastighet. Beroende på om du ska behandla ogräs, svamp, insekter eller tillväxtreglera kan munstycksvalet behöva vara olika. Även förutsätt- ningarna vid spruttillfället eller preparatvillkor kan påverka valet.

KOM IHÅG!
Tvätta och diska alltid sprutan omsorgsfullt efter användning.


Vätskemängd, droppstorlek och växtstadie inverkar på den biologiska effekten av behand- lingen. Det är nu relativt vanligt med mun- stycken som monteras i hållare för tripletter. Där kan man på ett enkelt och säkert sätt byta munstycken vid t.ex. byte av produkt, gröda eller om väderleken kräver andra munstycken. Det finns också Autoselect där föraren kan växla munstycke direkt under körningen.

Tidigare har spaltmunstycken dominerat marknaden men lowdrift- och injektor- munstycken blir allt vanligare, ofta med dubbeldusch med en vinklad stråle framåt och en bakåt. Dessa kan köras med minskad vindavdrift och med gott resultat.

 

Droppstorlek

Munstycksval, vätskemängd och tryck inverkar på droppstorleken. Alltså kan vissa munstycke ge både fin dusch och grov dusch beroende av vätskemängd och tryck. Vissa munstycken är dock mycket jämna och kan ha t.ex. medium duschkvalitet över ett större register. Färgen på munstycket visar vilka flöden/min de är anpassade för, men det kan skilja i dusch- kvalitet mellan olika tillverkare. Vid normal lantbruksanvändning indelas droppstorleken i fyra storleksklasser (fin, medel, grov, mycket grov). Droppstorleken har stor betydelse för slutresultat.

I allmänhet kräver ogräs i tidigt växtstadie och kontaktverkande preparat mera finfördelade droppar. Medelgrova droppar kan användas för preparat som rör sig systemiskt i växten samt vid behandling av svamp.

Körhastighet samt duschkvalitet och vatten- mängd samverkar och för att välja mun- stycken till sin spruta så är det här man måste börja. Vid en viss hastighet och tryck ger sprutan en viss vätskemängd med en viss duschkvalitet. Beroende på vilken produkt och vad målet är med behandlingen ställs oftast krav på vilken duschkvalitet som är önskvärd. Vissa insektspreparat är kontaktverkande där insekten måste träffas för effekt och där är mindre droppar alternativt högre vätske- mängder en fördel.


Vätskemängd

Som en huvudregel för att säkerställa den optimala effekten bör den standardiserade vattenmängden inte underskrida 150 l/ha med en konventionell spruta och 100 l/ha vid användning av en luftassisterad spruta, t.ex. Hardi TWIN. Beroende på hur det stämmer med sprutans volym och fältets storlek bör vätskemängden ökas om möjligt. 175-200 l/ha är en vanlig vätskemängd vid användning av vanlig sprutramp utan lufttillsats eller annan liknande utrustning.

På dunketiketterna har ofta tillverkarna angivit rekommenderad vätskemängd. Generellt ger en hög vätskemängd ett bättre resultat. En för låg vätskemängd kan ge sämre täckning och nedträngning och därmed utebliven effekt. En jordverkande produkt kräver ofta högre vätskemängd, särskilt vid grov jordstruktur och vid torra förhållanden. Likaså är det viktigt med högre vätskemängd för en kontaktverkande produkt, än en systemiskt verkande produkt.

Vid tankblandningar ska vattenmängden justeras enligt det mest krävande växt- skyddet. Vattenmängden har också stor betydelse för kapaciteten. Med mindre vatten- mängder går mindre tid åt för påfyllning och landsvägskörning, men samtidigt försämras täckningen. Med Hardi TWIN luftassisterad spruta kan man tryggt använda mindre vattenmängder (ca 30 % mindre) utan att äventyra sprutresultatet.Vinklade munstycken

Använd lämplig teknik för bäst effekt vid varje enskilt tillfälle. Bladverkande preparat mot gräsogräs kan möta svåra utmaningar, då flera ogräs inte bör bli för stora vid behandling.

