Mikronäring

Vilket totalbehov har jorden per hektar? Vilka är de vanligaste bristerna och hur identifierar du dem? Vilka jordar har större risk för brister än andra? Och på vad? På denna sida hittar du svaren.

Vad behöver just din gröda?

Att tillföra mikronäring till din gröda kan avsevärt öka skördenivån om brist förekommer. Om det har gått långt med näringsbristen kommer plantan att ge olika synliga symtom, beroende av vad som fattas växten. Även små näringsbrister förekommer och kan påverka skörden utan att det syns på plantan.


Hur tar jag reda på näringsbrist i plantan?

Genom en växt- eller plantsaftanalys kan du upptäcka näringsbristen långt innan plantan gett synliga symtom, beroende på vad som fattas växten. Det finns flera företag som kan analysera näringsinnehåll i plantor. Se bl.a. på www.yara.se, www.eurofins.se eller www.lmiab.com för vidare information.En färsk markkartering av jorden är givetvis grunden för att kunna jämföra växt- eller plantsaftanalys med tillförd gödsling och vad växten visar för växtnäringsbrister.

Se rekommendationer för bladgödsling i olika grödor längre ner på sidan.

Näringsämne Mangan (Mn) Koppar (Cu) Bor (B) Zink (Zn) Molybden (Mo)
Totalbehov per ha 0,5–1 kg 50–100 g 0,1–1 kg 150–500 g 5–30 g
Normalt värde vid växtanalys (stråsäd) 30–100 mg/kg 3–10 mg/kg 3–20 mg/kg 15–50 mg/kg 0,4–3 mg/kg
Roll i växten Aktiverar enzymer som ingår i klorofyllbildning, fotosyntes, proteinomsättning m m.  Ingår i enzymer som deltar i fotosyntes, klorofyllbildning och nitratreduktion. Ökar cellväggarnas stabilitet och påverkar transport av assimilat i växten samt protein-omsättning och celldelning.  Aktiverar enzymer som ingår i klorofyllbildning. Gynnar bildning av tillväxthormon. Ingår i enzymer, påverkar fosfor-omsättningen i växten. Gynnar kvävefixeringen hos ärtväxter.
Gröda där brist vanligen uppträder Stråsäd, oljeväxter, ärter, potatis, sockerbetor. Vårstråsäd. Oljeväxter, klöverfrövall (sockerbetor, potatis, jordgubbar, frukt, grönsaker). Stråsäd, majs och fruktträd. Kålväxter, ärter, sallat, klöver, spenat.
Bristsymptom Gråbruna fläckar på bladen (gråfläcksjuka) i havre. Mörka prickar längs bladnerverna i korn. Hos korn och havre vitnar bladet från spetsen och inåt, gulspetssjuka. Dålig kärnsättning. Skott och rotspetsar vissnar. Dålig blom- och skidutveckling och fröbildning. Äldre blad blir ljusgula till vita med döda fläckar mellan nerverna. Hämmad tillväxt och fotosyntes. Missbildade blad. Hämmad blomning. Död tillväxtpunkt vid extrem brist.
Gräns för brist vid jordanalys Generell rekommendation vid höga pH och luckra jordar. 7 mg/kg jord.      
Jordar med stor risk för brist Lätta porösa jordar. Jordar med högt pH. Lätta jordar, mulljordar. Högt pH-värde, mullfattiga lättjordar. Högt pH-värde, höga fosforhalter. Lågt pH-värde. Låg mullhalt.
Förrådsgödsling som täcker flera års behov Ej möjligt. Gödsla med t.ex. YaraVita Coptrac eller motsvarande på svart jord.  Bor 150 5–9 l/ha Sprutas på barmark.   Kalkning avhjälper ofta problemet.

Rekommendationer för bladgödsling

Gröda Innehåll Produkt Dosering/behandling Bästa behandlingstidpunkt*
Spannmål Mn, S Mikro Mangan 0,5-1 l/ha DC 13-30
  Cu, Fe, K, Mn, Mo, N, S, Zn Mikro Spannmål 2.0 1-2 l/ha DC 20-30
  Mn, N Mangannitrat 1–2 l/ha DC 13-30
  Cu YaraVita Coptrac 0,25 l/ha DC 20-30
  Cu, Mn, N, S Mikro Mangan/Koppar 1-1,5 l/ha DC 13-30
  Cu Mikro Koppar 0,5 l/ha DC 20-30
  Mg YaraVita Magtrac 4 l/ha DC 12-30
  Zn YaraVita Zintrac 0,5–1 l/ha DC 20-30
         
