Här hittar du de växtodlingsstrategier som Lantmännen utvecklat kring odling av höstkorn. Allt du behöver om ogräsbehandling, svampbehandling, insektsbehandling, tillväxtreglering, växtnäring och mycket mer som är av stor nytta för din höstkornodling.

Att tänka på:
• Höstkorn ger möjlighet till en mycket tidig tröskning vilket ger bra förutsättningar till etablering av höstoljeväxter.
• Odla höstkorn till foder i områden med mildare klimat.
• Höstkorn är känslig mot svampsjukdomar, håll därför detta under uppsikt och bekämpa vid behov.

Växtskyddsstrategier

I ovan tabell beskrivs i vilket utvecklingsstadie behandlingar kan utföras.
Läs alltid etiketten för att kontrollera vilka stadier preparatet är registrerat för.
På nästkommande sidor visas produkt- och strategival, där du även hittar Lantmännens rekommendationer.

Interaktiv modul för ogräsbehandling

Höstkorn – svampbehandling

Tidig svampbehandling ihop med ogräsbehandling

Preparat Dos per ha Kommentar
Property 0,25 l >DC31. Förebyggande mot mjöldagg
Talius 0,15-0,25 l >DC25. Förebyggande mot mjöldagg. Speciellt i mjöldaggsresistenta områden.
Comet Pro 0,25 l >DC25. Mot rost och bladfläcksvampar.Bladfläcksvampar – Flaggbladsbehandling DC 37-45

Preparat Dos per ha Kommentar
Priaxor 0,75 l Mot rost och bladfläcksvampar.
Ascra Xpro + Delaro 0,5 l + 0,2 l Mot rost och bladfläcksvampar.Bladfläcksvampar – uppföljande behandling DC 45-55

Preparat Dos per ha Kommentar
Delaro 0,4 l Mot rost och ramularia.Etablerat mjöldaggsangrepp

Preparat Dos per ha Kommentar
Property + Forbel 0,25–0,5 l +0,3-0,4 l DC 31-51 
Talius + Forbel 0,15 l + 0,3-0,4 l DC 31-49, speciellt i mjöldaggsresistenta områdenEtablerat kornrostangrepp

Preparat Dos per ha Kommentar
Forbel + Comet Pro 0,4–0,5 l + 0,3–0,4 l DC 31-51. Forbel för kurativ effekt. Snömögel- broddbehandling

Preparat Dos per ha Kommentar
Topsin WG 0,3–0,4 kg Aktuellt vid tät gröda och/eller risk för långvarigt snötäcke. Kör så sent som möjligt, när tillväxten avstannat. 

Se effektschema för fungicider

Bekämpningströsklar för svampsjukdomar i höstkorn
Mjöldagg bekämpas vid begynnande angrepp på bladnivå 2. Sköldfläcksjuka och andra bladfläcksvampar bekämpas vid begynnande angrepp på bladnivå 2 och regnigt väder. Kornrost bekämpas i mottagliga sorter då mer än 25 procent av plantorna är angripna i DC 30-31.

Läs alltid etiketten
Våra rekommendationer ersätter inte etikettexten på förpackningen.
Läs alltid etiketten noggrant före användning.

Höstkorn – insektsbehandling

Preparat Dos per ha Dos per ha Dos per ha Dos per ha Dos per ha Behandlingar/år Kommentar
  Bladlöss Fritfluga Minerarfluga Sädesbladbagge Trips    
Teppeki 0,1-0,14 kg Saknar effekt Saknar effekt Saknar effekt Saknar effekt 1 Ej höstbehandling
Mavrik 0,075–0,15 l Rek ej Rek ej 0,15–0,2 l 0,15–0,2 l 3 Max 1 beh. på höst och 2 beh. på våren.
Fastac 50 0,25–0,3 l 0,25–0,3 l 0,25–0,3 l 0,25–0,3 l 0,25–0,3 l 2  


Läs produktens etikett och beakta de begränsningar som gäller grödans utvecklingsstadium, karenstid, bifarlighet, krav på avdriftsreducerande utrustning, skyddsavstånd och övriga villkor.

Se Bekämpningströsklar för havrebladlus

Höstkorn – tillväxtreglering

Utvecklingsstadie Preparat Dos per ha Kommentar
DC 31-49 Terpal 0,5-1,25 l Mot liggsäd. Kräver tillväxt, kör från 10 °C. Senare behandling minskar risk för axbrytning. Max 0,5-0,75 l vid blandning med svampprodukter.
DC 29-49 Medax Max 0,3-0,75 kg Mot liggsäd. Kräver tillväxt, kör från 8 °C. Får användas 2 gånger med maxdos 1,0 kg. 