I vissa fall är behandling vid 1-1,5 blad önskvärt och då står ofta gräsogräset rakt upp med en mycket liten yta att träffa rakt uppifrån. Jämför detta med ett örtogräs som oftare har en större yta sett uppifrån. Vinklade munstycken ökar träffbilden på ogräs, svamp och insekter då de träffas både ovanifrån och snett i vinkel mot ogräset/grödan. Vid behandling av gräsogräs, speciellt renkavle och flyghavre rekommenderas alltid vinklade munstycken, t.ex. lowdrift med dubbeldusch (om inte luftassistans eller annan utrustning finns på sprutan).

Försök med olika munstycken vid gräsogräs- behandling av åkerven i höstvete testades 2019 vid höstbehandling. Spaltspridare jämfördes med dubbeldusch, samt ett munstycke godkänt för 90 % avdriftreduktion. Det blev väldigt små eller inga skillnader i effekter, vilket även visade sig i skördeökningarna, som blev lika oavsett munstycke.


Hjälp vid val av munstycke för behandlingen

Hur mycket vatten (vätskemängd, l/ha), vilken hastighet och vilken duschkvalitet (droppstorlek) önskas?

Tack vare applikationer i din mobil eller surfplatta är munstycksvalet lätt. Beroende på körhastighet, väderförhållanden och önskad vätskemängd föreslås olika munstycksalternativ som är lämpligast för aktuell behandling:

 • Spridarval - Munstycksval från Jordbruks- verkets databas. Finns både som app och digitalt på www.jordbruksverket.se.
 • Appar för olika växtskyddssprutor, t.ex. Kuhn Nozzle Configurator, Hardi Nozzles och My Hardi m.fl.
 • Hjälpredan, (lantbruksspruta med bom) – finns både i tryckt form, app och digitalt under www.sakertvaxtskydd.se.
 • För djupare information rekommenderas litteraturen Säker bekämpning i lantbruk, trädgårdsodling och skogsbruk utgiven av Natur & Kultur (kursmaterial vid behörighets- kurserna).
 • Vattenkänsligt papper som sätts ut i fält före en behandling är bra för att få erfarenhet om duschkvalitet och täckning i fält efter avslutad behandling.

 

Autoselect – växla munstycke under körning

Autoselect är en teknik på sprutan som innebär att sprutföraren från hytten kan växla munstycken under körning. Det går att växla mellan två olika eller att använda båda samtidigt. Detta underlättar vid ändringar av hastighet och vätskemängd inom fält

för bibehållen duschkvalitet. Fördelen är också att kunna växla över till ett mun- stycke godkänt för avdrift, t.ex. vid brunnar, trädgårdar m.m. Detta gör att behandling kan ske närmare med mindre risk för avdrift.

Avdriftsreducerande utrustning

En del produkter har krav på avdrifts- reducerande utrustning, t.ex. 50, 70 eller 90 % minskad vindavdrift från sprutduschen. Detta gäller t.ex. produkter innehållande prosulfokarb där kravet är minst 90 % vindavdrift för att få nyttja produkterna. Avdriftsreducerande utrustning är t.ex. luftassistans, munstycken med grövre droppar eller släpduk. En vanlig spruta utan luftassistans kan reglera detta genom val av munstycken. Luftassisterad spruta t.ex. Hardi Twin ger god täckning samt penetration i beståndet (Obs! Grödans höjd påverkar munstycksval och om man kan tillgodoräkna sig luftassistansen som avdriftsreducerande utrustning. Tekniken tillåter något lägre vätskemängd och därmed ökad kapacitet.) Mer information om godkända tekniker för sprutor finns på www.sakertvaxtskydd.se.

I Hjälpredan finner du godkända munstycken för anpassat skyddsavstånd med olika reduktion av vindavdriften. Mot känsliga objekt som trädgårdar ökar kravet på minskad vindavdrift, trots att växtskyddsmedlet inte har detta krav.

 

Skyddsutrustning

Vårt sortiment av skyddsutrustning kan beställas tillsammans med växtskyddsmedel från Lantmännen. Produkterna finns även tillgängliga i Lantmännen Maskins butiker.

Denna sida är uppdaterad: 2024-03-19