Här hittar du de växtodlingsstrategier som Lantmännen utvecklat kring odling av höstkorn. Allt du behöver om ogräsbehandling, svampbehandling, insektsbehandling, tillväxtreglering, växtnäring och mycket mer som är av stor nytta för din höstkornodling.

Att tänka på:
- Höstkorn ger möjlighet till en mycket tidig tröskning vilket ger bra förutsättningar till etablering av höstoljeväxter.
- Odla höstkorn till foder i områden med mildare klimat.
- Höstkorn är känslig mot svampsjukdomar, håll därför detta under uppsikt och bekämpa vid behov.

Växtskyddsstrategier

I ovan tabell beskrivs i vilket utvecklingsstadie behandlingar kan utföras.
Läs alltid etiketten för att kontrollera vilka stadier preparatet är registrerat för.
På nästkommande sidor visas produkt- och strategival, där du även hittar Lantmännens rekommendationer.

Höstkorn – ogräsbehandling på hösten

Mikronäring rekommenderas att alltid mikronäring till höstkorn båd på hösten och våren. Det ger bättre övervintring och kornet kommer igång snabbare på våren.

Se Mikronäringssortimentet

Höstkorn – ogräsbehandling på våren

* Lantmännens strategier där 1 är förstahandsvalet.

Höstkorn – svampbehandling

* Lantmännens strategier där 1 är förstahandsvalet. Se effektschema för fungicider

Bekämpningströsklar för svampsjukdomar i höstkorn
Mjöldagg bekämpas vid begynnande angrepp på bladnivå 2. Sköldfläcksjuka och andra bladfläcksvampar bekämpas vid begynnande angrepp på bladnivå 2 och regnigt väder. Kornrost bekämpas i mottagliga sorter då mer än 25 procent av plantorna är angripna i DC 30-31.

Läs alltid etiketten
Våra rekommendationer ersätter inte etikettexten på förpackningen.
Läs alltid etiketten noggrant före användning.

Höstkorn – insektsbehandling

Preparat Bästa strategi Dos per ha Dos per ha Dos per ha Dos per ha Dos per ha Behandlingar/år Kommentar
    Bladlöss Fritfluga Minerarfluga Sädesbladbagge Trips    
Teppeki 1 0,1-0,14 kg Saknar effekt Saknar effekt Saknar effekt Saknar effekt 1 Ej höstbehandling
Mavrik 2 0,075–0,15 l Rek ej Rek ej 0,15–0,2 l 0,15–0,2 l 3 Max 1 beh. på höst och 2 beh. på våren.
Fastac 50 3 0,25–0,3 l 0,25–0,3 l 0,25–0,3 l 0,25–0,3 l 0,25–0,3 l 2  

*Lantmännens strategier där 1 är förstahandsvalet.

Läs produktens etikett och beakta de begränsningar som gäller grödans utvecklingsstadium, karenstid, bifarlighet, krav på avdriftsreducerande utrustning, skyddsavstånd och övriga villkor.

Se Bekämpningströsklar för havrebladlus

 

Höstkorn – tillväxtreglering

Preparat Bästa strategi Utvecklingsstadie Dos per ha Kommentar
Terpal 1 DC 37-49 0,4–1,0 l Mot axbrytning
Trimaxx 2 DC 31-39 0,4 l Mot liggsäd. Kräver värme, minst 10 °C.
Medax Max 2 DC 29-49 0,3-0,75 kg Mot liggsäd. Kräver tillväxt, kör från 8 °C. Får användas 2 gånger med maxdos 1,0 kg. 

* Lantmännens rekommendationer.

Läs vad som gäller om stråförkortning för olika avtal på www.lantmannenlantbruk.se eller prata med din säljare som har aktuell information. Tillväxtreglering minskar nedbrytningen av korn och ger därför fler tröskdagar på hösten. Temperaturen bör vara över 10° C och plantorna i god tillväxt för att ha effekt av tillväxtregleringen. Undvik kallt väder före och efter behandling, samt molnigt väder vid behandlingen. Temperaturen bör inte vara över 22-24° C.

Växtnäring till höstkorn

Mikronäring

Höstkorn har stort behov av mangan och även andra mikronäringsämnen. Risk för brist är störst på lätta jordar, vid torka och vid höga eller låga pH-värden. Mangangödsling rekommenderas till allt höstkorn på hösten. Förekommer några av riskerna ovan eller det har förekommit bristsymptom tidigare, följ upp med ytterligare mangan på våren.


Riktlinjer för kvävefördelning på våren

Från tillväxtstart
till stråskjutning
Tidig komplettering DC 31-32
70–80 % 20–30 %


Kvävegödsling kg N/ha

Gödsling till förväntad skörd, ton/ha
4 5 6 7 8 9 10
90 105 130 150 170 190 210


Riktlinjer för fosforgödsling

  Gödslingsbehov kg P/ha utifrån P-klass (P–AL)
Skörd (ton/ha) I
(0–2)
II
(2–4)
III
(4–8)
IVa
(8–12)
IVb–V
(>12)
6 30 25 15-20 0 0
8 35 30 20-25 5 0
10   35 25-30 15 0

Spannmål bortför ca 3,5 kg P/ton kärna och under 1 kg P/ton halm.


Riktlinjer för kaliumgödsling

  Gödslingsbehov kg K/ha utifrån K-klass (K-AL)
Skörd (ton/ha) I
(0–4)
II
(4–8)
IIIa
(8–12)
lllb
(12–16)
IV-V
(>16)
3 40 30 10 0 0
5 50 40 20 5 0
7   50 30 15 0
9   60 40 25 0

Spannmål bortför ca 4,5 kg K/ton kärna och 10 kg K/ton halm. Vid halmbärgning ökas kaliumgivan med ca 20 kg K/ha.

Höstkorn – mikronäring

Preparat Dos per ha Kommentar
Mikro Mangan 1-2 l Vid minst 2 blad på grödan på hösten och uppföljande behandlig med ogräskörningen på våren. 
Mikro Spannmål 2-4 l Vid minst 2 blad på grödan på hösten och uppföljande behandlig med ogräskörningen på våren. 

Se övriga mikronäringsprodukter


Rekommenderade gödselmedel till höstkorn

Höst MAP NP 12-23 Till jordar med P-klass III och under men hög K-klass. 
  PK 11-21 Till jordar med P- och K-klass III och under.
  YaraMila Höst 8-10,5-20 Mn  Till jordar med P- och K-klass III och lägre. Till jordar med risk för manganbrist.
Vår NPK 27-3-5/YaraMila 27-3-3 Där ingen P och K tillförts på hösten. 
  NPK 24-4-5 och NPK 21-3-10 Låga P och K klasser där ingen P och K tillförts på hösten.
  NS 30-7, Axan NS 27-4  
  N34 Svavel måste tillförsas i annan gödsling.
  NS 27-4 flytande Vid sprutning av flytande NS 27-4 använd speciell utrustning (munstycken) för flytande kväve.
Axgångsgiva Någon av ovanstående kvävegödselmedel Ammoniumkväve behöver mer regn och tid för att bli växttillgängligt.
  Kalksalpeter Snabbt växttillgängligt, inget svavel
  Flytande kväve NS 27-4 Tas upp via bladen