Här hittar du de växtodlingsstrategier som Lantmännen utvecklat kring odling av höstkorn. Allt du behöver om ogräsbehandling, svampbehandling, insektsbehandling, tillväxtreglering, växtnäring och mycket mer som är av stor nytta för din höstkornodling.

Att tänka på:

  • Höstkorn ger möjlighet till en mycket tidig tröskning vilket ger bra förutsättningar till etablering av höstoljeväxter.
  • Odla höstkorn till foder i områden med mildare klimat.
  • Höstkorn är känslig mot svampsjukdomar, håll därför detta under uppsikt och bekämpa vid behov.

Växtskyddsstrategier

I ovan tabell beskrivs i vilket utvecklingsstadie behandlingar kan utföras. Läs alltid etiketten för att kontrollera vilka stadier preparatet är registrerat för. Nedan visas produkt- och strategival, där du även hittar Lantmännens rekommendationer.

Höstkorn - svampbehandling

Preparat Dos per ha Kommentar
Tidig svampbehandling ihop med ogräsbehandling
Talius 0,15-0,25 l >DC25. Förebyggande mot mjöldagg. Speciellt i mjöldaggsresistenta områden.
Comet Pro 0,25 l >DC25. Mot rost och bladfläcksvampar.
Bladfläcksvampar – Flaggbladsbehandling DC 37-45
Priaxor 0,75 l Mot rost och bladfläcksvampar.
Ascra Xpro + Delaro 0,5 l + 0,2 l Mot rost och bladfläcksvampar.
Etablerat mjöldaggsangrepp
Talius 0,15 l DC 25-49. Speciellt i mjöldaggsresistenta områden. 
Etablerat kornrostangrepp
Comet Pro 0,3–0,4 l DC 31-51.
Folicur Xpert 0,4 l DC 30-61. Kurativ effekt.

Se effektschema för fungicider

 

Bekämpningströsklar svampsjukdomar i höstkorn
Sköldfläcksjuka och andra bladfläckssvampar Bekämpas vid begynnande angrepp och regnigt väder. Den lägre dosen i blandning med svampprodukt. Riktvärde för bekämpning är symtom på mer än 10 % av bladen på de översta bladen.
Mjöldagg Bekämpas vid begynnande angrepp i känsliga sorter, 25 % angripna plantor i mindre känsliga sorter.
Kornrost Bekämpas i mottagliga sorter då mer än 10 procent av plantorna är angripna i DC 30-31.

 

Läs alltid etiketten
Våra rekommendationer ersätter inte etikettexten på förpackningen. Läs alltid etiketten noggrant före användning.

Höstkorn - insektsbehandling

Preparat Dos per ha
Bladlöss
Dos per ha
Fritfluga
Dos per ha
Sädesbladbagge
Dos per ha
Trips
Behandlingar/
år
Kommentar
Teppeki 0,1-0,14 kg Saknar effekt Saknar effekt Saknar effekt 1 DC 21-77. Ej höstbehandling
Mavrik 0,075–0,15 l Rek. ej 0,15–0,2 l 0,15–0,2 l 3 DC 10-75. Max 1 beh. på höst och 2 beh. på våren.
Nexide CS 0,05 l 0,05 l 0,05 l 0,05 l 1 DC 12-75.

Läs produktens etikett och beakta de begränsningar som gäller grödans utvecklingsstadium, karenstid, bifarlighet, krav på avdriftsreducerande utrustning, skyddsavstånd och övriga villkor. 

Bekämpningströsklar för insekter i höstkorn
Havrebladlus: 1-1,5 st per strå i DC 31, 1,5-2 st per strå i DC 51 och 3,5-4,5 st per strå i DC 69.
Trips: Bekämpa vid 0,5-1,0 trips per strå innanför övre bladslidan jämnt fördelat över fältet i DC 45-49.
Bladlöss på hösten (rödsot): Tidigast vid DC 13-14, vid varmt väder, tidig sådd och då bladlöss lätt hittas i fält.
Sädesbladbagge: Bekämpa vid 0,5-1,0 larv/strå (oftast i stråskjutning).

Höstkorn - tillväxtreglering

Utvecklingsstadie Preparat Dos per ha Kommentar
DC 30-39 Cuadro NT 0,4 l Mot liggsäd. Kräver tillväxt, kör från 10 °C.
DC 31-49 Terpal 0,5-1,25 l Mot liggsäd och axbrytning. Kräver tillväxt, kör från 10 °C. Senare behandling minskar risk för axbrytning. Obs! 60 dagars karens. Den lägre dosen i blandning med svampprodukt.
DC 32-49 Cerone 0,15-0,3 l Mot liggsäd och axbrytning. Kräver tillväxt, kör från 10 °C. Senare behandling minskar risk för axbrytning. Vid beräknad skörd tidigare än 60 dagar efter behandling. Ingen karens. Den lägre dosen i blandning med svampprodukt.