Läs vad som gäller om stråförkortning för olika avtal på www.lantmannenlantbruk.se eller prata med din säljare som har aktuell information. Tillväxtreglering minskar nedbrytningen av korn och ger därför fler tröskdagar på hösten.

Temperaturen bör vara över 10° C och plantorna i god tillväxt för att ha effekt av tillväxtregleringen. Undvik kallt väder före och efter behandling, samt molnigt väder vid behandlingen. Temperaturen bör inte vara över 22-24° C.

Växtnäring till höstkorn

Riktlinjer för kvävefördelning på våren

Från tillväxtstart
till stråskjutning
Tidig komplettering DC 31-32
70–80 % 20–30 %

Kvävegödsling kg N/ha

Gödsling till förväntad skörd, ton/ha
4 5 6 7 8 9 10
90 105 130 150 170 190 210

Gödsling till förväntad skörd, ton/ha

Riktlinjer för fosforgödsling

Skörd (ton/ha) Gödslingsbehov kg P/ha utifrån P-klass (P–AL)    
  I
(0–2)
II
(2–4)
III
(4–8)
IVa
(8–12)
IVb–V
(>12)
6 30 25 15-20 0 0
8 35 30 20-25 5 0
10   35 25-30 15 0

Spannmål bortför ca 3,5 kg P/ton kärna och under 1 kg P/ton halm.

Riktlinjer för kaliumgödsling

Skörd (ton/ha) Gödslingsbehov kg K/ha utifrån K-klass (K-AL)    
  I
(0–4)
II
(4–8)
IIIa
(8–12)
lllb
(12–16)
IV-V
(>16)
3 40 30 10 0 0
5 50 40 20 5 0
7   50 30 15 0
9   60 40 25 0

Spannmål bortför ca 4,5 kg K/ton kärna och 10 kg K/ton halm. Vid halmbärgning ökas kaliumgivan med ca 20 kg K/ha.

Mikronäring

Brist på ett eller flera mikronäringsämnen kan ge betydande skördebortfall. Höstkorn har stort behov av mangan. Risk för brist är störst på lätta jordar, vid torka och höga pH värden. Mangangödsling rekommenderas till allt höstkorn på hösten. Lantmännens rekommendation är att bladgödsla med en mikronäringsprodukt, minst en gång under säsong. Kör 1-1,5 l Mikro Spannmål 2.0 och/eller 0,5-1,0 l Mikro Mangan i samband med ogräs- eller svampbehandling i grödans bestockning/stråskjutning.

Höstkorn – mikronäring

Preparat Dos per ha Kommentar
Mikro Mangan 0,5-2 l Vid minst 3-4 blad på grödan på hösten och uppföljande behandlig med ogräskörningen på våren. 
Mikro Spannmål 2.0 1,5-2,0 l Vid minst 3-4 blad på grödan på hösten och uppföljande behandlig med ogräskörningen på våren. 

Se övriga mikronäringsprodukter


Rekommenderade gödselmedel till höstkorn

Rekommenderade gödselmedel till höstkorn
Höst MAP NP 12-23 Till jordar med P-klass III och under men hög K-klass. 
PK 11-21 Till jordar med P- och K-klass III och under.
YaraMila Höst 8-10,5-20 Mn Till jordar med P- och K-klass III och lägre. Till jordar med risk för manganbrist.
NPK 10-11-22 Till jordar med P- och K-klass III och lägre. 
Vår NPK 27-3-5/YaraMila 27-3-3 Där ingen P och K tillförts på hösten. 
YaraMila 24-4-5 och YaraMila 21-3-10 Låga P och K klasser där ingen P och K tillförts på hösten. 
NS 30-7, Axan, NS 27-4  
N34 Svavel måste tillförsas i annan gödsling. 
NS 27-4 flytande Sprutning med 5/7-hålsmunstycken 
Kvävekomplettering Axan, NS 27-4 Ammoniumkväve behöver mer regn och tid för att bli växttillgängligt. 
Kalksalpeter Snabbt växttillgängligt, inget svavel
NS 27-4 flytande Max 15-20 kg N/ha med flytande NS 27-4 efter DC 37

Denna sida är uppdaterad: 2020-03-03