Oljeväxter B Bor 150 3 l/ha DC 14-55
  B, Mg, Mn, Mo, N, S, Zn Mikro Raps 2.0 3-5 l/ha
  Mn, S Mikro Mangan 0,5-1/ha
  Mn, N Mangannitrat 1–2 l/ha
  Mg YaraVita Magtrac 4 l/ha
  Mo YaraVita Molytrac 0,25 l/ha
       
Majs B, Cu, Fe, K, Mn, Mo, N, P, S, Zn Mikro Majs 2.0 6–10 l/ha Från 4–6 blad
  Mn, S Mikro Mangan 0,5-1/ha Från 4–6 blad
  Mn, N Mangannitrat 1–2 l/ha Från 4–6 blad
  B Bor 150 1 l/ha  
  Cu YaraVita Coptrac 0,25 l/ha Från 3–8 blad
  Cu Mikro Koppar 0,5 l/ha Från 3–8 blad
  Zn YaraVita Zintrac 0,2 l/ha Från 3–8 blad
         
Sockerbetor B Bor 150 1 l/ha Från 6 blad
  Mn, S Mikro Mangan  0,5-1,0 l/ha 4-8 blad
  Mn, N Mangannitrat 1–3 l/ha 4-8 blad
  Cu, Mn, N, S Mikro Mangan/Koppar 1-1,5 l/ha 4-8 blad
  Mg YaraVita Magtrac 4 l/ha 4–6 blad
         
Potatis B Bor 150 1–3 l/ha Snarast efter uppkomst.
  Ca, K, Mg, Mn Mo, N, P, Zn Mikro Potatis 2.0 10 l/ha  Vid begynnande knölbildning till begynnande knöltillväxt.
  P, Ca YaraVita Seniphos 15 l/ha Vid begynnande knölbildning till begynnande knöltillväxt.
  Ca, K, Mg, Mn, P, Zn YaraVita Solatrel 10 l/ha  Vid begynnande knölbildning till begynnande knöltillväxt.
  Mn, S Mikro Mangan 0,5-1,0 l/ha I de 3–6 första bladmögel-behandlingarna.
  Mn, N Mangannitrat 1–2 l/ha I de 3–6 första bladmögel-behandlingarna.
  Cu, Mn, N, S Mikro Mangan/Koppar 1-1,5 l/ha  
  Cu Mikro Koppar 0,5 l/ha 2-3 veckor efter uppkomst, före blomning. 
  Mg YaraVita Magtrac 4 l/ha 1 vecka efter 100 % uppkomst.

Lantmännen reserverar sig för eventuella förändringar i produkternas sammansättning.

Bladgödselmedel

    Halter i gram/liter eller gram/kg  
Bladgödslingsmedel Innehåll Bor Kalcium Koppar Järn Kalium Magnesium Mangan Molybden Kväve Fosfor Svavel Zink Form
    B Ca Cu Fe K Mg Mn Mo N P S Zn  
Mikro Majs 2.0 B, Cu, Fe, K, Mn, Mo, N, P, S, Zn 0,04   0,005 0,2 60   1 0,3 25 110   5 Lösning
Mikro Mangan Mn, S             150       80   Lösning
Mikro Mangan/Koppar Cu, Mn, N, S     34       90   24   59   Lösning
Mikro Koppar Cu     84           60   27   Lösning
Mikro Potatis 2.0 Ca, K, Mg, Mn, Mo, N, P, Zn   10     64 20 30 0,3 55 132   5 Lösning
Mikro Raps 2.0 B, Mg, Mn, Mo, N, S, Zn 4         18 47 3 46   28 5 Lösning
Mikro Spannmål 2.0 Cu, Fe, K, Mn, Mo, N, S, Zn     5 7 56   65 0,3 54   40 5 Lösning
Mangannitrat  Mn, N             235   119       Lösning
Mangansulfat Mn, S             320       x   Pulver
Svavelnäring S                     800   Granulat
Bor 150 B 150                       Lösning
Koppargödsel Bröste Cu     510                   Pulver
Proalexin K, P         145         120     Lösning
YaraVita Brassitrel Pro B, Ca, Mg, Mn, Mo, N 60 89       71 71 4,6 69       Suspension
YaraVita Coptrac Cu     500                   Suspension
YaraVita Gramitrel Cu, Mg, Mn, N, Zn     50     150 150   64     80 Suspension
YaraVita Ferritrac Fe       100                 Lösning
YaraVita Magtrac Mg           300             Suspension
YaraVita Mantrac Pro  Mn             500           Suspension
YaraVita Molytrac Mo               250         Lösning
YaraVita Seniphos Ca, P   40             39 135     Lösning
YaraVita Solatrel Ca, K, Mg, Mn, P, Zn   10     62 40 10     192   5 Lösning
YaraVita Stopit Ca   160                     Suspension
YaraVita Zintrac Zn                       700 Suspension

x = Innehåller svavel

Denna sida är uppdaterad: 2020-03-03