Precisionsodling – öka din skördepotential

Lantmännen ligger i framkant inom precisionsodling, ta hjälp av oss för att öka din skördepotential genom att variera dina odlingsåtgärder efter variationerna i ditt fält snarare än efter ett medelvärde. Här kan du läsa om hur det fungerar!

Precisionsodling – öka din skördepotential

Precisionsodling, även kallad växtplatsanpassad eller platsspecifik odling, innebär att man varierar olika odlingsåtgärder efter variationen inom fältet, istället för att styra efter ett medelvärde.

Genom att ta hänsyn till variationen effektiv­ iseras och optimeras insatserna till varje del av fälten, för att förbättra kvaliteten, öka skörden och minska miljöpåverkan. Ju större skillnad det är över skiftet i exempel­ vis lerhalt, mullhalt, pH­värde eller närings­ status desto mer effekt kommer varierade insatser med gödning, kalkning och utsäde att ge. När variationen är känd kan man skapa en karta för hur man ska göra eller köra över fältet, en så kallad tilldelningsfil (styrfil). Förutom styrfiler krävs en maskin (såmaskin, kalkspridare, gödningsspridare eller spruta) som kan hantera varierad giva. Det krävs också utrustning som kan kom­ municera med maskinen, till exempel en GPS­display eller ControlMaster från Data­ växt som kommunicerar via din smartphone eller surfplatta.

Utsäde

Ju högre lerhalt desto högre utsädesmängd krävs för att uppnå ett visst antal skott/ax per m2. Optimalt antal ax till stråsäd är mellan 600 till 800 per m2 beroende av gröda och sort. För att göra en optimal styrfil för varie­ rad utsädesgiva krävs en tillförlitlig markkar­ tering med lerhalter. På markdata.se kan du utan markkartering skapa en styrfil. Du kan även använda markdata.se för att tillverka styrfil utifrån egen markkartering med bättre noggrannhet. Det finns även andra program­ varor för att göra styrfiler.

 

Växtnäring - Kväve, fosfor och kalium

För att minska risken för liggsäd och klara kvalitetskraven (protein) för maltkorn och höstvete krävs rätt mängd kväve utifrån årets förutsättningar. Mät därför grödans kvävebehov med Yara N­Tester, Yara N­Sensor eller nitratstickor. Ta hjälp av satellitbilder över biomassan på atfarm eller cropsat.se eller bilder från drönare för att skapa din tilldelningsfil. Med en GPS­markkartering kan du variera fosfor och kalium på din såmaskin eller gödningsspridare genom tilldelningsfil. Styrfil kan tillverkas med markdata.se  eller annan motsvarande tjänst.

Kalk och annan växtnäring

Kalk är mycket viktigt att sprida med varie­ rad giva, då de flesta fält har varierande pH, mullhalt och jordart inom fält. Ju jämnare förutsättningar vi ger till grödorna desto sannolikare är en högre skörd och odlings­ netto. Förutom fosfor och kalium är också magnesium och koppar viktigt att sprida bara på de delar av fältet som behöver. Från säsong 2022 har insatsvarorna, särskilt göd­ seln, ökat till en mycket hög nivå historiskt. Med höga insatskostnader blir det viktigt

att lägga rätt mängd på rätt plats. Sannolikt kommer det inte att bli billigare att gödsla upp våra odlingsjordar i framtiden. Ta hjälp av precisionsodling för att på sikt öka din lönsamhet. Det är också viktigt att din odlingsjord har god dränering och pH­status innan du börjar med precisionsodling.

Vilken teknik krävs?

• Data från t.ex. markkartering, Yara N­Sensor, satellit eller drönare

• GPS­koordinater för insatserna

• GPS inbyggt i traktor eller externt system (t.ex. Trimble)

• Kommunikation mellan GPS och maskinens styrdator

• Redskap med möjlighet att ändra giva under körning

• Verktyg för att tillverka styrfil till redskap, t.ex.

. markdata.se, www.markkartering.se eller cropsat.se.

 

Denna sida är uppdaterad: 2023-03-07