Vid stråsvaga sorter, rekommenderas en delad behandling. Cuadro NT senast i DC 31 och uppföljning med Terpal eller Cerone i DC 39-49.

Läs produktens etikett och beakta de begränsningar som gäller grödans utvecklingsstadium, karenstid, bifarlighet, krav på avdriftsreducerande utrustning, skyddsavstånd och övriga villkor.

Läs vad som gäller om stråförkortning för olika avtal på www.lantmannenlantbruk.se eller prata med din säljare som har aktuell information. Tillväxtreglering minskar nedbrytningen av korn och ger därför fler tröskdagar på hösten.

Vid stråsvaga sorter, rekommenderas en delad behandling. Cuadro NT senast i DC 31 och uppföljning med Terpal eller Cerone i DC 39-49.

Temperaturen bör vara över 10° C och plantorna i god tillväxt för att ha effekt av tillväxtregleringen. Undvik kallt väder före och efter behandling, samt molnigt väder vid behandlingen. Temperaturen bör inte vara över 22-24° C.

Generellt bör dosen hållas i det lägre intervallet i blandning med svampmedel.

Mer info om tillväxtreglering

Växtnäring till höstkorn

Riktlinjer för kvävefördelning på våren

Från tillväxtstart till stråskjutning Tidig komplettering DC 31-32
70–80 % 20–30 %

Kvävegödsling kg N/ha

Gödsling till förväntad skörd, ton/ha            
4 5 6 7 8 9 10
90 105 130 150 170 190 210

Riktlinjer för fosforgödsling

Gödslingsbehov kg P/ha utifrån P-klass (P–AL)
Skörd (ton/ha) I
(0–2)
II
(2–4)
III
(4–8)
IVa
(8–12)
IVb–V
(>12)
6 30 25 15-20 0 0
8 35 30 20-25 5 0
10   35 25-30 15 0

Spannmål bortför ca 3,5 kg P/ton kärna och under 1 kg P/ton halm.

 

Riktlinjer för kaliumgödsling

Gödslingsbehov kg K/ha utifrån K-klass (K-AL)
Skörd (ton/ha) I
(0–4)
II
(4–8)
IIIa
(8–12)
lllb
(12–16)
IV-V
(>16)
3 40 30 10 0 0
5 50 40 20 5 0
7   50 30 15 0
9   60 40 25 0

Spannmål bortför ca 4,5 kg K/ton kärna och 10 kg K/ton halm. Vid halmbärgning ökas kaliumgivan med ca 20 kg K/ha.

Mikronäring
Brist på ett eller flera mikronärings­ ämnen kan ge betydande skördebortfall. Lantmännens rekommendation är att bladgödsla med en mikronäringsprodukt, minst en gång under säsong. Höstkorn har stort behov av mangan, särskilt på lätt jord, vid torka och höga pH. Mangan­ gödsling rekommenderas till allt höst­ korn, både höst och vår.

 

Riktlinjer – mikronäring höstkorn

Produkt Dos/ha Kommentar
Mikro Spannmål 1-2 l Vårbehandling eller vid behov
Mikro Mangan 0,5-1 l Vårbehandling eller vid behov
Mikro Mangan 1-2 l Vid minst 3-4 blad på grödan på hösten
Mangannitrat 235 1-2 l Vårbehandling eller vid behov
Mangannitrat 235 2-4 l Vid minst 3-4 blad på grödan på hösten
Mikro Start 3 l I grödans tidiga stadier

Mikronäringssortiment och innehåll

Rekommenderade gödselmedel till höstkorn 

Tidpunkt Produkt Kommentar
Höst MAP NP 12-23 Till jordar med P-klass III och lägre men hög K-klass. 
  PK 11-21 Till jordar med P- och K-klass III och lägre.
  YaraMila Höst 8-10,5-20 Mn Till jordar med P- och K-klass III och lägre. Till jordar med risk för manganbrist.
  YaraMila Höst 10-14-12 Till jordar med P-klass III och lägre samt K-klass III och högre.
Vår NPK 27-3-5/YaraMila 27-3-3 Där ingen P och K tillförts på hösten. 
  YaraMila 24-4-5 och YaraMila 21-3-10 Låga P och K klasser där ingen P och K tillförts på hösten. 
  Axan, NS 27-4  
  N34, N27 Svavel måste tillföras i annan gödsling. 
  Urea Svavel måste tillföras i annan gödsling. Sprids tidigt i mars.
  NS 27-4 flytande Sprutning med 5/7-hålsmunstycken 
Kvävekomplettering Axan, NS 27-4 Ammoniumkväve behöver mer regn och tid för att bli växttillgängligt. 
  Kalksalpeter Snabbt växttillgängligt, inget svavel
  NS 27-4 flytande Max 15-20 kg N/ha med flytande NS 27-4 efter DC 37

 

Denna sida är uppdaterad: 2024-03-27